Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger og lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme (Tilskudsudbetaling, arbejdets igangsættelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1050 af 23. december 1992 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 2, nr. 3, affattes således:

  • »3) lejere af boliger i private udlejningsejendomme, i alment byggeri, jf. lov om almene boliger samt støttede private boliger m.v., og i andet støttet byggeri, jf. lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap.«

3. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan meddeles flere gange til samme bolig. De samlede udbetalte tilskud pr. bolig kan i alt højst udgøre 25.000 kr. Tilskud på under 500 kr. udbetales ikke, jf. dog § 6, stk. 2.«

4. § 6 affattes således:

» § 6. For hvert tilsagn indsendes en samlet ansøgning om udbetaling af tilskud bilagt fornøden dokumentation for samtlige de med arbejdet forbundne udgifter. Ansøgningen indsendes til kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om tilskuddets udbetaling.

Stk. 2. Der foretages kun een tilskudsudbetaling for hvert tilsagn. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning træffe afgørelse om flere tilskudsudbetalinger vedrørende samme tilsagn. Sådanne supplerende tilskudsudbetalinger kan være på mindre end 500 kr. Stk. 3. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arbejdet ikke var påbegyndt, før der blev givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er afsluttet inden en nærmere angiven frist. Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af tilskud i tilfælde, hvor arbejdet blev påbegyndt inden tilsagnet, hvis særlige forhold taler herfor.«

5. § 7 affattes således:

» § 7. Ansøger er forpligtet til efter anmodning at meddele kommunalbestyrelsen enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for kommunalbestyrelsens kontrol med overholdelsen af vilkår i forbindelse hermed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for ydelse af tilsagn eller udbetaling af tilskud ikke længere er til stede. Er tilskuddet udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.«

6. § 8 affattes således:

» § 8. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse og administrationen af tilskudsordningen, herunder om tilskudsberettigelse, afgrænsningen af de arbejder, hvortil der kan ydes tilskud, rentabilitetskrav, tilskudsberettigede udgifter, tilskuddets beregning, ansøgningers indhold, meddelelse af tilsagn, vilkår for tilskud, ændring og bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tidsfrister efter § 6, stk. 3, fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol, m.v.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte rammer for samt yde tilskud til særlige kommunale aktiviteter til fremme af energibesparende foranstaltninger i boliger beboet af pensionister, der modtager varmetillæg.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren bemyndiges til at afgive tilsagn om acontoudbetaling vedrørende de særlige kommunale aktiviteter, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan stille krav om, at tilskud anvises til en konto i et pengeinstitut.

Stk. 5. Der kan afgives tilsagn om tilskud ud over finansåret.«

7. I § 10 indsættes efter »lov«: »eller regler fastsat i medfør af denne«.

8. § 11 affattes således:

» § 11. Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud eller undlader at give oplysninger til brug for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse med tilsagn om og udbetaling af tilskud efter § 7, stk. 1, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

I lov nr. 5 af 3. januar 1992 om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

» § 6. Ansøger er forpligtet til efter anmodning at meddele kommunalbestyrelsen enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for kommunalbestyrelsens kontrol med overholdelsen af vilkår i forbindelse hermed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for at yde tilsagn eller udbetale tilskud ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.«

2. § 7 affattes således:

» § 7. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse og administrationen af tilskudsordningen, herunder om tilskudsberettigelse, afgrænsning af tilskudsberettigede installationsarbejder, tilskudsberettigede udgifter, tilskuddets størrelse og beregning, meddelelse af tilsagn, vilkår for tilskud, ændring og bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tidsfrister efter § 5, stk. 2, fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol, m.v. Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan stille krav om, at tilskud anvises til en konto i et pengeinstitut. Stk. 3. Der kan afgives tilsagn om tilskud ud over finansåret.«

3. I § 9 indsættes efter »lov«: »eller regler fastsat i medfør af denne«.

4. § 11 affattes således:

» § 11. Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud eller undlader at give oplysninger til brug for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse med tilsagn om og udbetaling af tilskud efter § 6, stk. 1, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 1998.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. februar 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

Frederik

Kronprins

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen