Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet

I medfør af § 51, stk. 1, § 70, § 73, stk. 4, og § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997 samt § 33, § 49, stk. 1 og 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål

 • 1) at fremme en bæredygtig forvaltning af Vadehavet,
 • a) for at det kan bevares som et samlet naturområde af national og international betydning som levested for sæler samt ynglende, rastende og overvintrende bestande af vandfugle,
 • b) hvor beskyttelse af områdets natur, økologi og miljø samt kulturhistoriske værdier afvejes med områdets benyttelse til erhvervsmæssige og rekreative formål under hensyntagen til infrastruktur og den lokale befolknings sikkerhed, og
 • c) hvor den naturlige dynamik i landskabsudviklingen ikke påvirkes unødigt, og hvor der i øvrigt ikke foretages noget, der varigt ødelægger eller forandrer det naturlige miljø, samt
 • 2) at sikre opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til
 • a) erklæring af 9. december 1982 om beskyttelse af Vadehavet underskrevet af den danske, tyske og hollandske regering,
 • b) Rådets direktiv af 2. april 1979 (79/409/EØF) med senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet),
 • c) Rådets direktiv af 21. maj 1992 (92/43/EØF) om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), og
 • d) konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning, navnlig som levested for vandfugle (Ramsarkonventionen).

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter som beskrevet i bilag 1, pkt. 1, jf. kortbilag 1, søterritoriet i Vadehavet og dele af Vesterhavet samt visse tilgrænsende landarealer, i det følgende betegnet som reservatet. Søterritoriet afgrænses mod land, hvor intet andet er anført, af højeste, daglige vandstandslinie og inkluderer højsande og flak samt de til enhver tid værende statsejede øer, slikgårde og opgrødearealer.

Stk. 2. Reservatet afgrænses mod nord af Ho Bugt, den nordlige grænse for statens arealer på Skallingen og af en linie fra Blåvand Fyr til grænsen for søterritoriet retvisende vest (270 grader ) for fyret.

Stk. 3. Reservatet afgrænses mod vest af grænsen for søterritoriet, der er beliggende 3 sømil vest for kystlinien fra Blåvandshuk til Skalling Ende og herfra 3 sømil vest for basislinien, jf. Kgl. anordning nr. 437 af 21. december 1966, mellem Skalling Ende og den dansk-tyske grænse.

Stk. 4. Reservatet afgrænses mod syd af den dansktyske grænse gennem Lister Dybs tidevandsområde samt af grænsedæmningen syd for Margrethe-Kog.

Stk. 5. Reservatet afgrænses langs Jyllands, Fanøs, Mandøs og Rømøs kyster af nuværende havdigers krone og, hvor havdiger ikke findes, af højeste, daglige vandstandslinie. På Fanø og Rømø er visse statsejede arealer inkluderet i reservatet, jf. bilag 1, punkt 1.1, og kortbilag 1.

Stk. 6. Bekendtgørelsen fastsætter ikke bestemmelser for de dele af søterritoriet, der med Trafikministeriets godkendelse er henlagt til en havns søområde.

Kapitel 2

Færdsel

§ 3. Færdsel er forbudt følgende steder:

 • 1) området mellem Skallingen og Langli, og i perioden 16. september til 15. juli på Langli samt i et område nord, øst og syd for Langli, jf. bilag 1, pkt. 2.1 og kortbilag 2,
 • 2) landarealer ved Albuebugten på Fanø, jf. bilag 1, pkt. 2.2,
 • 3) Trinden og Keldsand øst for Sønderho, Fanø, jf. bilag 1, pkt. 2.3,
 • 4) området omkring Ebbevejen og Låningsvejen til Mandø, jf. bilag 1, pkt. 2.4,
 • 5) områder nord og syd for Rømødæmningen, jf. bilag 1, pkt. 2.5, og kortbilag 5,
 • 6) Helmsodde syd for Havneby på Rømø i perioden 1. april til 31. august, jf. bilag 1, pkt. 2.6,
 • 7) et område på Kore Sand, jf. bilag 1, pkt. 2.7,
 • 8) Lammelæger og øvrige højsande i den vestlige del af Lister Dyb, jf. bilag 1, pkt. 2.8,
 • 9) Jordsand og Jordsand Flak samt vader vest for det fremskudte dige ved Højer, jf. bilag 1, pkt. 2.9, og
 • 10) Margrethe-Kog syd for Højer Kanal, jf. bilag 1, pkt. 2.10.

Stk. 2. På de i stk. 1, nr. 1 og 6, nævnte områder samt på Skallingen må hunde ikke medbringes.

§ 4. Motorkørsel og anvendelse af køretøjer, der fremdrives ved vindkraft, er forbudt.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan efter forhandling med den pågældende kommunalbestyrelse fastsætte regler for drageflyvning samt indenfor afgrænsede områder tillade anvendelse af køretøjer, der fremdrives ved vindkraft.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for motorkørsel

 • 1) på offentlige veje, på Mandø Ebbevej og Låningsvejen samt på vejene til parkeringspladser på Skallingen henholdsvis ved Højeknolde og Vogterhuset i overensstemmelse med de i øvrigt gældende adgangsregler,
 • 2) på strandområder på vestsiden af Fanø og Rømø efter myndighedernes nærmere bestemmelse, og
 • 3) i forbindelse med tilladte aktiviteter i området, jf. §§ 6, 11 og 12.

§ 5. Sejlads øst for den i § 2, stk. 3, nævnte basislinie med højere hastighed end 10 knob er forbudt udenfor søafmærkningerne i følgende dyb:

 • 1) gennem Grådyb til og fra Esbjerg,
 • 2) gennem Fanø Lo og Slunden ved færgesejlads mellem Esbjerg og Fanø,
 • 3) gennem Knudedyb til og fra Kammerslusen, og
 • 4) gennem Lister Dyb til og fra henholdsvis Havneby på Rømø og det vestligste punkt på Jordsand Flak.

Stk. 2. Sejlads med vandscootere, jetski, vandski, flerskrogsjoller og fartøjer, der fremdrives med luftpropel, samt brætsejlads er forbudt i reservatet.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 gælder ikke for brætsejlads og sejlads med flerskrogsjoller indenfor følgende afmærkede områder:

 • 1) langs kysten sydøst for Blåvandshuk fra Hvidbjerg Strand til Højeknolde på Skallingen og på vestsiden af Fanø og Rømø, og
 • 2) i Grådyb tidevandsområde ud for Hjerting øst for Hjerting Løb i perioden 1. marts til 30. september.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 gælder desuden ikke for brug af vandski og flerskrogsjoller i det afmærkede løb fra Havneby til Lister Dyb.

Stk. 5. Indenfor en afstand af 300 m fra kysten mellem Blåvandshuk og Skalling Ende og på vestsiden af Fanø og Rømø må sejlads med motordrevet fartøj kun ske vinkelret på kysten.

§ 6. Bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1, 2 og 5, gælder ikke for

 • 1) ejere og brugere. Løsgående hunde må kun medtages i forbindelse med jagt og sammendrivning af husdyr,
 • 2) indsamling af drivtømmer og vraggods jf. hjemlet ret,
 • 3) ejeres og brugeres optagning af sand til eget forbrug nærmest muligt egen ejendom,
 • 4) færdsel på Langli samt i et område nord, øst og syd for øen i en afstand af 300 meter fra kysten (højeste, daglige vandstandslinie) i perioden 16. juli til 15. september,
 • 5) besøg i Nordby Fuglekøje og Sønderho gamle Fuglekøje ved Albuebugten på Fanø i disses åbningstider,
 • 6) udøvelse af fiskeri af fastboende personer på Mandø og Fanø,
 • 7) sejlads i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, jf. dog §§ 8-10,
 • 8) sejlads med højere hastighed end 10 knob i forbindelse med erhvervsmæssig betjening af Esbjerg Havn,
 • 9) forsvarets afholdelse af landgangsøvelser på en strækning af 300 meter på kysten ved Musholm Enge nord for Bredmose i Ho Bugt samt indenfor en strækning af 5.000 meter langs kysten fra Blåvandshuk til Skallingen,
 • 10) forsvarets skydning mod jordmål i skydeområdet på den nordlige del af Rømø med tilhørende afspærringsområde på søterritoriet vest og nord herfor, og
 • 11) offentlige myndigheders varetagelse af opgaver, herunder drift af anlæg, kystbeskyttelses og digearbejde, sandflugtsbekæmpelse, redningsopgaver, den for sejladsen nødvendige afmærkning, fiskeriinspektion samt tilsyn.

Kapitel 3

Jagt

§ 7. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage svømme- og vadefugle.

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i Margrethe-Kog, inklusive det fremskudte dige med bærmeveje og banketter.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for

 • 1) jagt på visse forlandsarealer, jf. bilag 2 og kortbilag 3-5 (strækningen fra Tjæreborg til Ballum), samt på visse forlandsarealer på Mandø og Rømø, jf. bilag 2,
 • 2) jagt på den del af Skallingen, der er beliggende sydvest for betonvejen og vest for det østligste skel af matr.nr. 99 b og 71 a Ho, Ho ved Svenskeknolde, jf. kortbilag 2,
 • 3) jagt fra opankret fartøj samt jagt ved vadning vest for en linie fra Skallingens sydspids til Fanøs nordspids, en linie fra Fanøs sydspids til Rømøs nordøstspids og en linie fra de to grænsebåker på Havsand på Rømø til den dansk-tyske grænses knækpunkt øst for Ellenbogenspitze på Sild i perioden 1. oktober til 31. januar, jf. kortbilag 1, og
 • 4) opsamling af nedlagt vildt fra motordrevet fartøj, herunder eftersøgning og aflivning i forbindelse med de i nr. 3 nævnte jagtformer.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for jagt på pattedyr og fugle i den del af Margrethe-Kog, der er beliggende nord for Højer Kanal:

 • 1) nord for en zone på 150 meter langs nordsiden af vejen mellem Højer Sluse og markvejen beliggende ca. 475 meter vest for Højer Sluse samt nord og øst for de to sydligste parceller mellem nævnte vej og markvejen til Emmerlev (ved pumpestationen),
 • 2) øst for markvejen til Emmerlev, der er beliggende i en afstand af 150-350 meter fra det fremskudte dige, samt
 • 3) syd for en grøft, der løber i øst-vestlig retning ved ovennævnte markvejs endepunkt. Grøften er beliggende 1.000 meter syd for det fremskudte diges nordligste punkt.

Stk. 5. I den del af Margrethe-Kog og på den del af det fremskudte dige inklusive bærmeveje og banketter, der er beliggende syd for Højer Kanal, er færdsel med skydevåben forbudt.

Stk. 6. På den del af reservatets søterritorium, der er beliggende øst for den i stk. 3, nr. 3, nævnte linie mellem øerne er færdsel med ladt skydevåben forbudt.

Kapitel 4

Optagning af organismer på og i havbunden

§ 8. Maskinel optagning af muslinger, sandorm og andre organismer på og i havbunden er forbudt.

§ 9. Bestemmelsen i § 8 gælder ikke for optagning af blåmuslinger med tilladelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udenfor følgende områder:

 • 1) Ho Bugt eksklusive Hjerting Løb, jf. bilag 1, pkt. 3.1,
 • 2) Juvre Dyb tidevandsområde, jf. bilag 1, pkt. 3.2, og
 • 3) den sydlige del af Lister Dybs tidevandsområde, jf. bilag 1, pkt. 3.3.

Stk. 2. Ved sejlads gennem de i stk. 1 nævnte områder skal slæbewiren være frakoblet muslingeredskaber.

§ 10. Bestemmelsen i § 8 gælder ikke for optagning af hjertemuslinger med tilladelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i tre områder i Grådyb tidevandsområde: Langli Sand, Hamborg Dyb og Fanø Sandende, jf. bilag 1, pkt. 4 og kortbilag 6.

Stk. 2. Afgrænsningen af områderne i stk. 1 kan efter anmodning fra Trafikministeriet justeres, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til sejladsen til og fra Esbjerg Havn.

Stk. 3. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fastsætter efter forhandling med Skov- og Naturstyrelsen for hver sæson en maksimumkvote baseret på en biologisk vurdering af muslingernes udbredelse og størrelse.

Stk. 4. Fiskeri efter hjertemuslinger må kun ske om dagen fra solopgang til solnedgang og kun i perioderne 1. august til 31. august og 1. november til 29. februar.

Kapitel 5

Diverse foranstaltninger på søterritoriet

§ 11. Tilladelse til følgende arbejder på søterritoriet meddeles af Trafikministeriet efter forhandling med Skov og Naturstyrelsen:

 • 1) anlægsarbejder, herunder terrænændringer, etablering af bygningsværker, kanaler, dæmninger, havne eller andre faste anlæg, og
 • 2) nye kystbeskyttelsesanlæg og udvidelse eller væsentlige forstærkninger af bestående anlæg.

Stk. 2. Etablering af klappladser samt klapning af oprensnings- og uddybningsmaterialer kræver tilladelse fra amtsrådet og samtykke fra Skov- og Naturstyrelsen.

§ 12. Optagning af sømaterialer, boring eller sprængning i havbunden er forbudt.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er følgende tilladt:

 • 1) uddybning indenfor eksisterende havneværker samt oprensning i havne, indsejlinger, sejlløb, kanaler, vandløb og disses løb i Vadehavet, og
 • 2) etablering af afløbsrender fra forland og kystsikringsfelter.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Skov- og Naturstyrelsen i henhold til råstofloven tillade optagning af sømaterialer til anlæg, reparation og forstærkning af diger og tilgrænsende forland, når egnede materialer ikke findes indenfor digerne eller kan skaffes i forbindelse med oprensning eller uddybning af sejlrender m.v., jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Trafikministeriet efter forhandling med Skov og Naturstyrelsen meddele tilladelse til udvidelse eller omlægning af havne samt uddybning, udvidelse eller omlægning af indsejlinger, sejlløb, kanaler, vandløb og disses udmundinger i Vadehavet.

§ 13. På søterritoriet må der ikke foretages

 • 1) tilsåning og beplantning, der ikke foretages i kystbeskyttelsesøjemed,
 • 2) udsætning af vildtlevende dyr og planter, der er fremmede for området,
 • 3) henkastning eller deponering af affald,
 • 4) etablering af luftledninger med dertil hørende master samt vindmøller, og
 • 5) udtømning eller udledning af affaldsstoffer fra ikkelandbaserede anlæg.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan materialer, der er optaget i forbindelse med digesikring og tilladte anlægsarbejder, jf. § 11, stk. 1, og § 12, stk. 2 og 4, klappes på godkendte klappladser.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser, straf og ikrafttrædelse

§ 14. Skov og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, 2 og 5, § 7, stk. 1, 2, 5 og 6, § 8, § 10, stk. 4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1. Dispensation fra bestemmelserne sker efter forhandling med berørte myndigheder og lodsejere.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan efter forhandling med Sønderjyllands amtsråd fastsætte retningslinier for offentlighedens færdsel på det fremskudte dige med tilhørende bærmeveje i Margrethe-Kog.

§ 15. Skov og Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bekendtgørelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tilsynet med overholdelsen af de i §§ 8-10 nævnte regler føres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Tilsynet med overholdelsen af de i § 11 nævnte regler føres af den godkendende myndighed i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen.

Stk. 3. Skov og Naturstyrelsen kan træffe aftale med Ribe amtsråd og Sønderjyllands amtsråd samt andre myndigheder om, at opgaver i forbindelse med det i stk. 1 nævnte tilsyn varetages af disse.

§ 16. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, 2 og 5, § 7, stk. 1, 2, 5 og 6, § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 3 og 4, § 12, stk. 1 eller § 13, stk. 1,
 • 2) overtræder bestemmelser i regler, der fastsættes i medfør af § 4, stk. 2, om drageflyvning samt anvendelse af køretøjer, der fremdrives ved vindkraft, eller
 • 3) tilsidesætter vilkår i en dispensation efter §14.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, og lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1998.

Stk. 2. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 26. juni 1992 om fredning og vildtreservat i Vadehavet med senere ændringer ophæves.

Miljø- og Energiministeriet, den 17. februar 1998

SVEND AUKEN

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag 1

Fastsættelse af grænser mod land for reservatet og områder indenfor reservatet, hvor der er forbud mod færdsel og fiskeri

1. Reservatet afgrænses mod land på følgende måde:

1.1 Langs Jyllands kyst nord for Emmerlev Klev samt på Fanø, Mandø og Rømø følger reservatets grænse den side af havdigets krone, der vender ud mod Vadehavet, og, hvor havdiger ikke findes, højeste, daglige vandstandslinie. På Fanø er statens forstrandsarealer på Søren Jessens Sand matr.nr. 509 Odden By, Nordby og på Rømø matr.nr. 142 Juvre, Rømø samt matr.nr. 90 Kongsmark, Rømø inkluderet i reservatet.

1.2 Over Varde Å's udløb i Ho Bugt falder grænsen sammen med den østlige grænse for fiskefredningsbæltet ved åens udløb, jf. Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 22. juni 1965. Grænsen er en lige linie over 3 punkter, henholdsvis Billum Kirke og 2 båker syd for udløbet.

1.3 Ved Astrup Banke er reservatgrænsen en lige linie mellem henholdsvis det sydligste punkt på Rejsby Dige og det nordligste punkt på Ballum Dige.

1.4 Mellem Emmerlev Klev og den dansk-tyske grænse (grænsedæmningen) følger reservatets grænse den vestlige side af Emmerlev og Højer digers krone, og hvor dige ikke findes ud for Højer af en lige linie mellem digernes endepunkter.

2. Afgrænsning af områder med færdselsforbud:

2.1 Området mellem Skallingen og Langli inklusive Langli Sand, afgrænset af Ebbevejen, herfra af en ret linie (160 grader) til en position i Grådyb (55 grader 28'617N.8 grader 20'850E), herfra af en ret linie mod sydspidsen af Skallingen til Hobo Dyb, og videre langs østsiden af Hobo Dyb over yderspidsen af Spundsen til Skallingen. Færdsel på Langli samt i en zone på 300 meter regnet fra højeste, daglige vandstandslinie nord, øst og syd for Langli er forbudt i perioden 16. september til 15. juli, jf. kortbilag 2.

2.2 Landarealer ved Albuebugten: Mod nord afgrænset af skellet mellem matr.nr. 190 a og 57 k , Rindby By, Nordby. Mod syd afgrænset af skellet mellem matr.nr. 9 c og 12 a Sønderho By, Sønderho. Mod vest af den østlige side af markvejen, der går langs Albuebugtens kyst. Nordby Fuglekøje og Sønderho gamle Fuglekøje er således beliggende indenfor området.

2.3 Trinden og Keldsand matr.nr. 309 Sønderho, Sønderho beliggende øst for Sønderho, Fanø samt tilvækstarealer, der er bevokset med vadegræs og andre marskplanter.

2.4 Slikgårde og tilvækstarealer ved Låningsvejen fra Vester Vedsted til Mandø, bortset fra to slikgårde henholdsvis nord og syd for den afmærkede ebbevejs udgangspunkt ved Vester Vedsted og slikgården, der ligger, hvor Ebbevejen føres op på Låningsvejen ved Mandø.

2.5 Arealer nord og syd for Rømødæmningen omfattende: En zone langs en strækning på 3.500 meter mod vest ad dæmningen regnet fra Ballum Digets krone i en bredde af 2.100 meter nord for og 2.300 meter syd for dæmningen, regnet fra dæmningens fod. Herefter en zone langs den øvrige del af Rømødæmningen mod vest i en bredde af 1.000 meter på begge sider af dæmningen, regnet fra dæmningens fod, indtil forlandskanten på Rømø. Et område nord og syd for Rømødæmningen ud for Rejsby Dige og Ballum Dige omfattende statsejede arealer samt en zone på 1.500 meters bredde vest for det nord-syd gående faskingærde mellem udløbet af Brøns Å og Ballum Sluse (ovennævnte faskingærde udgår fra Rømødæmningen 900 meter vest for Ballum Diges krone).

2.6 Helmsodde på Rømø, der omfatter forlandsarealer øst for Havnebydigets krone, nord for digets sydøstligste knækpunkt, matr.nr. 531 og del af matr.nr. 241, Kirkeby, Rømø i perioden 1. april til 31. august. Færdsel på digekronen er tilladt.

2.7 Et område på Kore Sand syd for 55 grader 14'N, der hvert år inden

den 1. april afmærkes som sælreservat af Skov og Naturstyrelsen.

2.8 Højsandet Lammelæger beliggende sydvest for Havsand på Rømø i Lister Dyb (55 grader 04'833N.08 grader 27'E) samt øvrige højsande i Lister Dyb vest for linien over grænsebåkerne på Havsand og søterritoriet omkring disse højsande i en afstand af 300 meter regnet fra højeste, daglige vandstandslinie.

2.9 Jordsand og Jordsand Flak indenfor en afstand af 800 meter fra Jordsands trigonometriske punkt, samt vader tørlagte ved lavvande, priler og løb syd for indsejlingen til Vidåslusen.

2.10 Margrethe-Kog syd for Højer Kanal inklusive reservoirområdet, det fremskudte dige syd for Vidåslusen med bærmeveje og banketter samt slikgårde syd for Højer Kanal og vest for det fremskudte dige, bortset fra færdsel til fods ad to stikveje, der udgår fra Højer Dige mod vest, jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 12. november 1985 om fredning af Margrethe-Kog.

3. Afgrænsning af områder med forbud mod optagning af blåmuslinger:

3.1 Den del af Ho Bugt, der er beliggende udenfor et område mod sydvest afgrænset af Grådyb fra Esbjerg Havn til indsejlingen til Hjerting Løb, mod vest af en linie over de røde afmærkningsbøjer i Hjerting Løb, videre i pejling retvisende 325 grader (de to nordligste røde afmærkninger overet) og mod nord af 55 grader 33'250N (Ho Kirke i pejling retvisende 270 grader).

3.2 Juvre Dybs tidevandsområde mellem Låningsvejen til Mandø og Rømødæmningen mod vest afgrænset af en lige linie mellem det vestligste punkt på Mandø og Rømøs nordøstspids.

3.3 Lister Dybs tidevandsområde syd for en lige linie fra den dansktyske grænses nordvestligste knækpunkt i Lister Dyb mellem Rømø og Sild til et punkt på Jyllands vestkyst, hvor båken ud for Hjerpsted Kirke og samme kirkes tårn er på linie.

4. Afgrænsning af områder i Grådyb tidevandsområde, hvor hjertemuslingefiskeri er tilladt, jf. kortbilag 6:

4.1 Langli Sand afgrænset af koordinaterne

55 grader 28'617N.8 grader 20'850E

55 grader 30'000N.8 grader 20'850E

55 grader 30'000N.8 grader 21'317E

55 grader 29'850N.8 grader 21'533E

55 grader 29'583N.8 grader 21'733E

55 grader 29'100N.8 grader 21'833E.

4.2 Hamborg Dyb afgrænset af koordinaterne

55 grader 28'433N.8 grader 21'083E

55 grader 28'817N.8 grader 22'100E

55 grader 28'133N.8 grader 22'100E

55 grader 27'450N.8 grader 20'600E.

4.3 Fanø Sandende afgrænset af koordinaterne

55 grader 28'817N.8 grader 22'100E

55 grader 28'983N.8 grader 22'533E

55 grader 28'833N.8 grader 23'633E

55 grader 28'133N.8 grader 22'100E.

De anvendte koordinater viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50.

Bilag 2

Fastsættelse af grænser for områder på forlandene mellem Tjæreborg og Ballum samt på Mandø og Rømø, hvor jagt er tilladt, jf. §7, stk. 3, nr. 1

Knudedyb tidevandsområde

1. Darum-Tjæreborg Dige (kortbilag 3):

1.1 Matr.nr. 149 Tjæreborg By, Tjæreborg samt 24 k , 151, 16 k og 152 smst. samt den del af matr.nr. 66 og 67 Allerup By, Sneum, der er beliggende nord for en ret linie vinkelret fra kysten til det østligste punkt på digekronen 285 meter fra slusehusets nordlige væg.

1.2 Matr.nr. 157 St. Darum By, Darum samt 56 x , 147 b , 192, 25 u , 158 b samt den del af 184 smst., der er beliggende indenfor forlandskanten.

1.3 Den del af Darum-Tjæreborg Dige (matr.nr. 158 a St. Darum By, Darum) indtil digekronen, der er beliggende øst for ovennævnte områders afgrænsning.

2. Ribe Dige (kortbilag 3):

2.1 Den del af matr.nr. 184 St. Darum By, Darum, der er beliggende indenfor en afstand af 150 meter vest for digekronen mellem Ribe Digets nordlige fløjdige og et punkt 400 meter (målt langs digekronen) nord for Darum Bæk, og herfra i en ret linie til det østligste knækpunkt på låningsvejen på nordsiden af Darum Bæks udløb.

2.2 Den del af matr.nr. 178 Vilslev By, Vilslev, der er beliggende øst for en ret linie fra ovennævnte knækpunkt til et punkt 180 meter (målt langs digekronen) syd for Darum Bæks udløb i en afstand af 150 meter fra digekronen og herfra i samme afstand fra digekronen indtil en linie vinkelret på diget ved Vilslev Søndre Rampe ved Udgrøftvej (kommunevej 207).

2.3 Den del af matr.nr. 130 a og 132 Vilslev By, Vilslev, der er beliggende indenfor en afstand af 150 meter fra digekronen (skellet mellem ovennævnte matr.nr. og matr.nr. 178 smst. er markeret i terrænet af en grøft).

2.4 Den del af matr.nr. 99 Jedsted By, Vilslev, der er beliggende syd for en linie vinkelret på digekronen ved Jedsted Engevej (kommunevej 204) og indenfor en afstand af 220 meter vest for digekronen indtil 430 meter syd for rampen ved Jedsted Engevej. Herfra er grænsen en ret linie til det nordøstligste punkt på den nordligste lod af matr.nr. 53 Hillerup By, Farup.

2.5 Den del af matr.nr. 53 Hillerup By, Farup, som er beliggende syd for sidstnævnte punkt, matr.nr. 59 Kirkeby By, Farup samt den del af matr.nr. 191 Nr. Farup By, Farup, der er beliggende nord for en ret linie vinkelret på diget til skellet mellem matr.nr. 4 e og 124 n Nr. Farup By, Farup (den vestlige grænse for ovennævnte matr.nr. ses i terrænet som en grøft/markvej 150 meter vest for digekronen).

2.6 De dele af Ribe Dige indtil digekronen, der er beliggende øst for ovennævnte områders afgrænsning.

Juvre Dybs tidevandsområde

3. Rejsby Dige (kortbilag 4):

3.1 De dele af matr.nr. 123 V.Vedsted By, V. Vedsted samt 11 af , 23 a , 12 e , 53 b , 122, 121, 75 g og 2 m smst., der er beliggende mellem digekronen og forlandskanten.

3.2 Matr.nr. 335 Hviding Ejerlav, Hviding samt 268, 1080, 332, 1054, 34, 36, 2, 102, 1079, 26, 1078, 267, 1077, 438 smst., den del af matr.nr. 603 smst., der er beliggende syd for en ret linie i forlængelse af skellet mellem matr.nr. 267 og 1077 smst., samt de dele af matr.nr. 429, den del af den sydligste lod af 430 samt den del af den sydlige lod af 106 smst., der er beliggende indenfor forlandskanten.

3.3 Matr.nr. 115 Rejsby Ejerlav, Rejsby og den nordlige lod af matr.nr. 217 Brøns Ejerlav, Brøns samt en zone langs diget mellem Kærbølling Klint og udløbet fra Åbølling Bæk, der afgrænses af en grøft beliggende i en afstand af 150 meter vest for digekronen, og fra grøftens sydligste punkt til det østligste punkt på den låning, der er beliggende 170 meter nordvest for digekronen ved rampen syd for Åbølling Bæk.

3.4 En zone mellem digekronen og forlandskanten fra sidstnævnte punkt indtil et punkt ved andet digeknæk på Rejsby Dige 930 meter syd for sidstnævnte rampe og 60 meter vest for digekronen, og herfra mellem digekronen og en ret linie til det nordligste punkt på markvejen mellem landvindingsfelt 6 og 7, hvorfra grænsen forløber langs den nord-syd gående grøft, indtil denne skæres af en lige linie vinkelret på diget langs sydskellet på den nordlige lod af matr.nr. 217 Brøns Ejerlav, Brøns.

3.5 Den del af Rejsby Dige indtil digekronen, der er beliggende øst for ovennævnte områders afgrænsning.

4. Rejsby Dige, Astrup Banke og Ballum Dige mellem Brøns Å og Rømødæmningen (kortbilag 4 og 5):

4.1 Matr.nr. 11 Astrup, Brøns samt 150, 38, 5, 177, 294, 276, 18, 187, 19, 199, 10, 304, 185, 295, 14, 314, 9, 157 smst., de dele af matr.nr. 17, 29 og 126 smst., som er beliggende vest for en ret linie mellem henholdsvis Rejsby Diges og Ballum Diges afslutning, samt de østlige dele af matr.nr. 70 smst., der mod vest afgrænses af priler, der forløber øst for den nordvestligste lod af dette matr.nr., og videre gennem den sydlige lod af samme matr.nr. til skellet mellem Astrup og Skærbæk sogne.

4.2 Matr.nr. 555 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk samt den del af matr.nr. 185 smst., der er beliggende nord og nordøst for Brede Å's gamle udløb.

4.3 De dele af Rejsby Dige og Ballum Dige indtil digekronen, der er beliggende øst for ovennævnte områders afgrænsning.

5. Mandø (kortbilag 1):

5.1 Matr.nr. 111a Mandø By, Mandø samt 11 a , 24 a , 13 m , 8 g , 12 a , 50 a , 20 c , 40 a , 43 a , 42 a , 41 a , 39 a , 114 smst. samt den del af Mandø Dige matr.nr. 105 smst., der er beliggende vest for det sydvestligste punkt af matr.nr. 111 a smst.

6. Juvre Dige på Rømø (kortbilag 1):

6.1 Matr.nr. 2 Juvre, Rømø samt 20, 8, 7, 798, 288, 25, 17, 50, 363, 6, 23, 162, 831, 50, 348, 183 smst. samt de lodder af matr.nr. 241 smst., der er beliggende nord for Rømødæmningen.

Lister Dyb tidevandområde

7. Kongsmark Dige på Rømø (kortbilag 1):

7.1 Matr.nr. 268 Juvre, Rømø samt 255, 254 smst. og matr.nr. 10 Kongsmark, Rømø samt 572, 598, 584 og 616 smst.

8. Ballum Dige syd for Rømødæmningen (kortbilag 5):

8.1 Anden lod af matr.nr. 297 Østerende-Ballum, Ballum syd for Rømødæmningen samt den del af lod af matr.nr. 311 smst., der er beliggende mellem sidstnævnte lod og en ret linie vinkelret på digekronen 450 meter nord for Ballum Sluse.

8.2 De lodder af matr.nr. 311 Østerende-Ballum, Ballum, der er beliggende på strækningen syd for låningen ved Barakvejs nordlige rampe til Ballum Digets sydligste punkt i skellet mellem matr.nr. 22 og 173 smst., samt matr.nr. 319, 343, 293, 56, 168, 309 og 173 smst.

Rømø

9. Statsejede arealer på Rømøs vestkyst (kortbilag 1):

9.1 Den del af matr.nr. 142 Juvre, Rømø, der er beliggende syd for skydeterrænet og sydøst og øst for grænsen mellem forstrand og fast, sammenhængende vegetation.

Kortbilag 1

Oversigtskort

Kortbilag 2

Området mellem Skallingen og Langli

Kortbilag 3

Tjæreborg - Ribe

Strækningen mellem Tjæreborg og Kammerslusen

Kortbilag 4

Rejseby

Strækningen mellem Vester Vedsted Sluse og Brøns Å

Kortbilag 5

Ballum

Strækningen mellem Brøns Å og Vesterende Ballum

Kortbilag 6

Området udpeget til hjertemuslingefiskeri

(udsnit af søkort nr. 95 Grådyb)

Redaktionel note
 • Fredning efter Naturbeskyttelsesloven § 51