Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Jordbrugskommissionen J havde meddelt afslag på K's ansøgning om at supplere sin boligparcel på 1362 m² i landzone med et areal på 8075 m², som var en del af en landbrugsejendom. Direktoratet for FødevareErhverv F ophævede afgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling i J, idet det var en retlig fejl, at J bl.a. havde begrundet afslaget med, at ansøgningen ikke opfyldte de forhold, der er nævnt i landbrugslovscirkulærets § 7, stk. 3.
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om supplering af boligparcel i landzone

 

 

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 24. august 2006 , j.nr. 3101-207-06-3278.

»---

I brev af 4. maj 2006 har De klaget over, at Jordbrugskommissionen for Frederiksborg Amt den 20. april 2006 har meddelt afslag på en ansøgning om at supplere Deres boligparcel E, på 1362 m² i landzone med matr.nr. 9b smst. på 8075 m², som er en del af en landbrugsejendom.

 

Direktoratets afgørelse

Direktoratet for FødevareErhverv ophæver hermed afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i jordbrugskommissionen, idet det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen bl.a. har begrundet afslaget med, at ansøgningen ikke opfylder de forhold, der er nævnt i landbrugslovscirkulærets § 7, stk. 3, jf. nedenfor.

Det tilføjes, at hjemvisningen af sagen betyder, at jordbrugskommissionen efterfølgende skal foretage en ny skønsudøvelse på det retlige grundlag, der er fastlagt i klageafgørelsen. Kommissionen kan herved enten fastholde afgørelsen med en uddybende begrundelse eller ændre afgørelsen.

Direktoratets afgørelse kan efter § 16, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner mv. ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Redegørelse for sagen

I brev af 10. marts 2006 har De søgt Jordbrugskommissionen for Frederiksborg Amt om tilladelse til at supplere Deres boligparcel E på 1362 m² i landzone med matr.nr. 9b smst. på 8075 m², som er en del af en landbrugsejendom.

De oplyser følgende:

● Landbrugsjorden på matr.nr. 9b ligger ikke længere i brugbar sammenhæng med landbrugsejendommens øvrige jorder.

● Jorden ligger mellem to asfalterede veje og kan ikke længere tilkøres uden tilkørsel fra en stærkt befærdet vej.

● Jorden er på ca. 3.600 m² og ca. 4.400 m² er en fredet sø,

● Jorden er af en størrelse, der ikke i dyrkningsmæssig sammenhæng giver økonomisk mening.

● Fraregnet søen vil arealtillægget holde sig inden for grænsen på 5000 m².

Jordbrugskommissionen har den 20. april 2006 meddelt afslag på det ansøgte, jf. landbrugslovens § 7.

Begrundelsen for afslaget er, at ejendommen ikke er fritliggende, og at ansøgningen ikke opfylder de forhold, der er nævnt i cirkulærets § 7, stk. 3.

I brev af 4. maj 2006 har De klaget over afgørelsen.

De oplyser, at De er enig i, at Deres ejendom ikke opfylder landbrugslovens krav til begrebet »fritliggende«, idet der ligger flere huse inden for 100 m fra ejendommen.

Derimod finder De, at cirkulærets § 7, stk. 3, må siges at være opfyldt:

● Det aktuelle areal vil blive brugt til have med beplantning.

● Der er en naturlig afgrænsning, idet allerede anlagte offentlige veje omkranser arealet, der for en stor del består af en sø.

● Det er åbenlyst, at arealet ikke kan bruges til dyrkning, idet afstandszoner, sø og resterende areal ikke med fornuft kan opdyrkes.

Jordbrugskommissionen har den 6. juni 2006 fremsendt klagen hertil, idet kommissionen fastholder afgørelsen.

Redegørelse for direktoratets afgørelse

Det fremgår af § 7, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme (lov nr. 435 af 9. juni 2004), at der kan meddeles tilladelse til, at landbrugspligten ophæves, når særlige forhold taler for det.

I den aktuelle sag er der tale om en parcel på 1362 m² i landzone med helårsbolig, der søges suppleret med et landbrugspligtigt areal på 8075 m² med en fredet sø på ca. 4.400 m².

Efter reglerne i § 7, stk. 2, i cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005 om lov om landbrugsejendomme kan en parcel i landzone tillades suppleret op til en arealgrænse på 2 ha, hvis jordbrugskommissionen finder, at parcellen ud fra sin beliggenhed mv. kan karakteriseres som en fritliggende parcel, uanset at afstanden til andre beboelsesbygninger er mindre end 100 m.

Jordbrugskommissionen har inden for landbrugslovens rammer skønnet, at Deres ejendom ikke kan betegnes som fritliggende, og denne del af jordbrugskommissionens begrundelse for afslaget har De ikke påklaget.

Ved vurderingen af, om landbrugspligten kan ophæves i andre situationer end nævnt i cirkulærets § 7, stk. 2, skal der i henhold til cirkulærets § 7, stk. 3, bl.a. lægges vægt på,

1. at der er tale om arealer til bebyggelse, have, parkering, lagerplads, afskærmende beplantning og lignende formål.

2. at parcellen får en naturlig afgrænsning i marken i forhold til eksisterende skel, veje, hegn, mindre træbevoksninger, vandhuller, skrænter mv., herunder at parcellen normalt kun omfatter en lod, og

3. at de jordbrugsmæssige interesser tilgodeses ved, at der tages hensyn til jordernes bonitet og til, at der ikke opstår en uhensigtsmæssig arrondering af landbrugsjorderne.

Efter direktoratets vurdering opfylder Deres ansøgning ovennævnte forhold.

Direktoratet finder derfor, at det er en retlig fejl, at jordbrugskommissionen bl.a. har begrundet afslaget på Deres ansøgning med, at ansøgningen ikke opfylder de forhold, der er nævnt i cirkulærets § 7, stk. 3.

Direktoratet har derfor - som nævnt - ophævet afgørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling i jordbrugskommissionen.

Det tilføjes, at hjemvisningen af sagen betyder, at jordbrugskommissionen efterfølgende skal foretage en ny skønsudøvelse på det retlige grundlag, der er fastlagt i klageafgørelsen. Jordbrugskommissionen kan herved enten fastholde afgørelsen med en uddybende begrundelse eller ændre afgørelsen.

 

 

Med venlig hilsen

 

---«