Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om regionplanlægning og landzoneadministration for anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg) (til amtsråd)


I medfør af § 3, stk. 1, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Formål, mv.

§ 1. Cirkulæret skal sikre, at anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg), ikke placeres i områder, hvor der er risiko for, at anlægget alene eller sammen med andre anlæg vil have væsentlige skadevirkninger for grundvand, det øvrige vandmiljø samt natur- og landskabsværdier.

Kapitel 2

Regionplanlægning

§ 2. Forslag til regionplanretningslinier for beliggenheden og udformningen af anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg), må kun vedtages endeligt, når vurderingen af de miljømæssige konsekvenser af anlægget godtgør, at det er foreneligt med regionplanens retningslinier for varetagelsen af bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land, herunder udpegningen og sikringen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne, samt kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.

Kapitel 3

Landzoneadministration

§ 3. Tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning til etablering af anlæg til intensiv husdyrproduktion, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad (VVM-pligtige anlæg), må kun meddeles, hvis anlægget overholder de i regionplanen fastsatte retningslinier.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. december 1997

Svend Auken

/ Solveig Øster

Officielle noter

Ingen