Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af kravet om dansk indfødsret efter lov om landinspektørvirksomhed


I medfør af § 1, stk. 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 18. november 1992, som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, fastsættes følgende:

§ 1. Kravet i § 1, stk. 2, nr. 1, om dansk indfødsret for at kunne opnå beskikkelse som landinspektør ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1998.

Boligministeriet, den 27. februar 1998

Ole Løvig Simonsen

/ Anne Wallberg

Officielle noter

Ingen