Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om kontrollen med udførsel af levende svin

(Til Rigspolitichefen samt Politimestrene i Gråsten og Tønder)


1. Udførsel af levende svin til et EU-land eller til et tredjeland via andre EU-lande skal altid skal ske via et marked, der er godkendt til udførsel til EU-lande, en eksportsamlestald eller en eksportisolationsstald, jf. § 11 a i bekendtgørelse nr. 1039 af 14. december 1994 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr og visse produkter, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 295 af 29. april 1997. Begrebene "marked", "eksportsamlestald" og "eksportisolationsstald" er nærmere defineret i bekendtgørelse nr. 911 af 15. oktober 1996.

Endvidere må samhandel med svin kun finde sted, såfremt dyrene er ledsaget af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat, jf. § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 931 af 6. december 1993 om samhandel inden for Det Europæiske Fællesskab med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande, som ændret ved bekendtgørelse nr. 103 af 13. februar 1995.

Overtrædelse af de nævnte bestemmelser straffes med bøde.

Baggrunden for bestemmelserne er udviklingen i svinepestsituationen i EU, som har givet veterinærmyndighederne anledning til betydelig bekymring, og bestemmelserne skal medvirke til at sikre en tæt kontrol med udførelse af svin.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i den anledning anmodet Justitsministeriet om at skærpe kontrollen med svinetransporter ved at medvirke til at sikre, at transporterne medbringer et sundhedscertifikat udstedt af kredsdyrlægen på enten et godkendt marked, en eksportsamlestald eller en eksportisolationsstald.

Kopi af et sundhedscertifikat vedlægges til orientering.

2. Justitsministeriet skal på denne baggrund anmode om, at der i forbindelse med politiets almindelige færdselskontrol med lastbiler foretages kontrol af svinetransporter til Tyskland ved at undersøge, om dyrene er ledsaget af et sundhedscertifikat.

Kontrollen indbærer, at politiet efter at have bragt lastbilen til standsning undersøger, om dyrene er ledsaget af et af kredsdyrlægen underskrevet sundhedscertifikat.

Såfremt føreren kan fremvise et af kredsdyrlægen underskrevet sundhedscertifikat foretager politiet ikke videre i sagen.

Såfremt føreren derimod ikke kan fremvise et af kredsdyrlægen underskrevet sundhedscertifikat meddeler politiet føreren, at det fornødne sundhedscertifikat ikke er til stede, og at betingelserne for udførsel derfor ikke er til stede.

Politiet skal herefter bede føreren afvente kredsdyrlægens ankomst til stedet med henblik på kredsdyrlægens overtagelse af sagen. Politiet tilkalder Kredsdyrlægen for Sønderjyllands amtskommune, Gøttrupvej 17, 6520 Toftelund, på telefon 74 83 06 00 eller biltlf. 30 74 40 43. Endvidere noterer politiet lastbilens registreringsnummer og førerens generalier.

Skønnes det, at føreren ikke vil efterkomme politiets anvisninger og i stedet udføre dyrene uden det nødvendige certifikat, kan politiet foretage det fornødne for at sikre reglernes overholdelse, f.eks. blive på stedet og sikre, at føreren afventer kredsdyrlægens ankomst.

P.M.V.

E.B.

Mogens Hendriksen

Officielle noter

Ingen