Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om danske skibes sejlads i områder med obligatoriske rutesystemer


I medfør af § 5, stk. 1, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988 og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler pligter for danske skibe under sejlads i de områder, inden for hvilke den Internationale Maritime Organisation, IMO, har godkendt et obligatorisk rutesystem. Formålet med obligatoriske rutesystemer er at forøge sejladssikkerheden og/eller beskytte havmiljøet.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen vil i »Efterretninger for Søfarende« bekendtgøre hvilke obligatoriske rutesystemer, der bliver godkendt af IMO samt tidspunktet for deres ikrafttræden.

§ 2. Danske skibe, der er omfattet af bestemmelserne for et godkendt obligatorisk rutesystem, skal under sejlads i de i § 1, stk. 1, nævnte områder sejle i rutesystemet samt følge de for rutesystemet fastsatte bestemmelser.

Stk. 2. Såfremt der for et skib er tvingende grunde til ikke at sejle i et givet rutesystem, skal enhver sådan grund indføres i skibsdagbogen.

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1998.

Søfartsstyrelsen, den 26. februar 1998

Niels J. Bagge

/ I. Winkel Smith

Officielle noter

Ingen