Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af sølovens kapitel 10 a og 10 b


I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 205 af 29. marts 1995 om ændring af Søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, fastsættes:

§ 1

Stk. 1. Sølovens kapitel 10 a og 10 b ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For hændelser, som er omfattet af den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969, (1969-ansvarskonventionen), og den internationale konvention om oprettelse af en international fond for skader ved olieforurening, 1971, (1971-fondskonventionen), som er indtrådt før den 16. maj 1998, der har medført forureningsskader, finder kapitel 10 a og 10 b fortsat anvendelse. Bestemmelserne om bidrag m.v. til 1971-fonden, jf. bekendtgørelse nr. 450 af 29. august 1978 om den internationale fond om erstatning for skader ved olieforurening, finder fortsat anvendelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 1998.

Søfartsstyrelsen, den 3. april 1998

Jørgen Hammer Hansen

/Birgit Sølling Olsen

Officielle noter

Ingen