Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den sociale kandidatuddannelse


I henhold til § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og struktur m.v.

§ 1. Den sociale kandidatuddannelse har til formål at kvalificere den studerende til at udvikle det sociale arbejde, herunder til at analysere de socialpolitiske og organisatoriske rammer og deltage i ændringer heri. Med baggrund i et bredt metodekendskab skal den studerende således kunne udføre udviklings- og evalueringsopgaver af særlig betydning for det sociale arbejde.

§ 2. Undervisningen til den sociale kandidatuddannelse gennemføres dels ved Aalborg Universitet dels ved den sociale Højskole i København.

Stk. 2. Aalborg Universitet har det overordnede ansvar for kandidatuddannelsen.

§ 3. Den sociale kandidatuddannelse udbydes som åben uddannelse og har en varighed på 2 år omregnet til heltid.

Stk. 2. Uddannelsen tilrettelægges som en deltidsuddannelse, der også kan tilrettelægges som en heltidsuddannelse efter bestemmelserne herom i lov om åben uddannelse. Aalborg Universitet fastlægger, hvorvidt uddannelsen udbydes som heltids- og/eller deltidsuddannelse.

Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Aalborg Universitet kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Stk. 4. De anførte uddannelseslængder angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund ved planlægning af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 4. Den, der har gennemført den sociale kandidatuddannelse, har ret til at betegne sig candidatus/candidata scientiarum socialium, (cand.scient. soc.).

Kapitel 2

Uddannelsens adgangsforudsætninger og indhold

§ 5. Adgangen til uddannelsen forudsætter, at den studerende har gennemført en socialrådgiver-/socialformidleruddannelse eller anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet. Den studerende skal endvidere kunne dokumentere praktisk erfaring med socialt arbejde af en varighed på mindst 3 år og relevant efter-/videreuddannelse.

S tk. 2. Aalborg Universitet kan i særlige tilfælde give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

§ 6. Uddannelsen opbygges i 4 moduler.

Stk. 2. På de 3 første moduler undervises der i områderne:

 • 1) Samfundsvidenskabelig teori og metode.
 • 2) Socialt arbejde som samfundsaktivitet.
 • 3) Teorier om sociale problemer.
 • 4) Udredning, evaluering og forskning i socialt arbejde.
 • 5) Socialpolitik.
 • 6) Socialt arbejdes organisation.
 • 7) Retlig regulering.

Stk. 3. Modul 4 er specialemodul.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 7. For eksamen herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 8. Aalborg Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af den betegnelse, uddannelsen giver ret til.

Kapitel 4

Andre regler

§ 9. Aalborg Universitet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i studieordningen.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

 • 1) Adgangsforudsætninger.
 • 2) Oplysning om hvilket studienævn uddannelsen hører under.
 • 3) Præsentation af moduler og undervisningsområder.
 • 4) Mål for, omfang, indhold og rækkefølge af de enkelte moduler og undervisningsområder.
 • 5) Undervisnings- og studieformer.
 • 6) Eventuelle regler om meritoverførsel.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning vedtages og ved væsentlige ændringer heraf, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter. Derudover indhentes udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Studieordninger og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et semesters begyndelse.

Stk. 6. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer af studieordninger fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 7. Studieordninger og ændringer heri sendes til orientering til censorer, Undervisningsministeriet og relevante uddannelsesinstitutioner.

§ 10. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1, anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 11. Undervisningsministeriet kan fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, når det findes begrundet i usædvanlige forhold bortset fra de tilfælde, hvor dispensationskompetencen er tillagt Aalborg Universitet, jf. § 3, stk. 3, § 5, stk. 2 og § 10.

§ 12. Klager over Aalborg Universitets afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til universitetet. Universitetets afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 13. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 1998.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 48 af 31. januar 1996 om Den sociale kandidatuddannelse ophæves.

Stk. 3. Aalborg Universitet fastsætter nærmere regler for studerende, der er påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler og afgør, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter de hidtidige regler.

Undervisningsministeriet, den 3. april 1998

P.M.V.

Torben Kornbech Rasmussen Direktør

/ Pia thor Straten

Officielle noter

Ingen