Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe


I medfør af §§ 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, fastsættes:

Forsikring eller anden garanti ved transport af olie på dansk eller udenlandsk skib

§ 1. Ejeren af et dansk skib, som i bulk som last transporterer over 2000 tons bestandig mineralsk olie med carbonhydrider, skal have en godkendt forsikring eller anden garanti til dækning af det i sølovens § 191, stk. 1, jf. stk. 2, nævnte ansvar og inden for den ansvarsgrænse, der er anført i sølovens § 194.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for skibe, der ikke er danske, når de anløber eller forlader dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel, såfremt skibene transporterer over 2000 tons olie i bulk som last.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte skibe skal være forsynet med certifikat, som bekræfter, at der foreligger en forsikring eller garanti, som dækker det i stk. 1 nævnte ansvar.

Stk. 4. For skibe, der ejes af danske statsinstitutioner, finder stk. 1 og 3 tilsvarende anvendelse, idet disse skibe til erstatning for den ovennævnte forsikring eller garanti kan være udstyret med et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen, som bekræfter, at skibet er statsejet, og at dets ansvar er dækket inden for den i søloven nævnte ansvarsgrænse.

Stk. 5. For skibe, der ejes af en fremmed stat, finder stk. 1-3 tilsvarende anvendelse, idet disse skibe til erstatning for den nævnte forsikring eller garanti kan være udstyret med et certifikat udstedt af vedkommende myndighed, som bekræfter, at skibet er statsejet, og at dets ansvar er dækket inden for den i søloven nævnte ansvarsgrænse.

Danske skibes certifikater

§ 2. Ansøgning om udstedelse af certifikater til danske skibe, herunder skibe som ejes af danske statsinstitutioner, indsendes til Søfartsstyrelsen bilagt en erklæring fra forsikringsgiveren eller garanten udfærdiget på særlig dertil godkendt blanket, der fås i Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Af erklæringen skal det fremgå, at ejeren af skibet har tegnet forsikring eller stillet anden garanti til dækning af sit ansvar jf. § 1, stk. 1, og at forsikringsgiveren eller den, der har stillet garantien, bekræfter, at forsikringen eller garantien dækker det nævnte ansvar, samt i tilfælde af garanti, hvori denne består.

Stk. 3. For at forsikringen eller garantien kan godkendes, skal forsikringsgiveren eller den, der stiller garantien, tillige påtage sig at yde erstatning til den, der har et berettiget krav mod fartøjets ejer i anledning af skader, som skyldes forurening forårsaget af olie. Pligten til at yde erstatning skal gælde i op til 3 måneder efter den dato, hvor Søfartsstyrelsen er underrettet om forsikringens eller garantiens ophør. Dette gælder dog ikke skader, der indtræffer efter udløbet af gyldighedsperioden angivet i certifikatet, eller såfremt certifikatet forinden er blevet tilbagegivet til Søfartsstyrelsen, eller nyt certifikat er udstedt.

Stk. 4. Finder Søfartsstyrelsen, at forsikringen eller garantien er tilstrækkelig, udstedes et certifikat til skibet. Certifikatet affattes i overensstemmelse med den i bilaget viste model A.

Stk. 5. For skibe, der har certifikat i henhold til stk. 4, kan der i tillæg til den i stk. 1 omtalte erklæring fremlægges erklæring om forsikrings- eller anden garantidækning for ansvar i henhold til den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969. Erklæringen fremlægges på dertil særlig godkendt blanket, der fås i Søfartsstyrelsen. Opfylder erklæringen kravene i stk. 3, og finder Søfartsstyrelsen, at forsikringen eller garantien er tilstrækkelig, jf. tillige stk. 4, kan Søfartsstyrelsen på ejerens anmodning tillige udstede et certifikat udfærdiget efter den i bilag viste model B, medmindre dette vil stride mod internationale beslutninger.

Udenlandske skibes certifikater

§ 3. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som har tilsluttet sig konventionen af 1992 om det privatretlige erstatningsansvar for skader ved olieforurening, anerkendes certifikater, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model A eller B.

§ 4. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt den i § 3 nævnte konvention, og som ikke har et gyldigt certifikat jf. § 5 og § 6, skal der indsendes en ansøgning til Søfartsstyrelsen om udstedelse af certifikat. Ansøgningen skal vedlægges en erklæring fra forsikringsgiveren eller garanten udfærdiget på særlig dertil godkendt blanket, der fås i Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives senest 20 dage, før skibet anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel. § 2, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 5. For skibe, der ejes af en fremmed stat, jf. § 1, stk. 5, anerkendes et certifikat udstedt af den kompetente myndighed.

§ 6. Certifikater, der er udstedt af en kompetent myndighed i en stat, der har tilsluttet sig konventionen af 1992 om det privatretlige erstatningsansvar for skader ved olieforurening, til et skib, der er registreret i en stat, som ikke har tilsluttet sig denne konvention, anerkendes som gyldige. Certifikatet skal være i overensstemmelse med den i bilaget viste model A. Certifikater, der er i overensstemmelse med den i bilaget viste model B, kan også anerkendes, medmindre dette vil stride mod internationale beslutninger.

Øvrige bestemmelser

§ 7. Certifikater kan udstedes for et bestemt tidsrum eller indtil opsigelse. Certifikater kan dog ikke udstedes for et længere tidsrum end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode. Certifikater i medfør af § 4 udstedes med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder.

§ 8. Søfartsstyrelsen fremsender kopi af det til skibet udstedte certifikat til skibets ejer, eller den, der på ejerens vegne har indgivet ansøgning om udstedelse af certifikat, samt for skibe, der ikke er danske, til det pågældende lands skibsregister.

Stk. 2. Ejeren af et skib, der er forsynet med et certifikat, er forpligtet til straks at tilbagelevere dette til den certifikatudstedende myndighed ved forsikringens eller garantiens ophør, samt når certifikatets gyldighedsperiode er udløbet. Sker der i øvrigt ændringer i forsikringen eller garantien, der har betydning for certifikatets forsatte gyldighed, har ejeren af skibet straks efter, at den pågældende får kendskab til dette, pligt til at underrette Søfartsstyrelsen.

§ 9. Danske skibe, som medfører over 2000 tons olie i bulk som last, jf. § 1, stk. 1, må ikke benyttes uden gyldigt certifikat.

Stk 2. Søfartsstyrelsen eller andre myndigheder, som af Erhvervsministeriet er bemyndiget hertil, kan nægte et skib adgang til eller forbyde det at forlade dansk havn eller andet laste- og lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller påbyde, at det bliver losset eller forhalet, såfremt det ikke er udstyret med det påbudte certifikat.

§ 10. Politi, toldvæsen eller havnemyndighed, som under udøvelsen af deres embedsvirksomhed konstaterer overtrædelser af denne bekendtgørelse, skal i henhold til instruks udfærdiget af vedkommende ministerium straks anmelde dette til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan ved skibets ankomst kontrollere, om det er forsynet med det i § 1 krævede certifikat.

§ 11. Overtrædelse af § 1, stk. 1-4, § 4, § 8, stk. 2, § 9 eller § 12, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 1998. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 259 af 10. april 1996 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe.

Stk. 2. Certifikater udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 259 af 10. april 1996 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe må ikke benyttes efter den 15. maj 1998 og skal tilbageleveres til Søfartsstyrelsen senest den 1. oktober 1998.

Søfartsstyrelsen, den 8. april 1998

Jørgen Hammer Hansen

/ Birgit Sølling Olsen

Bilag

Model A

Certifikat

Certifikat for forsikring eller anden økonomisk sikkerhed for det privatretlige erstatningsansvar for olieforureningsskade.

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage.

Udfærdiget i henhold til bestemmelserne i artikel VII i den internationale konvention om det privatretlige erstatningsansvar for skader ved olieforurening, 1992.

Issued in accordance with the provisions of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skibets navn   Skibets kendings-  Skibets hjemsted  Rederens navn 

 (Name of ship) bogstaver      Port of registry  og adresse 

          (Distinctive             Name and 

          number or               adress of 

          letters)               owner) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

Hermed attesteres, at der for ovennævnte skib foreligger en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, som opfylder vilkårene i den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1992.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pullution Damage, 1992.

 

 Sikkerhedens art 

 Type of security .................................................. 

 Sikkerhedens gyldighedsperiode 

 Duration of security .............................................. 

 Navn og adresse på forsikringsgiverne og/eller garanterne 

 Name and address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s) 

 Navn 

 Name .............................................................. 

 Adresse 

 Address ........................................................... 

 Dette certifikat er gyldigt indtil 

 This certificate is valid until ................................... 

 Udstedt eller bekræftet af regeringen i 

 Issued or certified by the Government of .......................... 

                      (statens fuldstændige 

                       navn, Full designation 

                       of the state ) 

 Sted                 Dato 

 Place ........................   Date .......................... 

                   ................................ 

                   Underskrift og titel af den 

                   udstedende eller bekræftende 

                   tjenestemand 

                   Signature and title of issuing 

                   or certifying official 

Forklarende bemærkninger:

1. Om det findes ønskeligt, kan på det sted, hvor statens navn og adresse angives, også medtages oplysning om den kompetente myndighed i den stat, hvor certifikatet er udfærdiget.

2. Er den samlede sikkerhed stillet af mere end en person, skal det beløb, som er stillet af hver af dem, angives

3. Er der stillet flere slags sikkerhed, skal disse nærmere angives.

4. Under rubrikkens »sikkerhedens gyldighedsperiode« skal angives den dato, fra hvilken sikkerheden gælder.

Explanatory notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority if the country where the certificate is issued.

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. The entry »Duration of Security« must stipulate the date on which such security takes effect.

Model B

Certifikat

Certifikat for forsikring eller anden økonomisk sikkerhed for det privatretlige erstatningsansvar for olieforureningsskade.

Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage.

Udfærdiget i henhold til bestemmelserne i artikel VII i den internationale konvention om det privatretlige erstatningsansvar for skader ved olieforurening 1969.

Issued in accordance with the provisions of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Udfærdiget i henhold til bestemmelserne i artikel VII i den internationale konvention om det privatretlige erstatningsansvar for skader ved olieforurening 1992.

Issued in accordance with the provisions of article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 .

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skibets navn   Skibets kendings-  Skibets hjemsted  Rederens navn 

 (Name of ship) bogstaver      Port of registry  og adresse 

          (Distinctive             Name and 

          number or               adress of 

          letters)               owner) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

Herved garanteres, at der for ovennævnte skib gælder en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, der opfylder bestemmelserne i artikel VII i den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1969.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969.

Herved garanteres, at der for ovennævnte skib gælder en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, der opfylder bestemmelserne i artikel VII i den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening, 1992.

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Sikkerhedens art

 

 Type of security .................................................. 

 Sikkerhedens gyldighedsperiode 

 Duration of security .............................................. 

 Navn og adresse på forsikringsgiverne og/eller garanterne 

 Name and address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s) 

 Navn 

 Name .............................................................. 

 Adresse 

 Address ........................................................... 

 Dette certifikat er gyldigt indtil 

 This certificate is valid until ................................... 

 Udstedt eller bekræftet af regeringen i 

 Issued or certified by the Government of .......................... 

                      (statens fuldstændige 

                       navn, Full designation 

                       of the state ) 

 Sted               Dato 

 Place ......................... Date ............................. 

                     Underskrift og titel af den 

                     udstedende eller 

                     bekræftende tjenestemand 

                     Signature and title of 

                     issuing or certifying 

                     official 

Medmindre andet anføres, gælder underskrivelsen af dette certifikat ansvaret for skade i henhold til begge konventioner.

Unless indicated to the contrary the signature of this certificate certifies that liability under both Conventions is covered.

Forklarende bemærkninger:

1. Om det findes ønskeligt, kan på det sted, hvor statens navn og adresse angives, også medtages oplysning om den kompetente myndighed i den stat, hvor certifikatet er udfærdiget.

2. Er den samlede sikkerhed stillet af mere end en person, skal det beløb, som er stillet af hver af dem, angives

3. Er der stillet flere slags sikkerhed, skal disse nærmere angives.

4. Under rubrikkens »sikkerhedens gyldighedsperiode« skal angives den dato, fra hvilken sikkerheden gælder.

Explanatory notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority if the country where the certificate is issued.

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. The entry »Duration of Security« must stipulate the date on which such security takes effect.

Officielle noter

Ingen