Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Statens Kunstfond

Herved bekendtgøres lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 20. juni 1996, med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 29. december 1997.


§ 1. Statens Kunstfond skal virke til fremme af dansk skabende kunst.

Stk. 2. Fondens virksomhed omfatter den bildende kunst, den litterære kunst, tonekunsten, kunsthåndværket, den kunstneriske formgivning, arkitekturen, filmkunsten og teaterkunsten samt andre former for kunstnerisk skabende virksomhed, som kan sidestilles med de nævnte, og som ikke kan få statsstøtte efter anden lovgivning.

§ 2. Fondens midler anvendes til følgende formål:

 • 1) Ydelser til kunstnere inden for de af § 1, stk. 2 omfattede kunstarter, herunder igangsætningsstipendier af 2 års varighed til skabende kunstnere.
 • 2) Indkøb af bildende kunst, kunsthåndværk og kunstnerisk formgivne arbejder.
 • 3) Afholdelse af udgifter til billedkunstnerisk udsmykning af statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til udsmykning af kommunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.
 • 4) Andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fondens formål.
 • 5) Støtte til efterladte efter kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af formændene for de i § 4 nævnte udvalg. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning for fondens virksomhed.

Stk. 3. Regnskabet og beretningen indsendes til kulturministeren gennem det i § 5 nævnte repræsentantskab. Det samme gælder eventuelle indstillinger fra bestyrelsen til ministeren.

§ 4. Afgørelse om tildeling af igangsætningsstipendierne til skabende kunstnere, jf. § 2, nr. 1, træffes af fondens bestyrelse efter indstilling fra de udvalg, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Til at administrere fondens midler i øvrigt nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, heraf 1 udvalg for den klassiske musik og 1 udvalg for den rytmiske musik, 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og teaterkunsten. Af udvalgene for den bildende kunst administrerer det ene de til anvendelse efter § 2, nr. 3, beregnede fondsmidler og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.

Stk. 3. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det tredje medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. I udvalget for den klassiske musik skal 2 af medlemmerne være kyndige i at læse partiturer. Intet medlem kan beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.

Stk. 4. Udvalgsmedlemmerne kan ikke i beskikkelsesperioden bestride faglige tillidshverv. Kulturministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

Stk. 5. Udvalgene administrerer selvstændigt de dem tillagte fondsmidler.

Stk. 6. Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, der skal anvendes efter § 2, nr. 3, har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en udsmykningsopgave, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med 2 repræsentanter udpeget af den ansøgende kommune eller institution samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning og løsning.

§ 5. Der nedsættes et repræsentantskab til at følge fondens virksomhed. Repræsentantskabet udpeges således:

 • 1) Hvert af partierne, der er repræsenteret i finansudvalget udpeger 1 medlem.
 • 2) 3 medlemmer udpeges af kommunale råd og organiationer, således at 1 udpeges af Københavns Magistrat, 1 af Amtrådsforeningen i Danmark og 1 af Kommunernes Landsforening.
 • 3) 3 medlemmer udpeges af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Århus og Odense Universiteter.
 • 4) 3 medlemmer udpeges af Billedkunstnernes Forbund.
 • 5) 1 medlem udpeges af de kunstnersammenslutninger, som efter kriterier, der fastsættes ved forhandling mellem Akademirådet og billedkunstnerne, har udpegelsesret til repræsentantskabet.
 • 6) 3 medlemmer udpeges af Akademirådet.
 • 7) 2 medlemmer udpeges af Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i fællesskab.
 • 8) 1 medlem udpeges af Danske Dramatikeres Forbund.
 • 9) 2 medlemmer udpeges af Det Danske Akademi.
 • 10) 2 medlemmer udpeges af Dansk Komponistforening.
 • 11) 1 medlem udpeges af Statens Musikråd.
 • 12) 1 medlem udpeges af Musikkonservatoriernes Fællesråd (* 1).
 • 13) 2 medlemmer udpeges af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer.
 • 14) 1 medlem udpeges af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning (* 2).
 • 15) 1 medlem udpeges af Industrielle Designere Danmark (* 3).
 • 16) 1 medlem udpeges af Danske Arkitekters Landsforbund.
 • 17) 1 medlem udpeges af Danmarks Biblioteksforening.
 • 18) 1 medlem udpeges af Det Danske Filminstitut og Statens Filmcentral i fællesskab (* 4).
 • 19) 2 medlemmer udpeges af Teaterrådet.
 • 20) 1 medlem udpeges af Danske Populærautorer.
 • 21) 1 medlem kan udpeges af kulturministeren, der tillige udpeger repræsentantskabets formand blandt medlemmerne.

Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet beskikkes for et tidsrum af 4 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Et tidligere medlem af et af de i § 4 omhandlede udvalg kan tidligst 1 år efter, at vedkommende er fratrådt som medlem af et udvalg, indvælges i repræsentantskabet. Medlemmer kan ikke beskikkes eller genbeskikkes efter det fyldte 70. år.

Stk. 3. Repræsentantskabet forelægger ministeren de fra bestyrelsen modtagne regnskaber, beretninger samt indstilling med de bemærkninger, som det ønsker at knytte hertil.

Stk. 4. Repræsentantskabet afgiver indstilling til kulturministeren om de ydelser, der bør søges tillagt kunstnere for livstid. Forslag om disse ydelser optages på de årlige finanslove.

§ 6. Til de i § 2 nævnte formål yder staten et årligt tilskud til fonden. Beløb, der ikke anvendes i et finansår, kan overføres til næste finansår.

Stk. 2. Fondens administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af statskassen.

§ 7. De nærmere bestemmelser vedrørende repræsentantskabets, bestyrelsens og udvalgenes virksomhed m.v. fastlægges af kulturministeren, der tillige fastsætter de nærmere regler for, hvorledes de af fonden erhvervede kunstværker skal fordeles, således at de kommer offentligheden eller videre kredse til gode.

Stk. 2. Ministeren kan fravige alderbetingelsen i § 4, stk. 3, og § 5, stk. 2.

Stk. 3. Såfremt modtagerne af igangsætningsstipendierne tjener mere end 60.000 kr. årligt i lønindkomst, skal der ske en tilbagebetaling af det modtagne igangsætningsstipendium med det overstigende beløb. Udebleven betaling kan inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne i kildeskatteloven om inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for administrationen af de i § 2, nr. 1 nævnte igangsætningsstipendier til skabende kunstnere, herunder om forrentning og tilbagebetaling af for meget oppebåret stipendiebeløb og lønindeholdelse ved inddrivelse af skyldige beløb.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk.2. Lov nr. 275 af 18. juni 1969 om Statens Kunstfond ophæves.

Lov nr. 275 af 13. maj 1987 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.4)

Lov nr. 1103 af 22. december 1993 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. (* 5)

Lov nr. 294 af 24. april 1996 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. (* 6)

Stk. 2. Tonekunstudvalgene for den klassiske muisk og den rytmiske musik beskikkes første gang for perioden fra lovens ikrafttræden til 31. december 1998. Kulturministeren kan forlænge beskikkelsesperioden for udvalget for film- og teaterkunsten, der nedsattes den 1. oktober 1994, indtil 31. december 1998.

Lov nr. 1096 af 29. december 1997 om ændring af lov om Statens Kunstfond indeholder følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Kulturministeriet, den 17. februar 1998

Ebbe Lundgaard

/ Jane Johansen Pade

Officielle noter

(* 1) Musikkonservatorierne i fællesskab, idet Fællesrådet er nedlagt.

(* 2) Danske Kunsthåndværkere.

(* 3) Foreningen Danske Designere.

(* 4) Det Danske Filminstitut, idet Statens Filmcentral er nedlagt.

(* 5) Lov nr. 275 af 13. maj 1987 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 20. maj 1987.

(* 6) Lov nr. 1103 af 22. december 1993 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 23. december 1993.

(* 7) Lov nr. 294 af 24. april 1996 blev bekendtgjort i Lovtidende A den 25. april 1996.