Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om forebyggelse af insider-handel

(Til samtlige ministeriet)


I medfør af § 39 b, stk. 2, og § 39 c, stk. 2, jf. stk. 1, i lov om Københavns Fondsbørs, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1992, fastsættes:

§ 1. Omfattet af reglerne i dette cirkulære er samtlige ansatte, som i forbindelse med deres virke i den statslige forvaltning er eller kommer i besiddelse af intern viden om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, jf. § 2.

§ 2. Ved intern viden forstås ikke-offentliggjorte oplysninger om udstedere af værdipapirer, værdipapirer eller markedsforhold vedrørende disse, som må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort.

§ 3. Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen, jf. fondsbørslovens § 39 a.

§ 4. Den, der er i besiddelse af intern viden, må ikke videregive denne viden til andre, medmindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes tjeneste, jf. fondsbørslovens § 39 b, stk. 1.

§ 5. For behandlingen af oplysninger om intern viden gælder i øvrigt reglerne i straffelovens § 152 og forvaltningslovens §§ 27, 28 og 32 om behandling af fortrolige oplysninger.

§ 6. Intern viden er med den begrænsning, der følger af forvaltningslovens § 32, tilgængelig for alle medarbejdere i vedkommende styrelse, afdeling eller kontor, som varetager opgaver i forbindelse hermed.

Stk. 2. Såfremt ledelsen af vedkommende styrelse, afdeling eller kontor finder det påkrævet, at intern viden i en bestemt sag alene skal være tilgængelig for personalet i en eller flere bestemte enheder eller for visse nærmere angivne medarbejdere, skal ledelsen træffe afgørelse herom. Afgørelsen træffes enten på egen foranledning eller efter henvendelse fra en medarbejder. Er en medarbejder i tvivl om, hvorvidt en sag er af den i 1. pkt. nævnte karakter, forelægges sagen for ledelsen af den pågældende enhed.

§ 7. Sager, der rummer intern viden, håndteres i forbindelse med journalisering, kopiering, skrivning, forsendelse og opbevaring/arkivering på samme måde som myndighedens øvrige sager, der indeholder eller kan indeholde fortrolige oplysninger.

Stk. 2. For de i § 6, stk. 2, nævnte sager kan ledelsen bestemme, at een eller flere af følgende bestemmelser skal gælde:

  • 1) Edb-behandling/tekstbehandling skal ske på en sådan måde, at informationerne ikke er tilgængelige for andre ansatte end dem, der er ansat i den eller de enheder, der skal beskæftige sig med sagen.
  • 2) Afsendelse og modtagelse af telefax-skrivelser og anden forsendelse må kun foretages af ansatte i den eller de enheder, der beskæftiger sig med sagen.
  • 3) Sagen skal opbevares således, at den kun er tilgængelig for ansatte i den eller de enheder, der beskæftiger sig med sagen samt for journalmedarbejdere ansat i myndigheden.
  • 4) Det skal af arkiv-/journalsystemet og sagsomslaget fremgå, at sagen er fortrolig og alene må udleveres til bestemte personer.
  • 5) Fotokopiering må kun foretages af de af ledelsen udpegede personer.
  • 6) Sagen må ikke sendes via almindelig intern post, men skal håndbæres af en ansat, der er udpeget til at beskæftige sig med sagen.
  • 7) Sagen skal opbevares i et aflåst skab, som kun bestemte sagsbehandlere og ingen journalmedarbejder har adgang til.

§ 9. Overtrædelse af fondsbørslovens regler og videregivelse af intern viden og om køb m.v. foretaget af nogen med intern viden straffes efter lovens § 44 a med bøde, hæfte eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Straffen kan i særlige tilfælde stige til fængsel i 4 år.

Stk. 2. Overtrædelse af fondsbørslovens bestemmelser om intern viden vil herudover kunne medføre afskedigelse eller andre personalemæssige reaktioner, samt et eventuelt erstatningsansvar.

Statsministeriet, den 14. april 1992

Poul Schluter

/Ole Tarp

Officielle noter

Ingen