Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt

Herved bekendtgøres lov nr. 380 af 10. juni 1987 om anlæg af fast forbindelse over Storebælt med de ændringer, der er en følge af lov nr. 1233 af 27. december 1996 og lov nr. 981 af 17. december 1997.


Anlægget

§ 1. Trafikministeren bemyndiges til at træffe dispositioner i henhold til denne lov til anlæg af en fast forbindelse over Storebælt for jernbane- og vejtrafik.

§ 2. Anlægget udføres i 2 etaper, hvor 1. etape er en jernbaneforbindelse, og 2. etape er en motorvejsforbindelse.

Stk. 2. Anlægsarbejderne for 2. etape skal påbegyndes senest 1 år, før jernbaneforbindelsen forventes taget i brug, men udførelsestidspunktet skal i øvrigt vælges ud fra økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn blandt andet således, at der tilstræbes en rationel projekterings- og byggerytme for anlægget som helhed.

§ 3. Jernbaneforbindelsen anlægges med 2 spor i en tunnel under Østerrenden og på en lavbro over Vesterrenden.

Stk. 2. Lavbroen skal i et økonomisk forsvarligt omfang som led i anlæggets 1. etape forberedes for også at overføre motorvejsforbindelsen.

§ 4. Motorvejsforbindelsen anlægges fire-sporet og med nødspor.

Stk. 2. Motorvejsforbindelsen kan krydse Østerrenden på en højbro med fornøden gennemsejlingsmulighed eller i en sænketunnel. Projekt til udbydelse i licitation også af en sænketunnel udarbejdes, hvis det må anses for anlægsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at udbyde begge alternativer i licitation.

Stk. 3. Motorvejsforbindelsen krydser Vesterrenden på samme lavbro som jernbaneforbindelsen, idet lavbroen færdiggøres som led i anlæggets 2. etape.

§ 5. Anlæggets to etaper udføres hver for sig således, at der efter færdiggørelsen af hensyn til vandmiljøet i Østersøen sikres en uændret vandgennemstrømning i Storebælt.

§ 6. Trafikministeren bemyndiges til at lade nødvendige tilslutningsanlæg m.v. for veje og jernbane udføre og i forbindelse hermed lade foretage flytning af Korsør og Nyborg jernbanestationer.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter, hvilke dele af det samlede anlæg der henføres til henholdsvis den faste forbindelse, statsbaneanlægget og hovedlandevejsnettet.

§ 7. (Ophævet).

Ejendomsforhold og forvaltning

§ 8. Et aktieselskab, hvis hele aktiekapital ejes af den danske stat, forestår projekteringen og som bygherre opførelsen af den faste forbindelse.

Stk. 2. Aktiekapitalens størrelse fastsættes af trafikministeren med tilslutning fra finansudvalget.

Stk. 3. Selskabet kan optage lån til finansiering af anlæggets etablering. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække selskabets finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 4. Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser.

§ 9. For jernbanevirksomhedernes benyttelse af forbindelsen betaler Banestyrelsen en afgift til selskabet. Afgiften fastsættes af trafikministeren.

Stk. 2. Banestyrelsen træffer afgørelse om jernbanevirksomhedernes benyttelse af forbindelsen.

Stk. 3. Banestyrelsen forestår drift og vedligeholdelse af jernbanetunnelen under Østerrenden, af jernbaneanlægget over Vesterrenden og af de jernbanetekniske anlæg på forbindelsen og af-holder udgifterne herved.

Stk. 4. Trafikministeren fastsætter afgifterne for jernbanevirksomhedernes benyttelse af jernbaneforbindelsen og afgør eventuelle tvivlsspørgsmål mellem selskabet og Banestyrelsen.

§ 10. Trafikministeren bemyndiges til at træffe afgørelse om, at selskabet vederlagsfrit kan overdrage ejendomsretten til lyslederkablet på jernbaneforbindelsen til Banestyrelsen, idet selskabet dog har en vederlagsfri brugsret til dette kabel til formål, der har tilknytning til forbindelsen og til dennes benyttelse.

§ 11. For benyttelsen af motorvejsforbindelsen opkræver selskabet afgifter.

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter niveauet for afgifterne og principperne for regulering heraf samt efter indstilling fra selskabet afgifts- og rabatstrukturen.

Stk. 3. Føreren af køretøjet skal betale en tillægsafgift udover den normale afgift, såfremt motorvejsforbindelsen benyttes uden betaling af denne. Den registrerede ejer (bruger) hæfter tillige for betaling af disse afgifter, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet. Tillægsafgiften fastsættes af trafikministeren.

Stk. 4. Hvis de i stk. 3 nævnte afgifter ikke betales rettidigt, kan der tillægges rente 1,3 pct. pr. påbegyndt måned. Renten beregnes fra forfaldsdag, som er 30 dage, efter påkrav om betaling er afsendt fra selskabet, indtil betaling sker, dog mindst 50 kr. Endvidere kan der opkræves gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betalingen.

Stk. 5. Selskabet kan foretage TV-overvågning ved betalingsanlægget og foretage registrering af billeder fra denne overvågning. Selskabet skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

Stk. 6. Oplysninger i Centralregisteret for Motorkøretøjer om den registrerede ejer (bruger) af køretøjet kan videregives til selskabet.

§ 12. Selskabets vedtægter og bestyrelsens forretningsorden samt ændringer i disse skal godkendes af trafikministeren.

Stk. 2. Trafikministeren kan om spørgsmål af væsentlig betydning give generelle eller specielle instrukser og direktiver for virksomheden.

§ 13. Trafikministeren kan pålægge selskabet i et nærmere fastsat omfang at opretholde en bilfærgeforbindelse mellem Sjælland og Jylland over Kattegat og en bilfærgeforbindelse mellem Spodsbjerg og Tårs.

§ 14. Hvis selskabets skattepligtige ind-komst, opgjort for 1 indkomstår, udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 15 indkomstår. Underskud i indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, i hvilket jernbaneforbindelsen tages i brug, kan dog fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 30 indkomstår. Inden for de nævnte perioder kan fradraget dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.

§ 15. Fra og med det indkomstår, hvor henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen tages i brug (anskaffelsesåret) kan selskabet på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger på den faste forbindelse over Storebælt.

Stk. 2. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter til henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen.

Stk. 3. Ved opgørelsen af anskaffelsessummerne kan selskabet ikke medregne afgift, som ved opgørelsen af selskabets afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fra-drages som indgående afgift.

§ 16. (Ophævet).

§ 17. Afskrivning foretages med indtil 6 pct. af anskaffelsessummen. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60, og i de følgende år kan afskrivning dog kun foretages med indtil 2 pct. af anskaffelsessummen.

Stk. 2. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for forbindelsen kan ikke overstige 100.

§ 18. (Ophævet).

§ 19. For selskabet gælder lovgivningen om aktieselskaber med de ændringer, der følger af denne lov.

Andre bestemmelser

§ 20. Trafikministeren bemyndiges til for selskabet og staten ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, der er nødvendig til gennemførelse af det i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejen-dom.

Stk. 2. Trafikministeren fastlægger anlæggets linieføring på søterritoriet.

§ 21. Følgende love ophæves:

  • 1) Lov nr. 414 af 13. juni 1973 om anlæg af en bro over Storebælt.
  • 2) Lov nr. 296 af 6. juni 1984 om udbygning af færgefarterne over Storebælt.

Trafikministeriet, den 4. maj 1998

Sonja Mikkelsen

/ Jørn Holdt

Officielle noter

Ingen