Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring (Indførelse af tilskud til ernæringspræparater, forsøg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 31. januar 1994, som ændret ved § 7 i lov nr. 1133 af 21. december 1994, § 24 i lov nr. 1120 af 20. december 1995, § 3 i lov nr. 1228 af 27. december 1996, § 7 i lov nr. 224 af 25. marts 1997 og § 36 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »§ 9, stk. 2« til: »§ 9, stk. 6«, og i stk. 2 ændres »§ 9, stk. 3« til: »§ 9, stk. 7«.

2. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Den offentlige sygesikring yder efter regler fastsat af sundhedsministeren tilskud til ernæringspræparater, som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.«

3. § 9 affattes således:

»§ 9. Den offentlige sygesikring yder efter retningslinjer fastsat af Sundhedsstyrelsen tilskud til fysiurgisk behandling, der udføres af en fysioterapeut efter henvisning fra en læge. Tilskud efter denne bestemmelse ydes ikke til behandlinger på offentlige sygehuse eller på sådanne private sygehuse eller klinikker, der modtager patienter til fysiurgisk behandling efter overenskomst med offentlige sygehuse. Tilskud til behandling hos fysioterapeut på klinik kan kun ydes, hvis klinikken er godkendt af amtsrådet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner af kommunalbestyrelsen. Sundhedsstyrelsen fastsætter regler for klinikkens indretning.

Stk. 2. Den offentlige sygesikring yder efter regler fastsat af sundhedsministeren tilskud til psykologbehandling, der udføres af en psykolog efter henvisning fra en læge.

Stk. 3. Den offentlige sygesikring yder efter regler fastsat af sundhedsministeren tilskud til fodbehandling, der udføres af en fodterapeut efter henvisning fra en læge.

Stk. 4. Den offentlige sygesikring yder efter regler fastsat af sundhedsministeren tilskud til kiropraktisk behandling, der udføres af en kiropraktor, selv om der ikke foreligger henvisning fra en læge.

Stk. 5. Sundhedsministeren kan bestemme, at tilskud også ydes til anden behandling, der udføres efter henvisning fra en læge.

Stk. 6. Til personer, der er omfattet af § 2, stk. 1, yder den offentlige sygesikring tilskud til de ovennævnte behandlinger efter nærmere regler, der fastsættes af sundhedsministeren.

Stk. 7. Til personer, der omfattes af § 2, stk. 2, yder den offentlige sygesikring tilskud med samme beløb, som den skulle have afholdt for en tilsvarende behandling af en person, der omfattes af § 2, stk. 1.«

4. § 12, stk. 1, affattes således:

»De nærmere vilkår for de ydelser, der efter sundhedsministerens bestemmelser omfattes af loven, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., § 6, stk. 2, § 6, stk. 3, 1. pkt., § 8, stk. 2, § 8 a og § 9, stk. 6, fastsættes ved overenskomster afsluttet efter § 26, stk. 2.«

5. § 23, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»De tilsvarende afgørelser træffes for Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende af kommunalbestyrelsen.«

6. § 24, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Sundhedsministeren kan bemyndige Sundhedsstyrelsen til at fastsætte bestemmelser, som ifølge § 8, stk. 2, § 8 a, og § 9, stk. 6, udfærdiges af ministeren.«

7. I § 24, stk. 4, udgår »(magistraten)» og »(magistratens)».

8. § 26, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forhandlingsudvalget afslutter på den offentlige sygesikrings vegne overenskomster med organisationer af læger m.fl. om vilkårene for de i lovens §§ 6, 8, 8 a, 9 og 19 omhandlede ydelser. De nævnte overenskomster har kun gyldighed efter denne lov, for så vidt de er godkendt af sundhedsministeren.«

9. I § 26, stk. 1 og 4, og § 30, stk. 2, ændres »Københavns magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse« til: »Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser.«

10. I § 26, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 1« til: »§ 9, stk. 1-5«.

11. Efter § 28 a indsættes:

»§ 28 b. Sundhedsministeren kan godkende, at der iværksættes forsøg med nye organisations- og behandlingsformer, ændrede tilskud og ændrede honoreringssystemer, hvorved reglerne i sygesikringsloven kan fraviges.

Stk. 2. Ved forsøgene skal lægges afgørende vægt på hensynet til borgernes retssikkerhed og velfærd.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 1998.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg, den 11. maj 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch