Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer

 

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, litra a, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Direktoratet for FødevareErhverv kan yde tilskud til ejere eller forpagtere, der driver og bebor en jordbrugsbedrift, der omfatter arealer på en eller flere af følgende øer: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Bågø, Drejø, Egholm, Endelave, Fanø, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Læsø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Samsø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø, Ærø og Aarø.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved en jordbrugsbedrift forstås i denne bekendtgørelse en bedrift, som defineret i enkeltbetalingsordningen, jf. artikel 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003.

§ 3. Ved jordbrugsmæssigt drevne arealer forstås i denne bekendtgørelse alle arealer i omdrift og uden for omdrift, som benyttes til landbrugsformål.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 4. Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Plantedirektoratet forestår efter bemyndigelse den fysiske kontrol.

Stk. 3. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning

§ 6. Ansøgning om tilskud skal foretages på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

§ 7. Ansøgning om tilskud skal hvert år indgives til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgningen skal være modtaget senest den dag, hvor fristen for ansøgning om enkeltbetaling udløber. I 2007 kan ansøgning dog kun indgives fra den 4. juli og skal være modtaget senest den 15. august 2007.

Stk. 2. Hvis bedriften drives af et interessentskab eller af flere personer i forening, indgives en samlet ansøgning for bedriften.

Stk. 3. De ansøgte arealer skal være indtegnet på det markkort, der i det pågældende år anvendes til ansøgning om enkeltbetaling, og som er indsendt til direktoratet eller indtegnet på Fødevareministeriets Internet Markkort. Hvis der ikke er ansøgt om enkeltbetaling, skal ansøgningen vedlægges et sådant kort, hvorpå arealerne er indtegnet og identificeret med samme marknumre, som angivet i ansøgningen.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 8. Det er en betingelse for at opnå tilskud,

1) at ansøger på den jordbrugsbedrift, hvortil der ansøges om tilskud, driver et areal på mindst 5,0 hektar jordbrugsmæssigt på en af de i § 1 omhandlede øer, og

2) at ansøger har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret på jordbrugsbedriften på en af de i § 1 omhandlede øer.

Stk. 2. Ansøger skal som ejer eller forpagter i mindst 5 år fra datoen for den første udbetaling af tilskuddet efter denne bekendtgørelse drive et areal jordbrugsmæssigt på jordbrugsbedriften på en af de i § 1 omhandlede øer. Areal et skal svare til det areal, der indgik ved arealtilskudsberegningen, jf. § 10.

Stk. 3. Ansøger skal have bopæl på jordbrugsbedriften på en af de i § 1 omhandlede øer i hele det kalenderår, som tilskuddet vedrører.

Stk. 4. Hvis bedriften drives af en interessentskab eller af flere i forening i overensstemmelse med landbrugsloven, kan tilskud ydes, hvis en deltager, der ejer eller forpagter en anpart på 1/5 eller derover, har bopæl på bedriften.

Stk. 5. Tilskud kan ikke søges af selskaber samt af stat, kommuner og andre offentlige myndigheder.

§ 9. Skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det år, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilskudsmodtager i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 10. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal hektar jordbrugsmæssigt drevne arealer på jordbrugsbedriften, som anført i ansøgningen, jf. § 6. Markerne skal være nøjagtigt målt op, og markernes størrelse skal angives med 2 decimaler.

Stk. 2. Ved beregning af tilskuddet kan i alt højst indgå 100 ha.

Stk. 3. Tilskudssatsen udgør 475 kr. pr. hektar.

Stk. 4. Hvis flere ejere eller forpagtere af jordbrugsmæssigt drevne arealer driver arealerne sammen i et driftsfællesskab, kan der ved beregning af tilskuddet højst indgå 100 ha af den enkelte jordbrugers andel af driftsfællesskabet. Det er en betingelse herfor, at driftsfællesskabet er organiseret som et personligt ansvarligt interessentskab bestående af fysiske personer, og driftsfællesskabets eneste formål skal være landbrugsbedrift.

Kapitel 6

Udbetaling af tilskud

§ 11. Direktoratet for FødevareErhverv udbetaler normalt tilskuddet inden den 31. januar i året efter ansøgningsåret.

Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilskudsmodtagers NemKonto.

§ 12. Reglerne i Direktoratet for FødevareErhvervs bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse finder anvendelse på ansøgninger om tilskud.

Kapitel 7

Underretningspligt

§ 13. Tilskudsmodtager skal i den periode, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilskudsmodtager er i den periode, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre tilbagebetaling af tilskud efter § 14.

Kapitel 8

Tilbagebetaling af tilskud

§ 14. Udbetalte tilskud skal helt eller delvist tilbagebetales, hvis

1) de i § 8, stk. 1, 2 og 3, anførte betingelser for tilskud ikke er opfyldt,

2) hvis ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) hvis tilskudsmodtager tilsidesætter sine pligter efter lovens § 11, stk. 2,

4) hvis tilskudsmodtager overdrager et areal til en anden, medmindre sidstnævnte efter ansøgning indtræder i betingelserne for tilskud, eller

5) hvis tilskudsmodtager ikke opfylder sin underretningspligt efter § 13.

§ 15. Ved ejer- eller brugerskifte kan kravene i § 8, stk. 2 og 3 fraviges, hvis den nye ejer eller bruger over for Direktoratet for FødevareErhverv erklærer at ville indtræde i betingelserne for ydelse af tilskud.

Stk. 2. Direktoratet kan i særlige tilfælde fravige bopælskravet i § 8, stk. 3.

Stk. 3. Såfremt en bedrift overdrages i sin helhed, inden det ansøgte tilskud er udbetalt, vil tilskuddet uanset overdragelsen blive udbetalt til overdrageren, medmindre overdrageren ved transport overfører retten til tilskuddet til erhververen. Udbetaling af tilskuddet til erhververen er betinget af, at dette ikke strider mod tredjemands bedre retsstilling i forhold til overdrageren.

§ 16. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillæg beregnes fra tidspunkt for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 9

Force Majeure

§ 17. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilskudsmodtagers død.

2) Bortforpagters død.

3) Tilskudsmodtagers uarbejdsdygtighed i længere tid.

4) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på ansøgningstidspunktet.

5) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører arealer på bedriften.

6) Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke.

7) Tilskudsmodtagers besætning bliver ramt af en epizooti eller af en smitsom husdyrsygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af lov om hold af dyr udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes, fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede, ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, de er nævnt i stk. 1.

§ 18. Hvis tilskudsmodtager eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilskudsmodtager eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 10

Klageadgang

§ 19. Afgørelse truffet af Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem direktoratet, og skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Direktoratet kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 20. Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1, eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 12

Ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2007.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 25. juni 2007

Arent B. Josefsen

/Steen Bonde