Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statsgaranterede studielån

Herved bekendtgøres lov nr. 372 af 14. juni 1995 om statsgaranterede studielån med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1087 af 29. december 1997 og § 2 i lov nr. 1117 af 29. december 1997.


§ 1. Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken) administrerer statens garantiforpligtelse for statsgaranterede studielån i pengeinstitutter og Hypotekbankens bankvirksomhed, der er ydet efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2. Garantien omfatter ud over lånebeløbet de renter og omkostninger m.v., der følger af låneforholdet.

Stk. 3. Garantien ophører senest 15 år efter det tidspunkt, hvor den uddannelsessøgende har afsluttet eller afbrudt uddannelsen. Hypotekbanken kan forlænge garantien, når omstændighederne taler herfor.

§ 1 a. Efter anmodning kan et statsgaranteret studielån overføres til Hypotekbankens bankvirksomhed, som kan yde låntager et nyt lån svarende til det beløb, der er nødvendigt for at indfri studielånet i låntagers hidtidige pengeinstitut. Statens garantiforpligtelse opretholdes uændret over for Hypotekbankens bankvirksomhed.

Stk. 2. Rente, rykkergebyrer og ekspeditionsgebyrer på studielån, der overføres til Hypotekbankens bankvirksomhed efter stk. 1, fastsættes af Hypotekbankens bestyrelse på grundlag af bankvirksomhedens sædvanlige udlånsvilkår. Bestyrelsen fastsætter regler for administrationen af lån, der overføres efter stk. 1.

§ 2. For statsgaranterede studielån gælder følgende vilkår:

  • 1) Tilbagebetalingen af lånet inklusive renter og omkostninger m.v. skal normalt begyndes 1 år efter det tidspunkt, hvor låntager afslutter eller afbryder sin uddannelse. Hvis låntager senere begynder på eller genoptager en uddannelse, udsættes tilbagebetalingen normalt fra dette tidspunkt.
  • 2) Tilbagebetalingen skal ske med passende rater i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.

Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte regler om administrationen af garantien, herunder om låntagers pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån.

§ 3. Hypotekbanken indfrier på statskassens vegne misligholdte statsgaranterede studielån. Finansministeren kan fastsætte regler om betingelserne for indfrielse af misligholdte lån.

§ 4. Indfriede statsgaranterede studielån administreres af Hypotekbanken, der søger kravene inddrevet hos låntagerne.

Stk. 2. Finansministeren fastsætter renten for indfriede statsgaranterede studielån. Renten fastsættes for et halvt år ad gangen som Hypotekbankens bankvirksomheds gennemsnitlige rente for statsgaranterede studielån i det forudgående halvår med et tillæg på 1 procentpoint.

§ 5. Pengeinstitutterne og Hypotekbankens bankvirksomhed skal give Hypotekbanken oplysninger om den statsgaranterede studiegæld for alle låntagere. Finansministeren kan fastsætte regler herom, herunder om form og indhold af oplysningerne.

§ 6. Misligholdt gæld efter § 4 samt efter bestemmelserne om statsgaranterede studielån i den tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder om klageadgang og klagefrist.

§ 7. Hypotekbanken kan hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger om låntager, der er nødvendige for at administrere krav efter §§ 1 og 4, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk til Hypotekbanken på edb-medie.

§ 8. De afgørelser, som Hypotekbanken kan træffe efter § 2, kan efter finansministerens bestemmelse helt eller delvis henlægges til pengeinstitutterne og Hypotekbankens bankvirksomhed.

Stk. 2. Pengeinstitutternes afgørelser kan indbringes for Hypotekbanken, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser, der træffes af Hypotekbankens bankvirksomhed, kan påklages til Finansministeriet. Finansministeriet fastsætter nærmere regler for klageadgangen, herunder regler om klagefrist.

§ 9. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 10. (Udelades)(* 1)

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Lov nr. 1087 af 29. december 1997, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 1, § 4, stk. 2, § 5, 1. pkt., § 8, stk. 1, og indsætter § 1 a og § 8, stk. 3, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2.(* 2)

Stk. 2-6. (Udelades)

Lov nr. 1117 af 29. december 1997, hvis § 2 ændrer § 6, indeholder i § 3 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2 (Udelades)(* 3)

Stk. 3. Reglerne om udpantningsret i § 37, stk. 1, i lov om statens uddannelsesstøtte som ændret ved denne lovs § 1, nr. 15, og i § 6, stk. 1, i lov om statsgaranterede studielån som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, finder også anvendelse på fordringer, der er forfaldne inden lovens ikrafttræden.(* 1)

Stk. 4-6 (Udelades)(* 3)

Finansministeriet, den 13. maj 1998

Mogens Lykketoft

/ Hans Henrik H. Østergaard

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen vedrører en ændring af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld.

(* 2) Loven træder i kraft den 18. maj 1998.

(* 3) Bestemmelserne vedrører den øvrige studiestøttelovgivning.