Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove og lov om arbejdsmarkedsfonde (Rentenedsættelse og indførelse af symmetrisk renteberegning ved ansættelsesændringer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 3 i lov nr. 1104 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Overskydende skat efter § 62, stk. 1, og godtgørelse efter § 62, stk. 2, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. De i § 62, stk. 3, 2. pkt., og § 62 A nævnte renter medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

2. I § 59 ændres i 2. pkt. »i det år, ligningen foretages.« til: »i året efter indkomståret.«, og i 3. pkt. ændres »i det år, hvori ligningen foretages,» til: »i året efter indkomståret,».

3. § 61, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der tillige betales et statskassen tilfaldende tillæg på 7 pct. af restskatten.«

4. I § 61, stk. 3, 1. pkt., ændres »i det år, hvori ligningen foretages« til: »i året efter indkomståret«, og »stk. 2, 2. pkt.« ændres til: »stk. 2«.

5. I § 61, stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 2, 1. pkt.,» til: »stk. 2«, og »i det år, hvori ligningen foretages« ændres til: »i året efter indkomståret«.

6. § 61, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Er udskivningsdatoen for den skattepligtiges årsopgørelse senere end den 1. oktober i året efter indkomståret, forfalder den del af restskatten med eventuelle skyldige renter efter § 63, stk. 1, der ikke overstiger et grundbeløb på 10.000 kr. med tillæg af et til denne del af restskatten svarende tillæg efter stk. 2 og renter efter § 62 A, stk. 1, 3. pkt., til betaling i det følgende år på samme tidspunkter og med samme betalingsfrister som B-skat, jf. § 58.«

7. I § 61, stk. 6, 1. pkt., ændres »med tillæg efter stk. 2, 1. pkt.,» til: »med tillæg efter stk. 2 og renter efter § 62 A, stk. 1, 3. pkt.,».

8. I § 62, stk. 2, ændres »4 pct.« til: »3 pct.«

9. I § 62, stk. 3, 1. pkt., ændres »i det år, hvori ligningen foretages« til: »i året efter indkomståret«.

10. I § 62, stk. 3, 2. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«, og », jf. dog § 62 A, stk. 5« udgår.

11. I § 62 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »i det år, hvori ligningen foretages« til: »i året efter indkomståret«.

12. I § 62 A, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Restskat eller yderligere restskat efter 1. pkt. med tillæg efter § 61, stk. 2, forrentes med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen.«

13. I § 62 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »med godtgørelse efter § 62, stk. 2, og eventuelle renter efter § 62, stk. 3, 2. pkt.« til: »med godtgørelse efter § 62, stk. 2.«

14. I § 62 A, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Det samlede beløb efter 1. pkt. forrentes med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen.«

15. § 62 A, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Der tilkommer den skattepligtige en rente på 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret.«

16. § 62 A, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

17. I § 62 A, stk. 3, 6. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »i det år, hvori ligningen foretages« til: »i året efter indkomståret«.

18. § 62 A, stk. 5, ophæves.

19. Efter § 62 D indsættes som nye paragraffer:

» § 62 E. Reglerne i § 62 A, stk. 3 og 4, om beregning af rente finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor en skattepligtig får nedsat sin skatteansættelse som følge af, at den skattepligtige har betalt erstatning i forbindelse med statens tab på skatter, der er pålignet en anden skattepligtig. Det skattebeløb, der efter ændring af skatteansættelsen tilbagebetales den skattepligtige, forrentes med samme rentesats og for samme periode, som erstatningsbeløbet er forrentet. Hvis erstatningsbeløbet indeholder rente, beregnes rente af det tilbagebetalte skattebeløb med samme rentesats og for samme periode, der er anvendt ved opgørelse af erstatningsbeløbet. Efter udløbet af den i 2. og 3. pkt. nævnte periode beregnes rente af det tilbagebetalte skattebeløb med rentesatsen ifølge renteloven, indtil udbetaling sker.

§ 62 F. I det omfang skatteansættelsen for den skattepligtige forhøjes som følge af, at en erstatning som nævnt i § 62 E dækkes ved regres eller på anden måde nedbringes, skal den skattepligtige tilbagebetale renter, der tidligere er modtaget i forbindelse med, at skatteansættelsen er nedsat på grund af erstatningsbetalingen.

Stk. 2. Tilbagebetalte renter, der er modtaget i henhold til § 62 E, kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde finder reglerne om beregning af rente i § 62 A, stk. 1 og 2, ikke anvendelse.

§ 62 G. Hvis en skattepligtig får nedsat sin ansættelse af almindelig indkomstskat og den skattepligtiges ansættelse af særlig indkomstskat forhøjes i sammenhæng hermed, beregnes kun rente efter § 62 A, stk. 3 og 4, og § 62 E af det beløb, hvormed det nedsatte skattebeløb med tillæg efter § 61, stk. 2, eller procentgodtgørelse efter § 62, stk. 2, overstiger det beløb, som den skattepligtiges særlige indkomstskat forhøjes med. Hvis en skattepligtig får nedsat sin ansættelse af særlig indkomstskat og den skattepligtiges ansættelse af almindelig indkomstskat forhøjes i sammenhæng hermed, beregnes kun rente af det beløb, hvormed den nedsatte særlige indkomstskat overstiger det beløb, som den skattepligtige efter § 62 A, stk. 1 og 2, skal betale som følge af forhøjelsen af den almindelige indkomstskat.«

20. I § 63, stk. 1, ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

21. I § 89 ændres i 1. pkt. »han« til: »skatteministeren«, og i 2. pkt. ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret bl.a. ved lov nr. 891 af 3. december 1997 og senest ved § 3 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 A, stk. 5, 3. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

2. I § 29 B, stk. 5, ændres to steder »7 pct.« til: »6 pct.«

3. I § 29 B, stk. 5, 10. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

4. I § 29 B, stk. 6, ændres to steder »2 pct.« til: »1,5 pct.«

5. I § 29 B, stk. 8, ændres »Tillæg og godtgørelse« til: »Tillæg, renter og godtgørelse«.

6. § 30, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Renter som nævnt i § 29 A, stk. 5, 3. pkt., opkræves sammen med indkomstskatten for det pågældende indkomstår.«

7. I § 30 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Medfører en forhøjet skatteansættelse, at selskabet eller foreningen m.v. skal betale restskat eller yderligere restskat, forfalder beløbet og tillæg efter § 29 B, stk. 4, til betaling den 1. i den måned, der følger efter meddelelsen om forhøjelsen, dog tidligst det i stk. 1 nævnte tidspunkt. Medfører en forhøjet skatteansættelse for et selskab eller en forening m.v., at overskydende skat nedsættes eller bortfalder, forfalder beløbet og godtgørelse efter § 29 B, stk. 5, til betaling den 1. i den måned, der følger efter meddelelsen om forhøjelsen, dog tidligst det i stk. 1 nævnte tidspunkt. Beløb som nævnt i 1. og 2. pkt. forrentes med 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, og indtil betalingsdagen, dog ikke længere end indtil udgangen af den måned, hvori beløbet forfalder. Renten kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

8. I § 30, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »skattebeløbet efter stk. 1 og 2« til: »beløb efter stk. 1-3«.

9. I § 30, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

10. I § 30, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter 2. pkt.:

»I de i 2. pkt. nævnte tilfælde forrentes beløbet ikke efter stk. 2, 3. pkt., i den måned, hvori beløbet forfaldt til betaling.«

11. § 30, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Medfører en nedsat skatteansættelse for et selskab eller en forening m.v., at en tidligere beregnet restskat nedsættes eller bortfalder, tilbagebetales beløbet og tillæg efter § 29 B, stk. 4, senest den 20. i den måned, der følger efter nedsættelsen. Medfører en nedsat skatteansættelse for et selskab eller en forening m.v., at der fremkommer overskydende skat eller yderligere overskydende skat, tilbagebetales beløbet med godtgørelse efter § 29 B, stk. 5, senest den 20. i den måned, der følger efter nedsættelsen. Af de i 1. og 2. pkt. nævnte beløb tilkommer der selskabet eller foreningen m.v. en rente på 0,6 pct. pr. påbegyndt måned fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Renten medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.«

12. I § 30, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »i stk. 1« til: »i stk. 1 eller 2«.

13. § 30, stk. 5, 5. pkt., der bliver stk. 6, 5. pkt., affattes således:

» Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«.

14. § 30 A, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

15. Efter § 30 A indsættes som nye paragraffer:

» § 30 B. Reglerne i denne lov om beregning af renter ved en skattenedsættelse finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor et selskab eller en forening m.v. får nedsat sin skatteansættelse som følge af, at selskabet eller foreningen m.v. har betalt erstatning i forbindelse med statens tab på skatter, der er pålignet en anden skattepligtig. Det skattebeløb, der efter ændring af skatteansættelsen tilbagebetales selskabet eller foreningen m.v., forrentes med samme rentesats og for samme periode, som erstatningsbeløbet er forrentet. Hvis erstatningsbeløbet indeholder rente, beregnes rente af det tilbagebetalte skattebeløb med samme rentesats og for samme periode, der er anvendt ved opgørelse af erstatningsbeløbet. Efter udløbet af den i 2. og 3. pkt. nævnte periode beregnes rente af det tilbagebetalte skattebeløb med rentesatsen ifølge renteloven, indtil udbetaling sker.

§ 30 C. I det omfang skatteansættelsen for selskabet eller foreningen m.v. forhøjes som følge af, at en erstatning som nævnt i § 30 B dækkes ved regres eller på anden måde nedbringes, skal selskabet eller foreningen m.v. tilbagebetale renter, der tidligere er modtaget i forbindelse med, at skatteansættelsen er nedsat på grund af erstatningsbetalingen.

Stk. 2. Tilbagebetalte renter, der er modtaget i henhold til § 30 B, kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. I de i stk. 1 nævnte tilfælde finder reglerne om beregning af rente i § 30, stk. 2, ikke anvendelse.«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 1 i lov nr. 1104 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 3, ændres »§ 13, stk. 6, 2. og 3. pkt.,» til: »§ 13, stk. 6, 2.-4. pkt.,».

2. I § 13, stk. 6, ophæves 2. pkt., og i stedet indsættes:

»Betales bidrag efter stk. 3 ikke rettidigt, skal der betales 0,6 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betales bidrag efter stk. 4 ikke rettidigt, skal der betales 1 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.«

3. I § 15, stk. 1, 3. pkt., ændres »62 A, stk. 1, 1. pkt.« til: »62 A, stk. 1, 1. og 3. pkt.«

§ 4

I lov om skattemæssige afskrivninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 A, stk. 3, 3. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

2. I § 29 P, stk. 8, ændres to steder »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 5

I lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 718 af 1. august 1994, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, ændres i § 6, stk. 3, »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 6

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 30. oktober 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 975 af 17. december 1997, ændres i § 13 a, stk. 5, 8. pkt., »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 7

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 38 ændres to steder »1 pct.« til: »0,6 pct.«

2. I § 44, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Ved beregning af renter i henhold til § 24, stk. 1, og § 33, stk. 1, 3 og 7, i lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer, anvendes dog en rentesats på 0,6 pct. pr. måned.«

§ 8

I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 793 af 29. september 1993, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres to steder »4 pct.« til: »2 pct.«

2. I § 4, stk. 4, 1. pkt., ændres »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 9

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret senest ved § 29 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, ændres i § 39, stk. 4, »1 pct.« til: »0,6 pct.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-9, 11-18, § 2, nr. 2, 7, 8 og 10-14, § 3, nr. 3, og § 8, nr. 1, har virkning for restskat, overskydende skat og foreløbig kulbrinteskat vedrørende indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Rentesatsen i kildeskattelovens § 62 A, stk. 3, 2. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. juli 1998. Rentesatsen i selskabsskattelovens § 30, stk. 4, der bliver stk. 5, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 11, har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. november 1998.

Stk. 4. § 1, nr. 10, 20 og 21, § 3, nr. 1 og 2, §§ 4-7, § 8, nr. 2, og § 9 har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. juli 1998.

Stk. 5. § 1, nr. 19, og § 2, nr. 15, har virkning for ansættelsesændringer, der foretages den 26. marts 1998 eller senere. Kildeskattelovens § 62 E og selskabsskattelovens § 30 B har dog ikke virkning i de tilfælde, hvor den skattepligtige har betalt erstatning inden den 26. marts 1998. Kildeskattelovens § 62 G har virkning for ansættelsesændringer, der foretages den 7. maj 1998 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 1, 3 og 9, har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. november 1998.

Stk. 7. § 2, nr. 4, har virkning for acontoskattebetalinger vedrørende indkomståret 1999 og senere indkomstår.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Stavad