Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (* 1)

Den 21. august 1990 er i Ilulissat undertegnet en aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og Grønlands landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v., jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979.

Aftalen har følgende ordlyd:

Aftale

i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og Grønlands landsstyre er foranlediget af ønsket om at finde en rimelig afgørelse på visse beskatningskonflikter blevet enige om følgende:

I. Pensionsområdet.

1. Grønland træder tilbage fra beskatningen af løbende rentetilskrivninger til pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter m.fl.

På aftaletidspunktet drejer det sig om rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) og selvpensioneringsordninger. Endvidere fritages rentetilskrivning på indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra beskatning.

2. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst bortses fra grønlandsk side fra arbejdsgiverens bidrag til ordninger, der er udformet som rateforsikringer, rateopsparinger i pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner for offentligt ansatte, der er udsendt fra Danmark. Ordningen skal være obligatorisk for den ansatte og etableret inden udsendelsen til Grønland.

Hvis ordningen af arbejdstager er valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50, bortses der dog fra grønlandsk side ikke fra arbejdsgiverens bidrag.

En udvidelse af disse regler til også at omfatte privat ansatte vil senere blive drøftet i den dansk-grønlandske embedsmandsgruppe.

+

+

jhs stat bekg - side

3. Grønland træder tilbage fra beskatning af følgende pensions- og forsikringsordninger, som ophæves i utide:

1. Pensionskasseordninger.

2. Livsforsikringer med løbende udbetalinger.

3. Rateopsparing med udbetaling over mindst 10 år.

4. Rateforsikringer med udbetaling over mindst 10 år.

5. Indeksopsparing og -forsikringer.

6. Kapitalforsikringer med sumudbetalinger.

7. Kapitalopsparing med sumudbetalinger.

II. Dagpenge og rejsegodtgørelser.

Dagpenge og rejsegodtgørelser, der udbetales fra staten og danske kommuner i forbindelse med udførelsen af offentlige hverv, som anført i statsskattelovens § 5 d, jf. ligningslovens § 9, stk. 8, kan kun beskattes i Danmark i de 2 første år, i hvilke personen oppebærer disse ydelser under ophold i Grønland.

III. Kompensation for tilbagetræden fra beskatning.

1. Grønland kompenseres for tilbagetræden fra beskatning på pensionsbeskatningsområdet ud fra følgende principper:

- Der skal være tale om pensionsordninger, hvoraf der er/eller kan blive tale om betaling af dansk afgift i forbindelse med udbetaling fra ordningen.

- Personer omfattet af de pågældende ordninger skal have opholdt sig i Grønland i 6 måneder eller mere, og umiddelbart før opholdet i Grønland have været hjemmehørende i Danmark.

- Kompensationen til Grønland udregnes i princippet som en andel af pensionsafgiften, svarende til forholdet mellem opholdsperioden i Grønland og den samlede opsparingsperiode. Det er dog aftalt, at Danmark og Grønland i fællesskab udregner et årligt kompensationsbeløb på et skønnet grundlag.

De to dele af riget forpligter sig til at tilvejebringe alle tilgængelige statistiske oplysninger m.v., som er nødvendige for at etablere et så korrekt beregningsgrundlag som muligt for kompensationsbeløbet til den grønlandske landskasse.

2. Der ydes ligeledes den grønlandske landskasse kompensation for tilbagetræden fra beskatningen af dagpenge og rejsegodtgørelser, jf. II.

3. Det årlige kompensationsbeløb kan ikke overstige det provenutab, som Grønland kan dokumentere ved den aftalte tilbagetræden fra beskatning, eller det beløb en deling af pensionsafgifterne og kompensation af dagpenge m.v. udgør.

4. Aftalen tages op til gennemgang hvert andet år i den dansk-grønlandske embedsmandsgruppe. Væsentlige ændringer i beregningsgrundlaget eller de lovgivningsmæssige forudsætninger for aftalen, berettiger hver af parterne til at kræve en genforhandling af aftalen.

IV. Ikrafttrædelse, virkningstidspunkt og ophævelse.

1. Denne aftale træder i kraft samme dag begge parter har undertegnet den.

2. Aftalen har virkning fra 1. januar 1991.

3. Aftalen skal forblive i kraft, indtil den opsiges af den ene del af riget. Enhver del af riget kan opsige aftalen ved at give meddelelse om opsigelse mindst 6 måneder før udgangen af et kalenderår.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Ilulissat den 21. august 1990 i et eksemplar på dansk og et eksemplar på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For den danske regering

Anders Fogh Rasmussen

For Grønlands landsstyre

Emil Abelsen

Tillægsaftale

til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og Grønlands landsstyre er foranlediget af ønsket om at indgå en tillægsaftale til aftalen af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre blevet enige om følgende:

Artikel 1

Som ny artikel 24 B indsættes:

1. De kompetente myndigheder i de to dele af riget kan træffe aftale om, at når et af staten eller hjemmestyret helejet aktie eller anpartsselskab eller et heraf helejet datterselskab, der er hjemmehørende i Danmark henholdsvis Grønland driver virksomhed i den anden del af riget gennem et der beliggende fast driftssted, skal beskatningsretten til dette faste driftssteds indkomst tilfalde den del af riget, hvor selskabet er hjemmehørende.'

Artikel 2

Denne tillægsaftale skal have virkning fra 1. januar 1990.

Artikel 3

Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen er i kraft.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Ilulissat den 21. august 1990 i et eksemplar på dansk og et eksemplar på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For den danske regering

Anders Fogh Rasmussen

For Grønlands landsstyre

Emil Abelsen

Der er enighed om følgende retningslinier for forståelsen af artikel 24 B i tillægsaftalen af 21. august 1990:

1. Baggrunden for tillægsaftalen er ønsket om, at overdragelsen af Den Kongelige Grønlandske Handels aktiviteter til hjemmestyret ikke undergives beskatning i Danmark i den udstrækning aktiviteterne fortsættes i Danmark i samme omfang og samme art, som på overdragelsesdagen.

2. Artikel 24 B's principielle udgangspunkt er, at i det omfang det grønlandske hjemmestyre ønsker at videreføre aktiviteter overtaget fra Den Kongelige Grønlandske Handel i Danmark er der enighed om, at disse aktiviteter placeres i et fast driftssted, tilhørende et i Grønland indregistreret selskab eller direkte ejet af hjemmestyret. Danmark forpligter sig til at friholde det faste driftssted for beskatning, når det udelukkende udfører opgaver af samme art og omfang, som blev overtaget af hjemmestyret fra Den Kongelige Grønlandske Handel.

3. Der er endvidere enighed om, at al erhvervsmæssig hjemmestyrevirksomhed i Danmark udover de aktiviteter, der blev overtaget fra Den Kongelige Grønlandske Handel, etableres som datterselskaber eller som faste driftssteder af grønlandsk indregistrerede aktie- eller anpartsselskaber.

4. Artikel 24 B er gensidig således, at den også kan anvendes såfremt den danske stat under lignende forhold etablerer erhvervsmæssig virksomhed i Grønland.

5. Der vil med det samme blive indledt forhandlinger om den skattemæssige behandling af hjemmestyrets virksomheder i Danmark. Der lægges fra begge sider af riget megen vægt på, at de nødvendige aftaler kan indgås inden udgangen af 1990. Aftalerne vedrører såvel Royal Greenland som KNI, når den endelige struktur er fastlagt.

For den danske regering

Anders Fogh Rasmussen

For Grønlands landsstyre

Emil Abelsen

Officielle noter

Jf HINT nr 475 af 21 november 1979