Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Banestyrelsen m.v. og lov om styrelsen af DSB m.v. samt om ophævelse af lov om DSB Rederi A/S

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1230 af 27. december 1996 om Banestyrelsen m.v. foretages følgende ændring:

1. Efter § 2 indsættes:

» § 2 a . Staten ved Banestyrelsen udbyder besejlingen af overfarterne Kalundborg-Samsø og Bøjden-Fynshav. Staten kan yde betaling for driften af overfarterne.

Stk. 2. Banestyrelsen kan udbyde besejlingen af andre overfarter efter trafikministerens bestemmelse. Staten kan yde betaling for driften af overfarterne.«

§ 2

I lov nr. 230 af 4. april 1995 om styrelsen af DSB m.v., som ændret ved § 8 i lov nr. 1230 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. De tjenestemænd, som er ansat i DSB, og som på frivillig basis udlånes til Scandlines A/S efter etableringen af Scandlines AG, deltager på lige fod med medarbejdere i Scandlines A/S ved valg af medarbejderrepræsentanter til Scandlines A/S's bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til denne, jf. aktieselskabslovens bestemmelser herom.

Stk. 4. Udlånte tjenestemænd, som vælger at lade sig ansætte på særlige vilkår i Scandlines A/S eller i et af selskabet ejet datterselskab, samt de af Scandlines A/S's medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver ansat i et af selskabet ejet datterselskab, er valgbare til de respektive bestyrelser, uanset at de ikke opfylder aktieselskabslovgivningens krav om ansættelse i vedkommende selskab i de sidste 12 måneder før, valget finder sted.

Stk. 5. De af Scandlines A/S's medarbejdere, der som følge af organisationsændringer bliver udlånt til et af selskabet ejet datterselskab, har valgret og er valgbare til vedkommende selskabs bestyrelse. Det samme gælder udlånte tjenestemænd fra DSB, som lader sig udlåne til et af Scandlines A/S ejet datterselskab.«

§ 3

Lov nr. 231 af 4. april 1995 om DSB Rederi A/S ophæves.

§ 4

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af trafikministeren.

Givet i Værløse, den 18. maj 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sonja Mikkelsen

Officielle noter

Ingen