Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel


1. Om vejledningen

1.1. Fra den 1. juli 1998 er det forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen. Mobiltelefonen må kun benyttes, hvis den sidder i en holder der er fastmonteret i køretøjet.

1.2. I forbindelse med færdselslovens § 55 a om forbudet mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel har Færdselsstyrelsen drøftet forbudet med anklagemyndigheden. Rigsadvokaten har på den baggrund udsendt en meddelelse til politiet og anklagemyndigheden om ændringen af færdselsloven, der samtidig indeholder retningslinier om tiltale m.v. i sager om overtrædelse af § 55 a.

1.3. Denne vejledning er i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastsat af Rigsadvokaten. Det understreges imidlertid, at den endelige fortolkning af bestemmelsen henhører under domstolene.

2. Regelgrundlaget

2.1. Fra den 1. juli 1998 lyder færdselslovens § 55 a således:

---------------------------------------------------------------------

§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. Stk. 2. Trafikministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.

---------------------------------------------------------------------

2.2. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod brug af håndholdte mobiltelefoner under kørsel. Forbudet omfatter således anvendelse af mobiltelefon i ethvert køretøj i færdselslovens forstand, og gælder udover førere af motordrevne køretøjer derfor principielt også cyklister, ridende og i visse tilfælde kørestolsbrugere. Rigsadvokaten har i sin meddelelse til politiet og anklagemyndigheden tilkendegivet, at der dog formentlig - under hensyn til formålet med bestemmelsen - kun i ganske særlige tilfælde vil være grundlag for at rejse tiltale mod andre end førere af motordrevne køretøjer.

2.3. Forbudets overordnede formål er at modvirke de negative færdselssikkerhedsmæssige konsekvenser, der er forbundet med anvendelse af mobiltelefon under kørsel. Forbudet har navnlig til formål at opnå,

2 at føreren i videst muligt omfang holder begge hænder på rattet under kørsel,

2 at førerens opmærksomhed i mindst muligt omfang afledes fra den øvrige trafik, og

2 at førerens mulighed for at betjene køretøjet på fuldt betryggende måde ikke vanskeliggøres eller ligefrem reduceres som følge af brugen af en mobiltelefon under kørsel. Det gælder bl.a. med hensyn til at styre køretøjet, at skifte gear samt at betjene instrumentbrættets forskellige kontakter (lygter, horn, vinduesviskere m.v.).

3. Hvilke mobiltelefoner (teleterminaler) er omfattet af forbudet?

3.1. Som det fremgår af bestemmelsen i færdselslovens § 55 a, stk. 1, omfatter forbudet kun »mobiltelefoner«, og det er derfor væsentligt at fastlægge en afgrænsende definition af dette begreb.

3.2. Forbudet mod at benytte håndholdte mobiltelefoner under kørsel er vedtaget af Folketinget navnlig på baggrund af de senere års voksende udbredelse og anvendelse af mobiltelefoner i almindelig forstand. »Andet teleudstyr« - som er omtalt i bestemmelsens stk. 2 - er relativt set ikke særlig udbredt, og har været anvendt i forbindelse med kørsel i gennem længere tid uden at dette har givet anledning til særlig regulering heraf i færdselsloven.

3.3. Definitionen af ordet »mobiltelefon« tager udgangspunkt i den almindelige forståelse heraf, og forbudet vedrører mobiltelefoner (teleterminaler), som er omfattet af lov om satellitjordstations- og teleterminaludstyr. Definitionen omfatter herefter både bærbare mobiltelefoner og fastinstallerede mobiltelefoner med såkaldt håndsæt.

3.4. I Danmark er der i dag fire offentlige mobiltelefoninet i drift. De to NMT-net ( N ordisk M obil T elefon) er fællesnordiske analoge systemer, som har været i drift siden 1982. Der findes herudover to GSM-net ( G lobal S ystem for M obil Communications), som er fælleseuropæiske digitale systemer, der i dag er indført i stort set hele det vestlige Europa samt endvidere en række steder verden over.

3.5. Forbudet omfatter således mobile terminaler (mobiltelefoner), som anvendes over følgende mobiltelefoninet:

* NMT 450 Mhz,

* NMT 900 Mhz,

* GSM 900 Mhz,

* GSM 1800 Mhz (også omtalt DCS 1800 Mhz), samt

* eventuelt kommende mobilkommunikationsnet oprettet med henblik på kommunikation i henhold til lov om offentlig mobilkommunikation.

3.6. Forbudet omfatter ikke »andet teleudstyr«, jf. bestemmelsens stk. 2. Dette vil bl.a. være

* teleterminaludstyr, som anvendes over det o ffentlige p erson s øgenet (OPS),

* teleterminaludstyr, som anvendes over E uropean R adio M essaging S ystem (ERMES), og

* de landmobile radiotjenester, herunder de såkaldte lukkede landmobilradiotjenester, der anvendes til kommunikation af bl.a. politiet, redningsberedskabet, taxiselskaber m.v.

4. Hvilke former for monteringsudstyr m.v. er påkrævet/kan lovligt anvendes under kørsel?

4.1. Et af de væsentligste formål med bestemmelsen i færdselslovens § 55 a er at sikre, at samtale ikke sker i en mobiltelefon, som holdes i hånden under kørsel. Det er derfor af betydning at foretage en nærmere afgrænsning af ordet »håndholdt«, og herunder navnlig fastlægge området for den lovlige betjening af mobiltelefonen, der kan finde sted under kørsel.

4.2. Det er i bemærkningerne til færdselslovens § 55 a anført, at ejere af mobiltelefoner skal have mulighed for »at indkøbe og få installeret en anordning, der muliggør håndfri betjening », såfremt de ønsker at anvende deres mobiltelefon under kørsel.

4.3. En mobiltelefon skal på denne baggrund i alle tilfælde være placeret i et særligt monteringssæt for lovligt at kunne anvendes under kørsel.

4.4. Udbudet og karakteren af det monteringsudstyr m.v., der findes på markedet, ændres til stadighed som følge af tekniske og kommercielle hensyn, ligesom udviklingen af nye typer mobiltelefoner samtidig medfører øgede krav til monteringsudstyret eller i mange tilfælde et behov for udvikling af helt nyt udstyr. Det er på denne baggrund ikke muligt at opstille en udtømmende liste over det tilgængelige monteringsudstyr, og dermed heller ikke muligt at stille specifikke krav til de monteringssæt, som lovligt kan anvendes.

4.5. Monteringssættet skal dog som minimum omfatte en holder, som er fastmonteret i køretøjet, og hvori mobiltelefonen kan placeres og på betryggende måde fikseres under kørsel.

4.6. Holderen, hvori mobiltelefonen skal placeres, bør være monteret på instrumentbrættet tæt ved siden af rattet på en sådan måde, at føreren i forbindelse med betjening af tastaturet i mindst muligt omfang er nødt til dels at fjerne den ene hånd fra rattet, dels at fjerne blikket fra trafikken.

4.7. Der stilles ikke krav om anvendelse af særlige supplerende indretninger til mobiltelefonen, f.eks. taleaktiverede mobiltelefoner, mikrofon, separat højtaler, headset, øresnegl m.v. Anvendelse af sådant supplerende udstyr vil endvidere ikke være i strid med færdselslovens § 55 a. Forudsætter anvendelsen, at føreren holder udstyret i hånden under kørslen, må dette - under hensyn til formålet med bestemmelsen - antages at være i strid med § 55 a.

5. Anvendelse af en fastmonteret mobiltelefon under kørsel

5.1. Det vil i alle tilfælde være tilladt at føre en samtale i en mobiltelefon under kørsel, når denne er fastmonteret i overensstemmelse med retningslinierne i afsnit 4.

5.2. Det vil endvidere altid være tilladt at foretage almindelig betjening af en fastmonteret mobiltelefon under kørsel. Det vil således navnlig omfatte

* at tænde mobiltelefonen,

* at acceptere opkald på mobiltelefonen,

* at foretage opkald fra mobiltelefonen, hvilket omfatter indtastning af nummer, genindtastning og lignende,

* at afslutte en samtale ved at afbryde eller slukke mobiltelefonen, og

* at modtage meddelelser (skriftlige beskeder, data m.v.) på mobiltelefonen.

6. Bødetakster i forbindelse med overtrædelse af forbudet

6.1. Rigsadvokaten har i sin meddelelse til politiet og anklagemyndigheden tilkendegivet, at der i sager om overtrædelse af forbudet i færdselslovens § 55 a, stk. 1, bør nedlægges påstand om en bøde på 300 kr.

Færdselsstyrelsen, den 19. maj 1998

Christian Duus

/ Jan Lindeskov

Officielle noter

Ingen