Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Bagage, barnevogne, cykler og dyr


6.1 Håndbagage

6.1.1 Almindelige bestemmelser

For medbringelse af håndbagage i tilslutningsbusser gælder det aktuelle trafikselskabs regler.

Passagerer kan uden betaling i passagervogne medbringe genstande, som let kan bæres af passageren.

Håndbagage - hvorved forstås kolli, hvis mål ikke overskrider 100 x 60 x 30 cm - må kun anbringes over eller under passagerens egen plads eller på de i visse vogne, dertil bestemte pladser.

Endvidere kan medtages sammenklappede cykler i emballage (emballagen skal omslutte cyklen fuldstændig, så passagererne ikke tilsmudses), sammenklappede cykelanhængere (hjulene skal være afmonterede), såfremt det samlede rummål (maks. 180.000 cm3) for håndbagage ikke overskrides, sammenklappede kørestole samt ski, små slæder, kælke og styrestænger, når disse genstande kan anbringes, så de ikke generer.

6.1.2 Barnevogne

Som håndbagage (jf. ovenfor) kan medbringes sammenklappede barnevogne (stativet til barnevognen skal være sammenklappet).

Herudover kan barnevogne i ikke sammenklappet stand medtages i tog (dog ikke InterCity, InterCityLyn og EuroCity), hvis pladsforholdene tillader det. Det er det kontrollerende personale, der træffer afgørelse herom.

Passageren skal selv sørge for ind- og udlæsning.

Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude samt evt. tæpper og forlæder. Andre effekter må ikke medtages i barnevognen, men må henvises til befordring som indskrevet bagage eller anden befordring.

6.1.3 Undtagelser

I passagervogne må ikke medbringes:

 • a) stoffer og genstande, der efter RID-A (DSB Tarif nr. 62) er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring
 • b) genstande, som kan være til ulempe eller ubehag for passagererne eller forvolde skade.

6.1.4 Ansvarsbestemmelser

Passageren bærer selv ansvaret for sin håndbagage, og han er ansvarlig for enhver skade, som forvoldes heraf, medmindre der foreligger fejl fra jernbanens side.

Jernbanepersonalet har ret til i passagerens overværelse at overbevise sig om beskaffenheden af den medførte håndbagage, hvis vægtige grunde lader formode, at bestemmelserne i afsnit 6.1.3 a) overtrædes.

Viser det sig ved ovennævnte undersøgelse, at bestemmelserne er overtrådt, har passageren pligt til foruden erstatning for eventuel derved opstået skade at betale DSB en bod på 6,00 kr pr. kg af håndbagagens vægt. Dog mindst 12,00 kr.

Modtages der begrundet klage over håndbagage fra andre passagerer, kan det kontrollerende personale forlange, at de pågældende genstande skal fjernes fra passagervognene.

6.2 Hunde og andre smådyr

6.2.1 Indledning

I tog kan passagerer på Standard og Busines/1. klasse uden betaling, medbringe smådyr i tasker, bure, kasser, kurve eller anden velegnet emballage, hvis mål ikke overstiger målene for håndbagage (100 x 60 x 30 cm).

Dyrene skal under hele rejsen blive i emballagen, der skal anbringes som anden håndbagage, dvs.

- under eller over passagerens egen plads, på skødet eller

- i visse vogne på bestemte pladser til håndbagage

6.2.2 Hunde

I tog må hunde, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, medbringes mod takstmæssig betaling efter bestemmelserne i afsnit 2.8.

Hvis der medbringes mere end en hund til takstmæssig betaling pr. passager, gælder bestemmelserne i afsnit 6.2.4.

6.2.3 Større dyr

I tog må andre dyr end nævnt ovenfor ikke medbringes.

6.2.4 Togbenyttelse

Passagerer, der medtager dyr, kan tage plads i siddevognenes kupeer/vognafdelinger, hvor dette er tilladt.

InterCityLyn

Smådyr, der kan medbringes i tasker eller lignende, må medtages undtaget i de afdelinger, der er markeret »Dyrefri«. Endvidere kan blindes førerhunde med-tages på Business, dog ikke afdelinger, der er markeret »Dyrefri«.

InterCity

Der må ikke medtages dyr på Hvileafdeling eller i afdeling med Familiepladser. På Business må kun medtages smådyr, der kan medbringes i taske eller lignende.

Regionaltog

I Regionaltog må smådyr, der kan medbringes i taske eller ligende medtages på 1. klasse. Blinde med førerhunde kan ligeledes benytte 1. klasse samt alle øvrige vognafdelinger uanset beskiltning.

På Standard må dyr ikke medtages i de vognafdelinger, der er markeret

»Dyrefri«.

Internationale tog

Dyr må ikke medtages på 1. Klasse ej heller førerhunde.

For alle tog

Der kan købes pladsbillet til hunde efter bestemmelserne i hovedafsnit 7.

Der kan ikke købes pladsbillet til smådyr efter bestemmelserne i afsnit 6.2.1.

En passager der medbringer mere end een hund skal have rådighed over hele kupeen/vognafdelingen. Der betales voksenpris, herunder billet og eventuel pladsbillet, for det antal pladser, der er i kupeen/vognafdelingen, samt takstmæssig betaling for hver hund der medtages.

Hundene skal under hele rejsen opholde sig på gulvet i kupeen/vognafdelingen.

6.2.5 Ordensbestemmelser

Hunde, der ikke medbringes i emballage, skal føres i snor. De må ikke anbringes på sæderne. DSB kan forlange, at de forsynes med mundkurv.

Dyr - herunder hunde - må ikke ved lugt, støj eller på anden måde genere andre passagerer. Den person, der medbringer dyr, skal selv passe på dem.

6.2.6 Kontrolbestemmelser

Såfremt ovennævnte bestemmelser efter det kontrollerende personales afgørelse overtrædes, kan passageren udelukkes fra befordring/viderebefordring.

6.2.7 Efterbetaling

Overtrædes bestemmelserne i afsnit 6.2.1, skal der efteropkræves

betaling efter bestemmelserne i afsnit 2.10.

6.3 Medtageordning for cykler

6.3.0 Indledning

DSBs Cykelbilletter og Cykelklippekort er ikke gyldige i busser, medmindre bussen i følge DSB køreplan erstatter tog. Se nedenfor.

Amters cykelbilletter og eventuelle cykelrabatkort er ikke gyldige i DSBs tog.

Det er tilladt at medtage cykler i:

* S-tog (inklusiv Hillerød - Helsingør og Nærumbanen)

* Privatbanetog, kun i forbindelse med en DSB togrejse (undtaget Nærumbanen).

* Regionaltog (Re)

* Interregionaltog (IR)

* InterCity med tognumre der begynder med 5 eller 9 kan benyttes uden pladsreservering.

* Øvrige InterCity (kun med pladsbillet). Disse InterCity kan dog ikke benyttes lokalt København - Korsør eller omvendt (ej heller dele af strækningen).

* Overfarterne Kalundborg - Samsø, Esbjerg - Fanø og Korsør - Lohals men kun i forbindelse med en DSB togrejse.

På afgange, hvor busser erstatter tog, kan cykler (såfremt der er plads) medta-ges i busserne, når dette er anført i DSBs køreplan. Bemærk at bussernes kapacitet er mindre end togenes.

Det er en forudsætning, at pladsforholdene, efter togpersonalets skøn, tillader medtagelse af cykler, samt at passagererne selv sørger for ind- og udlæsning. Hver passager må medtage een cykel.

Cykelmedtagning sker på passagerernes eget ansvar.

6.3.1 Almindelige bestemmelser

For befordringen i DSB tog gælder de bestemmelser om medtagelse af håndbagage i afsnit 6.1, om almindelige enkelt- og dobbeltbilletter i hovedafsnit 2 (for cykelbilletter) og om 10-turskort i afsnit 3.4 (for cykelrabatkort) i det omfang, de efter deres natur kan komme til anvendelse og ikke er i strid med nedenstående bestemmelser.

Cyklernes placering

I S-tog skal cyklerne placeres i mellemgangen ved de indgange, hvor der er opsat cykelsymbol. Der må højst placeres 2 cykler i hver mellemgang. Under rejsen skal passageren opholde sig ved cyklen.

I de nye S-tog og andre tog placeres cyklerne i togenes godsrum/flexareal. I tog, der består af IC-3 materiel, ved den plads, der er anført på pladsbilletten.

Udelukkelse fra befordring

Der kan kun medtages almindelige 2-hjulede cykler. Varecykler og cykelanhængere er ikke omfattet af ordningen. Tandemcykler kan dog medtages i Regional-tog og Interregionaltog, hvis pladsforholdene tillader det.

6.3.2 Stationsforbindelser

Der gælder bestemmelserne i punkt 6.3.0.

6.3.3 Rejseruter

Der gælder bestemmelserne i punkt 6.3.1.

6.3.4 Vognklasser

Cykler kan kun medtages på Standard.

6.3.5 Togbenyttelse

Der gælder bestemmelserne i punkt 6.3.0.

6.3.6 Pris

Priser for Cykelbilletter og Cykelklippekort findes i hovedafsnit 11.

Priser for indenamtsrejser findes i hovedafsnit Amt.

6.3.7 Børn

Der betales samme pris som voksne betaler.

6.3.8 Hunde

Ikke aktuelt.

6.3.9 Gyldighedstid

Cykler kan medtages alle dage undtagen:

* I S-tog og på Nærumbanen hvor påstigning/omstigning ikke må foretages på hverdage i følgende tidsrum: mandage - fredage mellem klokken 06.30 - 08.30 og mellem klokken 15.30 - 17.30. Fra og med 24.05.1998 er spærre-tiderne: mandage - fredage mellem klokken 07.00 - 08.30 og mellem klokken 15.30 - 17.00.

Der er ingen begrænsninger på helligdage, Grundlovsdag, 24.12. og 31.12.

På strækningen Hillerød - Helsingør kan cykler medtages på alle dage og alle tidsrum.

Cykelbilletten/klip på Cykelklippekortet er gyldig til en uafbrudt enkeltrejse.

Der må foretages skift undervejs, hvis det indgår som en naturlig del af rejsen.

Specielt for S-tog, strækningen Hillerød-Helsingør og Nærumbanen

En billet til 10 kr/1 klip på klippekortet er kun gyldig i S-tog, på strækningen Hillerød- Helsingør og på Nærumbanen. På disse strækninger giver cykelbilletten/ Cykelklippekortet ret til ubegrænset kørsel i 11/2 time. Sidste påstigning/omstig-ning skal ske inden for billettens/kortets gyldighedstid.

Billetten/Cykelklippekortet er først gyldig, når den/det er stemplet i en tidsstemplingsmaskine.

Bemærk:

Billetautomaterne i H-omr kan kun udstede 10 kr. billetter, hvorfor flere af disse billetter med samtidig afstempling betragtes som en billet med tilsvarende værdi. (Det svarer i realiteten til samtidige afstemplinger på klippekortet).

6.3.10 Billetsalg

Cykelbilletter og cykelrabatkort sælges på DSB stationer samt på visse privatbanestationer.

Salg i tog på strækninger med stikprøvevis billetkontrol

Medtager en passager en cykel på en strækning med stikprøvevis billetkontrol uden at have gyldig billet til cyklen, skal der betales for en billet, hvis pris udgør det dobbelte af den ordinære betaling for en enkeltbillet i pågældende stationsforbindelse, dog mindst 500 kr. Billet udstedes som anført (for passagerer) i afsnit 2.10.2, eller PR bind 2.

6.3.11 Tilkøb

Ikke aktuelt.

6.3.12 Ombytning/ændring

Ombytning af købte billetter kan kun ske på salgsstedet og kun umiddelbart efter købet.

6.3.13 Billetkontrol

Der gælder bestemmelserne i hovedafsnit 2 og afsnit 3.3.

6.3.14 Pladsreservering

Der skal altid reserveres plads til cykler i InterCity (dog ikke de der begynder med tognumrene 5 eller 9) efter bestemmelserne i hovedafsnit 7. Der kan dog ikke reserveres til lokale rejser i InterCity mellem København - Korsør eller omvendt (ej heller dele af strækningen).

6.3.15 Tilbagebetaling

Dr gælder bestemmelserne i hovedafsnit 10.

6.3.16 Rejseafbrydelse

Der må ikke foretages rejseafbrydelse, men togskifte er tilladt.

6.4 IC bagage

6.4.1 Indledning

Nedennævnte bestemmelser gælder for forsendelse af IC bagage.

6.4.2 Generelt

En passager kan - mod forevisning af gyldig billet eller kort, der dækker hele strækningen - sende sin bagage mellem InterCity/InterCityLyn standsningssteder. Det er en forudsætning, at passageren rejser med det InterCity eller InterCityLyn, som bagagen sendes med. Bagagen befordres kun, hvis der plads i toget og kun i direkte InterCity eller InterCityLyn forbindelser.

6.4.3 Genstande der modtages til befordring

Som IC bagage modtages:

- genstande i kufferter, tasker og lignende emballage. På det indleverede må der ikke være bundet pakker eller andre genstande

- sammenklappede barnevogne

6.4.4 Genstande der ikke modtages til befordring

Følgende genstande kan ikke modtages til befordring:

- letfordærvelige varer

- genstande, hvis befordring er forbeholdt postvæsnet (postloven)

- genstande, hvis befordring er forbudt efter den øvrige lovgivning

- farligt gods, der er omfattet af RID A (DSB Tarif nr. 62)

- levende dyr

- værdigenstande som penge, smykker, værdipapirer og lignende

6.4.5 Grænser for vægt, størrelse og antal

Der kan maksimalt, pr. person, sendes:

3 stk. bagage (inkl. 1 sammenklappet barnevogn). Hvert stk. bagage må max veje 25 kg.

Ingen af de indleverede stykker bagage må have større mål end 100 cm x 60 cm x 30 cm, maksimumlængden er 1 meter.

Disse mål gælder ikke for sammenklappede barnevogne.

6.4.6 Emballering

Bagage kan afvises af DSB, hvis:

- bagagens tilstand eller beskaffenhed er mangelfuld

- emballeringen er utilstrækkelig

- bagagen viser åbenbare tegn på beskadigelse

Modtages den alligevel til befordring, kan DSB gøre en bemærkning om forholdet på billetten. Dette skal dog ikke gøres for sammenklappede barnevogne, som sædvanligvis kun modtages til befordring uemballerede eller mangelfuldt emballeret. Modtager passageren billetten med en sådan bemærkning, betragtes bagagen som anerkendt.

6.4.7 Togbenyttelse

IC bagage kan kun befordres i direkte InterCity og InterCityLyn forbindelser, da omlæsning ikke kan finde sted.

IC bagage kan dog ikke befordres i InterCity med tognumre, der begynder med 5 eller 9.

6.4.8 Indlevering

Bagagen skal indskrives af det kontrollerende personale.

6.4.9 Pris

Prisen er 25,00 kr pr stk. bagage uanset afstand.

Ved indleveringen udleveres en billet.

6.4.10 Udlevering

IC bagage udleveres af det kontrollerende personale mod kvittering. DSB har ikke pligt til at undersøge, om ihændehaveren af billetten er berettiget til at få bagagen udleveret.

Passageren kan nægte at modtage bagagen, hvis en undersøgelse af en påstået skade ikke er iværksat.

6.4.11 Forsinket/manglende afhentning

Afhentes bagagen ikke, opkræves oplagspenge for opbevaring for hvert

døgn.

Oplagspenge udgør pr. 100 kg pr. døgn:

 

 Fra og med 1 døgn - til og med 8 døgn  3,50 kr 

 Fra og med 9 døgn - og følgende døgn   6,00 kr 

 Mindstebetaling pr sending udgør    12,00 kr 

Har bagagen stået uafhentet i en måned, kan DSB sende det til ejeren, der kan afkræves oplagspenge og andre omkostninger. Kendes ejeren ikke, kan DSB undersøge bagagen for at få konstateret identitet.

Kan ejeren ikke findes, eller betales omkostningerne ikke, kan DSB lade bagagen realisere efter følgende regler:

1. DSB kan sælge bagagen ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder.

2. DSB kan overgive bagagen til et offentlig auktionsfirma.

3. DSB kan destruere bagagen, hvis anden mulighed ikke skønnes at foreligge.

Der gælder ingen begrænsninger for ansatte ved DSB eller disses husstande for deltagelse i ovennævnte auktioner.

6.4.12 Passagerens ansvar

Er genstande befordret i strid med bestemmelserne i afsnit 6.4.3 og 6.4.4, skal passageren betale:

- forskellen mellem taksten for befordring af indskrevet bagage og taksten for befordring som gods.

- eventuel erstatning for opstået skade og

- fragttillæg for genstande, som er udelukket fra befordring som bagage.

Fragttillægget er pr kilogram:

- 6,00 kr, mindst 12,00 kr, hvis disse genstande omfatter stoffer, der er udelukket for befordring som gods.

- 4,00 kr, mindst 8,00 kr, i alle andre tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

6.4.13 DSBs ansvar

Følgende er et citat fra Lov om DSB:

DSBs ansvar for indskrevet bagage.

§ 14. Medmindre andet følger af stk. 2-4, er DSB ansvarlig for forsinket levering og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af indskrevet bagage eller ved beskadigelse af denne i tidsrummet fra dens modtagelse til befordring og indtil udleveringen efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5.

Stk 2 . Passageren kan betragte et manglende stykke bagage som tabt, hvis udlevering ikke har kunnet finde sted inden 14 dage efter bagagens normale ankomsttid.

Stk 3 . Ved forsinket levering skal DSB, når passageren ikke beviser, at der derved er opstået noget tab, betale erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 4 . Beviser passageren, at der ved forsinkelsen er lidt et tab, betales erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige det firdobbelte af den i stk 3 nævnte erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 5 . Den højeste erstatning, der kan forlanges udbetalt for et bortkommet eller beskadiget stykke bagage fastsættes i befordringsreglementet, jf. § 37.

Stk 6 . Ved forsinket levering af biler, motorcykler med sidevogn, påhængsvogne og campingvogne, der befordres som indskrevet bagage, skal DSB kun yde erstatning, hvis tab påvises, og ikke udover fragtbeløbet.

Ad § 14 stk 3:

Den nævnte erstatning er fastsat til 1,00 kr pr kg bruttovægt af den for sent udleverede bagage for hver påbegyndte 24 timer regnet fra bagagens normale ankomsttid, dog højst for 14 dage.

Ad § 14 stk 5:

Den højeste erstatning er fastsat til 6.000 kr.

6.5 InterCity Kurer

6.5.0 Indledning

Nedennævnte bestemmelser gælder for forsendelse af InterCity Kurer.

6.5.1 Almindelige bestemmelser

Følgende genstande kan sendes som InterCity Kurer:

Mindre pakker, tasker og lignende, der måler max. 1 meter på længste led. Vægten må ikke overstige 20 kg.

Følgende genstande kan ikke sendes som InterCity Kurer:

- sendinger, der pga. art eller emballage ikke egner sig til befordring i InterCity eller InterCityLyn

- levende dyr

- stoffer og genstande, der er omfattet af bestemmelserne i RID-A (DSB Tarif nr. 62)

- værdipapirer, smykker, penge og lignende

- ædle metaller

- kunstgenstande mm.

- Genstande, hvis befordring er forbudt efter den øvrige lovgivning.

Emballering

DSB kan afvise forsendelsen, hvis den ikke er tilstrækkelig emballeret eller den viser tegn på skader. På forsendelsen skal stå tydelig afsender og modtageradresse, bestemmelsesstation samt telefonnummer, ellers kan DSB afvise at modtage forsendelsen.

6.5.5 Togbenyttelse

InterCity Kurer kan kun befordres i direkte InterCity og InterCityLyn forbindelser, da omlæsning ikke kan finde sted.

6.5.6 Pris

Prisen er 200,00 kr pr. forsendelse. Betaling kan ske ved benyttelse af frimærke, som klistres på pakken. Kurerfrimærker a 200,00 kr kan købes på større DSB stationer. Betaling kan også ske hos togpersonalet ved indlevering.

6.5.7 Indlevering

InterCity Kurer skal afleveres direkte hos togpersonalet ved InterCity eller InterCityLyn.

6.5.8 Udlevering

InterCity Kurer skal afhentes direkte hos togpersonalet på bestemmelsesstationen, hvor der kvitteres for modtagelsen.

6.5.9 Passagerens ansvar

Der gælder bestemmelserne i afsnit 6.4.12.

6.5.10 DSBs ansvar

Der gælder bestemmelserne i afsnit 6.4.13.

Redaktionel note
 • (* 1) Personbefordringsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel" skrives 'personbefordringsreglement*'