Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Vejregler for kant- og baggrundsafmærkning, kilometrering (Til samtlige vejbestyrelser)

Dette cirkulære omhandler vejregler for kilometrering af offentlige veje.

Cirkulæret og vejreglerne er udfærdiget af Trafikministeriet i medfør af § 6 i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 711 af 11. september 1997).

Cirkulæret erstatter afsnit 1 om kilometerafmærkning i Ministeriet for Offentlige Arbejders cirkulære nr. 209 af 22. juli 1974 om kilometrering og kantafmærkning langs offentlige veje, og supplerer kapitel 3 om kant- og baggrundsafmærkning i Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om vejafmærkning.

Der er ved reglernes udarbejdelse lagt vægt på, at kilometreringen af hovedlandeveje og landeveje gennemføres og udføres på en standardiseret måde, motiveret primært i hensynet til en pålidelig vej- og uheldsdataanalyse.

Vejreglerne indeholder derfor bestemmelser, der er bindende for vejbestyrelserne. De bindende regler kan kun fraviges efter forud indhentet tilladelse fra Trafikministeriet.

Vejreglerne for kilometrering indgår som afsnit 8.4 i Vejregler for færdselstavler, Kant- og baggrundsafmærkning, maj 1997.

Yderligere eksemplarer af vejreglerne kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, Niels Juels gade 13, postboks 1569, 1020 København K, tlf. 33 93 33 38.

Følgende regler er bindende for vejbestyrelserne:

§ 1. Hovedlandeveje og landeveje skal være kilometrerede, og der skal langs disse veje opsættes kilometerafmærkning.

§ 2. Kilometrering udmåles ad vejens systemlinie (normalt vejmidten).

§ 3. Kilometerafmærkningen anbringes på kantpæle som vist på figur 1.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

§ 4. Helkilometerpælene er kilometersystemets fixpunkter og må ikke fjernes eller flyttes, når kilometreringen er gennemført.

§ 5. Kilometerafmærkningen skal være udformet som vist på figur 2.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Stk. 2. Hele kilometre angives uden decimaler, mens 100 m inddelingen angives med een decimal (eet ciffer under decimalstregen på pladen).

Stk. 3. Forneden på kilometerpladen angives vejens administrative nummer, således som dette fremgår af vejregistret. For landeveje angives både det af Indenrigsministeriet givne amtskodenummer og vejnummeret.

Stk. 4. Endvidere angives på pladen vejens kilometreringsretning med en pil, der er opadrettet i højre vejside i kilometreringsretningen og nedadrettet i venstre vejside i kilometreringsretningen.

Stk. 5. På den kilometerpæl, der afslutter en »fejlkilometer«, anbringes for oven på kilometerpladen et »F«, der viser, at afstanden fra den foregående helkilometerpæl er korrigeret og ikke er 1000 m. Dette er dog kun, hvis afvigelsen er større end eller lig 10 m. På pladen på bagsiden af den med »F« mærkede pæl (den side, der vender mod rabatten) angives altid afstanden i meter fra det foregående kilometerpunkt, som vist på figur 3.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

§ 6. Cirkulæret træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves afsnit 1 i Ministeriet for Offentlige Arbejders cirkulære nr. 209 af 22. juli 1974 om kilometrering og kantafmærkning langs offentlige veje.

Trafikministeriet, den 18. maj 1998

Sonja Mikkelsen

/ Torkil Eriksen

Officielle noter

Ingen