Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven), lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om kontinentalsoklen (Overførelse af råstofforvaltningen til Grønlands hjemmestyre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 21. januar 1994, som ændret ved lov nr. 303 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »råstofforvaltningen« til: »Råstofdirektoratet«.

2. I § 4, stk. 4, ændres »Råstofforvaltningen« til: »Råstofdirektoratet«.

3. § 5 affattes således:

»§ 5. Forvaltningen vedrørende mineralske råstoffer i Grønland varetages af Råstofdirektoratet under Grønlands landsstyre.

Stk. 2. Råstofdirektoratets chef udnævnes af Grønlands landsstyre efter aftale mellem regering og hjemmestyre.«

4. I § 6, stk. 1, 3 og 4, § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7, stk. 6, § 11, stk. 2, 4. pkt., § 15, stk. 2, 5. pkt., § 18, stk. 2, § 24, § 25, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 25, stk. 3, 2. pkt., § 25, stk. 5, 2. pkt., og § 31 a, stk. 1, ændres »Energiministeren« til: »landsstyret«.

5. I § 10, § 11, stk. 3, § 13, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 13, stk. 2, § 14, 1. og 3. pkt., § 15, stk. 3, § 18, stk. 3, § 19, stk. 3, 1. pkt., § 19, stk. 4, 3. pkt., § 20, stk. 1, 1. pkt., § 20, stk. 2, § 25, stk. 1, 1. pkt., § 28 og § 29 ændres »energiministeren« til: »landsstyret«.

6. § 12 affattes således:

»§ 12. Inden indgåelse af aftale med landsstyret om offentlig indkaldelse af ansøgninger om tilladelse efter § 7 til efterforskning og udnyttelse af kulbrinter forelægger miljø- og energiministeren for et af Folketinget nedsat udvalg en redegørelse for, hvilke områder der agtes udbudt, og de generelle vilkår, hvorunder tilladelser agtes meddelt.

Stk. 2. Tilladelser, der ikke meddeles efter offentlig indkaldelse af ansøgninger, forelægges af miljø- og energiministeren for det i stk. 1 nævnte udvalg inden indgåelse af aftale i henhold til § 3.«

7. I § 13, stk. 2, ændres »med« til: »mellem regeringen og«.

8. I § 21 og § 27, stk. 1, ændres »energiministerens« til: »landsstyrets«.

9. I § 22, stk. 3, nr. 1, og § 31 b ændres »råstofforvaltningens« til: »Råstofdirektoratets«.

§ 2

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret ved § 2 i lov nr. 207 af 29. marts 1995, § 2 i lov nr. 902 af 29. november 1995, § 1 i lov nr. 394 af 22. maj 1996 og lov nr. 435 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 68, stk. 2, 1. pkt., ændres »energiministeren« til: »Grønlands landsstyre«.

2. I § 68, stk. 2, 2. pkt., ændres »Energiministeren« til: »Grønlands landsstyre«.

§ 3

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979, som ændret ved § 46 i lov nr. 357 af 6. juni 1991, § 2 i lov nr. 484 af 12. juni 1996 og lov nr. 187 af 12. marts 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 6, 2. pkt., ændres »Ministeren for Grønland« til: »Grønlands landsstyre«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Tilladelser til forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland, der er meddelt i medfør af råstofloven inden den 1. juli 1998, bevarer deres gyldighed med de ændringer vedrørende forvaltningsmyndigheden, der følger af denne lov.

Stk. 3. Sager vedrørende tilladelser i henhold til råstofloven, der ikke er færdigbehandlet den 1. juli 1998, viderebehandles efter denne dato af Råstofdirektoratet under Grønlands landsstyre.

Stk. 4. De den 1. juli 1998 gældende forskrifter for råstofaktiviteter samt ansøgningsprocedurer og standardvilkår for tilladelser efter råstofloven forbliver i kraft med de ændringer vedrørende forvaltningsmyndigheden, der følger af denne lov, indtil de ophæves eller afløses af nye forskrifter m.v. i medfør af denne lov.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen