Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af lov om fodterapeuter

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 142 af 26. april 1972 om fodterapeuter med de ændringer, der følger af lov nr. 217 af 23. april 1986, lov nr. 352 af 14. maj 1992 § 20 og lov nr. 510 af 30. juni 1993 § 53.


Kapitel I.

AUTORISATION.

§ 1. Ret til at få autorisation som fodterapeut har den, der har bestået eksamen ved en fodterapeutskole, der er godkendt af indenrigsministeren.

Stk. 2. Autorisation som fodterapeut meddeles af indenrigsministeren eller den, han bemyndiger dertil.

Stk. 3. Der kan endvidere meddeles autorisation til personer, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som indenrigsministeren finder kan ligestilles med den i stk. 1 nævnte uddannelse.

Stk. 4. Autorisation kan dog ikke meddeles den, der må antages at være farlig for sine medmennesker under udøvelse af virksomhed som fodterapeut, enten på grund af udvist grov uduelighed eller på grund af legemlige eller sjælelige mangler. Autorisation kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 5. Forinden autorisation meddeles, afgiver vedkommende en skriftlig forsikring om samvittighedsfuldt at ville opfylde sine pligter som fodterapeut.

Stk. 6. Undervisnings- og forskningsministeren godkender fodterapeutskoler og kan fastsætte nærmere bestemmelser om uddannelsen efter forhandling med sundhedsministeren.

Stk. 7. Efter nærmere regler fastsat af undervisnings- og forskningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren.

§ 2. Indenrigsministeren foranlediger, at der føres en fortegnelse over de meddelte autorisationer.

§ 3. Er autorisation som fodterapeut her i landet givet på grundlag af autorisation i andet nordisk land, kan indenrigsministeren fratage vedkommende autorisationen, dersom autorisationen i vedkommende nordiske land bliver frataget ham eller på anden måde taber sin gyldighed.

§ 4. En fodterapeut kan over for sundhedsstyrelsen fraskrive sig retten til at udøve virksomhed som fodterapeut for tid eller indtil videre. Retten genindtræder, når en fastsat tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt - også inden for en fastsat tidsfrist - generhverves efter derom til indenrigsministeren indgivet ansøgning, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 2. Afslår indenrigsministeren en ansøgning om generhvervelse af retten til at udøve virksomhed som fodterapeut, kan ansøgeren forlange afgørelsen indbragt for domstolene, såfremt der er forløbet mindst 1 år efter, at den pågældende har fraskrevet sig retten, eller efter, at generhvervelse senest er nægtet ham ved dom. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Stk. 3. Begæring i henhold til stk. 2 skal fremsættes over for indenrigsministeren inden 3 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Indenrigsministeren anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

§ 5. Når en fodterapeut fratages retten til at udøve virksomhed som fodterapeut eller over for sundhedsstyrelsen for tid eller indtil videre fraskriver sig retten til at udøve sådan virksomhed, fortaber han samtidig sin autorisation.

Stk. 2. Sundhedsstyrelsen udsteder bekendtgørelse, når en godterapeut fortaber sin autorisation.

Kapitel II.

RETTIGHEDER OG PLIGTER.

§ 6. Kun personer, der er autoriseret som fodterapeut, må betegne sig som fodterapeut.

§ 7. En godterapeut er under udøvelsen af sin gernin forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 8. En fodterapeut er under ansvar efter borgerlig straffelov § 263, stk. 2, jfr. § 275, forpligtet til ikke at røbe privatlivet tilhørende hemmeligheder, der er kommet til hans kundskab under udøvelsen af hans virksomhed, medmindre han er forpligtet til at udtale sig eller handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

Kapitel III.

TILSYN.

§ 9. Fodterapeuter er undergivet tilsyn af sundhedsstyrelsen, jfr. lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse.

Stk. 2. Fodterapeuter er forpligtet til på begæring af tilsynsmyndigheden at afgive alle de oplysninger, der er fornødne til gennemførelse af tulsynet.

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen giver retningslinier for fodterapeuternes arbejdsområde. Stk. 4. Nærmere regler for indretning af fodklinikker kan fastsættes af sundhedsstyrelsen.

Kapitel IV.

STRAFFEBESTEMMELSER.

10. En fodterapeut, der gør sig skyldig i grovere eller oftere gentagen forsømmelse eller skødeløshed under udøvelsen af sit arbejde, straffes med bøde eller hæfte.

§ 11. Overtrædelse af § 6 samt § 9, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel V.

OVERGANGS- OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER.

§ 12. Loven træder i kraft den 1. juni 1972.

Stk. 2. Autorisationer, som før lovens ikrafttræden er meddelt fodplejere af Den almindelige danske Lægeforening, sidestilles med autorisationer meddelt i henhold til § 1.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft på øerne.

Sundhedsministeriet, den 20. april 1998

Lars Petersen

Officielle noter

Ingen