Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om aflønning af ungarbejdere, der er ansat som bybude/retsbude (piccoloer/piccoliner) i statens tjeneste (* 1)

(Til samtlige ministerier m.v.)


I det paritetiske nævn for den offentlige sektor i øvrigt, nedsat i henhold til lov nr. 123 af 31. marts 1985, er der truffet bestemmelse om, at ungarbejdere, der er beskæftiget som bybude/retsbude (piccoloer/piccoliner), med virkning fra 1. oktober 1985 aflønnes som følger:

På grundlag af lønjusteringsaftalen for tjenestemænd - for tiden aftale af 9. september 1985 mellem finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer - beregnes lønnen, således at den, bortset fra dyrtidsreguleringstillæg og tillæg i henhold til lønjusteringsaftalens § 3, stk. 4, udgør for: 15 årige: 40 pct. af skalatrin 7 16 årige: 45 pct. af skalatrin 7 17 årige: 60 pct. af skalatrin 7

Til disse beløb lægges dyrtidsreguleringstillæg samt tillæg i henhold til lønjusteringsaftalens § 3, stk. 4. Endelig foretages der procentregulering efter lønjusteringsaftalens § 16.

Lønnen pr. 1. oktober 1985 udgør herefter følgende beløb pr. time:

 

         S T E D T I L L Æ G S S A T S 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Alder    I     II    III   IV    V     VI 

 --------------------------------------------------------------------- 

 År     kr.    kr.    kr.   kr.    kr.    kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15     24,05   24,29   24,67  25,05   25,43   25,80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16     26,10   26,37   26,79  27,23   27,65   28,08 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17     32,27   32,63   33,19  33,76   34,32   34,90 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fremover vil lønningerne fremgå af finansministeriets lønoversigter, der udsendes 2 gange årligt henholdsvis pr. 1. april og pr. 1. oktober.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende cirkulæret forelægges for finansministeriet.

Finansministeriet

Lønnings- og Pensionsdepartementet

Den 21. november 1985

P.M.V.

E.B.

Else Medom Madsen

Officielle noter

(* 1) Udsendt som LP. nr. 110/85