Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om godkendelse af aluminiumsfartøjer med en bruttotonnage på under 20 til sejlads ved Grønland (* 1)


I Skibstilsynets Meddelelser F, afsnit 28. Konstruktion af aluminiumsfartøjer, pkt. 28.50 er det angivet, at fartøjer bygget af aluminium ikke vil kunne få tildelt fartsområder ved Grønland på grund af materialets specielle egenskaber. Efter flere anmodninger om dispensation fra denne bestemmelse er grundlaget for bestemmelsen og dens opretholdelse blevet nærmere undersøgt og revurderet i Søfartsstyrelsen.

Ved denne revurdering fandtes, der ikke nogen umiddelbare styrkemæssige eller operationelle grunde til at opretholde ovennævnte under forudsætning af,

at fartøjet er konstrueret med behørigt hensyn til de særlige påvirkninger der forekommer under sejlads i is,

at skroget er isforstærket i overensstemmelse hermed og at fartøjet sejles med rimelig hensynstagen til vejr og issituationen,

at farten ikke overstiger ca. 15 knob, og

at der kompenseres for aluminiumsfartøjers ringere slidstyrke, end visse øvrige benyttede materialer, overfor f.eks. hård is, grus og klipper.

Indtil der sker en revision af Skibstilsynets Meddelelser F, vil der i en forsøgsperiode kunne tildeles fartstilladelser for sejlads ved Grønland med fartøjer bygget af aluminium, baseret på følgende retningslinier for skrogkonstruktionen:

  • 1) Fartøjet skal være bygget til at opfylde »Meddelelser F«, samt isklasse C, i henhold til Det Norske Veritas regler, eller
  • 2) fartøjet skal være bygget i overensstemmelse med et af de anerkendte klassifikationsselskabers regler, og være isforstærket i overensstemmelse med samme selskabs regler for isforstærkning, dog mindst kvad der svarer til ovennævnte DNV isklasse C, eller
  • 3) fartøjet skal være bygget til at opfylde Nordisk Båt Standard, Yrkesbåte under 15 m 1990, inklusiv kapitel C 33 vedrørende isforstærkning, og alle svejseforbindelser til klædningen indenfor det isforstærkede område samt alle kantsøm svejseforbindelser i området fra stævnen til 25 % af længden overalt fra stævnen, skal være udført som dobbelte kontinuerlige svejsninger.

Hvor der kan forudses særligt stort slid, f.eks. på bund, stævnområde og ved knæklinier i skrog skal påsvejses ekstra slidlister i form af halvrund- eller fladaluminium, eller slidforstærkninger skal indbygges i selve skroget på de udsatte steder.

Ved revisionen af Skibstilsynets Meddelelser F vil udformningen af de endelige regler blandt andet blive baseret på de erfaringer, der kan indhøstes på baggrund af ovenstående.

Søfartsstyrelsen, den 21. januar 1992

S. Kildevang Jensen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 1992/3