Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1)

(Ophævelse af regler om parallelavl samt ændring af regler om midler til klovbehandling)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 600 af 21. juni 2004, bekendtgørelse nr. 517 af 21. juni 2005 og bekendtgørelse nr. 441 af 18. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 21 ophæves.

2. § 42 affattes således:

»§ 42. I økologisk husdyrproduktion må der efter diagnosticering og anvisning fra en dyrlæge anvendes følgende produkter: Paraffinolie, calciumpropionat og natriumpropionat.

Stk. 2. Hvis der er problemer med klovsundheden i produktionen, kan Plantedirektoratet give tilladelse til, at der som behandling anvendes passende, godkendte desinfektionsmidler til veterinærhygiejne.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. november 2007.

Plantedirektoratet, den 29. oktober 2007

P.D.V.
Preben Veilstrup Andersen

/ Dorthe Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/34/EF.