Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven (Instansordningen i civile retssager m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 1201 af 27. december 1996, § 8 i lov nr. 232 af 2. april 1997, § 2 i lov nr. 274 af 15. april 1997, § 1 i lov nr. 349 af 23. maj 1997, § 2 i lov nr. 411 af 10. juni 1997 og lov nr. 414 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 350, stk. 3« til: »§ 350, stk. 2«.

2. I § 18, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 15, stk. 2-4« til: »§ 15, stk. 2-5«, og »den dommer, der er beskikket i medfør af § 16 a, stk. 3,» ændres til: »den administrerende dommer«.

3. I § 227, stk. 1, ændres »500.000 kr.« til: »1.000.000 kr.«

4. I § 253, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller afgørelsen vedrører sagens formalitet,».

5. I § 369, stk. 3, ændres »§ 391, stk. 2« til: »§ 391, stk. 3«.

6. § 389, stk. 4, ophæves.

7. I § 391, stk. 3, indsættes som 2.-5. pkt.:

»Hvis dommen er afsagt af en landsret som ankeinstans, kan kære kun ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter. Ansøgning om kæretilladelse skal indgives til nævnet inden 2 uger efter, at afgørelsen er truffet. Procesbevillingsnævnet kan dog undtagelsesvis give tilladelse, hvis ansøgning indgives senere, men inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.«

8. § 392, stk. 1, affattes således:

»Kendelser og beslutninger, der afsiges af en landsret eller af Sø- og Handelsretten efter reglerne i § 253 i en sag, der behandles af retten som 1. instans, kan kæres til Højesteret, såfremt Højesteret tillader det, jf. § 253, stk. 4.«

9. § 392, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I andre tilfælde kan landsrettens eller Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Sådan tilladelse kan gives, hvis kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter.«

10. § 394, stk. 2, sidste pkt., ophæves.

§ 2

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2 . § 1, nr. 3, finder anvendelse i sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden. § 1, nr. 4 og 6-10, finder anvendelse på domme, kendelser og beslutninger, der afsiges efter lovens ikrafttræden.

Givet i Kongeskibet Dannebrog, Skagen, den 10. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

Ingen