Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse af friluftsvejledere


I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens udbud, formål og adgangsforudsætninger

§ 1. Uddannelsen til friluftsvejleder kan udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.

§ 2. Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage undervisning i og vejledning om friluftsliv, natur, miljø og kultur for forskellige målgrupper.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål,

 • 1) at de studerende opnår indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori,
 • 2) at de studerende opnår teoretiske, pædagogiske og praktiske forudsætninger til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge og
 • 3) at de studerendes personlige og faglige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold og gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer.

§ 3. Uddannelsen forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning, vejledning eller formidling.

Stk. 2. Ved optagelsen skal den enkelte institution lægge vægt på ansøgerens uddannelsesforløb, erhvervserfaring, kendskab til friluftsvejledning og anden erfaring inden for vejledning og undervisning.

Stk. 3. Den enkelte institution fastsætter de nærmere regler for optagelse blandt kvalificerede ansøgere, herunder dispensation fra adgangsgrundlaget.

Kapitel 2

Uddannelsens struktur og indhold

§ 4. Uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid efter reglerne herom. Uddannelsen har et samlet omfang svarende til et års heltidsuddannelse - et årsværk. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i eet år.

Stk. 2. Uddannelsen er sammensat af enkeltkurser, som kan følges enkeltvis. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

§ 5. Uddannelsen indeholder:

 • 1) Teoretiske moduler:

a. Natur- og miljølære

b. Naturforvaltning, kultur- og friluftspolitik

c. Pædagogik og metode

d. Dansk friluftstradition og natursyn

e. Fysiologi

f. Kost og ernæring

g. Førstehjælp, livredning og søsportsprøve.

 • 2) Lokaliteter for praksisforløb:

a. Skov og mark

b. Kyst, ø og hav

c. Å, sø og skov

d. Klit, hede og skov

e. Klippe og skov.

 • 3) Fordybelsesområde, der består af teori og praktiske færdigheder inden for eet af områderne: sejlads, kano, kajak eller lejrliv med klatreaktiviteter.
 • 4) Praktik
 • 5) En større skriftlig opgave inden for et selvvalgt område inden for de teoretiske moduler.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 6. For at have gennemført uddannelsen skal den studerende

 • 1) have bestået en mundtlig gruppeeksamen om et friluftsforløb, jf. § 5, nr. 2,
 • 2) have bestået en skriftlig prøve og en færdighedsprøve i et fordybelsesområde, jf. § 5, nr. 3, og
 • 3) have bestået den større skriftlige opgave, jf. § 5, nr. 5.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af den større skriftlige opgave, jf. § 5, nr. 5, anvendes ekstern censur.

Stk. 3. Om prøver og bedømmelser gælder i øvrigt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse og bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

§ 7. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse med angivelse af resultat af de bedømte elementer, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2 . Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen dokumentation for deltagelse i dele af uddannelsen.

Kapitel 4

Andre regler

§ 8. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om

 • 1) omfang og indhold af de enkelte fag- og emneområder i uddannelsen.
 • 2) erhvervserfaring som adgangsforudsætning, jf. § 3, stk. 1.
 • 3) undervisningsformer defineret som klasseundervisning, forelæsninger, øvelser, seminarer, projektarbejde, praktik m.v.
 • 4) de studerendes pligt til deltagelse i uddannelsens praksisforløb, jf. § 5, nr. 2, og praktik, jf § 5, nr. 4.
 • 5) meritoverførelse og fritagelse for uddannelsen på andet grundlag, jf. § 9.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer af studieordningen indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Øvrige institutioner, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5 . Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer af studieordningen fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 6 . Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 7. Studieordningen og ændringer i studieordningen sendes til orientering til de øvrige institutioner, der udbyder uddannelse efter denne bekendtgørelse og til ministeriet.

§ 9. Institutionen kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

§ 10. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra § 3, stk. 3, § 8, stk. 3, og § 9.

§ 11. Klager over institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til institutionen af den, som afgørelsen vedrører. Institutionens afgørelse af en klage kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 12. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning for studerende, der begynder på uddannelsen den 1. august 1998 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 2. juni 1998

P.M.V.

Torben Kornbech Rasmussen

/ Kirsten Lippert