Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om almen uddannelse i sløjd


I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens udbud, formål og adgangsforudsætninger

§ 1. Den almene uddannelse i sløjd kan udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af undervisningsministeren.

§ 2. Uddannelsen har til formål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisning i sløjd.

Stk. 2. De studerende skal

 • 1) tilegne sig kundskaber og færdigheder om fagets indhold og arbejdsformer,
 • 2) blive i stand til også at anvende sløjd som arbejdsform i andre undervisningsfag og i andre pædagogiske sammenhænge,
 • 3) tilegne sig indsigt i fagets didaktik,
 • 4) blive i stand til at opbygge en arbejdsform, der sætter dem i stand til at udvikle sig i takt med nye undervisningsmæssige tendenser og vilkår og
 • 5) opnå indsigt i det praktiske arbejdes kulturhistorie, herunder dets værdi for den alsidige personlighed og for fællesskab og samfund.

§ 3. Uddannelsen forudsætter en ungdomsuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer og to almene fag på C niveau samt mindst 2 års erhvervserfaring inden for undervisning eller andet pædagogisk arbejde.

Stk. 2. Ved optagelsen skal den enkelte institution lægge vægt på ansøgerens uddannelsesforløb, undervisningserfaring og anden erfaring inden for pædagogisk arbejde.

Stk. 3. Den enkelte institution fastsætter de nærmere regler for optagelse blandt kvalificerede ansøgere, herunder dispensation fra adgangsgrundlaget.

Kapitel 2

Uddannelsens struktur og indhold

§ 4. Uddannelsen er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid efter reglerne herom. Uddannelsen har et samlet omfang svarende til et års heltidsuddannelse - et årsværk. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i eet år.

Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

§ 5. Uddannelsen indeholder:

 • 1) Tingsfremstilling
 • 2) Psykologi, pædagogik og didaktik
 • 3) Kulturhistorie
 • 4) Økologi
 • 5) Håndværk
 • 6) Sikkerhed
 • 7) Informations- og kommunikationsteknologi.

Kapitel 3

Bedømmelse

§ 6. Eksamen består af en praktisk og en mundtlig prøve.

Stk. 2. Der gives een samlet karakter efter 13-skalaen.

Stk. 3. Om prøver og bedømmelse i øvrigt gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 7. Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse.

Stk. 2. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen dokumentation for deltagelse i dele af uddannelsen.

Kapitel 4

Andre regler

§ 8. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om

 • 1) omfang og indhold af de enkelte fag- og emneområder i uddannelsen,
 • 2) erhvervserfaring som adgangsforudsætning, jf. § 3, stk. 1,
 • 3) undervisningsformer defineret som klasseundervisning, forelæsninger, øvelser, seminarer, projektarbejde m.v.
 • 4) merit overførsel og fritagelse for uddannelsen på andet grundlag, jf. § 9.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning godkendes og ved væsentlige ændringer af studieordningen indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Øvrige institutioner, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, jf. § 1, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer af studieordningen fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 7. Studieordningen og ændringer i studieordningen sendes til orientering til de øvrige institutioner, der udbyder uddannelse efter denne bekendtgørelse og til ministeriet.

§ 9. Institutionen kan fritage en studerende for dele af uddannelsen, når det dokumenteres, at den studerende gennem uddannelse eller på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer.

§ 10. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra § 3, stk. 3, § 8, stk. 3, og § 9.

§ 11. Klager over institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse indgives til institutionen af den, som afgørelsen vedrører. Institutionens afgørelse af en klage kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 12. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning for studerende, der er begyndt på uddannelsen den 1. august 1998 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 2. juni 1998

P.M.V

Torben Kornbech Rasmussen

/ Kirsten Lippert