Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen) (Forlængelse af loven) (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ l

I lov nr. 209 af 28. april 1993 om Garantifonden for Skibsbygning m.v. (skibsværftsaftalen), som ændret ved lov nr. 254 af 19. april 1995, lov nr. 1073 af 20. december 1995 og lov nr. 292 af 28. april 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1 og 2, ændres »1997« til: »1998«.

§ 2

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af erhvervsministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 3. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Gjellerup

Redaktionel note
  • (* 1) Loven træder i kraft den 30. juni 1998, jf. bekendtgørelse nr. 347 af 17. juni 1998.