Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udførsel af visse varer (* 1)

(Udførselsbekendtgørelsen)


I medfør af § 6 og § 15 i lov nr. 372 af 23. december 1964 om valutaforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. april 1988 fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på de varer, der omfattes af Varefortegnelse A ( bilag 1-2):

 • 1) Liste over varer med dobbelt anvendelse;
 • 2) Den internationale våbenliste;

samt Varefortegnelse B (bilag 3): Affald og skrot af jern og stål.

Stk. 2. Ved udførsel forstås i denne bekendtgørelse såvel udførsel til tredjelande som forsendelse til andre EF-lande.

Stk. 3. Til udførsel af varer, der er omhandlet i stk. 1, kræves udførselstilladelse fra den myndighed, der i varefortegnelserne er anført som udførselsbevilgende myndighed. For varer, der omfattes af Varefortegnelse B kræves dog ikke udførselstilladelse til de i fortegnelsen nævnte lande.

Stk. 4. Industriministeriet er den udførselsbevilgende myndighed for bilag 1: Liste over varer med dobbelt anvendelse, (kategori 0-9), med undtagelse af de positioner i kategorierne 7 og 9, hvor dette er anført (missilteknologi omfattende raketsystemer). Justitsministeriet er den udførselsbevilgende myndighed for bilag 1: Liste over varer med dobbelt anvendelse, (kategori 0-9): Positionerne i kategorierne 7 og 9, hvor dette er anført (missilteknologi omfattende raketsystemer), samt for bilag 2: Den internationale våbenliste. Erhvervsfremme Styrelsen er den udførselsbevilgende myndighed for Varefortegnelse B.

Stk. 5. For varer omfattet af Varefortegnelse A (bilag 1-2), jf. stk. 1, kan den udførselsbevilgende myndighed ved forsendelser i transit kræve, at udførslen kun må ske mod fremlæggelse af udførselstilladelse, når hensyn til Danmarks forpligtelser i henhold til internationalt samarbejde med hensyn til eksportkontrol gør det ønskeligt.

Stk. 6. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse omfatter udførsel af såvel danske varer som genudførsel af udenlandske varer, herunder udførsel fra Københavns Frihavn og toldoplag, som anført i §§ 96, 108 og 108 a i toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 9. februar 1993. Bestemmelserne gælder også levering til udenlandske skibe. Bestemmelserne omfatter såvel nye som brugte varer.

§ 2. De varer eller varegrupper, der er opført på Varefortegnelse A, omfatter alle arter af vedkommende vare eller varegruppe, medmindre der i fortegnelsen findes særlige specifikationer eller begrænsninger for den enkelte vare eller varegruppe. En vare eller et anlæg omfattes endvidere af Varefortegnelse A, når der i varen eller anlægget indgår en eller flere bestanddele, som er nævnt i fortegnelsen, såfremt bestanddelen udgør en væsentlig del af vedkommende vare eller anlæg efter mængde, værdi eller den teknologiske viden, og såfremt den kan fjernes eller anvendes til andre formål.

§ 3. Udnyttede udførselstilladelser skal af eksportøren tilbagesendes til den udførselsbevilgende myndighed inden 8 dage efter udnyttelsen, ligesom helt eller delvis uudnyttede udførselstilladelser skal tilbagesendes senest 8 dage efter udløbet af deres gyldighedstid.

§ 4. Ved udførsel af varer, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal der normalt for de statslige told- og skattemyndigheder fremlægges udførselstilladelse, hvori varepartiet er afskrevet. Afskrivningen skal kontrolleres og afstemples af de statslige told- og skattemyndigheder. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog bemyndige andre til at varetage kontrollen, jf. toldlovgivningens bestemmelser herom.

§ 5. Industriministeriet og Justitsministeriet fastsætter nærmere bestemmelser om benyttelse, form og indhold af udførselstilladelser for de varer, for hvilke de er udførselsbevilgende myndighed, ligesom de for hvert deres område fastsætter de bestemmelser, efter hvilke de af denne bekendtgørelse omfattede varer undtagelsesvis kan udføres uden fremlæggelse af udførselstilladelse. Industriministeriet og Justitsministeriet kan kræve sådanne oplysninger, som findes fornødne i forbindelse med administrationen af denne bekendtgørelse.

§ 6. Ansvaret for, at en vareudførsel finder sted i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og med de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf, påhviler såvel den person eller virksomhed, for hvis regning udførslen sker, som den, der forestår udførslen.

§ 7. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år. For overtrædelse, der er begået i uagtsomhed, kan dog alene fastsættes straf af bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af §§ 3 og 4 straffes med bøde.

Stk. 3. Med bøde straffes den, som undlader at afgive oplysninger, der afkræves den pågældende i medfør af denne bekendtgørelse, eller som afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 4. Er overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 1993. Samtidig ophæves bekendtgørelse om udførsel af visse varer af 12. maj 1992 med senere ændringer.

Industriministeriet, den 12. november 1993

Jan Trøjborg

/ Bjarne Bitsch

INDHOLDSFORTEGNELSE

VAREFORTEGNELSE A

Bilag 1

LISTE OVER VARER MED DOBBELT ANVENDELSE

Generelle noter til bilag

Generel teknologinote til kategori 1-9

Generel softwarenote

Definitioner til bilag 1, kategori 0-9

 

 Kategori  Vareart 

       Generel teknologinote til kategori 0 

 0      Nukleare materialer,installationer og udstyr 

 1      Materialer, kemikalier,»mikroorganismer« og 

 »toxiner« 

 2      Materialebehandling 

 3      Elektronik 

 4      Datamater 

 5      Telekommunikation og »informationssikkerhed« 

 6      Følere og lasere 

 7      Styring af fly og skibe 

 8      Skibsteknologi 

 9      Fremdriftssystemer, rumfartøjer og beslægtet udstyr 

Bilag 2

DEN INTERNATIONALE VÅBENLISTE

 • (VÅBENLISTEN)

Generel teknologinote til våbenlisten

Våbenlisten

VAREFORTEGNELSE B

Bilag 3

Affald og skrot af jern og stål

Bilag 3

VAREFORTEGNELSE B

Til udførsel af affald og skrot af jern og stål positions nr. 7204.10.00.0-49.99.0 kræves udførselstilladelse til alle lande undtagen de nedenfor nævnte.

EF's Kombinerede Nomenklatur (KN) er anvendt ved vareopdelingen.

Varefortegnelsen omfatter følgende lande, nummerangivet i overensstemmelse med den statistiske landefortegnelse for Det Europæiske Fællesskabs udenrigshandel:

Landekode Land (område)

001 Frankrig (herunder Monaco)

002 Belgien og Luxembourg

003 Nederlandene

004 Forbundsrepublikken Tyskland

005 Italien (herunder San Marino)

006 Det forenede Kongerige (Storbritannien, Nordirland, De Britiske Kanaløer samt øen Man)

007 Irland

009 Grækenland

010 Portugal (herunder Azorerne og Madeira)

011 Spanien (herunder Balearerne)

Spanske områder uden for told- eller statistikområdet:

021 De kanariske øer

022 Ceuta og Melilla

Andre lande

052 Tyrkiet

BILAG 1

LISTE OVER VARER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med varer med dobbelt anvendelse, herunder COCOM's kontrol med strategiske varer, MTCR, NSG og Australiengruppen.

GENERELLE NOTER TIL BILAG 1

1. Ved varer med dobbelt anvendelse forstås varer, der kan anvendes såvel civilt som militært.

2. Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved udførsel af en ikke-kontrolleret vare (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent eller komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af om den eller de kontrollerede bestanddel(e) skal betragtes som en væsentlig del af varerne, er det nødvendigt at vurdere sådanne faktorer som mængde, værdi og teknologisk know-how samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede bestanddel må betragtes som en væsentlig del af de fremstillede varer.

3. Kontrollen med overførsel af teknologi i dette bilag omfatter både håndgribelige og ikke-håndgribelige former.

4. En vare, der er opført i dette bilag, omfatter denne vare både i ny og i brugt tilstand.

5. I nærværende bilag er de ordninger, som en given vare hører ind under, angivet ved hjælp af en kode, anført sammen med positionens nummer.

Det tredje tegn, et tal, angiver det regime, som bestemmelsen stammer fra:

0 COCOM

1 MTCR

2 NSG

3 Australiengruppen

De sidste to tegn er tal, der bruges til at identificere den konkrete position. I tilfælde hvor det samme udstyr pålægges embargo iflg. mere end et regime, vil tallene være ens. For eksempel pålægges isostatiske presser embargo af COCOM iflg. pos. 2B004. MTCR lægger også embargo på isostatiske presser, men med andre parametre, og disse er opført under pos. 2B104. Endelig lægger NSG embargo på dette udstyr, som er opført under pos. 2B204.

6. I nærværende bilag er de ord, der omfattes af »Definitioner«, angivet i Dobbelt anførselstegn.

7. Justitsministeriet er udførselsbevilgende myndighed for de positioner, der er angivet med JM.

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i sammenhæng med afsnit E i kategori 1 til 9.)

Overførsel af "teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt embargo iflg. kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1 til 9.

"Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er pålagt embargo, forbliver under embargo, også når den anvendes på enhver vare, der ikke er pålagt embargo.

En tilladelse til eksport af varer giver tillige tilladelse til eksport til samme slutbruger af det minimum af "teknologi", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af varerne.

NB: Reparations-"teknologi", der er pålagt embargo iflg. kategori 8E002.a., er ikke fritaget.

Kontrollen med overførsel af "teknologi" finder ikke anvendelse på information til "fri offentlig anvendelse" eller til "viden skabelig grundforskning".

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Denne note går forud for enhver kontrol under afsnit D i kategori 1-9).

Kategori 1-9 i denne liste lægger ikke embargo på "software", som er enten:

a. Almindeligt tilgængeligt for offentligheden, derved at den:

1. Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a. Salg over disken.

b. Postordresalg.

c. Telefonsalg, og

2. Er udviklet til installation af brugeren uden særlig hjælp fra leverandøren, eller

b. Er til "fri offentlig anvendelse".

DEFINITIONER AF UDTRYK I DETTE TILLÆG

Kategorinumre er angivet i parentes efter definitionen.

1. "Adaptiv styring" (2) er et styresystem, der tilpasser reaktionen fra betingelser, der konstateres under driften (Ref.: ISO 2806-1980).

2. "Afstemmelig" (6) er en "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linievalg frembringer diskrete bølgelængder indenfor én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

3. "Aksial forskydning" (2) er den aksiale forskydning ved een omdrejning af hovedspindelen målt i et plan der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO 230/1 1986, par. 5.63).

4. "Aktive flyvestyresystemer" (7) er systemer hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller af strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer, og til derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

5. "Aktiv pixel" (6, 8) er det mindste (enkelte) element i et faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

6. "Andet spalteligt materiale" (0) er "tidligere udskilt" americium-242m, curium-245 og -247, californium-249 og -251, isotoper af plutonium ud over plutonium-238 og -239, og ethvert materiale der indeholder nogen af disse materialer.

7. "Asynkron overføringsmode" (ATM) (5) er en overføringsmode hvor informationen organiseres i celler. Den er asynkron i den forstand, at gentagelsen af celler afhænger af den krævede eller øjeblikkelige bit-hastighed. (CCITT Recommendation L.113).

8. "Atomreaktor" (0) omfatter hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

9. "Automatisk målsporing" (6) er en behandlingsteknik som automatisk bestemmer og som udgangsværdi har en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

10. "Banestyring" (2) består af to eller flere numerisk styrede bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres således i forhold til hinanden, at der dannes en ønsket profil (Ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

11. "Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3) er den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i en "familie" af "monolitisk integrerede kredsløb". Den kan for en given "familie" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate.

NB: "Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløb"s input/output-tid.

12. "Beat-længde" (polarisationslængde) (6) er den længde, som 2 ortogonalt polariserede signaler, oprindeligt i fase, må gennemløbe for at opnå en faseforskel på 2 Pi radianer.

13. "Bevægelsesstyringskort" (2) er en elektronisk "samling", der er specielt konstrueret til at give et datamatsystem evnen til samtidigt at koordinere aksebevægelserne i værktøjsmaskiner til "banestyring".

14. "Bias" (accelerometer) (7) er et accelerometers udgangseffekt når det ikke udsættes for acceleration.

15. "Billedforstærkning" (4) er behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddragning, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier Transformation eller Walsh Transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

16. "Blandet" (Commingled) (1) er en filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre med det formål at fremstille fiberforstærknings/matrix-mix i total fiberform.

17. "Bor-ækvivalent" (BE) defineres som:

BE = CF x koncentration af element Z i ppm

 

                 Z x AB 

 hvor CF er omregningsfaktoren = ---------- 

                 B x AZ 

og B og Z er de termiske neutronindfangningstværsnit (i barn) for bor og element X, og A B og A Z er atomvægtene for bor og element Z.

18. "Brug" (GTN, NTN, A11) er drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

19. "Brugertilgængelig programmerbarhed" (4, 5, 6) er muligheden for en bruger til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a. Fysisk ændring i ledninger eller forbindelser, eller

b. Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

20. "Bæreplaner med variabel geometri" (7) er brugen af klapper eller tabs på bagkanten, eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

21. "Båndbredde af én talekanal" (5) i forbindelse med datakommunikationsudstyr, er konstrueret til drift i een talekanal ved 3.100 Hz, som defineret i CCITT Recommendation G.151.

22. "CEP" (circle of equal probability) (7) er et mål for præcision: Radius af den cirkel, der er centreret på målet på en specificeret afstand, og i hvilken 50% af ladningen rammer.

23. "Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7) er systemer der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader til at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

24. "Civile fly" (7, 9) er "fly" som er opført med typeangivelse i lister over fly med godkendt luftdygtighed som er offentliggjort af de civile luftfartsmyndigheder for kommercielle nationale eller internationale ruter, eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug. (Se også "fly").

25. "Civile luftfartsmyndigheder" (7, 9) er den kompetente myndighed i Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Japan, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Tyrkiet, Tyskland, UK eller USA.

26. "Datagram" (4, 5) er en selvstændig, uafhængig datamængde, der indeholder tilstrækkelig information til at blive dirigeret fra kilden til bestemmelsesdataterminaludstyret uden at der kræves forudgående korrespondance mellem denne kilde eller bestemmelses-dataterminaludstyret og det transporterende net.

27. "Datasignalhastighed" (5) er den hastighed der er defineret i ITU Recommendation 53-36, idet det bemærkes, at i ikke-binær modulering er baud og bit pr. sekund ikke det samme. Bit til kodning, kontrol og synkroniseringsfunktioner skal omfattes.

NB: 1. Ved bestemmelse af "datasignalhastigheden" skal service- og administrative kanaler ikke medtages.

NB: 2. Det er den maksimale envejshastighed, dvs. den maksimale hastighed ved enten transmission eller modtagelse.

28. "Deformerbare spejle" (6)

Spejle med:

a. En enkelt, kontinuert, optisk reflekterende overflade, der deformeres dynamisk ved anvendelse af individuelle momenter eller kræfter til kompensering for forvrængninger i den optiske bølgeform, der falder ind på spejlet, eller

b. Med multiple, optisk reflekterende elementer, der kan blive optisk og dynamisk genplaceret ved anvendelse af momenter eller kræfter til kompensering for forvrængninger i den optiske bølgeform, der falder ind på spejlet.

"Deformerbare spejle" betegnes også som adaptive, optiske spejle.

29. "Delprogram" (2) er et ordnet sæt instruktioner i et sprog og et format der kræves til at få operationer til at forløbe under automatisk kontrol, og som enten er skrevet i form af et maskinprogram på et inputmedie, eller forberedt som input-data til behandling i en datamat til fremskaffelse af et maskinprogram (ref. ISO 2806-1980).

30. Depleteret uran (0) er uran der er depleteret for isotop 235 til under det i naturen forekommende niveau.

31. "Diffusions-bonding" (1, 2, 9) er en faststof, molekylær samling af mindst to forskellige metaller til ét stykke, med en samlingsstyrke der mindst svarer til det svageste materiale.

32. "Digital datamat" (4, 5) er udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan:

a. Modtage data,

b. Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder,

c. Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres, og

d. Levere dataoutput.

NB: Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

33. "Digital overføringshastighed" (5) er den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB: Se også "total digital overføringshastighed".

34. "Direkte hydraulisk presning" (2) er en deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

35. "Drift-hastighed" (gyro) (7) er den hastighed hvormed output bevæger sig væk fra det ønskede output. Den består af vilkårlige og systematiske komponenter og udtrykkes som ekvivalent input vinkeldrejning pr. tidsenhed med hensyn til inertirummet.

36. "Dynamisk adaptiv trafikdirigering" (5) er automatisk omdirigering af trafik baseret på detektering og analyse af de eksisterende netforhold.

NB: Dette omfatter ikke tilfælde, hvor dirigeringsbeslutninger tages på grundlag af forud defineret information.

37. "Dynamiske signalanalysatorer" (3) er "signalanalysatorer" som bruger digital sampling og transformeringsteknik til at danne en Fourier spektrumsvisning af den givne bølgeform, inklusive amplitude og faseinformation.

NB: Se også "signalanalysatorer".

38. "Effektivt gram" (0) af et "specielt fissilt materiale" eller "andet fissilt materiale" er:

a. For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram.

b. For uran der er beriget 1% eller mere med isotop U-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigning udtrykt som en decimalvægtbrøk.

c. For uran der er beriget mindre end 1% med isotop U-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

d. For americium-242m, curium-245 og -247, og californium-249 og -251, isotopvægten i gram ganget med 10.

39. "Effektorer" (2) omfatter omfatter gribere, "aktive værktøjsenheder" og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB: "Aktiv værktøjsenhed": En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

40. "Ekspertsystemer" (4) er systemer der giver resultater ved anvendelse af regler på data, der er lagret uafhængigt af "programmet", og i stand til noget af følgende:

a. Modificerer automatisk den "kildekode", som brugeren indfører,

b. Tilvejebringer oplysninger der er knyttet til en klasse af problemer i kvasi-naturligt sprog, eller

c. Indsamler de oplysninger, der kræves til deres udvikling (symbolsk træning).

41. "Elektronisk samling" (3, 4) er et antal elektroniske komponenter (f.eks. "kredsløbselementer", integrerede kredsløb osv.), der er indbyrdes forbundne til at udføre en eller flere bestemte funktioner, udskiftelige som en helhed og normalt i stand til at blive adskilt.

Noter: 1. "Kredsløbselement": En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

2. "Diskret komponent": Et separat pakket "kredsløbselement" med dets egne eksterne forbindelser.

42. "Elektronisk styrbar, faserettet antenne" (6) er en antenne som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved sending og modtagelse af et elektrisk signal.

43. "Familie" (3) er en gruppe mikroprocessor- eller mikrodatamat-mikrokredsløb, som har:

a. Samme arkitektur,

b. Samme basale instruktionssæt, og

c. Samme basale teknologi (f.eks. kun NMOS eller kun CMOS).

44. "Fast" (5) betyder, at kode- eller kompressionsalgoritmen ikke kan acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og ikke kan modificeres af brugeren.

45. "Fejltolerance" (4) er et datamatsystems evne til, efter at der har været funktionssvigt i nogen af dets hardware- eller "software"-komponenter, at fortsætte driften uden menneskelig indgriben på et givet serviceniveau der omfatter uafbrudt drift, dataintegritet og genoptagelse af driften indenfor en given tid.

46. "Fiber- eller trådmaterialer" (0, 2, 8) omfatter:

a. Kontinuerlige monofilamenter.

b. Kontinuerlige garner og forgarner.

c. Tape, væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd.

d. Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper.

e. Whiskers, enten monokrystallinske eller polykrystallinske, af enhver længde.

f. Aromatisk polyamidmasse.

47. "Film-type integreret kredsløb" (3) er et system af "kredsløbselementer" og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB: "Kredsløbselement": En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

48. "Findeling" (1) er en proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

49. "Fleksibel fabrikationsenhed" (FMU) (2) (også kaldet "fleksibel fabrikationssystem" (FMS) eller "fleksibel fabrikationscelle" (FMC)) er en enhed, som omfatter en kombination af mindst:

a. En "digital datamat" indeholdende sit eget "hovedlager" og sit eget "beslægtede udstyr", og

b. To eller flere af følgende:

1. En værktøjsmaskine, der er pålagt embargo iflg. 2B001.c.

2. En dimensionsinspektionsmaskine eller en anden digitalt styretsom beskrevet i 2., eller en anden digitalt styret målemaskine, der er pålagt embargo iflg. kategori 2.

3. En "robot" som er pålagt embargo iflg. kategori 2 eller 8.

4. Digitalt styret udstyr, der er pålagt embargo iflg. 1B003, 2B003 eller 9B001.

5. "Programstyret" udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3B001.a.

6. Digitalt styret udstyr, der er pålagt embargo iflg. 1B001.

7. Digitalt styret elektronisk udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3A002.c.

50. "Fluoridfibre" (6) er fibre der er fremstillet af bulk fluoridforbindelser.

51. "Fly" (7, 9) er et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), tiltbar rotor eller tiltbar vinge.

NB: Se også "civile fly".

52. "Fokalplansystem" (6)

Et lineært eller todimensionelt, plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, med eller uden udlæsningselektronik, som arbejder i fokalplanet.

NB: Denne definition omfatter ikke en stak enkelte detektorelementer med 2-, 3- eller 4-element detektorer, under forudsætning af at forsinkelse og integrering ikke udføres i elementet.

53. "Frekvensagilitet" (eller frekvenshop) (5) er en form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens bringes til at skifte i diskrete trin.

54. "Frekvenskoblingstid" (3, 5) er den maksimale tid (dvs. forsinkelse) det tager et signal, når det kobles fra én valgt udgangsfrekvens til en anden valgt udgangsfrekvens, at nå:

a. En frekvens indenfor 100 Hz fra den endelige frekvens, eller

b. Et udgangsniveau indenfor 1 dB fra det endelige udgangsniveau.

55. "Frekvenssynthesiser" (3) er enhver form for frekvenskilde eller signalgenerator, uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

56. "Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN) som det anvendes i de internationale lister, betyder udtrykket "fri, offentlig anvendelse" "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse. (Begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri offentlig anvendelse".

57. "Fælleskanalsignalering" (5) er en signalmetode, hvor en enkelt kanal mellem centraler ved hjælp af adresserede meddelelser sender signalmeddelelser med forbindelse til en række forskellige kredsløb, eller opkald og anden information af den art, der bruges til styring af net.

58. "Gasatomisering" (2) er en proces der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 mikrometer ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

59. "Gateway" (5) er den funktion, der udføres af nogen kombination af udstyr og "software", der udfører omdannelse af konventioner til visning, behandling eller transmission af information, der bruges i eet system, til de tilsvarende, men anderledes konventioner, der bruges i et andet system.

60. "Generisk software" (5) er et sæt instruktioner til et "programstyret" switch-system, som er det samme for alle de switche, der bruger denne type switch-system.

NB: Databasedelen anses ikke for at være del af den "generiske software".

61. "Geografisk spredt" (6) angiver at hvert anbringelsessted er mere end 1500 m fjernet fra ethvert andet i enhver retning. Mobile følere anses altid for at være "geografisk spredt".

62. "Global ventetid ved afbrydelser" (4) er den tid, som datamatsystemet behøver til at genkende en afbrydelse, der skyldes begivenheden, udbedre afbrydelsen og udføre en kontekst-switch til et alternativt, hukommelsesresident arbejde, der afventer afbrydelsen.

63. "Hovedelement" (4) som det bruges i kat. 4 er et "hovedelement" når dets udskiftningsværdi er mere end 35% af den totale værdi af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris der er betalt for elementet af den der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til fremmede købere på fremstillings stedet eller sammenbygningen af forsendelsen.

64. "Hovedlager" (4) er det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital datamat"s interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikke-sekventiel tilgang.

65. "Hurtigvalg" (4, 5) er en facilitet der vedrører virtuelle kald og som tillader et dataterminaludstyr at udvide muligheden for at sende data efter opkald og ekspedere pakker ud over de basale muligheder ved et virtuelt kald.

NB: Pakke: En gruppe binære cifre omfattende data og opkaldskontrolsignaler, som kobles som et samlet hele. Data, opkaldskontrolsignaler og eventuel fejlkontrolinformation ordnes i et specificeret format.

66. "Hybrid datamat" (4) er udstyr som kan:

a. Modtage data.

b. Behandle data, både i analoge og digitale fremstillinger, og

c. Levere dataoutput.

67. "Hybridt integreret kredsløb" (3) er enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb, eller et integreret kredsløb med "kredsløbselementer" eller "diskrete komponenter", der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktions-metoder.

Udskiftelige som en enhed, og

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB: 1. "Kredsløbselement": En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

2. "Diskret komponent": Et separat pakket "kredsløbselement" med dets egne eksterne forbindelser.

68. "Impulskompression" (6) er kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed, under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

69. "Impulsvarighed" (6) er varigheden af en "laser"-impuls målt på fuld halvværdi-intensitets-(FWHI) niveau.

70. "Indbyrdes forbundne radarfølere" (6) er to eller flere radarfølere der er indbyrdes forbundne, når de indbyrdes udveksler data i realtid.

71. "Indsvingningstid" (3) er den tid der kræves før den afgivne effekt kommer indenfor en halv bit fra den endelige værdi når der skiftes mellem to vilkårlige omsætterniveauer.

72. "Indvendig foring" (9) er egnet som forbindende bond mellem fast brændstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en flydende polymerbaseret dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer, f.eks. carbonfyldt HTPB eller andre polymere med tilsætning af hærdemidler, sprøjtet eller smurt over husets inderside.

73. "Informationssikkerhed" (5) er alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptoanalyse", beskyttelse mod afslørende udstråling og datamatsikkerhed.

NB: "Kryptoanalyse": Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

74. "Instrumenteret rækkevidde" (6) er en radars opgivne, entydige skærmrækkevidde.

75. "Integrated Services Digital Network" (ISDN) (5) er et totalt, digitalt enhedsnet i hvilket data der stammer fra enhver kommunikationstype (f.eks. tale, tekst, data, faste og levende billeder) overføres fra en port (terminal) i centralen over een tilgangslinie til og fra abonnenten.

76. "Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6) er et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og den dermed forbundne elektronik, hvis output er et mål for den magnetiske feltgradient.

(Se også "Magnetisk gradiometer").

77. "Isolation" (9) anbringes på en raketmotors komponenter, som f.eks. indkapsling, dyse, indsugning, lukninger, og omfatter hærdet eller semihærdet gummiplademateriale, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også anvendes som forkanter eller flaps til imødegåelse af varmepåvirkninger.

78. "Isostatiske presser" (2) er udstyr der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

79. "Kemisk laser" (6) er en laser hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

80. "Kildekode" (eller "kildesprog") (4) er et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskinudførbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

81. "Kipbar spindel" (2) er en spindel hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinies vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

82. "Kombineret drejebord" (2) er et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikke-parallelle akser, som samtidigt kan koordineres til "banestyring".

83. "Kommunikationskanalstyrer" (5) er det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i datamat- eller telekommunikationsudstyr for at give adgang til kommunikation.

84. "Komposit" (1, 6, 8, 9) er en "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er tilstede for ét eller flere formål.

85. "Kritisk temperatur" (1, 3, 6) af et bestemt "supraledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

86. "Kryptografi" (5) er den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre at de ændres uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" begrænses til omsætning af information ved brug af en eller flere »hemmelige parametre« (dvs. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

NB: »Hemmelig parameter«: En konstant eller nøgle, der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

87. "Krævet" (GTN 1-9) i forbindelse med "teknologi" eller "software" refererer kun den del af "teknologi" eller "software", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de em bargopålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. Sådan "krævet" "teknologi" eller "software" kan deles af forskellige varer.

88. "Laser" (0, 2, 3, 5, 6, 9) er en samling af komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

NB: Se også : "Kemisk laser" "Q-switched laser" "Super-højeffekt-laser" "Transfer laser".

89. "Linearitet" (2) (måles normalt som ulinearitet) er den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linie, der er anbragt således, at den udligner og minimiserer de maksimale udsving.

90. "Lokalnet" (4) er et datakommunikationssystem som:

a. Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige "dataenheder" at kommunikere direkte med hinanden, og

b. Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB: "Dataenhed": Udstyr der er i stand til at sende eller modtage rækker af digital information.

91. "Magnetiske gradiometre" (6) er instrumenter der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder udenfor instrumentet. De består af flere "magnetometre" med tilhørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetisk feltgradient.

NB: Se også "intrinsisk magnetisk gradiometer".

92. "Magnetometre" (6) er instrumenter der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder udenfor instrumentet. De består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

93. "Maksimal bit-overføringshastighed" ("MBTR") (4)

Om udstyr til fast-stof lagring: antallet af databit pr. sekund, der overføres mellem udstyret og dets kontroller.

Om et pladedrev: den interne dataoverførselshastighed, udregnet som følger:

"MBTR" bit pr. sekund) = B x R x T

hvor :

B = Det maksimale antal databit pr. spor der er disponibelt til læsning eller skrivning under en enkelt omdrejning.

R = Omdrejninger pr. sekund.

T = Antal spor der kan læses eller skrives samtidigt.

94. "Matrix" (1, 6, 8, 9) er en hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

95. "Media access unit" (4, 5) er udstyr der indeholder et eller flere kommunikationsinterfaces ("network access controller", "communications channel controller", modem eller computer bus) til at forbinde terminaludstyr til et net.

96. "Mekanisk legering" (1) er en legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og gentagen bonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

97. "Mikrodatamat-mikrokredsløb" (3) er et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre generelle instruktioner fra et internt lager, på data der indeholdes i det interne lager.

NB: Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

98. "Mikroorganismer" (1, 2) er bakterier, viruser, mykoplasmer, reckittsiæ, chlamydiæ eller svampe, både naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer eller som materiale der indeholder levende materiale, der med forsæt er blevet podet eller forurenet med sådanne kulturer.

99. "Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3)

Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle instruktioner fra et eksternt lager.

NB : 1. Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

2. Denne definition omfatter sæt af chips der er beregnet til at operere sammen for at udgøre en funktion som et "mikroprocessor-mikro-kredsløb".

100. "Mikroprogram" (4, 5) er en række elementære ordrer som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

101. "Missiler" (1-9) er komplette raketsystemer og ubemandede flyvende systemer, med en rækkevidde på mindst 300 km.

102. "Momentan båndbredde" (3) er den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant indenfor 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

103. "Monolitisk integreret kredsløb" (3) er en kombination af passive eller aktive "kredsløbselementer" eller begge disse som:

a. Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt "chip".

b. Kan betragtes som værende udeleligt sammensat, og

c. Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB: "Kredsløbselement": En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

104. "Multichip integreret kredsløb" (3) er to eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er bonded til et fælles "substrat".

105. "Multi-data-stream processing" (4) er den "mikroprogram"- eller udstyrsopbygningsteknik, der tillader samtidig behandling af to eller flere datasekvenser under kontrol af en eller flere instruktionssekvenser ved hjælp af f.eks.:

a. Single Instruction Multiple Data (SIMD) arkitekturer som f.eks. vektor- eller array-processorer.

b. Multiple Single Instruction Multiple Data (MSIMD) arkitekturer.

c. Multiple Instruction Multiple Data (MIMD) arkitekturer, herunder sådanne som er tæt koblet, nært koblet eller løst koblet, eller

d. Strukturerede arrays af behandlingselementer, herunder systoliske arrays.

106. "Multilevel sikkerhed" (5) er en systemklasse der indeholder information af forskellig følsomhed, der samtidigt tillader adgang for brugere på forskellige adgangsniveauer og med forskelligt informationsbehov, men som forhindrer brugere fra at få adgang til information til hvilken de mangler autorisation.

NB: "Multilevel sikkerhed" er datamatsikkerhed og ikke datamatpålidelighed, som har at gøre med forhindring af fejl i udstyret eller generel forhindring af menneskelige fejl.

107. "Multispektrale billedsensorer" (6) er i stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end tyve diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

108. "Måleusikkerhed" (2) er den karakteristiske parameter, der specificerer i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95%. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (Ref.: VDI/VDE 2617).

109. "Naturligt uran" (0) er uran der indeholder de i naturen forekommende blandinger af isotoper.

110. "Network access controller" (4, 5) er et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer generelt med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense ) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802) der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i datamat- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

111. "Neural datamat" (4) er en datamat-indretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en datamatindretning der adskiller sig ved evnen i dens hardware til at modulere vægte og antal af forbindelserne til en flerhed af datamatkomponenter, baseret på tidligere data.

112. "Numerisk styring" (2) er automatisk styring af en proces der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres efterhånden som operationen skrider frem (Ref. ISO 2382).

113. "Nøjagtighed" (2, 6) måles normalt som unøjagtighed, og er den største afvigelse, positiv eller negativ, fra en angivet værdi fra en anerkendt standard eller sand værdi.

114. "Operere autonomt" (8) betyder operere helt neddykket, uden snorkel, med alle systemer i drift, og med en minimumsfart ved hvilken det neddykkede fartøj sikkert kan styre sin dybde dynamisk kun ved brug af sine dybderor, uden at behøve et hjælpefartøj eller hjælpebase på overfladen, havbunden eller på land, og indeholdende et fremdrivningssystem til fremdrift under eller på havoverfladen.

115. "Opløsning" (2) er et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter mindste betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

116. "Optisk forstærkning" (5) i optisk kommunikation, er en forstærkerteknik der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er blevet dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

117. "Optisk datamat" (4) er en datamat der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis datamat-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

118. "Optisk-fiber preforms" (5, 6) er blokke, barrer eller stænger af glas, plast eller andre materialer, som er specielt behandlet til brug ved fremstilling af optiske fibre. En preforms egenskaber afgør de basale parametre af de deraf dannede, trukne optiske fibre.

119. "Optisk integreret kredsløb" (3) er et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb" der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

120. "Optisk kobling" (5) er dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

121. "Personligt chipkort" (5) er et identifikationskort, der indeholder et mikrokredsløb, i overensstemmelse med ISO/IEC 781, som er programmeret af udstederen og ikke kan ændres af brugeren.

122. "Power management" (7) er en ændring af højdemålersignalets transmitterede effekt således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt til højdebestemmelsen.

123. "Privat automatisk bicentral" (PABC) (5) er en automatisk telefoncentral, typisk med plads til en telefonist, beregnet til at give adgang til det offentlige net og betjene lokalledninger i f.eks. en forretning, et ministerium, en etat eller lignende.

124. "Produktion" (GTN, NTN, A11) omfatter alle produktionsstadier, som f.eks. konstruktion, fremstilling, teknisk forberedelse, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

125. "Produktionsmidler" (9) betyder udstyr og specielt fremstillet software hertil, der er indbygget i installationer til "udvikling" eller til et eller flere "produktions"stadier.

126. "Produktionsudstyr" (9) betyder værktøj, skabeloner, lærer, dorne, forme, opspændingsanordninger, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til sådanne der er beregnet til eller modificeret til "udvikling" eller til et eller flere "produktions"stadier.

127. "Program" (2, 4, 5) er en række instruktioner til udførelse af en proces i, eller som kan omdannes til, en form der kan udføres af en elektronisk datamat.

128. "Programstyret" (2, 3, 5) betyder styret ved hjælp af instruktioner, der er lagret i et elektronisk lager, som en processor kan udføre for at kontrollere forud valgte funktioners ydelser.

NB : Udstyr kan "programstyres" uden hensyn til om det elektroniske lager er internt eller eksternt i forhold til udstyret.

129. "Q-switched laser" (6) er en "laser" i hvilken energien lagres i populationsinversionen eller i den optiske resonator og derefter afgives i en impuls.

130. "Radarfrekvensagilitet" (6) er enhver teknik der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

131. "Radar spredt-spektrum" (6) er enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

132. "Radial forskydning" (out-of-true running) (2) forstås som radial forskydning i een omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1-1986, par. 5.61).

133. "Realtidsbåndbredde" (3) for "dynamiske signalanalysatorer", er det bredeste frekvensområde, som analysatoren kan afgive til display eller masselager uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data. Ved analysatorer med mere end én kanal skal den kanalkonfiguration, der giver den bredeste "realtidsbåndbredde" bruges til udregningen.

134. "Regneenhed" (CE) (4) er den mindste regnende enhed der giver et aritmetisk eller logisk resultat.

135. "Robot" (2, 8) er en manipuleringsmekanisme som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, eventuelt bruger følere, og har alle følgende egenskaber:

a. Er multifunktionel.

b. Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum.

c. Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte trinmotorer, og

d. Har "bruger-tilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back metoden eller ved hjælp af en elektronisk datamat der kan være en programmerbar logikstyring, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB : Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1. Manipulationsmekanismer der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2. Mekanismer med fast-sekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3. Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastsatte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable indenfor det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4. Ikke-servostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastsatte programbevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene med binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5. Stablekraner defineres som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere ved oplagring eller afhentning.

136. "Roterende forstøvning" (1) er en proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 mikrometer ved centrifugalkraft.

137. "Rumfartøj" (7, 9) omfatter aktive og passive satelliter og rumsonder.

138. "Rumkvalificeret" (3, 6) refererer til produkter der er konstrueret, fremstillet og prøvet for det formål at overholde de specielle elektriske, mekaniske eller omgivelsesmæssige krav ved opsendelse og deployering af satelliter eller fartøjer til store højder til funktion i en højde af 100 km eller derover.

139. "Rækkevidde" (8) er halvdelen af den maksimale distance et undervandsfartøj kan sejle.

140. "Sammensat teoretisk ydeevne" (CTP) (4) er et mål for datamatydeevne givet i millioner af teoretiske operationer i sekundet (Mtops), kalkuleret ved hjælp af det samlede antal "regneenheder" (CE).

NB: Se kategori 4, teknisk note.

141. "SDH" (5) - se "Synkront digitalt hierarki".

142. "SHPL" (6) - se "Super-højeffekt-laser".

143. "Signalanalysatorer" (3) er udstyr der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

144. "Signalbehandling" (4, 5) betyder behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddragning, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier Transformation eller Walsh Transformation).

145. "Simple undervisningsmidler" (3) er hjælpemidler til brug ved undervisning i elementære videnskabelige principper og demonstration af disse princippers virkning på undervisningsanstalter.

146. "Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7) betyder ændringsforholdet i output overfor en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes normalt som hældningen af den rette linie, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input/output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

147. "Smelteekstraktion" (1) er en proces til "hurtigstørkning" og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB: "Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1.000 K/s.

148. "Smeltespinding" (1) er en proces til "hurtigstørkning" af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB: "Hurtigstørkning": Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1.000 K/s.

149. "Software" (GSN, A11) betyder en samling af et eller flere "programmer" eller "mikroprogrammer", der er lejret i et konkret udtryksmedie.

150. "SONET" (5) - se "Synkront optisk net".

151."Specielt fissilt materiale" (0) betyder plutonium-239, uran der er beriget med isotoperne 235 eller 233, eller noget materiale, der indeholder disse stoffer.

152. "Specifikt modul" (0, 1) er Youngs modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med den specifikke vægt i N/m3, målt ved en temperatur på (296 +/- 2) K ((23 +/- 2) grader C) og relativ fugtighed (50 +/- 5)%.

153. "Specifik trækstyrke" (0, 1) er den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med den specifikke vægt i N/m3, målt ved en temperatur på (296 +/- 2) K ((23 +/- 2) grader C) og relativ fugtighed (50 +/- 5)%.

154. "Spektral virkningsgrad" (5) er et godhedstal i hvilket der indgår parametre til karakterisering af virkningsgraden i et transmissionssystem, der bruger komplekse moduleringssystemer som for eksempel QAM (kvadraturamplitudemodulering), Trellis-kodning, QPSK (Q-fase skiftetast), etc. Den defineres som følger: "Digital overføringshastighed" (bit/s)

Spektral virkningsgrad = 6 dB spektral båndbredde (Hz)

155. "Spidseffekt" (6) betyder energi pr. impuls i joules divideret med impulsens varighed i sekunder.

156. "Splat Quenching" (1) er en proces til "hurtigstørkning" af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok, og danner et flageagtigt produkt.

NB: "Hurtigstørkning" refererer til størkning af et smeltet materiale med kølehastigheder på mere end 1000 K/sek.

157. "Spredt spektrum" (5) er en metode hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

158. "Sputtering" (4) er en overfladebelægningsproces hvor positivt ladede ioner accelereres af et elektrisk felt mod et måls overflade (belægningsmaterialet). Når ionerne rammer overfladen er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre atomer fra målets overflade og aflejre dem på substratet.

NB: Sputtering med triode, magnetron eller radiofrekvens for at øge belægningens vedhængskraft og udfældnings-hastigheden er normale modifikationer af processen.

159. "Stabilitet" (7) er standardafvigelsen (1 sigma) fra variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

160. "Styresystem" (7) er et system der integrerer måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med udregning og afsendelse af ordrer til fartøjets styresystemer til korrektion af fartøjets bane.

161. "Støjniveau" (6) er et elektrisk signal der afgives på basis af spektral effekttæthed. Forholdet mellem "støjniveau" udtrykt i peak-to-peak angives i S2pp = 8No(f2-f1), hvor Spp er peak-to-peak værdien af signalet (f.eks. nanotesla), No er den spektrale effekttæthed (f.eks. (nanotesla)2/Hz), og (f2-f1) definerer den aktuelle båndbredde.

162. "Substrat" (3) er en plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket "diskrete komponenter" eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB: "Diskret komponent": Et separat pakket kredsløbselement med sine egne eksterne forbindelser.

163. "Substratblanketter" (6) er monolitiske forbindelser med dimensioner der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

164. "Super-højeffekt-laser" (SHPL) (6) er en "laser" der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ indenfor 50 ms eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

165. "Superlegeringer" (2, 9) er legeringer på nikkel-, kobalt- eller jernbasis af en styrke der er større end nogen legering i AISI 300 serierne ved temperaturer over 649 grader C under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

166. "Superplastisk formning" (1, 2) er en deformationsproces der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20%) ved brudpunktet, når dette konstateres ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

167. "Supraledende" (1, 3, 6, 8) kaldes materialer som f.eks. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB: Et materiales "supraledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

168. "Swept frequency netanalysatorer" (3) betyder netanalysatorer til automatisk måling af ensartede kredsløbsparametre over en serie frekvenser, omfattende swept frequency måleteknik men ikke CW punkt-til-punkt målinger.

169. "Switch fabric" (5) er den hardware med tilknyttet "software", der udgør den fysiske eller virtuelle forbindelsesvej for den in-transit meddelelsestrafik, der bliver koblet.

170. "Synkront digitalt hierarki" (SDH) (5) er et digitalt hierarki, der er et middel til at styre, multiplexe og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på forskellige typer medier. Formatet er baseret på et Synkront Transport Modul (STM), der defineres af CCITT Rec. G.703, G.707, G.708, G.709 og andre, endnu ikke publicerede. "SDH"s første hastighedsniveau er 155,52 Mbit/s.

171. "Synkront optisk net" (SONET) (5) er et net der giver mulighed for at styre, multiplexe og få adgang til forskellige former for digital trafik ved hjælp af et synkront transmissionsformat på fiber-optik. Formatet er den nordamerikanske version af "SDH" og bruger også Synkront Transport Modul (STM). Det bruger imidlertid Synkront Transport Signal (STS) som det basale transportmodul med en første-niveau hastighed på 51,81 Mbit/s. SONET standarderne er under indarbejdning i "SDH"s standarder.

172. "System tracks" (6) er den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

173. "Systolisk array datamat" (4) er en datamat hvor dataflow og modifikation af data er dynamisk styrbar på logikportniveau af brugeren.

174. "Teknisk assistance" (GTN, NTN) kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af "tekniske data".

175. "Tekniske data" (GTN, NTN) kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

176. "Teknologi" (GTN, NTN, A11) er konkret information der kræves til "udvikling", produktion eller "brug" af et produkt. Informationen har form af "tekniske data" eller "teknisk assistance".

177. "Terminal-interfaceudstyr" (4) er udstyr hvor information indgår i eller forlader telekommunikationssystemet, som f.eks. telefon, dataindretning, datamat eller fax-apparat.

178. "Tidligere udskilt" (0) betyder anvendelse af enhver proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

179. "Tidskonstant" (6) er den tid der medgår fra anvendelsen af en lys-stimulering til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63% af den endelige værdi).

180. "Tidstro behandling" (2, 4) er databehandling ved hjælp af en datamat, som respons på en ekstern begivenhed i overensstemmelse med de tidkrav, der pålægges af den eksterne begivenhed.

181. "Toksiner" (1, 2) betyder toksiner i form af bevidst isolerede præparater eller blandinger, uden hensyn til hvordan de er fremstillet, bort set fra toksiner der findes som kontaminanter i andre materialer, som f.eks. patologiske prøver, afgrøder, fødevarer eller podestammer af "mikroorganismer".

182. "To-dimensional vektorhastighed" (4) betyder det antal vektorer der dannes pr. sekund med 10 pixel poly-linievektorer, klip-prøvede, vilkårligt orienterede, med enten hele eller flydende komma X-Y koordinatværdier (afhængigt af hvad der giver den største hastighed).

183. "Total digital overføringshastighed" (5) er antallet af bit, inklusive liniekodning, overhead og så videre pr. tidsenhed, der medgår mellem tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB: Se også "Digital overføringshastighed"

184. "Total strømtæthed" (3) er det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de supraledende filamenter, den metalmatrix i hvilken de supraledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler, osv.).

185. "Transfer laser" (6) er en "laser" i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision af et ikke-strålende atom eller molekyle med et strålende atom eller molekyle.

186. "Tre-dimensional vektorhastighed" (4) betyder det antal vektorer der dannes pr. sekund med 10 pixel polylinievektorer, klip-prøvede, vilkårligt orienterede, med enten hele eller flydende komma X-Y-Z koordinatværdier (afhængigt af hvad der giver den største hastighed).

187. "Udvikling" (GTN, NTN, A11) har forbindelse med alle faser inden

masse-produktion, som f.eks.:

konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, procedure til overføring af konstruktionsdata til et produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layouts.

188. "Uran der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0) er uran der indeholder isotoperne 235 eller 233 eller begge, i en sådan mængde at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238 som det forekommer i naturen (isotopforhold 0,72%).

189. "Vakuumforstøvning" (1) er en proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 mikrometer eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas når den udsættes for vakuum.

190. "Varm isostatisk densifikation" (2) er en proces ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 102 grader C i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler, etc.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

191. "Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN) er eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

192. "Vinkelstillingsafvigelse" (2) er den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling. (Ref. VDI/VDE 2617, Udkast: »Roterende borde på koordinatmålemaskiner«.)

193. "Ækvivalent tæthed" (6) er en optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

GENEREL TEKNOLOGINOTE TIL KATEGORI 0 - NUKLEARE MATERIALER, INSTALLATIONER OG UDSTYR (NTN)

KATEGORI 0 - NUKLEARE MATERIALER, INSTALLATIONER OG UDSTYR

Den overførsel af "teknologi", der er direkte forbundet med nogen vare i kategori 0 vil blive underkastet en lige så nøje undersøgelse og kontrol som varerne selv.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er pålagt embargo, forbliver under embargo, også når den kan anvendes på enhver vare, der ikke er pålagt embargo.

Tilladelse af eksport af en vare giver også tilladelse til den samme slutbruger til at eksportere det minimum af "teknologi", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af varerne.

Kontrol med overførsel af "teknologi" anvendes ikke på information til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

OA Udstyr, samlinger og komponenter

0A001 Atomreaktorer, dvs. reaktorer der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende kædereaktion, og udstyr og komponenter specielt konstrueret og forberedt til brug i forbindelse med en atomreaktor, omfattende:

a. Trykbeholdere, dvs. metalbeholdere som komplette enheder eller dele hertil, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en atomreaktor, og som er i stand til at modstå det primære kølemiddels arbejdstryk, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder.

b. Udstyr til håndtering af brændselselementer, herunder maskiner til indsætning og udtagning af reaktorbrændsel.

c. Kontrolstænger, dvs. stænger specielt konstrueret eller forberedt til styring af reaktionshastigheden i en "atomreaktor", herunder den neutronabsorberende del og konstruktioner til understøtning og ophængning af denne, samt styrerør til kontrolstænger.

d. Elektroniske styringer til kontrol af effektniveauer i "atomreaktorer", herunder mekanismer til bevægelse af reaktorkontrolstænger, strålingsdetektering og måleinstrumenter til bestemmelse af neutronfluxniveauer.

e. Trykrør, dvs. rør der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en atomreaktor ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa.

f. Rør eller rørsamlinger fremstillet af metallisk eller legeret zirkonium, i hvilket forholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500 efter vægt, og som er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor".

g. Kølepumper, dvs. pumper der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer".

h. Interne komponenter der er specielt konstrueret eller forberedt til drift af en "atomreaktor", inklusive bærende konstruktioner til kernen, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader.

i. Varmevekslere.

0A002 Udstyr til kraftgenerering eller til fremdrivning der er specielt konstrueret til brug i "atomreaktorer" til brug i rummet, til søs eller til mobil anvendelse.

NB: SE OGSÅ VÅBENLISTEN.

NOTE : Denne position finder ikke anvendelse på konventionelt kraftgenereringsudstyr som, skønt det er konstrueret til brug i en kon-kret atomstation, i princippet kan bruges sammen med konventionelle systemer.

0BUdstyr til prøvning, inspektion og produktion.

0B001 Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran" og "depleteret uran", "specielle spaltelige materialer" og andre "spaltelige materialer", og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a. Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af naturligt og depleteret uran, "specielle spaltelige materialer" og andre spaltelige materialer, som følger:

1. Anlæg til gasdiffusionsseparation.

2. Anlæg til gascentrifugeseparation.

3. Anlæg til aerodynamisk separation.

4. Anlæg til separation ved kemisk udveksling.

5. Anlæg til separation ved ionbytning.

6. Anlæg til isotopisk separation med atom-damp"laser".

7. Anlæg til isotopisk separation med molekylær "laser".

8. Plasma-udskilleranlæg.

9. Elektromagnetisk udskilleranlæg.

b. Udstyr og komponenter som følger, der er specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces, som følger:

1. Ventiler helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegeringer, nikkel eller legering indeholdende mindst 60% nikkel, mindst 40 mm i diameter, med bælgtætninger.

2. Blæsere og kompressorer (turbo-, centrifugal- og aksialtyper), helt fremstillet af eller foret med UF6-bestandigt materiale (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer indeholdende mindst 60% nikkel) og med en ydelse af mindst 1.000 l i minuttet, og pakninger hertil der er beregnet til indtrængning af buffergas med en hastighed af mindre end 1.000 cm3/min.

3. Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske materialer, der er modstandsdygtige mod korrodering af (UF6) med porestørrelse under 100 nm, tykkelse højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på højst 25 mm.

4. Gasdiffuserhuse.

5. Varmevekslere fremstillet af aluminium, kobber, nikkel eller legeringer indeholdende mere end 60% nikkel, eller kombinationer af disse metaller som forede rør, beregnet til drift ved under-atmosfærisk tryk med en lækhastighed som begrænser trykstigningen til mindre end 10 pascal i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa.

c. Udstyr og komponenter der er specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces, som følger:

1. Gascentrifuger.

2. Komplette rotorsamlinger.

3. Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 400 mm, fremstillet af de i nedenstående note beskrevne materialer med højt styrke/densitetsforhold.

4. Magnetisk ophængte lejer bestående af en ringmagnet ophængt i et hus indeholdende et dæmpende medie (magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel).

5. Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper.

6. Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 400 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal, fremstillet af de i nedenstående note beskrevne materialer med højt styrke/densitetsforhold.

7. Blænder med 75 mm til 400 mm diameter til montering inde i rotorrøret, fremstillet af de i nedenstående note beskrevne materialer med højt styrke/densitetsforhold.

8. Top- og bundkapsler med 75 mm til 400 mm diameter konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af de i nedenstående note beskrevne materialer med højt styrke/densitetsforhold.

NOTE : De »materialer med højt styrke/densitetsforhold«, der bruges til ovennævnte, roterende centrifugekomponenter, er:

a. Martensitiske ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 2050 MPa.

b. Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 460 MPa.

c. "Fiber- eller filamentmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 x 10 6 m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 x 10 4 m.

9. Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger.

10. Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese- (eller reluktans)-motorer til synkrondrift i vakuum i frekvensområdet 600 til 2.000 Hz og et effektområde fra 50 til 1.000 VA.

11. Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Flerfaset udgangseffekt ved 600 Hz til 2 kHz.

b. Frekvensstyring bedre end 0,1%.

c. Harmonisk forvrængning mindre end 2%, og

d. Virkningsgrad højere end 80%.

d. Udstyr og komponenter der er specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces, som følger:

1. Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm (i dysen findes en æg, der separerer gas der flyder gennem dysen i to strømme).

2. Cylindriske eller koniske rør der drives af en tangentielt indgående strøm, specielt konstrueret til separering af uranisotop.

3. UF 6-hydrogen-helium kompressorer helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer med mere end 60% nikkel, omfattende kompressorpakninger.

4. Aerodynamiske separationselementhuse, konstrueret til at rumme vortexrør eller separationsdyser.

5. Varmevekslere fremstillet af aluminium, kobber, nikkel eller legeringer indeholdende mere end 60% nikkel, eller kombinationer af disse metaller som belagte rør beregnet til drift ved tryk på højst 600 x 10 5 pascal (6 bar) eller derunder.

e. Udstyr og komponenter der er specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling, som følger:

1. Centrifugalkontaktorer for hurtig væske-væske udveksling eller impulskolonner til hurtig væske-væske udveksling fremstillet af fluorocarbon-forede materialer.

2. Elektrokemiske reduktionsceller konstrueret til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden.

f. Udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsproces, herunder hurtigt-reagerende ionbytnings harpikser: Hindeformede, retikulerede harpikser i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv partikel eller fiber.

g. Udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med atom-damp-"laser", som følger:

1. Højeffekt-elektronstrålekanoner med en total effekt på mere end 50 kW og bånd- eller skanning-elektronstrålekanoner med en afgiven effekt på mere end 2,5 kW/cm til brug i uranfordampningssystemer.

2. Trugformede digel- og køleudstyr til smeltet uran.

3. Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller foret med materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. grafit belagt med yttriumoxider.

h. Udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med molekyl-"laser", som følger:

1. Supersoniske udvidelsesdyser beregnet til UF 6 bæregas.

2. Uranfluorid (UF 5) produktfilterkollektorer.

3. Udstyr til fluorinering af UF 5 til UF 6.

4. UF 6 bæregaskompressorer helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer heraf indeholdende mindst 60% nikkel, herunder kompressorpakninger.

i. Udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret eller forberedt til plasma-separationsproces, som følger:

1. Produkt- og produktrestsamlere fremstillet af eller foret med materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. grafit belagt med yttriumoxid.

2. Radiofrekvens ion-exciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med mere end 40 kW.

0B002 Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr eller komponenter som følger, til gascentrifuge- eller gasdiffusions-berigningsanlæg, fremstillet af eller foret med UF 6-modstandsdygtige materialer:

a. Fødeautoklaver til at føre UF 6 frem til gasdiffusions- eller centrifugekaskader, i stand til at operere ved tryk på højst 300 kPa.

b. Desublimatorer eller kolde fælder der anvendes til at fjerne UF6 fra gasdiffusions- eller centrifugekaskader, og i stand til at operere ved tryk på højst 300 kPa.

c. Produkt- og produktreststationer til at opfange og overføre UF6 i beholdere.

d. Fortætningsstationer, hvor UF 6 gas fra gasdiffusions- eller centrifugekaskader komprimeres og afkøles til flydende UF6, der er i stand til at operere ved tryk på højst 300 kPa.

e. Rør- og samlesystemer der er specielt konstrueret til at føre UF6 inde i gasdiffusions- eller centrifugekaskader .

f. 1. Vakuumsamlerør eller vakuumsamlekasser med en sugekapacitet på mindst 5m3/min.; eller

2. Vakuumpumper der er specielt konstrueret til drift i UF6-fyldte atmosfærer, der er fremstillet eller foret med aluminium, nikkel, eller legeringer med mere end 60% nikkel;

g. UF6 massespektrometre eller ionkilder specielt konstrueret eller forberedt til at tage on-line prøver af tilførsel, produkt eller produktrest af UF6 gasstrømme og med alle følgende egenskaber:

1. Enhedsopløsning for masse mere end 320 amu.

2. Ionkilder konstrueret af eller foret med nichrom eller monel, eller forniklede, og

3. Ioniseringskilder til elektronbombardement.

0B003 Anlæg til produktion af uranhexafluorid (UF6) og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a. Udstyr til produktion af UF6.

b. Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til UF6-produktion.

1. Skrue- og dispersionsreaktorer og flammetårne til fluorinering og hydrofluorinering.

2. Destillationsudstyr til rensning af UF6.

0B004 Anlæg til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser, og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a. Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser, som følger:

1. Hydrogensulfid-vandbytningsanlæg.

2. Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg.

3. Hydrogendestillationsanlæg.

b. Udstyr og komponenter som følger, specielt konstrueret eller forberedt til:

1. Hydrogensulfid-vandbytningsproces:

a. Bytningstårne med bakker.

b. Hydrogensulfidgaskompressorer.

2. Ammoniak-hydrogenbytningsproces:

a. Højtryks ammoniak-hydrogenbytningstårne.

b. Højeffektive trin-kontaktorer.

c. Neddykkede trin-recirkulationspumper.

d. Ammoniak-crackere beregnet til tryk på mere end 3 MPa .

3. Hydrogendestillationsproces:

a. Kryogene hydrogendestillationstårne og kolde kasser konstrueret til drift under 35 K (-238 grader C).

b. Turboekspandere eller turboekspander-kompressorsæt konstrueret til drift under 35 K (-238 grader C).

4. Koncentration af tungt vand til reaktorstyrke (99,75% deuteri-umoxid):

a. Vanddestillationstårne indeholdende specielt konstruerede pakninger.

b. Ammoniakdestillationstårne indeholdende specielt konstruerede pakninger.

c. Katalytiske brændere til omdannelse af fuldt beriget deuterium til tungt vand.

d. Infrarøde absorptionsanalysatorer til on-line analyse af hydrogen-deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90%.

0B005 Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til atomreaktorer, og specielt konstrueret udstyr hertil.

NOTE : Et anlæg til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr som:

a. Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer.

b. Indelukker kernematerialet i dets indkapsling.

c. Kontrollerer at indkapslingen og dens pakninger er intakte, og

d. Kontrollerer den endelige behandling af det faste brændsel.

0B006 Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer til atomreaktorer, og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, omfattende:

a. Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge, sønderdele eller snittebestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger.

b. Opløsningsudstyr, kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor"brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening.

c. Udstyr til modstrømsudtrækning og ionbytningsudstyr specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til genoparbejdning af bestrålet naturligt "uran", "depleteret uran" eller "specielle spaltelige materialer" og andre "spaltelige materialer".

d. Instrumentering til processtyring specielt beregnet til eller forberedt for overvågning eller styring af genoparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle spaltelige materialer" og "andre spaltelige materialer".

e. Opbevaringstanke der er specielt konstrueret til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige mod de korroderende virkning af salpetersyre.

NOTE : Kritikalitetssikre tanke kan have følgende egenskaber:

1. Vægge eller indvendige konstruktioner med borekvivalent på mindst 2%.

2. Maksimal diameter 175 mm for cylindriske beholdere, eller

3. Maksimal bredde 75 mm for enten pladeformede eller cylindriske beholdere.

f. Komplette systemer der er specielt konstrueret eller forberedt til konvertering af plutoniumnitrat til plutoniumoxid.

g. Komplette systemer der er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af metallisk plutonium.

NOTE: Et anlæg til genoparbejdning af bestrålede brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr og komponenter som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter.

0B007 Følgende udstyr, specielt konstrueret eller forberedt til lithiumisotoper:

a. Pakkede væske-væske byttekolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer.

b. Amalgampumper.

c. Amalgamelektrolyseceller.

d. Evaporatorer til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

0B008 Udstyr til "atomreaktorer":

a. Simulatorer specielt konstrueret til "atomreaktorer".

b. Ultrasonisk prøveudstyr eller hvirvelstrømsprøveudstyr der er specielt konstrueret til "atomreaktorer".

0C Materialer

0C001 "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal,legering, kemisk forbindelse eller koncentrat eller noget andet stof indeholdende et eller flere af det nævnte,

undtagen

a. Forsendelser af højst 4 gram af "naturligt uran" eller "depleteret uran", når det indeholdes i følekomponent i instrumenter.

b. Depleteret uran specielt fremstillet til følgende civile, ikke-nukleære formål:

1. Skærmning.

2. Emballage.

3. Ballaste.

4. Kontravægte.

0C002 "Specielle, spaltelige materialer" og "andre spaltelige materialer",

undtagen:

Forsendelser af fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i følekomponenten i instrumenter.

0C003 Materialer til nukleare varmekilder som følger:

a. Plutonium i nogen form med et isotopisk indhold af plutonium-238 på mere end 50%, undtagen :

Forsendelser på højst 3 gram når de indeholdes i følekomponenten i instrumenter.

b. "Tidligere separeret" neptunium-237 i nogen form, undtagen forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 gram.

0C004 Deuterium, tungt vand, deutererede paraffiner og andre deuteriumforbindelser, og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5000.

0C005 Grafit af nuklear kvalitet, dvs. grafit af en renhedsgrad på mindre end 1 del pr. million borekvivalent og med en tæthed der er større end 1,5 g/cm3.

0C006 Nikkelpulver og porøst nikkelmetal som følger:

a. Pulver med et indhold af rent nikkel på mindst 99,9%, og en gennemsnitlig kornstørrelse af mindre end 10 mikrometermålt efter ASTM B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

b. Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er pålagt embargo iflg. 0C006.a.

undtagen :

Enkelte plader af porøst nikkel på ikke over 930 cm2 beregnet til brug i batterier til civile formål.

0C201 Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, udover nikkel, som er modstandsdygtige mod korrosion af UF6 (f.eks. aluminiumoxid og fuldt fluorinerede carbonhydridpolymere), til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og middelkornstørrelse mindre end 10 mikrometer målt iflg. ASTM B 330 standard og en høj grad af ensartethed af partikelstørrelse.

0D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

0D001 "Software" specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er specificeret i denne kategori.

0E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

0E001 "Teknologi" iflg. Atomenergilisten til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer der er pålagt embargo iflg. denne kategori.

KATEGORI 1 - MATERIALER, KEMIKALIER, "MIKROORGANISMER" og "TOXINER"

1A Udstyr, samlinger og komponenter

1A001 Komponenter fremstillet af fluorinerede forbindelser, som følger:

a. Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i fly eller rumfart, og fremstillet af mere end 50% af noget af de materialer, der er pålagt embargo iflg. 1.C009.b. eller c.

b. Piezoelektriske polymerer og copolymerer fremstillet af vinylidenfluorid:

1. I form af plader eller film, og

2. Med en tykkelse af mere end 200 mikrometer.

c. Tætninger, pakninger, ventilsæder, blærer eller membraner fremstillet af fluoroelastomerer indeholdende mindst én vinylætermonomer, specielt udviklet til brug i fly, rumfart eller missiler.- I denne kategori betyder "missil" komplette raketsystemer og ubemandede flysystemer.

1A002 "Kompositte" strukturer eller laminater:

NB: SE OGSÅ 1A202, 9A010 og 9A110.

a. Med organisk "matrix" og fremstillet af materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C010.c., d. eller e., eller

b. Med metal- eller carbon-"matrix", og fremstillet af:

1. Carbon "fiber- eller trådmaterialer" med:

a. "Specifikt modul" større end 10,15 x 10 6 m, og

b. "Specifik trækstyrke" større end 17,7 x 10 4 m, eller

2. Materialer der er pålagt embargo iflg. 1C010.c.

NOTE : 1A002 lægger ikke embargo på kompositte strukturer eller laminater, der er fremstillet af "fiber eller filament" carbonmaterialer imprægneret med epoxyharpiks til reparation af flykonstruktioner eller laminater, forudsat at deres størrelse ikke overstiger 1 m2.

1A003 Produkter af ufluorinerede polymere substanser, der er pålagt embargo iflg. 1.C008.a., i form af film, plade, tape eller bånd:

a. Af en tykkelse på mere end 0,254 mm, eller

b. Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske substanser.

1A102 Resaturerede pyroliserede carbon-carbon materialer der er beregnet til systemer der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104.

1A202 Kompositte strukturer, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 1A002, i form af rør med lysning på mellem 75 mm og 400 mm fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" specificeret i 1C010.a. eller b. eller 1C210.

NB: SE OGSÅ 9A110.

1A225 Platiniserede katalysatorer specielt fremstillet eller forberedt til hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium af tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226 Specialiserede pakninger til brug ved udskilning af tungt vand fra almindeligt vand og fremstillet af bronzevæv eller kobber (begge kemisk behandlet til forbedring af vædbarhed) og beregnet til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227 Højdensitetsvinduer (blyglas eller andet) til strålebeskyttelse som måler mere end 0,3 m på siden og af en densitet på mere end 3 g/cm3 og tykkelse på 100 mm eller derover, og specielt konstruerede rammer hertil.

1B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001 Udstyr til fremstilling af fibre, prepregs, preforms eller "kompositter", som er pålagt embargo iflg. 1A002 eller 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: SE OGSÅ 1B101, 1B201

a. Filamentviklemaskiner i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vikling af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer".

b. Tape- eller blårpålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af tape, blår eller duge koordineres eller programmeres i to eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og "missiler".

c. Multidirektionale, multidimensionale vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til fremstilling af "kompositte" strukturer, undtagen tekstilmaskiner, der ikke er modificeret til ovennævnte, endelige anvendelser.

d. Udstyr, der er specielt udviklet eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre, som følger:

1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fibren under opvarmning.

2. Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede filamentsubstrater til fremstilling af siliciumcarbidfibre.

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. aluminiumoxid).

4. Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder precursor-fibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling.

e. Udstyr til fremstilling af prepregs, der er pålagt embargo iflg. 1C010.e. ved varmsmeltningsmetoden.

f. Ikke-destruktivt inspektionsudstyr, der er i stand til at inspicere fejl tredimensionelt, ved brug af ultrasonisk eller røntgentomografi, og specielt udviklet til "kompositte" materialer.

1B002 Systemer og komponenter hertil, specielt udviklet til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C002.a.2., 1C002.b. eller 1C002.c.

1B003 Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" "diffusionsbonding" af titan eller aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af:

a. Konstruktioner til flyskrog eller rumfart.

b. Motorer til fly eller rumfart, eller

c. Specielt konstruerede komponenter til sådanne konstruktioner eller motorer.

1B101 Udstyr udover det i 1B001 specificerede, til produktion af strukturelle kompositter, som følger, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: SE OGSÅ 1B201.

NOTE : Komponenter og tilbehør der er omfattet af denne position omfatter forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til presning, hærdning, støbning, sintring af preforms, eller bonding af kompositte strukturer, laminater og produkterr heraf.

a. Filamentviklemaskiner hvor bevægelserne for positionering, omvikling og vikling af fibre koordineres og programmerestre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af sammensatte strukturer eller laminater af fiber- eller trådmaterialer, og koordinering og programstyring hertil.

b. Tape-pålægningsmaskiner hvor bevægelserne til positionering og lægning af tape og folie koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af kompositte flykroppe og missilkonstruktioner.

c. Flettemaskiner, herunder adaptere og ændringsdele, til vævning, fletning eller sammensnoning af fibre til fremstilling af kompositte konstruktioner,

undtagen :

Tekstilmaskiner, som ikke er blevet modificeret til ovennævnte endelige formål.

d. Udstyr der er konstrueret eller modificeret til fremstilling af fiber- eller trådmaterialer som følger:

1.Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan) herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning.

2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede, trådede substrater, og

3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. aluminiumoxid).

e. Udstyr der er specielt konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de i 9A110 specificerede prepregs og preforms.

NOTE : Udstyr der omfattes af denne underkategori omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B115 Udstyr til produktion, håndtering og godkendelsesprøvning af flydende drivstoffer eller drivstofbestanddele der er pålagt embargo iflg. 1C115 eller i våbenlisten, og specielt konstruerede komponenter hertil.

NOTER : 1. De eneste i denne kategori beskrevne blandere er følgende, som er udstyret til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og med mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret:

a. Batchblandere med et totalt blanderumfang på mindst 110 l, og mindst en ekscentrisk monteret blande/ælteaksel.

b. Kontinuerlige blandere med to eller flere blande/ælteaksler og mulighed for at åbne blandekammeret.

2. Om udstyr der er specielt konstrueret til militærbrug, se våbenlisten.

1B116 Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområdet fra 1.300 grader C til 2.900 grader C ved tryk fra 130 Pa til 20 kPa.

1B201 Filamentviklemaskiner, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 1B001 eller 1B101, hvor bevægelserne for positionering, omvikling og vikling af fibre koordineres og programmeres i to eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af sammensatte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og i stand til at vikle cylindriske rotorer med en diameter mellem 75 mm og 400 mm og længder på mindst 600 mm og koordinerings- og programmeringsstyring og præcisionsdorne hertil.

1B225 Elektrolytceller til fluorproduktion med produktionskapacitet på mere end 250 g fluor i timen.

1B226 Elektromagnetiske isotopseparatorer, beregnet til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

NOTER: 1. Denne kategori omfatter separatorer der kan berige stabile isotoper.

2. Denne kategori omfatter separatorer med ionkilder og kollektorer både i magnetfeltet og de konfigurationer i hvilke de findes udenfor feltet.

1B227 Ammoniaksyntesekonvertorer, ammoniaksynteseenheder i hvilke syntesegassen (nitrogen og hydrogen) hentes fra en ammoniak/hydrogen højtryksudbytningskolonne, og den syntetiserede ammoniak føres tilbage til den nævnte kolonne.

1B228 Hydrogen-kryogen destillationskolonner med alle følgende egenskaber:

a. Beregnet til drift med indre temperaturer på højst 35 K (-238 grader C).

b. Beregnet til drift med indre tryk på 0,5 til 5 MPa.

c. Fremstillet af finkornet rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold eller tilsvarende kryogene og H2-kompatible materialer, og

d. Med indre diametre på mindst 1 m og effektive længder på mindst 5 m.

1B229 Vand-hydrogensulfid udvekslingstårne med bakker konstrueret af fint kulstofstål med en diameter på mindst 1,8 m, til drift ved et nominelt tryk på mindst 2 MPa.

NOTER: 1. Til kolonner som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

2. Denne kategori omfatter de interne kontaktorer i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, såsom sibakker, ventilbakker, boblekappebakker og turbogridbakker som er konstrueret til at lette modstrømskontakt, og konstrueret af materialer der er modstandsdygtige mod korrosion af blandinger af hydrogensulfid/vand, såsom 304L eller 316 rustfrit stål.

3. Fint kulstofstål omfatter stål som specificeret i ASTM A516.

1B230 Pumper der cirkulerer opløsninger af fortyndet eller koncentreret kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med alle følgende egenskaber:

a. Lufttætte (dvs. hermetisk forseglet).

b. Til koncentrerede kaliumamidopløsninger (1% eller højere), driftstryk 1,5-60 MPa (15-600 atm), til tynde kaliumamidopløsninger (mindre end 1%), driftstryk 20-60 MPa (200-600 atm), og

c. Kapacitet over 8,5 m 3/h.

1B231 Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium samt udstyr som følger:

a. Hydrogen- eller heliumkøleenheder der er i stand til at køle til -250 grader C (23 K) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W, eller

b. Systemer til lagring og rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1C Materialer

1C001 Materialer, der er specielt udviklet for brug til at absorbere elektromagnetiske bølger, eller intrinsisk ledende polymere, som følger:

NB: SE OGSÅ 1C101

a. Materialer til absorbering af frekvenser på over 2x10 8 Hz, men under 3x10 12 Hz, undtagen

Materialer som følger:

NOTE: Intet i 1C001.a. fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

1. Absorberende stoffer af hår-typen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption.

2. Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikke-plan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader.

3. Plane, absorberende materialer.

a. Fremstillet af:

1. Plastiske skum-materialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5% ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over +/- 15% af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 177 grader C, eller

2. Keramiske materialer, der giver mere end 20% ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over +/- 15% af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke er i stand til at modstå temperaturer på mere end 527 grader C.

Teknisk note: Absorptionsprøveemner til 1C001.a.3.a. skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

b. Trækstyrke mindre end 7x10 6 N/m2, og

c. Trykstyrke mindre end 14x10 6 N/m2.

4. Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit, med:

a. Massefylde på mere end 4,4, og

b. Maksimal driftstemperatur på 275 grader C.

b. Materialer til absorptionsfrekvenser på mere end 1,5x10 14 Hz, men mindre end 3,7 x 10 14 Hz, og ikke gennemskinnelige for synligt lys.

c. Intrinsisk ledende polymere materialer med en samlet specifik elektrisk ledeevne på mere end 10.000 S/m (Siemens pr. meter) eller en specifik overflademodstand på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1. Polyanilin

2. Polypyrrol

3. Polythiophen

4. Polyphenylen-vinylen, eller

5. Polythienylen-vinylen

Teknisk note: Samlet elektrisk ledeevne og specifik overflademodstand skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende normer.

1C002 Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, som følger:

NB: SE OGSÅ 1C202.

NOTE : 1C002 lægger ikke embargo på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

a. Metallegeringer, som følger:

1. Nikkel- eller titanbaserede legeringer i form af aluminider, som følger, i uforarbejdede eller halvforarbejdede former:

a. Nikkelaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere.

b. Titanaluminider indeholdende 12 vægtprocent aluminium eller mere.

2. Metallegeringer, som følger, fremstillet af metallegeringspulver eller pulverformet materiale, som er pålagt embargo iflg. 1C002.b.:

a. Nikkellegeringer med:

1. Spændingsbrudlevetid på 10.000 timer eller mere ved 650 grader C og en belastning på 550 MPa, eller

2. Lavfrekvent brudlevetid på 10.000 perioder eller mere ved 550 grader C ved en maksimal belastning på 700 MPa.

b. Niobiumlegeringer med:

1. Spændingsbrudlevetid på 10.000 timer eller mere ved 800 grader C og en belastning på 400 MPa, eller

2. Lavfrekvent brudlevetid på 10.000 perioder eller mere ved 700 grader C ved en maksimal belastning på 700 MPa.

c. Titanlegeringer med:

1. Spændingsbrudlevetid på 10.000 timer eller mere ved 450 grader C og en belastning på 200 MPa, eller

2. Lavfrekvent brudlevetid på 10.000 perioder eller mere ved 450 grader C ved en maksimal belastning på 400 MPa.

d. Aluminiumlegeringer med en trækstyrke på:

1. 240 MPa eller mere ved 200 grader C, eller

2. 415 MPa eller mere ved 25 grader C.

e. Magnesiumlegeringer med en trækstyrke på 345 MPa eller mere og en korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3% vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende normer. Tekniske noter:

1. Metallegeringerne i 1C002.a. er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2. Spændingsbrudlevetid skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende normer.

3. Lavfrekvent brudlevetid skal måles iflg. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningen defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

b. Metallegeringspulver eller pulverformet materiale som pålagt embargo iflg. 1C002.a., som følger:

1. Fremstillet af noget af følgende legeringssystemer:

Teknisk note: X står i det følgende for en eller flere legeringskomponenter.

a. Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al) som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikke-metalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 mikrometer i 10 9 legeringspartikler.

b. Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti).

c. Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d. Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe), eller

e. Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al), og

2. Fremstillet i et kontrolleret miljø ved nogen af følgende

processer:

a. "Vakuumatomisering"

b. "Gasatomisering"

c. "Roterende atomisering"

d. "Splat quenching"

e. "Melt spinning" og "comminution"

f. "Melt extraction" og "comminution", eller

g. "Mekanisk legering".

c. egerede materialer i form af udelte flager, bændler eller tynde stænger, fremstillet i et kontrolleret miljø ved "splat quenching", "melt spinning" eller "melt extraction", anvendt i fremstilling af metallegeringspulver eller pulverformet materiale, der er pålagt embargo iflg. 1C002.b.

1C003 Magnetiske metaller, af enhver type eller form, med nogen af følgende egenskaber:

a. Initial, relativ permeabilitet 120.000 eller mere, og tykkelse 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note : Måling af initial permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b. Magnetostriktive legeringer med:

1. Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 x 10 -4, eller

2. Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8, eller

c. Amorfe legeringsstrimler med:

1. Sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel, og

2. Magnetisk mætningsinduktion (B s) på 1,6 T eller mere, og

a. Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre, eller

b. Specifik modstand på 2 x 10 -6 ohm-m eller mere.

1C004 Uran-titan-legeringer eller tungstenlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber, med:

a. Specifik massefylde på over 17,5 g/cm 3.

b. Elasticitetsgrænse på mere end 1.250 MPa.

c. Brudstyrke på mere end 1.270 MPa, og

d. Forlængelse på mere end 8%.

1C005 "Supraledende" "kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g, som følger:

a. Multifilament "supraledende" "kompositte" ledere, som indeholder mere end en eller flere niobium-titan filamenter:

1. Indlagt i en "matrix" af andet end kobber eller kobberbaseret blandet "matrix", eller

2. Med tværsnit på mindre end 0,28 x 10 -4 mm2 (6 mikrometer i diameter for cirkulære filamenter).

b. "Supraledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "supraledende" filamenter af andet end niobium-titan.

1. Med "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end -263,31 grader C (9,85 K), men mindre end -249,16 grader C (24 K).

2. Med tværsnit på mindre end 0,28 x 10 -4 mm2, og

3. Som forbliver i den "supraledende" tilstand ved en temperatur på -268,96 grader C (4,2 K), når de udsættes for et magnetfelt svarende til en magnetisk induktion på 12 T.

1C006 Væsker og smørende stoffer, som følger:

a. Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, nogen af følgende forbindelser eller materialer:

1. Syntetiske kulbrinteolier eller silakulbrinteolier med:

a. Flammepunkt på over 204 grader C.

b. Flydepunkt på -34 grader C eller mindre.

c. Viskositetsindeks på 75 eller mere, og

d. Termisk stabilitet på 343 grader C, eller

NOTE : I forbindelse med 1C006.a.1 indeholder silacarbonhydridolier kun silicium, brint og carbon.

2. Chlorofluorocarboner med:

a. Intet flammepunkt.

b. Autogen antændingstemperatur på mere end 704 grader C.

c. Flydepunkt på -54 grader C eller mindre.

d. Viskositetsindeks på 80 eller mere, og

e. Kogepunkt på 200 grader C eller mere.

NOTE : I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder chlorofluorocarboner udelukkende carbon, fluor og chlor.

b. Smøremidler indeholdende, som deres hovedbestanddele, nogen af følgende forbindelser eller materialer:

1. Phenylen eller alkylphenylenethere eller thio-ethere, eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner, eller blandinger heraf, eller

2. Fluorinerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5.000 mm2/s (5.000 centistoke) målt ved 25 grader C.

c. Befugtnings- eller flotationsvæsker med en renhed på over 99,8%, indeholdende mindre end 25 partikler på 200 mikrometer eller derover i størrelse pr. 100 ml, og fremstillet af mindst 85% af følgende forbindelser eller materialer:

1. Dibromotetrafluoroethan.

2. Polychlorotrifluoroethylen (kun olie- og voksmodifikationer), eller

3. Polybromotrifluoroethylen.

Teknisk note :

I forbindelse med 1C006:

a. Flammepunktet bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende normer.

b. Flydepunkt bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende normer.

c. Viskositetsindeks bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende normer.

d. Termisk stabilitet som bestemt af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende normer:

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10 værktøjstål, en af 52100 stål, og en af marinebronze (60% Cu, 39 Zn, 0,75 Sn). Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 371 +/- 6 grader C i 6 timer. Prøven vil blive betragtet som termisk stabil hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

1. Hver kugles vægttab er mindre end 10 mg/mm2 af kugleoverfladen.

2. Ændring i oprindelig viskositet ved 38 grader C bestemmes til at være mindre end 25%, og

3. Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40.

e. Autogen antændingstemperatur bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende standard.

1C007 Keramiske basismaterialer, ikke-"kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer eller precursormaterialer, som følger:

NB: SE OGSÅ 1C107

a. Basismaterialer af enkelte eller komplekse titanborider med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5.000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 mikrometer, og ikke mere end 10% af partiklerne større end 10 mikrometer.

b. Ikke-"kompositte" keramiske materialer i uforarbejdet eller halv-forarbejdet form sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98% af den teoretiske massefylde, undtagen:

Slibemidler.

c. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid"matrix", og forstærket med fibre af nogen af følgende systemer:

1. Si-N.

2. Si-C.

3. Si-Al-O-N, eller

4. Si-O-N.

d. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende fint fordelte partikler eller faser af noget fiber- eller whiskeragtigt materiale, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner "matrix".

e. Precursor-materialer (dvs. polymere eller metallo-organiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C007.c., som følger:

1. Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid).

2. Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid),

3. Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter).

1C008 Ikke-fluorinerede polymere substanser, som følger:

a. 1. Bismaleimider.

2. Aromatiske polyamidimider.

3. Aromatiske polyimider.

4. Aromatiske polyetherimider med en glasomdannelsestemperatur (T g) på mere end 230 grader C målt ved vådmetoden.

NOTE : 1C008.a. lægger ikke embargo på ikke-smeltelige pressepulvere eller pressede forme.

b. Termoplastiske flydende-krystal copolymerer med en varmedistorsionstemperatur på mere end 250 grader C målt efter ASTM D-648, metode A, eller tilsvarende normer, med en belastning på 1,82 N/mm2 og sammensat af:

1. Et af følgende stoffer:

a. Phenylen, biphenylen eller naphtalen, eller

b. Methyl, tertiær-butyl eller phenylsubstitueret phenylen, biphenylen eller naphtalen, og

2. Nogen af følgende syrer:

a. Terephtalsyre.

b. 6-hydroxy-2 naphtasyre, eller

c. 4-hydroxybenzoesyre.

c. Polyarylenetherketoner, som følger:

1. Polyetheretherketon (PEEK).

2. Polyetherketonketon (PEKK).

3. Polyetherketon (PEK).

4. Polyetherketonetherketonketon (PEKEKK).

d. Polyarylenketoner.

e. Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf.

f. Polybiphenylenethersulfon.

1C009 Ubehandlede fluorinerede forbindelser, som følger:

a. Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75% betakrystallinsk struktur uden strækning.

b. Fluorinerede polyimider indeholdende mindst 30% bunden fluor.

c. Fluorinerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30% bunden fluor.

1C010 "Fiber- eller trådmaterialer" som kan bruges i organiske "matrix"-, metalliske "matrix"- eller carbon "matrix"- "kompositte" strukturer eller laminater, som følger:

NB: SE OGSÅ 1C210.

a. Organiske "fiber- eller trådmaterialer", undtagen polyethylen, med:

1. "Specifikt modul" på mere end 12,7x10 6 m, og

2. "Specifik trækstyrke" på mere end 23,5x10 4 m.

b. Carbon "fiber- eller trådmaterialer" med:

1. "Specifikt modul" på mere end 12,7x10 6 m, og

2. "Specifik trækstyrke" på mere end 23,5x10 4 m.

Teknisk note : Materialeegenskaber beskrevet i 1C010.b. skal bestemmes ved hjælp af SACMA-anbefalede metoder SRM 12 til 17, eller tilsvarende fiberprøver, som f.eks. japansk industristandard JIS-R-7601, par. 6.6.2, og baseret på partigennemsnit.

NOTE: 1C010.b. lægger ikke embargo på tekstil der er fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" til reparation af flystrukturer eller laminater i hvilke de enkelte duges størrelse ikke overskrider 50 cm x 90 cm.

c. Uorganiske "fiber- eller trådmaterialer" med:

1. "Specifikt modul" på mere end 2,54x10 6 m, og

2. Smelte-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1.649 grader C i et inaktivt miljø.

NOTE : 1C010.c. lægger ikke embargo på:

1. Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent siliciumoxid, med et "specifikt modul" på mindre end 10x10 6 m.

2. Molybdæn og molybdænlegeringsfibre.

3. Borfibre.

4. Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 1.770 grader C i et inaktivt miljø.

d. "Fiber- eller trådmaterialer":

1. Sammensat af noget af følgende:

a. Polyetherimider, som er pålagt embargo iflg. 1C008.a., eller

b. Materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C008.b., c., d., e., eller f., eller

2. Sammensat af materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C010.d.1.a. eller b., og "blandet" med andre fibre, der er pålagt embargo iflg. 1C010.a., b. eller c.

e. Harpiks- eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller "carbonfiberpreforms", som følger:

1. Fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer", som er pålagt embargo iflg. 1C010.a., b. eller c., eller

2. Fremstillet af organiske eller carbon "fiber- eller

trådmaterialer":

a. Med "specifik trækstyrke" på mere end 17,7x10 4 m.

b. Med "specifikt modul" på mere end 10,15x10 6 m.

c. Ikke pålagt embargo iflg. 1C010.a. eller b., og

d. Når de er imprægneret med materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C008 eller 1C009.b. eller med phenol-eller epoxyharpikser meden glas-omdannelsestemperatur (Tg) på mere end 110 grader C.

NOTE : 1C010.e. lægger ikke embargo på epoxyharpiksmatrix-imprægnerede carbon "fiber eller trådmaterialer" (prepregs) til reparation af flykonstruktioner eller laminater, i hvilke de enkelte prepregstykkers størrelse ikke overstiger 50 cm x 90 cm.

1C101 Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer, bortset fra de i 1C001 specificerede, til anvendelse i "missiler" og deres undersystemer.

NOTER : 1. Denne position omfatter:

a. Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet.

b. Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette områder i det elektromagnetiske spektrum.

2. Denne kategori omfatter ikke belægninger der bruges specielt til termisk styring af satelliter.

1C107 Grafit og keramiske materialer, som følger:

a. Finkornede, genkrystalliserede bulk-grafitter (med en bulk-tæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 15 grader C), pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter der er anvendelige til raketdyser og næser til fartøjer, der kan vende tilbage til jorden.

b. Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved frekvenser fra 100 Hz til 10.000 MHz) til brug i missil-radomer og ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumkarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der kan anvendes til næser.

1C115 Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer som følger:

a. Drivstoffer:

1. Sfærisk aluminiumspulver, udover det i Våbenlisten specificerede, med partikler af ensartet diameter på mindre end 500 mikrometer og et aluminiumindhold på mindst 97%.

2. Metalbrændstoffer, udover de i Våbenlisten specificerede, med kornstørrelser på mindre end 500 mikrometer, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl eller formalet form, bestående af 97% eller mere af noget af følgende:

a. Zirconium.

b. Beryllium.

c. Bor.

d. Magnesium.

e. Zink.

f. Legeringer af ovenfor fra a. til e. specificerede metaller.

g. Misch-metal.

3. Flydende oxydanter som følger:

a. Dinitrogentrioxid.

b. Nitrogendioxid/dinitrogentetroxid

c. Dinitrogenpentoxid.

b. Polymere stoffer:

1. Carboxytermineret polybutadien (CTPB).

2. Hydroxytermineret polybutadien (HTPB), udover det i Våbenlisten specificerede.

3. Polybutadienakrylsyre (PBAA).

4. Polybutadienakrylsyreakrylonitril (PBAN).

c. Andre stoffer og tilsætningsmidler til drivstoffer:

1. Isophoron diisocyanat (IPDI).

2. Butacen.

3. Triethylenglycoldinitrat (TEGDN).

4. 2-Nitrodiphenylamin.

NOTE : Om fremdrivningsmidler og kemiske bestanddele til fremdrivningsmidler, der ikke specificeres her, se Våbenlisten.

1C116 Martensitisk stål (ståltyper der generelt karakteriseres ved højt nikkel indhold, meget lavt kulindhold, og brug af substitutionskomponenter til at fremkalde ældningshærdning) med en trækbrudstyrke på mindst 1500 MPa, målt ved 20 grader C, i form af folie, plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på mindre end 5,0 mm.

NB: SE OGSÅ 1C216.

1C117 Tungsten, molybdæn og legeringer af disse metaller i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på højst 500 mikrometer af en renhed på mindst 97% til fremstilling af raketmotorkomponenter, dvs. varmeskjolde, dysesubstrater, dyseforsnævringer og trykvektor-styreflader.

1C202 Andre legeringer end de i 1C002.a.2.c eller d. specificerede, som følger:

a. Aluminiumlegeringer med en maksimal trækstyrke på mindst 460 MPa ved 20 grader C, i form af rør eller massive emner (herunder smedede emner) med udvendig diameter på mere end 75 mm.

b. Titanlegeringer med en maksimal trækstyrke på mindst 900 MPa ved 20 grader C i form af rør eller massive emner (herunder smedede emner) med udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note : Udtrykket »med en« omfatter legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210 Andre "fiber- eller trådmaterialer" end de i 1C010.a. eller b. specificerede, som følger:

a. "Fiber- eller trådmaterialer" af carbon eller aramid med "specifikt modul" på mindst 12,7 x 10 6 m eller "specifik trækstyrke" på mindst 23,5 x 10 4 m, eller

b. "Fiber- eller trådmaterialer" af glas med "specifikt modul" på mindst 3,18 x 10 6 m og "specifik trækstyrke" på mindst 7,62 x 10 4 m.

1C216 Andet martensitisk stål end det i 1C116 specificerede, med maksimal trækstyrke på mindst 2050 MPa ved 20 grader C,

undtagen :

Former i hvilke der ikke findes nogen lineær dimension over 75 mm.

Teknisk note : Udtrykket "med en" omfatter martensitisk stål før eller efter varmebehandling.

1C225 Bor og borforbindelser, blandinger og materialer med tilsætning i hvilke bor-10 isotopen udgør mere end 20 vægtprocent af det totale borindhold.

1C226 Wolfram som følger: Dele fremstillet af wolfram, wolframkarbid eller wolframlegeringer (med mere end 90% wolfram) af en masse på mere end 20 kg og hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm,

undtagen :

Dele der er specielt konstruerede til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227 Rent calcium indeholdende både mindre end 1000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og mindre end 10 dele pr. million af bor.

1C228 Rent magnesium indeholdende både mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder andet end calcium og mindre end 10 dele pr. million af bor.

1C229 Rent bismuth (99,99% eller højere) med meget lille sølvindhold (mindre end 10 dele pr. million).

1C230 Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, forbindelser indeholdende beryllium og produkter heraf, undtagen :

a. Metalvinduer til røntgenapparater.

b. Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb.

NOTE : Denne bestemmelse tager sigte på affald og skrot indeholdende beryllium som beskrevet her.

1C231 Metallisk hafnium, hafniumlegeringer og hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, og produkter heraf.

1C232 Helium i enhver form som er isotopisk beriget med helium-3 isotop, uanset om det er blandet med andre materialer eller indeholdes i noget udstyr eller apparat, undtagen produkter eller apparater der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233 Lithium som følger:

a. Metallisk lithium, lithiumhydrider eller lithiumlegeringer indeholdende lithium beriget med 6-isotopen ( 6Li) til en koncentration der er højere end den naturligt forekommende (7,5% på atomprocentbasis).

b. Ethvert andet materiale der indeholder lithium der er beriget med 6-isotopen (herunder forbindelser, blandinger og koncentrater) undtagen :

6Li inkorporeret i termoluminiscente dosimetre.

1C234 Zirconium som følger: Metallisk zirconium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconium, og forbindelser i hvilke hafnium/zirconiumindholdet er mindre end 1/500 efter vægt, og produkter helt heraf, undtagen :

Zirconium i form af folie af en tykkelse på ikke over 0,10 mm.

NOTE : Denne bestemmelse omfatter affald og skrot der indeholder zirconium som defineret her.

1C235 Tritium og forbindelser og blandinger af tritium i hvilke tritium/hydrogen forholdet efter atomer overstiger 1 promille, undtagen :

Produkter eller apparater som højst indeholder 40 Ci tritium i nogen kemisk eller fysisk form.

1C236 Alfa-emitterende radionuklider med en alfa-halveringstid på mindst 10 dage, men mindre end 200 år, herunder forbindelser og blandinger der indeholder disse radionuklider med en total alfaaktivitet på mindst 1 curie pr. kg (37 GBq/kg),

undtagen :

Indretninger der indeholder mindre end 100 millicurie (3,7 GBq) alfaaktivitet pr. indretning.

1C237 Radium-226

undtagen :

Radium der indeholdes i medicinske applikatorer.

1C238 Chlortrifluorid (ClF3).

1C239 Andre højeksplosive stoffer end de i Våbenlisten specificerede, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2% af disse, med krystaltæthed på mere end 1,8 g/cm3 og med detonationshastighed på mere end 8000 m/s.

NB: SE OGSÅ VÅBENLISTEN.

1C350 Kemikalier der kan bruges som prækursorer til toksiske forbindelser, som følger (numrene i parentes refererer til »Chemical Abstracts«):

1. Thiodiglykol (111-48-8)

2. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3. Dimethylmethylphosphonat (756-79-6)

4. Se våbenlisten vedrørende kontrol med methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6. Dimethylphosphit (868-85-9)

7. Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8. Trimethylphosphit (121-45-9)

9. Thionylchlorid (7719-09-7)

10. 3-Hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)

11. N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethylchlorid (96-79-7)

12. N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol (5842-07-9)

13. 3-quinuclidinol (1619-34-7)

14. Kaliumfluorid (7789-23-3)

15. 2-chloroethanol (107-07-3)

16. Dimethylamin (124-40-3)

17. Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19. Diethylphosphit (762-04-9)

20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21. Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22. Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23. Ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24. Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25. Methylbenzilat (76-89-1)

26. Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethanol (96-80-0)

28. Pinacolylalkohol (464-07-3)

29. Se våbenlisten vedrørende kontrol med 0-ethyl-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonit (57856-11-8)

30. Triethylphosphit (122-52-1)

31. Arsentrichloride (7784-34-1)

32. Benzilsyre (76-93-7)

33. Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)

34. Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)

35. Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)

36. Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)

37. 3-quinuclidon (3731-38-2)

38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)

39. Pinacolon (75-97-8)

40. Kaliumcyanid (151-50-8)

41. Kaliumbifluorid (7789-29-9)

42. Ammoniumhydrogenfluorid (1341-49-7)

43. Natriumfluorid (7681-49-4)

44. Natriumbifluorid (1333-83-1)

45. Natriumcyanid (143-33-9)

46. Triethanolamin (102-71-6)

47. Phosphorpentasulphid (1314-80-3)

48. Diisopropylamin (108-18-9)

49. Diethylaminoethanol (100-37-8)

50. Natriumsulphid (1313-82-2)

51. Svovlmonochlorid (10025-67-9)

52. Svovldichlorid (10545-99-0)

53. Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)

1C351 Humane patogener, zoonoser og "toksiner":

a. Vira, uanset om de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer, eller som materiale der indeholder levende materiale, der forsætligt er blevet podet eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Chikungunya virus

2. Congo-Krimsk haemorrhagisk febervirus

3. Denguefebervirus

4. Østlig encephalitis equina virus

5. Ebolavirus

6. Hantaan virus

7. Junin virus

8. Lassafeber virus

9. Lymphocytisk choriomeningitis virus

10. Machupovirus

11. Marburgvirus

12. Monkey pox virus

13. Rift Valley fever virus

14. Mide-overført encephalitis virus (Russisk forårs-sommerencephalitis virus)

15. Variola virus

16. Venezuelansk encephalitis equina virus

17. Vestlig encephalitis equina virus

18. White pox

19. Gul feber virus

20. Japansk encephalitis virus

b. Rickettsiae, uanset om de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer, eller som materiale der indeholder levende materiale, der forsætligt er blevet podet eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Coxiella burnetii

2. Rickettsia quintana

3. Rickettsia prowasecki

4. Rickettsia rickettsii

c. Bakterier, uanset om de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer, eller som materiale der indeholder levende materiale, der forsætligt er blevet podet eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Bacillus anthracis

2. Brucella abortus

3. Brucella melitensis

4. Brucella suis

5. Chlamydia psittaci

6. Clostridium botulinum

7. Francisella tularensis

8. Pseudomonas mallei

9. Pseudomonas pseudomallei

10. Salmonella typhi

11. Shigella dysenteriae

12. Vibrio cholerae

13. Yersinia pestis

d. "Toksiner", som følger:

1. Botulinum toksiner

2. Clostridium perfringens toksiner

3. Conotoksin

4. Ricin

5. Saksitoksin

6. Shiga toksin

7. Staphylococcus aureus toksiner

8. Tetrodotoksin

9. Verotoksin

10. Microcystin (Cyanginosin).

1C352 Animalske patogener, som følger:

a. Vira, uanset om de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer, eller som materiale der indeholder levende materiale, der forsætligt er blevet podet eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Afrikansk svinefebervirus;

2. Fugleinfluenzavirus, som er:

a. Ukarakteriseret, eller

b. Defineret i EF Direktiv 92/40/EC (O.J. L.16 23.1.92 p.19) som havende høj patogenicitet, som følger:

1. Type A vira med IVPI (intravenøs patogenicitetsindex) i 6 uger gamle kyllinger på mere end 1.2, eller

2. Type A vira H5 eller H7 subtype for hvilke nucletidsekvensering har vist multiple basiske aminosyrer på hæmaglutininens kløvningssted.

3. Blåtungevirus.

4. Mund- og klovsygevirus.

5. Gedekoppevirus.

6. Svineherpesvirus (Aujeszky's sygdom).

7. Svinefebervirus (Svinekoleravirus).

8. Lyssa virus.

9. Newcastle disease virus.

10. Peste des petits ruminants virus.

11. Svineenterovirus type 9.

12. Kvægpestvirus.

13. Fårekoppevirus.

14. Teschenersygevirus.

15. Vesikular stomatitis virus.

b. Bakterier, uanset om de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af isolerede, levende kulturer, eller som materiale der indeholder levende materiale, der forsætligt er blevet podet eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. Mycoplasma mycoides.

1C353 Genetisk-modificerede "mikroorganismer", som følger:

a. Genetisk modificerede "mikroorganismer" eller genetiske elementer der indeholder nukleinsyresekvenser der har forbindelse med patogenicitet og som er afledt af organismer, der er pålagt embargo iflg. 1C351.a. til c. eller 1C352.a. eller b..

b. Genetisk modificerede "mikroorganismer" eller genetiske elementer der indeholder nukleinsyresekvenskodning til nogen af de i 1C351.d. specificerede "toksiner".

1D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

1D001 "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 1B001 til 1B003.

1D002 "Software" til "udvikling" af organiske "matrix"-, metal"matrix"- eller carbon"matrix"-laminater eller "kompositter".

1D101 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af varer, der er specificeret i 1B101.

1D103 "Software" der er specielt udviklet til analyse af reducerede observable størrelser som radarreflektivitet, ultraviolette/infrarøde signaturer og akustiske signaturer.

1D201 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af varer, der er specificeret i 1B201.

1E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

1E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er pålagt embargo iflg. 1A001.b., 1A001.c., 1A002, 1A003.,1B eller 1C.

1E002 Anden "teknologi":

a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af polybenzothiazoler eller polybenzoxazoler.

b. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af fluoroelastomerforbindelser indeholdende mindst een vinylethermonomer.

c. "Teknologi" til udvikling eller "produktion" af følgende basismaterialer eller ikke-"kompositte" keramiske materialer:

1. Basismaterialer med alle følgende egenskaber:

a. En af følgende forbindelser:

1. Enkelt- eller komplekse oxider af zirconium og komplekse oxider af silicium eller aluminium.

2. Enkeltnitrider af bor (kubisk krystallinske former).

3. Enkelt- eller komplekse carbider af silicium eller bor, eller

4. Enkelt- eller komplekse nitrider af silicium.

b. En total mængde metalliske urenheder, eksklusive forsætlige tilsætninger, på mindre end:

1. 1.000 ppm for enkeltoxider eller enkeltcarbider, eller

2. 5.000 ppm for komplekse forbindelser eller enkeltnitrider, og

c. 1. Gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 mikrometer og højst 10% af partiklerne større end 10 mikrometer, eller

NOTE: For zirconiumforbindelser er disse grænser 1 mikrometer og 5 mikrometer, respektive.

2. a. Småplader med et længde/tykkelsesforhold på mere end 5.

b. Whiskers med et længde/diameter-forhold på mere end 10 for diametre under 2 mikrometer, og

c. Kontinuerte eller skårne fibre med en diameter på mindre end 10 mikrometer.

2. Ikke-"kompositte" keramiske materialer, ( undtagen

 • slibemidler),der er sammensat af de i 1E002.c.1. beskrevne materialer.

d. "Teknologi" til "produktion" af aromatiske polyamidfibre.

e. "Teknologi" til installering, vedligeholdelse eller reparation af materialer,der er pålagt embargo iflg. 1C001.

f. "Teknologi" til reparation af materialer, der er pålagt embargo iflg. 1A002, 1C007.c. eller d.

NOTE: 1E002.f. lægger ikke embargo på "teknologi" til reparation af konstruktioner til "civilfly" der bruger carbon "fiber- eller trådmaterialer" og epoxyharpikser, der indeholdes i producentens manualer.

1E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "brug" af de varer, der er pålagt embargo iflg. 1A102, 1B001, 1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, 1C115 til 1C117, 1D101 eller 1D103.

1E102 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om den "udvikling" af "software" der er pålagt embargo iflg. 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103 "Teknologi" til regulering af temperatur, tryk eller atmosfære i autoklaver eller hydroklaver, når disse bruges til fremstilling af kompositter eller delvis behandlede kompositter.

1E104 "Teknologi" i vedrørende produktion af pyrolitisk afledte materialer der formes på en form, dorn eller andet underlag af prækursorgasser, der nedbrydes i temperaturområdet fra 1.300 grader C til 2.900 grader C ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

NOTE: Denne kategori omfatter "teknologi" til sammensætning af prækursorgasser, strømningshastigheder og processtyringsprogrammer og parametre.

1E201 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "brug" af de varer, der er pålagt embargo iflg. 1A002, 1A202, 1A225 til 1A227, 1B201, 1B225 til 1B231, 1C002.a.2.c eller d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 til 1C239 eller 1D201.

1E202 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om den "udvikling" eller "produktion" af de varer der er pålagt embargo iflg. 1A202 eller 1A225 til 1A227.

1E203 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om den "udvikling" af "software" der er pålagt embargo iflg. 1D201.

KATEGORI 2 - MATERIALEBEHANDLING

2A Udstyr, samlinger og komponenter

Tekniske noter til 2A001 til 2A006 :

1. DN er produktet af lejets indvendige diameter i mm og lejets rotationshastighed i omdrejninger pr. minut.

2. Driftstemperaturer omfatter de temperaturer, der nås når en gasturbine er stoppet efter drift.

2A001 Kuglelejer eller massive rullelejer ( undtagen koniske rullelejer), med tolerancer, der er specificeret af producenten i overensstemmelse med ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T eller ISO Standard Class 4 eller bedre (eller tilsvarende normer), og med nogen af følgende egenskaber:

a. Ringe, kugler eller ruller fremstillet af monel eller beryllium.

b. Fremstillet til brug ved driftstemperaturer over 300 grader C enten ved brug af specielle materialer eller ved speciel varmebehandling, eller

c. Med smørende elementer eller komponentmodifikationer der, iflg. producentens specifikationer, er specielt beregnet på at sætte lejerne i stand til at fungere ved hastigheder på mere end 2,3 millioner DN.

2A002 Andre kuglelejer eller massive rullelejer, undtagen koniske rullelejer, med tolerancer, der af producenten er specificeret i overensstemmelse med ABEC 9, ABEC 9P eller ISO Standard Class 2 eller bedre (eller tilsvarende normer).

2A003 Massive, koniske rullelejer, med tolerancer specificeret af producenten i overensstemmelse med ANSI/AFBMA Class 00 (inch) eller Class A (metric) eller bedre (eller tilsvarende normer) og har nogen af følgende egenskaber:

a. Med smørende elementer eller komponentmodifikationer der, iflg. producentens specifikationer, er specielt beregnet på at sætte lejerne i stand til at fungere ved hastigheder på mere end 2,3 millioner DN, eller

b. Fremstillet til brug ved driftstemperaturer under -54 grader C eller over 150 grader C.

2A004 Gas-smurte folielejer, der er fremstillet til brug ved driftstemperaturer på 288 grader C eller højere, og en enhedsbelastning på mere end 1 MPa.

2A005 Aktive magnetlejesystemer.

2A006 Tekstilforede, selvindstillelige lejer eller tekstilforede glidelejer produceret til brug ved driftstemperaturer under -54 grader C eller over 150 grader C.

2A007 Komponenter til varer der er pålagt embargo iflg. 2A001 til 2A006, undtagen :

Kugler med de tolerancer, der specificeres af producenten i overensstemmelse med ISO 3290 som grade 5 eller ringere.

2A225 Digler fremstillet af materialer der er bestandige mod flydende aktini der, som følger:

a. Digler med et rumfang på mellem 150 ml og 8 l og fremstillet af eller belagt med noget af følgende materialer af en renhed på mindst 98%:

1. Calciumfluorid (CaF2)

2. Calciumzirconat (metazirconat) (Ca2Zr03)

3. Ceriumsulfid (Ce2S3)

4. Erbiumoxid (Er2O3)

5. Hafniumoxid (HfO2)

6. Magnesiumoxid (MgO)

7. Nitrideret niobium-titan-wolfram-legering (ca. 50% Nb, 30% Ti, 20% W)

8. Yttriumoxid (Y203), eller

9. Zirconiumoxid (ZrO2)

b. Digler med et rumfang på mellem 50 ml og 2 l og fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9%.

c. Digler med et rumfang på mellem 50 ml og 2 l og fremstillet af eller foret med tantal (af en renhed på mindst 98%) belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid (eller en blanding af disse).

2A226 Ventiler med mindst 5 mm diameter, med en bælgpakning der helt er fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel eller legeringer indeholdende mindst 60% nikkel, styret enten manuelt eller automatisk.

2B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

NOTE : 2B001 til 2B009 lægger ikke embargo på måle-interferometersystemer, uden feedback med lukket eller åben sløjfe, som indeholder en "laser" til måling af slædebevægelsesfejl i værktøjsmaskiner, dimensionsinspektionsmaskiner eller lignende udstyr.

2B001 Enheder til "numerisk styring", "bevægelsesstyrekort" der er specielt udviklet til brug ved "numerisk styring" af værktøjsmaskiner og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

Tekniske noter

1. Sekundære, parallelle, banestyrede akser, f.eks. w-aksen på horisontale boremøller eller en sekundær roterende akse med en centerlinie, der er parallel med den primære omdrejningsakse, medregnes ikke i det totale antal banestyrede akser.

NB : Omdrejningsakser behøver ikke at dreje 360 grader. En omdrejningsakse kan drives af en lineær maskindel, f.eks en skrue eller en tandstang.

2. Aksenomenklaturen skal være i overensstemmelse med International Standard ISO 841, »Numerical Control Machines - Axis and Motion Nomenclature«.

a. Enheder til "numerisk styring" af værktøjsmaskiner, som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

Note : 2B001.a. lægger ikke embargo på enheder til "numerisk styring" hvis de er:

a. Modificeret for og integreret i maskiner, der ikke er pålagt embargo, eller

b. Specielt beregnet for maskiner, der ikke er pålagt embargo.

1. Med mere end 4 interpolerende akser, der kan koordineres samtidigt ved "banestyring", eller

2. Med 2, 3 eller 4 interpolerende akser, som kan koordineres samtidigt ved "banestyring" og:

a. Er i stand til at udføre "tidstro databehandling" for under maskinoperationen at modificere værktøjets bane, fremføringshastighed og spindeldata ved enten:

1. Automatisk udregning og ændring af delprogramdata for bearbejdning i 2 eller flere akser ved hjælp af måleoperationer og adgang til kildedata, eller

2. "Adaptiv styring" med mere end én målt fysisk variabel og behandling ved hjælp af en beregningsmodel (strategi) til ændring af en eller flere bearbejdnings-instruktioner for at optimere processen.

b. I stand til direkte (on-line) at modtage og behandle computer-assisteret design (CAD) data til intern forberedelse af maskininstruktioner, eller

c. I stand til, uden modifikation, iflg. fremstillerens tekniske specifikationer, at få indsat ekstra printkort, der kan tillade en forøgelse op over de embargoniveauer, der er specificeret i 2B001 i antallet af interpolerende akser, der kan koordineres samtidigt ved "banestyring", selv om de ikke indeholder disse ekstra printkort.

b. "Bevægelsesstyringkort", der er specielt beregnet til værktøjsmaskiner, og har nogen af følgende egenskaber:

1. Interpolering i mere end 4 akser.

2. I stand til at udføre "tidstro behandling" som beskrevet i 2B001.a.2.a., eller

3. I stand til at modtage og behandle CAD data som beskrevet i 2B001.a.2.b.

c. Værktøjsmaskiner som følger, til fjernelse eller bearbejdning af metaller, keramiske materialer eller kompositter som, iflg. producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til samtidig "banestyring" i 2 eller flere akser:

1. Værktøjsmaskiner til drejning, slibning, fræsning eller en kombination af disse, som:

a. Har to eller flere akser, der kan koordineres samtidigt for "banestyring", og

b. Har nogen af følgende egenskaber:

1. 2 eller flere banestyrede omdrejningsakser.

Teknisk note : c-aksen på koordinatslibemaskiner, som bruges til at holde slibehjulene vinkelret på emnets overflade, betragtes ikke som en banestyret omdrejningsakse.

2. En eller flere banestyret "kipbare spindler".

Note : 2B001.c.1.b.2. vedrører kun værktøjsmaskiner til slibning eller fræsning.

3. "Aksial bevægelse" under én omdrejning af spindlen mindre (bedre) end 0,0006 mm TIR.

Note : 2B001.c.1.b.3 vedrører kun værktøjsmaskiner til drejning.

4. "Radial bevægelse" under een omdrejning af spindlen mindre (bedre) end 0,0006 mm TIR.

5. Positioneringsnøjagtighederne', med alle de disponible kompenseringer, er mindre (bedre) end:

a. 0.001 grad på nogen omdrejningsakse, eller

b. 1. 0,004 mm langs enhver lineær akse (samlet positionering) for slibemaskiner.

2.0,006 mm langs enhver lineær akse (samlet positionering) for dreje- eller fræsemaskiner, eller

NOTE : 2B001.c.1.b.5. lægger ikke embargo på fræse- eller drejemaskiner med en positioneringsnøjagtighed langs een akse, med alle disponible kompenseringer, som er lig eller større (ringere) end 0,005 mm.

Teknisk note :

Positioneringsnøjagtigheden af "numerisk styrede" værktøjsmaskiner skal bestemmes og angives i overensstemmelse med ISO/DIS 230/2, paragraf 2.13, sammen med følgende krav:

a. Prøvebetingelser (paragraf 3):

1. I 12 timer før og under målingerne skal værktøjsmaskinen og nøjagtighedsmåleudstyret opbevares ved samme omgivende temperatur. I perioden før målingerne skal maskinens slæder kontinuerligt bevæges på samme måde som de vil blive det ved målingerne.

2. Maskinen skal udstyres med ethvert mekanisk, elektronisk eller softwarekompenseringsudstyr, som vil blive eksporteret med maskinen.

3. Nøjagtigheden af måleudstyret til prøverne skal være mindst fire gange bedre end værktøjsmaskinens forventede nøjagtighed.

4. Kraftforsyningen til slædernes bevægelse skal være som følger:

a. Netspændingen må ikke svinge mere end +/- 10% af mærkespændingen.

b. Frekvensvariationen må ikke overstige +/- 2 Hz af normal frekvens.

c. Strømafbrydelser eller uregelmæssig forsyning må ikke finde sted.

b. Prøveprogram (paragraf 4)

1. Fremføringshastigheden (slædernes hastighed) skal være den hurtige sidebevægelse.

NB : Hvor det drejer sig om maskiner til fremstilling af overflader af optisk kvalitet, skal fremføringshastigheden være lig med eller mindre end 50 mm pr. minut.

2. Målingerne skal udføres inkrementalt fra bevægelsesaksens ene yderende til den modsatte uden at returnere til startpositionen for hver bevægelse til målpositionen.

3. Akser der ikke måles skal holdes på midten af deres vandring under måling af en akse.

c. Fremlæggelse af prøveresultaterne (paragraf 2):

Resultaterne af målingerne skal omfatte:

1. Positioneringsnøjagtighed (A), og

2. Den gennemsnitlige vendefejl (B).

6. a. »Positioneringsnøjagtighed« mindre (bedre) end 0,007 mm, og

b. Slædebevægelse fra stilstand for alle slæder indenfor 20% af input af en bevægelseskommando for input på mindre end 0,5 mikrometer.

Teknisk note :

Minimal forøgelse ved bevægelsesprøve (slædebevægelse fra stilstand):

Prøven udføres kun hvis værktøjsmaskinen er udstyret med en styreenhed, hvis mindste forøgelse er mindre (bedre) end 0,5 mikrometer.

Forbered maskinen for prøvning i overensstemmelse med ISO 230.2 par. 3.1, 3.2, 3.3.

Udfør prøven på hver akse (slæde) af værktøjsmaskinen som følger:

a. Bevæg aksen mindst 50% af den maksimale vandring i plus-og minusretning to gange med maksimal tilspændingshastighed, hurtig traverseringshastighed eller jog-styring.

b. Vent mindst 10 sekunder.

c. Ved mindste manuelle datainput indføres styringsenhedens mindste programmerbare forøgelse.

d. Mål aksebevægelsen.

e. Rens styreenheden med servo nul, reset eller gør hvad der fjerner ethvert signal (spænding) i servo loop.

f. Gentag trin b. til e. fem gange, to i samme retning som aksens vandring, og tre gange i modsat retning af vandringen i totalt seks prøvepoints.

g. Hvis aksebevægelsen er mellem 80% og 120% af det mindste programmerbare input for fire af de seks prøvepoints, er maskinen pålagt embargo.

For omdrejningsakser udføres målingen 200 mm fra omdrejningscentret.

NOTER : 1. 2B001.c.1. lægger ikke embargo på cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med alle følgende egenskaber:

a. Ikke centreless (sko-type) slibemaskiner.

b. Begrænset til cylindrisk slibning.

c. Maksimal udvendig diameter eller længde på emnet på 150 mm.

d. Kun to akser, der samtidigt kan koordineres til "banestyring", og

e. Ingen banestyret c-akse.

2. 2B001.c.1. lægger ikke embargo på maskiner, der er konstrueret specielt som koordinatslibemaskiner med begge følgende egenskaber:

a. Akserne er begrænset til x, y, c og a, hvor c-aksen bruges til at holde slibehjulet vinkelret på emnets overflade, og a-aksen er konfigureret til at slibe cylindriske knaster, og

b. Spindelens "radiale forskydning" ikke er mindre (ikke bedre) end 0,0006 mm.

3. 2B001.c.1. lægger ikke embargo på værktøjs- eller skærestålslibemaskiner med alle følgende egenskaber:

a. Forsendes som et komplet system med "software", der specielt er udviklet til fremstilling af værktøj eller skærestål.

b. Der er kun to omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "banestyring".

c. Spindelens "radiale forskydning" under en omdrejning af spindelen er ikke mindre (ikke bedre) end 0,0006 mm TIR, og

d. »Positioneringsnøjagtighederne«, med alle disponible kompenseringer, er ikke mindre (ikke bedre) end:

1. 0,004 mm langs nogen lineær akse for total positionering, eller

2. 0,001 grad for nogen omdrejningsakse.

2. Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af trådfremføringstypen, som har fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "banestyring".

3. Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "banestyring".

4. Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller kompositter:

a. Ved hjælp af:

1. Vand eller andre stråler af væske, inklusive anvendelse af slibende tilsætningsstoffer.

2. Elektronstråle, eller

3. Laserstråle, og

b. Har to eller flere omdrejningsakser som:

1. Kan koordineres samtidigt til "banestyring", og

2. Har "positioneringsnøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,003 grader.

Teknisk note : Maskiner, der kan koordineres samtidigt til "banestyring" i to eller flere roterende akser eller en eller flere "kipbare spindler", er omfattet af denne position, uanset hvor mange samtidigt koordinerede, banestyrende akser der kan styres ved hjælp af enheder til "numerisk styring", der er tilknyttet maskinen.

2B002 Ikke-"numerisk styrede" værktøjsmaskiner til frembringelse af overflader af optisk kvalitet, som følger:

a. Drejemaskiner, der bruger et enkelt skær og har alle følgende egenskaber:

1. Slædens positioneringsnøjagtighed er mindre (bedre) end 0,0005 mm pr. 300 mm vandring.

2. Tovejs gentagelsesnøjagtighed af slæden mindre (bedre) end 0,00025 mm pr. 300 mm vandring.

3. Spindelens "aksiale bevægelse" og "radiale bevægelse" mindre (bedre) end 0,0004 mm TIR.

4. Vinkelafvigelse i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, TIR over hele vandringen, og

5. Slædens lodrethed mindre (bedre) end 0,001 mm pr. 300 mm vandring.

Teknisk note: Slædens tovejs »gentagelsesnøjagtighed« R på en akse er den maksimale værdi for gentagelsesnøjagtighed i nogen stilling langs eller omkring den akse, der bestemmes ved brug af proceduren og under de betingelser, der er specificeret i afsnit 2.11 af ISO 230-2: 1988.

b. »Fly cutting« maskiner med begge følgende egenskaber:

1. "Aksial forskydning" og "radial forskydning" af spindelen mindre (bedre) end 0,0004 mm TIR, og

2. Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, TIR over hele vandringen.

2B003 "Numerisk styrede" eller manuelle værktøjsmaskiner, der er specielt konstrueret til at skære, færdigbehandle, slibe eller polere en af følgende klasser koniske eller cylindriske tandhjul af hærdet stål (Rc = 40 eller mere), og specielt konstruerede komponenter, styringer og tilbehør hertil:

a. Hærdede, koniske tandhjul, der er færdigbehandlet til en kvalitet, der er bedre end AGMA 13 (svarende til ISO 1328 class 4), eller

b. Hærdede, cylindriske, heliske og dobbelt heliske tandhjul med en delediameter på mere end 1250 mm og en tandbredde på 15% eller mere af delediameteren, bearbejdet til en kvalitet som AGMA 14 eller bedre (svarende til ISO 1328 class 3).

2B004 Varme "isostatiske presser", som følger, og specielt konstruerede matricer, forme, komponenter, tilbehør og styringer hertil:

NB: SE OGSÅ 2B104 og 2B204

a. Med et styret termisk miljø inde i det lukkede kammer, og med et trykkammer med en indvendig diameter på mindst 406 mm, og

b. Med:

1. Maksimalt arbejdstryk på mere end 207 MPa.

2. Styret termisk miljø på mere end 1500 grader C, eller

3. Indrettet for hydrocarbonimprægnering og fjernelse af de resulterende luftformige nedbrydningsprodukter.

Teknisk note : Den indvendige kammerdimension er dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdstrykket opnås, og dimensionen indbefatter ikke opspændingsmidler. Dimensionen vil blive den mindste af enten inderdiameteren af trykkammeret eller inderdiameteren af det isolerede ovnkammer, afhængigt af hvilket af de to kamre, der er anbragt inden i det andet.

2B005 Udstyr, der er specielt konstrueret til udfældning, behandling og styring under behandlingen af uorganiske belægninger, coatings og overflademodifikationer, som følger, for ikke-elektroniske substrater, ved processer, der er vist i tabellen og de tilhørende noter efter 2E003.d., og specielt konstruerede komponenter hertil til automatisk håndtering, anbringelse, manipulering og styrering:

a. "Programstyret" kemisk dampudfældnings-(CVD)produktionsudstyr med begge følgende egenskaber:

1. Processen modificeret til en af følgende:

a. Pulserende CVD.

b. Styret nukleær, termisk nedbrydning (CNTD), eller

c. Plasmaforstærket eller plasmaassisteret CVD, og

2. En af følgende:

a. Omfattende høj-vakuum (mindst 0,01 Pa), roterende pakninger, eller b. Omfattende in situ styring af belægningstykkelsen.

b. "Programstyret" ionimplanterings-produktionsudstyr med strålestrømme på mindst 5 mA.

c. "Programstyret" produktionsudstyr med fysisk dampudfældning med elektronstråle (EB-PVD), omfattende:

1. Kraftforsyning med en ydelse på mere end 80 kW.

2. Et "laser" styresystem til det flydende bads niveau, som nøjagtigt regulerer tilførselshastigheden af barrer, og

3. En computerstyret hastighedsovervågning, der virker ved princippet om de ioniserede atomers fotoluminans i den fordampende stråle til styring af udfældningshastigheden ved coating, der indeholder to eller flere grundstoffer.

d. "Programstyret" produktionsudstyr til plasmasprøjtning med en af følgende egenskaber:

1. Drift ved en atmosfære, der har begrænset tryk (højst 10 kPa målt over og indenfor 300 mm fra pistolens dyseåbning) i et vakuumkammer, der er i stand til at sættes under et vakuum på ned til 0,01 Pa før sprøjteprocessen, eller

2. Omfattende in situ styring af belægningstykkelsen.

e. "Programstyret" sputter-belægningsproduktionsudstyr, der kan operere med strømtætheder på mindst 0,1 mA/mm2 ved en belægningshastighed på mindst 15 mikrometer/time.

f. "Programstyret" produktionsudstyr til katodebuebelægning, der indbefatter et net af elektromagneter til styring af buepletten på katoden.

g. "Programstyret" produktionsudstyr til ionplettering, der tillader in situ måling af enten:

1. Belægningstykkelsen på substratet og hastighedsstyring, eller

2. Optiske egenskaber.

NOTE : 2B005.g. lægger ikke embargo på standard ion-overfladebelægningsudstyr til skære- eller værktøjsmaskiner.

2B006 Dimensionsinspektions- eller målesystemer eller udstyr, som følger:

a. Datamatstyrede, "numerisk styrede" eller "program-styrede" dimensionsinspektionsmaskiner, med begge følgende egenskaber:

1. To eller flere akser, og

2. Endimensional længde-"måleusikkerhed" lig med eller mindre (bedre) end (1,25 + L/1000) mikrometer prøvet med en sonde med en "nøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,2 mikrometer (L er den målte længde i mm).

b. Måleinstrumenter til lineær og vinkelforskydning, som følger:

1. Lineære måleinstrumenter med nogen af følgende egenskaber:

a. Kontaktfrie målesystemer med en "opløsning" der er lig med eller mindre (bedre) end 0,2 mikrometer inden for et måleområde på op til 0,2 mm.

b. Systemer med lineær spændingsdifferential-omformning med begge følgende egenskaber:

1. "Linearitet" lig med eller mindre (bedre) end 0,1% indenfor et måleområde på op til 5 mm, og

2. Drift lig med eller mindre (bedre) end 0,1% pr. dag ved standard prøverumstemperatur +/- 1 K, eller

c. Målesystemer med begge følgende egenskaber:

1. Indeholdende en "laser", og

2. Bibeholder i mindst 12 timer, over et temperaturområde på +/- 1 K omkring en standardtemperatur og ved et standardtryk:

a. "Opløsning" over deres fulde skala på 0,1 mikrometer eller mindre (bedre), og

b. "Måleusikkerhed" lig med eller mindre (bedre) end (0,2 + L/2.000) mikrometer (L er den målte længde i mm).

2. Vinkelmålingsinstrumenter med en "vinkelstillingsafvigelse" lig med eller mindre (bedre) end 0,00025 grader.

Note : 2B006.b.2. lægger ikke embargo på optiske instrumenter som f.eks. autokollimatorer, der bruger kollimeret lys til bestemmelse af et spejls vinkelafvigelse.

c. Systemer til samtidig lineær-vinkel inspektion af halvskaller, med begge følgende egenskaber:

1. "Måleusikkerhed " langs enhver lineær akse lig med eller mindre (bedre) end 3,5 mikrometer pr. 5 mm, og

2. "Vinkelstillingsafvigelse" lig med eller mindre (bedre) end 0,02 grader.

d. Udstyr til måling af overfladeunøjagtigheder ved måling af optisk spredning som en funktion af vinkel, med en følsomhed på 0,5 nm eller mindre (bedre).

Tekniske noter :

1. Den sonde, der bruges ved bestemmelse af "måleunøjagtighed" i et dimensionsinspektionssystem, skal svare til beskrivelsen i VDI/VDE 2617 afsnit 2, 3 og 4.

2. Alle måleværdier i 2B006. repræsenterer tilladelige positive og negative afvigelser fra målværdien, dvs. ikke det totale bånd.

NOTER : 1. Værktøjsmaskiner, der kan bruges som målemaskiner, er pålagt embargo, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for værktøjsmaskinfunktionen eller målemaskinfunktionen.

2. En maskine, der er beskrevet i 2B006 er pålagt embargo, hvis den overgår embargotærskelen på noget sted i dens driftsområde.

2B007 "Robotter", som følger, og specielt konstruerede styringer og "effektorer" hertil:

NB: SE OGSÅ 2B207

a. I stand til at udføre tidstro tredimensional billedbehandling eller fuld tredimensional sceneanalyse til generering eller modifikation af "programmer" eller til at generere eller modificere numeriske programdata.

NOTE : Begrænsningen vedr. sceneanalyse omfatter ikke tilnærmelse til den tredje dimension ved betragtning ved en given vinkel, eller begrænset gråskalafortolkning til opfattelse af dybde eller overfladebeskaffenhed til de godkendte opgaver (2 1/2 D).

b. Specielt konstrueret til at opfylde nationale sikkerhedsstandarder, der kan anvendes på miljøer ved eksplosive stoffer, eller

c. Specielt konstrueret eller normeret som strålingshærdede ud over hvad der er nødvendigt til at modstå normal industriel (dvs. ikke-nukleær industriel) ioniserende stråling.

2B008 Samlinger, enheder eller indsatse, der er specielt konstruerede til værktøjsmaskiner, eller til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2B006 eller 2B007, som følger:

a. Spindelsamlinger, bestående af spindler og lejer som en minimal samling, med "radial aksebevægelse" eller "aksial aksebevægelse" i een spindelomdrejning mindre (bedre) end 0,0006 mm TIR.

b. Enheder med lineær stillings-feedback, dvs. indretninger af den induktive type, graduerede skalaer, infrarøde systemer eller "laser"-systemer, med en total "nøjagtighed" på mindre (bedre) end (800 + (600 x L x 10 -3))nm (L = den effektive længde i mm).

c. Feedback-enheder for omdrejningsstilling, f.eks. enheder af induktiv type, graduerede skalaer, infrarøde systemer eller "laser" systemer, med en "nøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,00025 grader.

d. Kulissesamlinger bestående af et minimum af kulisse, vange og slæde med alle følgende egenskaber:

1. Giring, hældning og rulning er mindre (bedre) end 2 buesekunder total indikatorvisning (reference: ISO/DIS 230/1) over hele vandringen.

2. Horisontal retliniethed er mindre (bedre) end 2 mikrometer pr. 300 mm længde, og

3. Lodret retliniethed er mindre (bedre) end 2 mikrometer pr. 300 mm længde.

e. Skæreværktøjsindsatse med et enkelt diamantskær, med alle følgende egenskaber:

1. Fejlfrit skær uden fliser under 400 gange forstørrelse i enhver retning.

2. Skæreradius fra og med 0,1 til 5 mm, og

3. Urundhed af skæreradius mindre (bedre) end 0,002 mm TIR.

2B009 Specielt konstruerede printkort med monterede komponenter og "software" hertil, eller "sammensatte roterende borde" eller "kipbare spindler", som er i stand til efter producentens specifikationer at opgradere "numeriske styrings"-enheder, værktøjsmaskiner eller feedback-enheder op til eller over de i 2B001 til 2B008 nævnte niveauer.

2B104 Udstyr og processtyring der er udviklet eller modificeret til densifikation og pyrolyse af strukturelle komposit-raketdyser og fartøjer til genindtrængning i atmosfæren.

NOTE: De eneste "isostatiske presser" og ovne der specificeres i denne kategori er følgende:

a. Andre "Isostatiske presser", end de i 2B004 specificerede, med alle følgende egenskaber:

1. Maksimalt arbejdstryk mindst 69 MPa,

2. Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på mindst 600 grader C, og

3. Med et trykkammer med indvendig diameter på mindst 254 mm.

b. CVD ovne der er konstrueret eller modificeret til densifikation af carbon-carbon kompositter.

2B115 Flydeformningsmaskiner og specielt konstruerede komponenter hertil, som:

NB: SE OGSÅ 2B215.

a. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numeriske styrings"enheder eller datamatstyring, selv om de ikke ved leveringen er udstyret med sådanne enheder, og

b. Med mere end to akser, der kan koordineres samtidig til "banestyring".

Teknisk note : Maskiner der kombinerer tryknings- og flydeformningsfunktionerne, betragtes i denne position som flydeformningsmaskiner.

2B116 Vibrationsprøveudstyr der bruger digital styringsteknologi og tilbagemelding eller prøveudstyr med lukket sløjfe og software hertil, der er i stand til at vibrere et system med 10 g eff. eller derover mellem 20 Hz og 2000 Hz, ved afsætning af kræfter på mindst 50 kN.

2B204 "Isostatiske presser", ud over dem der er pålagt embargo iflg. 2B004 eller 2B104, der er i stand til at opnå et maksimalt arbejdstryk på mindst 69 MPa og har et trykkammer med en indvendig diameter på mere end 152 mm, og specielt konstruerede matricer, forme og styringer hertil.

2B207 Andre "robotter" og "effektorer" end de i 2B007 specificerede, specielt konstruerede til at overholde nationale sikkerhedsstandarder vedrørende håndtering af højeksplosiver (f.eks. elektriske standardkategorier for højeksplosiver), og specielt konstruerede styringer hertil.

2B215 Andre maskiner til trykning og flydeformning end de i 2B115 specificerede, og rotorformende præcisionsspindler beregnet til at forme cylindriske rotorer med indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm hertil, som:

a. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numerisk styrings"-enheder eller datamatstyring, og

b. Med to eller flere akser der kan koordineres samtidig til "banestyring".

Teknisk note : De eneste trykkermaskiner der er pålagt embargo iflg. denne position er de maskiner, der har kombineret trykke- og flydeformningsfunktion.

2B225 Fjernmanipulatorer som udfører mekanisk translation af en menneskelig operatørs bevægelser ad elektrisk, hydraulisk eller mekanisk vej til en bevægelig arm og opspændingsanordning, som kan bruges til at udføre fjernbevægelse i radiokemiske adskillelsesoperationer og "hot-cells", som følger:

a. I stand til at gå igennem mindst 0,6 m cellevæg, eller

b. Med evne til at række over toppen af en cellevæg med en tykkelse på mindst 0,6 m.

2B226 Induktionsovne med vakuum eller styret atmosfære (ædelgas) i stand til at operere over 850 grader C og med induktionsspoler med en diameter på højst 600 mm, og specielt konstruerede kraftforsyninger hertil med en udgangseffekt på mindst 5 kW.

NB: SE OGSÅ 3B.

NOTE : Denne position lægger ikke embargo på ovne der er beregnet til behandling af halvleder-wafers.

2B227 Metallurgiske smelte- og støbeovne til drift under vakuum og styret atmosfære, som følger, og specielt konfigurerede datamatstyrings- og overvågningssystemer, og "specielt udviklet software" hertil:

a. Lysbueovne til omsmeltning og støbning med smelteelektrodekapacitet mellem 1000 cm3 og 20.000 cm3 og i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1700 grader C.

b. Elektronstrålesmelteovne og plasmaforstøvnings- og smelteovne med en effekt på mindst 50 kW, og i stand til at operere ved smeltetemperaturer på over 1200 grader C.

2B228 Udstyr til fremstilling og samling af rotorer, og dorne og forme til fremstilling af bælge, som følger:

a. Rotorsamleudstyr til samling af rørsektioner, ledeplader og endedæksler til gascentrifugerotorer, herunder tilhørende præcisionsdorne, bøjler og maskiner til krympepasning.

b. Udstyr til retning af rotorer til indretning af gascentrifugerotorrørsektioner efter en fælles akse. (Note: Sådant udstyr vil normalt bestå af præcisionsmålehoveder tilsluttet en datamat som derefter styrer for eksempel pneumatiske stempler, der bruges til indretning af rotorrørsektioner).

c. Bælgformedorne og forme til fremstilling af enkeltsnoede bælge (bælge fremstillet af aluminiumlegeringer eller martensitisk stål af høj styrke eller filamentmaterialer af høj styrke). Bælgene overholder alle følgende dimensioner:

1. 75 mm til 400 mm indvendig diameter.

2. 12,7 mm længde eller mere, og

3. Enkeltviklingsdybde på mere end 2 mm.

2B229 Centrifugal-, multiplan-afbalanceringsmaskiner, faste eller transportable, vandrette eller lodrette, som følger:

a. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af bøjelige rotorer af en længde på 600 mm eller derover og med alle følgende egenskaber:

1. Sving- eller lejediameter på 75 mm eller mere.

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg, og

3. I stand til at afbalancere ved hastigheder på mere end 5000 omdrejninger pr. minut.

b. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af hule, cylindriske rotorkomponenter og med alle følgende egenskaber:

1. Lejediameter på 75 mm eller mere.

2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg.

3. I stand til at afbalancere til en rest-ubalance på 0,01 kg mm/kg pr. plan eller bedre, og

4. Bæltedrevne.

2B230 Instrumenter der er i stand til at måle tryk på op til 13 kPa med en nøjagtighed der er bedre end 1% (fuld skala), med korrosionsbestandige trykfølerelementer der er fremstillet af nikkel, nikkellegeringer, phosphorbronze, rustfrit stål, aluminium eller aluminiumlegeringer.

2B231 Vakuumpumper med en indsugningsportstørrelse på mindst 380 mm med pumpekapacitet på mindst 15.000 l/sek. og i stand til at danne et maksimalt vakuum der er bedre end 13 mPa.

Teknisk note : Det maksimale vakuum bestemmes ved pumpens indgang med indgangssiden blokeret.

2B232 Flertrins letgaskanoner eller andre højhastighedskanonsystemer (spole-, elektromagnetiske, elektrotermiske, eller andre avancerede systemer), der er i stand til at accelerere projektiler til mindst 2 km pr. sekund.

2B350 Kemiske produktionsanlæg og udstyr, som følger:

a. Reaktortanke, med eller uden omrøringsudstyr, med et totalvolumen på mere end 0,1m3 og mindre end 15m3.

b. Lagertanke og beholdere med et totalvolumen på mere end 0,1m3.

c. Varmevekslere.

d. Destillationskolonner (herunder pakkede kolonner) med mere end 0,1 m diameter.

e. Kondensatorer.

f. Afgasningsudstyr.

NOTE : Varer beskrevet under a. til f. herover pålægges kun embargo, hvis alle de overflader, der kommer i direkte berøring med det eller de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af noget af følgende:

a. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel.

b. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom.

c. Glas, eller

d. Graphit (kun til varmevekslere).

g. Fjernbetjent påfyldningsudstyr i hvilket alle de overflader, der kommer i direkte berøring med væsken, er fremstillet af noget af følgende materialer:

1. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel, eller

2. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom.

h. Bælgventiler, membranventiler eller ventiler med dobbelt tætning omfattende et udtag til detektering af utæthed, og flervæggede rør, der omfatter et udtag til detektering af utæthed, i hvilke alle de overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af følgende materialer:

1. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel.

2. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, eller

3. Fluoropolymerer omfattende PTFE, PVDF, PFA.

i. Dobbelttætte pumper, pumper med indkapslet drev, magnetdrev, bælg- eller membranpumper i hvilke alle de overflader, der kommer i direkte berøring med væsken, er fremstillet af følgende materialer:

1. Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel.

2. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom.

3.Fluoropolymerer omfattende PTFE, PVDF, PFA, eller

4. Tantal.

j. Incineratorer der er beregnet til at ødelægge stoffer der er pålagt embargo iflg. 1C350, med specielle håndteringsfaciliteter, med en middeltemperatur i forbrændingskammeret på mere end 1273 K (1000 grader C), i hvilket alle overflader i affaldstilførselssystemet, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne er fremstillet af eller foret med følgende materialer:

1.Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel.

2. Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, eller

3. Keramiske materialer.

NB SE OGSÅ VÅBENLISTEN.

2B351 Kontrolsystemer til giftige gasser, med følgende egenskaber:

a. I stand til at detektere stoffer til kemisk krigsførelse og de kemiske stoffer, der er pålagt embargo iflg. 1C350, samt phosphor, svovl, fluor, chlor og deres forbindelser ved en koncentration på mindst 0,3 mg/m3 luft, og i stand til kontinuerlig drift,

eller

b. I stand til at detektere forbindelser med anticholinesterasefunktion.

2B352 Biologisk udstyr, som følger:

a. Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3, P4.

Teknisk note : P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) indkapslingsniveauer er de i WHO Laboratory Biosafety manual (Geneva, 1983) beskrevne.

b. Gæringsanlæg der kan operere uden udsendelse af aerosoler, med alle følgende egenskaber:

1. Kapacitet mindst 300 liter.

2. Dobbelte eller multiple tætningssamlinger i dampindkapslingsarealet, og

3. Som på stedet kan steriliseres i lukket tilstand.

Teknisk note : Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

c. Centrifugalseparatorer der kan udføre kontinuerlig separation uden udsendelse af aerosoler, med alle følgende egenskaber:

1. Gennemstrømningshastighed over 100 liter i timen.

2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan.

3. Dobbelte eller multiple tætningsled i dampindkapslingsområdet, og

4. Som på stedet kan dampsteriliseres i lukket tilstand.

Teknisk note : Centrifugalseparatorer omfatter skillebeholdere.

d. Cross-flow filtreringsudstyr, beregnet til kontinuerlig separation uden udsendelse af aerosoler, med begge følgende egenskaber:

1. Lig med eller større end 5 m2, og

2. Som på stedet kan steriliseres.

e. Dampsteriliserbart frysetørringsudstyr med kondensatorkapacitet på mere end 50 kg is i døgnet og mindre end 1000 kg is i døgnet.

f. Udstyr der omfatter eller rummes i en P3 eller P4 indkapsling, som følger:

1. Uafhængigt ventilerede hele eller halve beskyttelsesdragter.

2. Biologiske sikkerhedsskabe eller isolatorer, som tillader manuelle operationer indeni, og samtidig sikrer omgivelser svarende til klasse III biologisk beskyttelse.

Note: I denne position omfatter isolatorer bøjelige isolatorer, tørrekasser, anerobe kamre og handskebokse.

g. Kamre der er konstrueret til aerosol challenge testing med patogene "mikroorganismer" eller "toxiner" og med med et rumfang på mindst 1m3.

2C Materialer

Ingen

2D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

2D001 "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2A001 til 2A007 eller 2B001 til 2B009.

2D002 Speciel "software" som følger:

a. "Software" til opnåelse af "adaptiv styring" og med begge følgende egenskaber:

1. Til "fleksible produktionsenheder" (FMU), som består af mindst det i b.1. og b.2. i definitionen af "fleksibel produktionsenhed" beskrevne udstyr, og

2. I stand til at generere eller modificere, i "tidstro behandling", programmer eller data med de signaler, der opnås simultant ved hjælp af mindst to detekteringsteknikker, som f.eks.:

a. "Machine vision" (optisk afstandsmåling).

b. Infrarød billeddannelse.

c. Akustisk billeddannelse (akustisk afstandsmåling).

d. Måling med føler.

e. Inertipositionering.

f. Kraftmåling.

g. Momentmåling.

NOTE : 2D002.a. lægger ikke embargo på "software", der kun foretager omarrangering af funktionelt identisk udstyr i "fleksible produktionsenheder", der bruger forud indlagte delprogrammer og en forud indlagt strategi til fordeling af delprogrammerne.

b. "Software" til elektroniske indretninger, ud over de i 2B001.a. eller

b. beskrevne, som giver mulighed for den "numeriske styring" af det udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2B001.

NOTE : 2.B.1. og 2.D.2. lægger embargo på enhver kombination af elektroniske indretninger eller systemer, der kollektivt indeholder software, der kan sætte sådanne indretninger eller systemer i stand til at fungere som en CNC, der samtidigt kan koordinere mere end 4 akser til "banestyring".

2D101 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af det udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2B104, 2B115 eller 2B116.

NB: SE OGSÅ 9D004.

2D201 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af det udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2B204, 2B207, 2B215, 2B227 eller 2B229.

2E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

2E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "udvikling" af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 2A, 2B eller 2D.

2E002 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 2A eller 2B.

2E003 Anden "teknologi", som følger:

a. "Teknologi":

1. Til "udvikling" af interaktiv grafik som en integreret del af "numeriske styrings"-enheder til forberedelse eller modifikation af delprogrammer.

2. Til "udvikling" af generatorer af værktøjsmaskin-instruktioner (f.eks. delprogrammer) fra konstruktionsdata, der ligger i "numeriske styrings"-enheder.

3. Til "udvikling" af integrations-"software" til inkorporering af ekspertsystemer i "numeriske styrings"-enheder til avanceret beslutnings-understøtning i værkstedet.

b. "Teknologi" til metalbearbejdningsprocesser, som følger:

1. "Teknologi" til konstruktion af værktøjer, matricer eller opspændingsudstyr, der er specielt beregnet til følgende processer:

a. "Superplastisk formning".

b. "Diffusionsbonding".

c. "Direkte hydraulisk presning".

2. Tekniske data, der består af procesmetoder eller procesparametre, som opført herunder til styring af:

a. "Superplastisk formning" af aluminiumlegeringer, titanlegeringer eller "superlegeringer":

1. Forberedelse af overflade.

2. Deformationshastighed.

3. Temperatur.

4. Tryk.

b. "Diffusionsbonding" af "superlegeringer" eller titanlegeringer:

1. Forberedelse af overflade.

2. Temperatur.

3. Tryk.

c. "Direkte hydraulisk presning" af aluminiumlegeringer eller titanlegeringer.

1. Tryk.

2. Cyklustid.

d. "Varm isostatisk densifikation" af titanlegeringer, aluminiumlegeringer eller "superlegeringer":

1. Temperatur.

2. Tryk.

3. Cyklustid.

c. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af hydrauliske strækformningsmaskiner og matricer hertil, til fremstilling af flyskrogstrukturer.

d. "Teknologi" til:

Pålægning af uorganiske "overlay"-belægninger eller uorganiske belægninger til overflademodifikation, specificeret i kolonne 3 i følgende skema.

Til ikke-elektroniske substrater, specificeret i kolonne 2 i følgende skema.

Ved de processer, der er specificeret i følgende skema og defineret i kolonne 1 i den tekniske note.

(* Numrene i parentes henviser til noterne efter skemaet).

SKEMA - UDFÆLDNINGSTEKNIK

 

 1. Belægningsproces (1)*    2. Substrat     3. Resulterende 

                           belægning 

 A. Kemisk dampudfældning   "Superlegeringer"  Aluminider til 

  (CVD)                      indvendige 

                          passager 

                Keramiske materialer Silicider 

                og glasarter med   Carbider 

                lav udvidelsesko-  Dielektriske lag 

                efficient (14)    (15) 

                Carbon-carbon, kera- Silicider 

                miske og metal-"ma- Carbider 

                trix""kompositter" 

 Tungtsmeltelige 

                          metaller 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                          Dielektriske lag 

                          (15) 

                          Aluminider 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                Cementeret wolfram- Carbider 

                carbid (16)     Wolfram 

                Siliciumcarbid    Blandinger heraf 

                          (4) 

                          Dielektriske lag 

                          (15) 

 1. Belægningsproces      2. Substrat      3. Resulterende 

                            belægning 

                Molybdæn og molybdæn- Dielektriske lag 

                legeringer      (15) 

                Beryllium og beryl-  Dielektriske lag 

                liumlegeringer    (15) 

                Materialer til    Dielektriske lag 

                følervinduer (9)   (15) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 B. Fysisk dampudfældning 

  ved termisk 

  fordampning (TE-PVD) 

 1.Fysisk dampudfældning    "Superlegeringer"  Legerede 

 silicider 

  (PVD):                      Legerede alumi- 

  Elektronstråle (EB-PVD)             nider (2) 

                          MCrAlX (5) 

                          Modificeret zirco- 

                          niumoxid (12) 

                          Silicider 

                          Aluminider 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                Keramiske materialer Dielektriske lag 

                og glasarter med lav (15) 

                udvidelseskoefficient 

                (14) 

                Korrosionsbestandigt MCrAlX (5) 

                stål (7)       Modificeret 

                           zirconiumoxid 

                           (12) 

                           Blandinger heraf 

                           (4) 

                Carbon-carbon,    Silicider 

                keramiske og metal-  Carbider 

                "matrix""kompositter" 

 Tungtsmeltelige 

                           metaller 

                           Blandinger 

                           heraf (4) 

                           Dielektriske lag 

                           (15) 

                Cementeret wolfram-  Materialer til 

                carbid (16),     følervinduer (9) 

                Siliciumcarbid 

 1. Belægningsproces (1)    2. Substrat      3. Resulterende 

                            belægning 

                Molybdæn og      Titanlegeringer 

                Molybdænlegeringer  (13) 

                           Dielektriske lag 

                           (15) 

                Beryllium og     Borider 

                Berylliumlegeringer  Nitrider 

 B.2. Ion-assisteret      Keramiske materialer Dielektriske lag 

   modstands-        og glasarter med   (15) 

   opvarmning        lav udvidelses- 

   Fysisk damp-       koefficient (14) 

   udfældning        Carbon-carbon,    Dielektriske lag 

   (Ion-plettering)     keramiske og metal  (15) 

                "matrix""kompositter" 

                Cementeret wolfram-  Dielektriske lag 

                carbid (16),     (15) 

                Siliciumcarbid 

                Molybdæn og molyb-  Dielektriske lag 

                dænlegeringer     (15) 

                Beryllium og beryl-  Dielektriske lag 

                liumlegeringer    (15) 

                Materialer til    Dielektriske lag 

                følervinduer (9)   (15) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B.3. Fysisk damp-       Keramiske materialer Silicider 

   udfældning:       og glasarter med lav Dielektriske lag 

   "laser"-fordampning   udvidelseskoefficient (15) 

                (14) 

                Carbon-carbon,    Dielektriske lag 

                keramiske og metal"- (15) 

                "matrix""kompositter" 

                Cementeret wolfram-  Dielektriske lag 

                carbid (16),     (15) 

                siliciumcarbid 

                Molybdæn og molyb-  Dielektriske lag 

                dænlegeringer     (15) 

                Beryllium og beryl-  Dielektriske lag 

                liumlegeringer    (15) 

                Materialer til    Dielektriske lag 

                følervinduer (9)   (15) 

                           Diamantlignende 

                           carbon 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Belægningsproces      2. Sustrat       3. Resulterende 

                            belægning 

 B.4. Fysisk damp-       "Superlegeringer"  Legerede 

 silicider 

   udfældning:                  Legerede 

   katodebue-                  aluminider (2) 

   udladning                   MCrAlX (5) 

                Polymerer (11) og  Borider 

                Organiske "matrix"  Carbider 

                "kompositter"    Nitrider 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C. Pakcementering       Carbon-carbon    Silicider 

  (se A ovenfor om      Keramiske og metal- Carbider 

  cementering udenfor 

 "matrix""kompositter"Blandinger heraf 

  pakke) (10)                   (4) 

                Titanlegeringer (13) Silicider 

                          Aluminider 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                Tungtsmeltelige   Silicider 

                metaller og     Oxider 

                legeringer (8) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D. Plasmasprøjtning      "Superlegeringer"  MCrAlX (5) 

                          Modificeret zir- 

                          coniumoxid (12) 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                          Afslidelig 

                          nikkel-grafit 

                          Afslidelig 

                          Ni-Cr-Al-Bentonit 

                          Afslidelig 

                          Al-Si-polyester 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                Aluminium-      MCrAlX (5) 

                legeringer (6)    Modificeret zir- 

                          coniumoxid (12) 

                          Silicider 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                Tungtsmeltelige   Aluminider 

                metaller og     Silicider 

                legeringer (8)    Carbider 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Belægningsproces      2. Substrat      3. Resulterende 

                            belægninger 

                Korrosionsbestandigt Modificeret zir- 

                stål (7)       coniumoxid (12) 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                Titanlegeringer (13) Carbider 

                          Aluminider 

                          Silicider 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                          Afslidelig 

                          nikkel-grafit 

                          Afslidelig 

                          Ni-Cr-Al-bentonit 

                          Afslidelig 

                          Al-Si-Polyester 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E. Slurry-belægning      Tungtsmeltelige   Smeltede silicider 

                metaller og     Smeltede 

                legeringer (8)    aluminider, 

                          undtagen til 

                          modstandsvarme- 

                          elementer 

                Carbon-carbon,    Silicider 

                Keramiske og metal- Carbider 

               "matrix""kompositter" 

 Blandinger heraf 

                          (4) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 F. Sputter-belægning     "Superlegeringer"  Legerede 

 silicider 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                          Aluminider modi- 

                          ficeret med ædle 

                          metaller (3) 

                          MCrAlX (5) 

                          Modificeret zir- 

                          coniumoxid (12) 

                          Platin 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

               Keramiske materialer Silicider 

               og glasarter med lav Platin 

               udvidelseskoefficient Blandinger heraf 

               (14)         (4) 

                          Dielektriske lag 

                          (15) 

               Titanlegeringer (13) Borider 

                          Nitrider 

                          Oxider 

                          Silicider 

                          Aluminider 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Belægningsproces      2. Substrat      3. Resulterende 

                            belægninger 

                          Legerede 

                          aluminider (2) 

                          Carbider 

               Carbon-carbon,    Silicider 

               keramiske og metal-  Carbider 

               "matrix""kompositter" 

 Tungtsmeltelige 

                          metaller 

                          Blandinger heraf 

                          (4) 

                          Dielektriske lag 

                          (15) 

               Cementeret      Carbider 

               wolfram-karbid (16)  Wolfram 

               Siliciumkarbid    Blandinger heraf 

                          (4) 

                          Dielektriske lag 

                          (15) 

               Molybdæn og      Dielektriske lag 

               molybdænlegeringer  (15) 

               Beryllium og     Borider 

               berylliumlegeringer  Dielektriske lag 

                          (15) 

               Materialer til    Dielektriske lag 

               følervinduer (9)   (15) 

               Tungtsmeltelige    Aluminider 

               metaller og      Silicider 

               legeringer (8)    Oxider 

                          Carbider 

 --------------------------------------------------------------------- 

 G. Ion-implantering     Lejestål til høje   Tilsætninger af 

               temperaturer     chrom, tantal 

                          eller niobium 

               Titanlegeringer (13) Borider 

                          Nitrider 

               Beryllium og beryl-  Borider 

               liumlegeringer 

               Cementeret      Carbider 

               wolfram-carbid (16)  Nitrider 

 --------------------------------------------------------------------- 

SKEMA - UDFÆLDNINGSTEKNIK - NOTER

1. Belægningsprocessen omfatter reparation og fornyelse af belægningen såvel som oprindelig belægning.

2. Udtrykket »legeret aluminid«-belægning omfatter eet-trins eller flertrinsbelægninger i hvilke et eller flere grundstoffer pålægges før eller under påføring af aluminidbelægningen, selv om disse grundstoffer pålægges ved en anden belægningsproces. Det omfatter imidlertid ikke gentagen anvendelse af eet-trins pakcementerings-processer for at opnå legerede aluminider.

3. Udtrykket belægning med »aluminid modificeret med ædle metaller« omfatter flertrinsbelægninger, ved hvilke det eller de ædle metaller pålægges ved en anden belægningsproces før pålægningen af aluminidbelægningen.

4. Blandinger består af infiltreret materiale, graderede sammensætninger, sam-udfældninger og flerlags-udfældninger, og fremstilles ved en eller flere af de i dette skema specificerede processer.

5. MCrAlX refererer til en belægningslegering hvor M er cobalt, jern, nikkel eller sammensætninger heraf, og X er hafnium, yttrium, silicium, tantal i enhver mængde eller andre tilsigtede tilsætninger over 0,01 vægtprocent i forskellige forhold og kombinationer, undtagen :

a. CoCrAlY-belægninger, som indeholder mindre end 22 vægtprocent chrom, mindre end 7 vægtprocent aluminium, og mindre end 2 vægtprocent yttrium.

b. CoCrAlY-belægninger, som indeholder 22 til 24 vægtprocent chrom, 10 til 12 vægtprocent aluminium og 0,5 til 0,7 vægtprocent yttrium, eller

c. NiCrAlY-belægninger, som indeholder 21 til 23 vægtprocent chrom, 10 til 12 vægtprocent aluminium og 0,9 til 1,1 vægtprocent yttrium.

6. Aluminiumlegeringer refererer til legeringer, der har en trækbrudstyrke på mindst 190 MPa målt ved 20 grader C.

7. Korrosionsbestandigt stål refererer til AISI (American Iron and Steel Institute) 300 rækken eller tilsvarende normer.

8. Tungtsmeltelige metaller består af følgende metaller og deres legeringer:

niobium, molybdæn, wolfram og tantal.

9. Materialer til følervinduer, som følger: Aluminiumoxid, silicium, germanium, zinksulphid, zinkselenid, galliumarsenid og følgende metalhalider: kaliumiodid, kaliumfluorid, eller følervinduematerialer med en større diameter end 40 mm for thalliumbromid og thalliumchlorobromid.

10. "Teknologi" til eettrins pakcementering af massive planer til fly pålægges ikke embargo iflg. denne kategori.

11. Polymerer som følger: polyimid, polyester, polysulfid, polycarbonater og polyurethaner.

12. Modificerede zirconiumoxider refererer til tilsætning af andre metaloxider, f.eks. calcium-, magnesium-, yttrium- og hafnium-oxider, oxider af sjældne jordarter, osv. til zirconiumoxider for at stabilisere visse krystallografiske faser og fasesammensætninger. Termiske spærrebelægninger fremstillet af zirconiumoxid modificeret med calcium- eller magnesiumoxider ved blanding eller fusion pålægges ikke embargo.

13. Titanlegeringer refererer til rumfartslegeringer med en trækbrudstyrke på mindst 900 MPa målt ved 20 grader C.

14. Glasarter med lav udvidelseskoefficient refererer til glasarter, som har en termisk udvidelseskoefficient på højst 1 x 10-7 K-1 målt ved 20 grader C.

15. Dielektriske lag er belægninger, der er konstrueret af flere lag af isolerende materialer, i hvilke interferensegenskaberne ved en konstruktion, der er sammensat af materialer med forskelligt refraktivt indeks, bruges til at reflektere, transmittere eller absorbere forskellige bølgelængdebånd. Dielektriske lag refererer til mere end fire dielektriske lag eller sammensatte lag af dielektrikametal.

16. Cementeret wolframcarbid omfatter ikke skære- og formeværktøjsmaterialer bestående af wolframcarbid/(cobalt, nikkel), titancarbid/(cobalt, nikkel), chromcarbid/nikkel-chrom og chrom carbid/nikkel.

SKEMA - UDFÆLDNINGSTEKNIK - TEKNISK NOTE :

Processer, der er specificeret i kolonne 1 i skemaet, defineres som følger:

a. Kemisk dampudfældning (CVD) er en overfladebelægnings- eller overflademodificeringsproces, hvorved et metal, en legering, "komposit", dielektrikum eller keramisk materiale udfældes på et opvarmet substrat. Luftformige reaktanter spaltes eller indgår forbindelse i nærheden af substratet, således at der sker en udfældning af det ønskede grundstof, legering eller forbindelse på substratet.

Energien til denne spaltnings- eller kemiske reaktionsproces kan bringes tilveje ved substratets varme, en glødeudladningsplasma, eller ved "laser"-stråling.

NB : 1. CVD omfatter følgende processer: Udfældning ved en ledet gasstrøm, uden pakning, pulserende CVD, styret atomar, termisk spaltning (CNTD), plasmaforstærkede eller plasmaassisterede CVD processer.

2. "Pakket" betyder, at et substrat er nedlagt i en pulverblanding.

3. De gasformede reaktanter, der anvendes i en ikke-pakket proces, frembringes ved brug af de samme grundreaktioner og parametre som i pakkecementeringsprocessen, med undtagelse af at det substrat, der skal belægges, ikke er i kontakt med pulverblandingen.

b. Termisk fordampning-fysisk dampudfældning (TE-PVD) er en »overlay« belægningsproces, der foregår i et vakuum med et tryk på mindre end 0,1 Pa, i hvilket der bruges en termisk energikilde til at fordampe belægningsmaterialet. Denne proces resulterer i kondensering eller deponering af det fordampede materiale på passende anbragte substrater.

Tilførsel af gasser til vakuumkammeret under belægningsprocessen til syntetisering af sammensatte belægninger er en normal modificering af processen.

Brugen af ion- eller elektronstråler eller plasma for at aktivere eller assistere belægningens deponering er også en almindelig modifikation i denne teknik. Brugen af monitorer til opnåelse af måling af optiske egenskaber og tykkelse under processen kan være en del af disse processer.

Specifikke TE-PVD processer er følgende:

1. Elektronstråle PVD bruger en elektronstråle til opvarmning og fordampning af det materiale, der danner belægningen.

2. PVD med modstandsopvarmning bruger elektriske resistive varmekilder, der er i stand til at frembringe et styret og ensartet flux af fordampede belægningsmaterialer.

3. "Laser"-fordampning bruger enten pulserende eller kontinuert- bølge "laser"-stråler til at opvarme det materiale, der danner belægningen.

4. Katodebuebelægning bruger en smelteelektrode af det materiale, der danner belægningen, og som etablerer en lysbue på overfladen ved en kortvarig kontakt til jord ved en igangsætter. Styret bevæg-else af buen eroderer katodeoverfladen og skaber en høj-ioniseret plasma. Anoden kan enten være en kegle, der er fastgjort til katodens omkreds ved hjælp af en isolator, eller kammeret. »Biasing« af substratet bruges ved belægning udenfor sigtelinie.

NB : Denne definition omfatter ikke tilfældig katodelysbuebelægning med substrater, der ikke er »biased«.

c. Ion-plettering er en speciel modificering af en generel TE-PVD proces, hvorved en plasma- eller ionkilde bruges til at ionisere de materialer, der skal danne belægningen, og substratet gives negativ »bias« for at lette udtrækningen fra plasmaen af det materiale, der skal pålægges.

Indføringen af reaktive materialer, fordampning af faststoffer i proceskammeret, og brugen af monitorer til opnåelse af måling af belægningers optiske egenskaber og tykkelser under processen er normale modifikationer af processen.

d. Pakcementering er en overflademodifikationsbelægning eller »overlay« belægningsproces, hvor substratet nedlægges i en pulverblanding (en pakning), som består af:

1. De metalliske pulvere, der skal danne belægningen (normalt aluminium, chrom, silicium eller kombinationer af disse).

2. En aktivator (normalt et halidsalt), og

3. Et inaktivt pulver, hyppigst aluminiumoxid.

Substratet og pulverblandingen indeholdes i en retort, som opvarmes til mellem 757 grader C og 1101 grader C i tilstrækkelig lang tid til udfældning af belægningen.

e. Plasmasprøjtning er en »overlay« belægningsproces, hvor en pistol (sprøjtebrænder), som frembringer og styrer en plasma, modtager pulver- eller trådbelægningsmaterialer, smelter dem og slynger dem mod et substrat, hvor der dannes en integreret, bonded belægning. Plasmasprøjtning kan være enten lavtryks-plasmasprøjtning eller højhastighed-plasmasprøjtning udført under vand.

NB : 1. Lavtryk betyder mindre end det omgivende atmosfæriske tryk.

2. Høj hastighed refererer til at gassens udgangshastighed ved dysens munding overstiger 750 m/s udregnet ved 20 grader C ved 0,1 MPa.

f. »Slurry«-belægning er en overflademodifikationsbelægnings- eller »overlay«-belægningsproces, hvor et metallisk eller keramisk pulver med et organisk bindemiddel opslemmes i en væske og påføres et substrat enten ved sprøjtning, dypning eller maling, hvorefter det luft- eller ovntørres, og varmebehandles for at opnå den ønskede belægning.

g. "Sputter"-belægning er en »overlay«-belægningsproces, der er baseret på et momentoverførselsfænomen, hvor positive ioner accelereres af et elektrisk felt mod målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på det passende anbragte substrat.

NB : 1. Skemaet refererer kun til triode-, magnetron- eller reaktiv "sputter"-belægning, som bruges til at forøge belægningens vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed, og til radiofrekvens-(RF)forbedret "sputter"-belægning, der bruges til at frembringe fordampning af umetalliske belægningsmaterialer.

2. Lavenergi-ionstråler (mindre end 5 keV) kan anvendes til at aktivere belægningsprocessen.

h. Ion-implantering er en overflademodifikationsbelægnings-proces, hvor det grundstof, der skal legeres, bliver ioniseret, accelereret gennem en spændingsgradient og implanteret i substratets overfladeområde. Dette omfatter processer, hvor ion-implanteringen sker samtidigt med fysisk dampudfældning med elektronstråle eller "sputter"-belægning.

2E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "brug" af udstyr eller "software" der er pålagt embargo iflg. 2B004, 2B104, 2B115, 2B116 eller 2D101.

2E201 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "brug" af udstyr eller "software" der er pålagt embargo iflg. 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B204, 2B207, 2B215, 2B225 til 2B232 eller 2D201.

KATEGORI 3 - ELEKTRONIK

3A Udstyr, samlinger og komponenter

3A NOTER : 1. Embargostatus for udstyr, indretninger og komponenter beskrevet i 3A, ud over de i 3A001.a.3. til 10 eller 3A001a.12. beskrevne, som er specielt udviklet eller som har samme funktionelle egenskaber som andet udstyr afgøres ved dette andet udstyrs embargostatus.

2. Embargostatus for integrerede kredsløb beskrevet i 3A001.a.3. til 9. eller 3A001.a.12., som er uforanderligt programmeret eller udviklet til en bestemt funktion for andet udstyr, bestemmes af dette andet udstyrs embargostatus.

NB : Hvis fremstilleren eller ansøgeren ikke kan afgøre det andet udstyrs embargostatus, bestemmes de integrerede kredsløbs embargostatus i 3A001.a.3. til 9 eller 3A001.a.12.

Hvis det integrerede kredsløb er et siliciumbaseret "mikrodatamat mikrokredsløb" eller mikrocontroller mikrokredsløb som beskrevet i 3A001.a.3. med en operand (data) ordlængde på højst 8 bit, bestemmes det integrerede kredsløbs embargostatus i 3A001.a.3.

3A001 Elektroniske indretninger og komponenter:

a. Integrerede kredsløb til generelle formål, som følger:

NOTER : 1. Embargostatus for wafers (færdigforarbejdede eller uforarbejdede), i hvilke funktionen er fastlagt, skal bedømmes iflg. parametrene i 3A001.a.

2. Integrerede kredsløb omfatter følgende typer:

"Monolitisk integrerede kredsløb".

"Hybride integrerede kredsløb"

"Multichip integrerede kredsløb"

"Film-type integrerede kredsløb", inklusive silicium-på-safir integrerede kredsløb.

"Optiske integrerede kredsløb".

1. Integrerede kredsløb, udviklet eller normeret som strålingsbeskyttede, således at de kan modstå en et af følgende:

a. Total dosis på 5 x 10 5 rad (Si) eller højere, eller

b. »Dose rate upset« 5 x 10 8 rad (Si)/s eller højere

NOTE : Om integrerede kredsløb, der er udviklet eller normeret imod neutronstråling eller transient ioniseringsstråling, se Våbenlisten.

2. Integrerede kredsløb, der beskrives i 3A001.a.3. til 10. eller 3A001.a.12. som følger:

a. Normeret for drift ved en omgivelsestemperatur over +125 grader C.

b. Normeret for drift ved en omgivelsestemperatur under -55 grader C, eller

c. Normeret for drift over hele omgivelsestemperaturområdet fra -55 grader C til +125 grader C.

NOTE : 3A001.a.2. gælder ikke for integrerede kredsløb til anvendelse i civile motorkøretøjer eller jernbanetogmotorer.

3. "Mikroprocessor mikrokredsløb", "mikrodatamat mikrokredsløb" og mikrocontroller mikrokredsløb, med nogen af følgende egenskaber:

NOTER : 1. Denne underposition lægger ikke embargo på siliciumbaserede "mikrodatamat mikrokredsløb" eller mikrocontroller mikrokredsløb med en operand- (data) ordlængde på højst 8 bit, og ikke omfattet af Note 2 til 3A.

2. 3A001.a.3 omfatter digitale signalprocessorer, digitale array-processorer og digitale co-processorer.

a. Ekstern databusbredde på mere end 32 bit eller en aritmetisk logikenhed med en accessbredde på mere end 32 bit.

b. Taktfrekvens på mere end 40 MHz.

c. Ekstern databusbredde på mindst 32 bit og i stand til at udføre mindst 12,5 millioner instruktioner pr. sekund (MIPS), eller

Teknisk note: Hvis MIPS ikke specificeres, anvendes den inverse gennemsnitsinstruktionscyklustid (i mikrosekunder).

d. Mere end een data- eller instruktionsbus eller seriel kommunikationsport til ekstern forbindelse i en parallel processor med en overføringshastighed på mere end 2,5 Mbyte/s.

4. Elektrisk sletbare, programmerbare read-only hukommelser (EEPROM), statiske hukommelser med direkte tilgang (SRAM), og integrerede hukommelseskredsløb fremstillet af en sammensat halvleder, som følger:

a. EEPROMs med lagerkapacitet:

1. På mere end 16 Mbit pr. pakke for flash memory typer, eller

2. Som overskrider en af følgende grænser for alle andre EEPROM typer:

a. 4 Mbit pr. pakke, eller

b. 1 Mbit pr. pakke og med maksimal tilgangstid på mindre end 80 ns.

b. SRAMs med lagerkapacitet:

1. På mere end 4 Mbit pr. pakke, eller

2. På mere end 1 Mbit pr. pakke og en maksimal tilgangstid på mindre end 20 ns.

c. Integrerede hukommelseskredsløb fremstillet af en sammensat halvleder.

5. Analog-til-digital og digital-til-analog integrerede konverterkredsløb, som følger:

a. Analog-til-digital konvertere med nogen af følgende egenskaber:

1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 12 bit, med en total konverteringstid til maksimal opløsning på mindre end 10 ns.

2. Opløsning på 12 bit med en total konverteringstid til maksimal opløsning på mindre end 200 ns, eller

3. Opløsning på mere end 12 bit med en total konverteringstid til maksimal opløsning på mindre end 2 mikrosekunder.

b. Digital-til-analog konvertere med en opløsning på mindst 12 bit, og en "konverteringstid" på mindre end 10 ns.

6. Elektro-optiske eller "optisk integrerede kredsløb" til "signalbehandling" med alt følgende:

a. En eller flere interne "laser"-dioder.

b. Et eller flere interne lysdetektorelementer, og

c. Optiske bølgeledere.

7. "Gate arrays", der er programmerbare på stedet, med nogen af følgende egenskaber:

a. Ækvivalent brugelig gate-tælling på mere end 30.000 (2 input-gates), eller

b. Typisk "basal gate transmissionstid" mindre end 0,4 ns.

8. "Logiske arrays", der er programmerbare på stedet, med nogen af følgende egenskaber:

a. Ækvivalent brugelig gate-tælling på mere end 30.000 (2 input-gates), eller

b. Toggle-frekvens over 133 MHz.

9. Neurale, net-integrerede kredsløb.

10. Kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke enten funktionen er ukendt, eller embargostatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for fremstilleren, med nogen af følgende egenskaber:

a. Mere end 144 terminaler.

b. Typisk "basal gate-transmissionstid" mindre end 0,4 ns, eller

c. Driftsfrekvens på mere end 3 GHz.

11. Digitale integrerede kredsløb, ud over de i 3A001.a.3. til 10. eller 3A001.a.12. beskrevne, baseret på nogen sammensat halvleder, og med en af følgende egenskaber:

a. Ækvivalent gate-tælling på mere end 300 (2 input-gates), eller

b. Toggle-frekvens over 1,2 GHz.

12. Fast Fourier Transform (FFT) processorer med nogen af følgende egenskaber:

a. Nominel udførelsestid for en 1.024-punkt, kompleks FFT mindre end 1 ms.

b. Nominel udførelsestid for en N-punkt, kompleks FFT med andet end 1.024 punkter på mindre end N log2 N/10.240 ms, hvor N er antallet af punkter, eller

c. Butterfly-gennemløb på mere end 5,12 MHz.

b. Mikro- eller millimeterbølgeindretninger:

1. Elektroniske vakuumrør og katoder, som følger:

NOTE : 1. Om "frekvens-agile" magnetronrør, se pos. 11 i Våbenlisten.

2. 3A001.b.1. lægger ikke embargo på rør, der er konstrueret eller normeret til drift i Standard Civil Telecommunications Bands ved frekvenser på ikke over 31 GHz.

a. Vandrebølgerør, pulserende eller kontinuert bølge, som følger:

1. Til drift ved frekvenser over 31 GHz.

2. Med et katodevarmeelement med en opvarmningstid til nominel RF-effekt på mindre end 3 sekunder.

3. Koblede hulrumsrør, eller derivater af disse, med "momentan båndbredde" på mere end 7% eller spidseffekt på mere end 2,5 kW..

4. Helix-rør, eller derivater heraf, med nogen af følgende egenskaber:

a. "Momentan båndbredde" på mere end en oktav, middeleffekt (udtrykt i kW) gange frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,5.

b. "Momentan båndbredde" på højst en oktav, og middeleffekt (udtrykt i kW) gange frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 1, eller

c. "Rumkvalificeret".

b. Krydsfelt-forstærkerrør med en forstærkning på mere end 17 dB.

c. Imprægnerede katoder til elektronrør, med nogen af følgende egenskaber:

1. Med en opvarmningstid til nominel emissionstid på mindre end 3 sekunder, eller

2. Leverer en kontinuert emissions-strømtæthed ved nominelle

driftsbetingelser på mere end 5 A/cm2.

2. Integrerede mikrobølgekredsløb eller moduler, der indeholder "monolitisk integrerede kredsløb", der opererer ved frekvenser på mere end 3 GHz.

NOTE : 3A001.b.2. lægger ikke embargo på kredsløb eller moduler til udstyr, der er konstrueret eller beregnet til at operere på Standard Civil Telecommunications Bands ved frekvenser på højst 31 GHz.

3. Mikrobølgetransistorer, der er normeret for drift ved frekvenser på mere end 31 GHz.

4. Mikrobølge faststofforstærkere:

a. Opererer ved frekvenser på mere end 10,5 GHz og har en "momentan båndbredde" på mere end en halv oktav, eller

b. Opererer ved frekvenser på mere end 31 GHz.

5. Elektronisk eller magnetisk afstemmelige båndpas- eller båndstopfiltre med mere end 5 afstemmelige resonatorer, der er i stand til at afstemme over et 1,5:1 frekvensbånd (fmax/fmin) på mindre end 10 mikrosekunder med:

a. Gennemgangsbåndbredde på mere end 0,5% af centerfrekvensen, eller

b. Båndstopbåndbredde på mindre end 0,5% af centerfrekvensen.

6. Mikrobølgesamlinger, der er i stand til at operere ved frekvenser på mere end 31 GHz.

7. Mixere og konvertere der er konstrueret til at øge frekvensområdet for det udstyr, der er beskrevet i 3A002.c., 3A002.e. eller 3A002.f. udover de der angivne grænser. 40 GHz.

c. Akustisk bølgeudstyr, som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

1. Akustisk bølgeudstyr og »surface skimming« (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr (dvs. "signalbehandlings"-udstyr, der anvender elastiske bølger i materialer), med en af følgende egenskaber:

a. Bærefrekvens over 2,5 GHz, eller

b. Bærefrekvens på 2,5 GHz eller mindre, og

1. Frekvens-»side-lobe« afvisning på mere end 55 dB.

2. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i mikrosekunder og båndbredde i MHz) på mere end 100, eller

3. Spredningsforsinkelse på mere end 10 mikrosekunder, eller

c. Bærefrekvens højere end 1 GHz og båndbredde mindst 250 MHz.

2. Volumen-akustisk-bølgeudstyr (dvs. "signalbehandlings"-udstyr, der anvender elastiske bølger), som tillader direkte signalbehandling ved frekvenser på over 1 GHz.

3. Akustisk-optisk "signalbehandlings"-udstyr, der anvender vekselvirkning mellem akustiske bølger (volumenbølge eller overfladebølge) og lysbølger, der tillader direkte behandling af signaler eller billeder, inklusive spektralanalyse, korrelation eller konvolution.

d. Elektronisk udstyr eller kredsløb, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "supraledende" materialer, der er specielt beregnet til drift ved temperaturer under mindst en af de "supraledende" bestanddeles "kritiske temperatur", med nogen af følgende egenskaber:

1. Elektromagnetisk forstærkning:

a. Ved frekvenser lig med eller mindre end 31 GHz med et støjtal på mindre end 0,5 dB, eller

b. Ved frekvenser over 31 GHz.

2. Strømkobling til digitale kredsløb ved hjælp af "supraledende" porte med et produkt af forsinkelse pr. port (i sekunder) og effekttab pr. port (i watt) på mindre end 10 -14 J, eller

3. Frekvensvalg ved alle frekvenser ved hjælp af resonanskredse med Q-værdier på mere end 10.000.

e. Høj-energiudstyr, som følger:

1. Batterier, som følger:

NOTE : 3A001.e.1. lægger ikke embargo på batterier med volumen på højst 26 cm3 (f.eks. standard C-celler eller UM-2 batterier).

a. Primærceller og batterier med en energitæthed på mere end 480 Wh/kg og konstrueret for drift i temperaturområdet fra under -30 grader C til over 70 grader C.

b. Genopladelige celler og batterier med en energitæthed på mere end 150 Wh/kg efter 75 ladnings/afladningscykler ved en afladningsstrøm lig med C/5 timer (hvor C er den nominelle kapacitet i amperetimer), når de opererer i temperaturområdet fra under -20 grader C til over 60 grader C.

Teknisk note : Energitæthed fås ved at gange middeleffekten i watt (middelspænding i volt gange middelstrøm i ampere) med varigheden af afladningen i timer til 75% af tomgangsspænding divideret med cellens (eller batteriets) totale masse i kg.

c. "Rum-kvalificerede" og strålingshærdede fotoelement-grupper med specifik effekt på mere end 160 W/m2 ved en driftstemperatur på 28 grader C ved en wolframbelysning på 1 kW/m2 ved 2527 grader C.

2. Højenergi-lagerkondensatorer, som følger:

NB: SE OGSÅ 3A201.a.

a. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på mindre end 10 Hz (single shot kondensatorer) med alle følgende egenskaber:

1. Mærkespænding lig med eller højere end 5 kV.

2. Energitæthed lig med eller højere end 250 J/kg, og

3. Total energi lig med eller højere end 25 kJ.

b. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på 10 Hz eller mere (gentagelseskondensatorer) med alle følgende egenskaber:

1. Mærkespænding lig med eller højere end 5 kV.

2. Energitæthed lig med eller højere end 50 J/kg.

3. Total energi lig med eller højere end 100 J, og

4. Ladnings/afladningscykluslevetid lig med eller højere end 10.000.

3. "Supraledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt ladet eller afladet på mindre end 1 minut, med alle følgende egenskaber:

NB: SE OGSÅ 3A201.b.

a. Den energi der afgives under udladningen overstiger 10 kJ i det første sekund.

b. Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm, og

c. Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm2.

NOTE : 3A001.e.3. lægger ikke embargo på "supraledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).

4. Kredsløb eller systemer til elektromagnetisk energilagring, indeholdende komponenter, der er fremstillet af "supraledende" materialer, der specielt er beregnet til drift ved temperaturer under mindst en af de "supraledende" bestanddeles "kritiske temperatur", med alle følgende egenskaber:

a. Resonante driftsfrekvenser over 1 MHz.

b. Den lagrede energis tæthed 1 MJ/m3 eller mere, og

c. Afladningstid mindre end 1 ms.

5. Røntgensystemer af blitzudladningstype og rør hertil, med alle følgende egenskaber:

NB: SE OGSÅ 3A201.c.

a. Spidseffekt over 500 MW.

b. Udgangsspænding over 500 kV, og

c. Pulsbredde mindre end 0,2 mikrosekund.

f. Enkodere til absolut akselposition med roterende input med nogen af følgende egenskaber:

1. Opløsning bedre end 1 af 265.000 (18 bit opløsning) af fuld skala, eller

2. Nøjagtighed bedre end +/- 2,5 buesekund.

3A002 Elektronisk udstyr til generel anvendelse:

a. Optageudstyr, som følger, og specielt udviklet prøvebånd hertil:

1. Magnetbåndoptagere med analog instrumentering, inklusive sådanne som muliggør optagelse af digitale signaler (f.eks. ved hjælp af »High density« digitalt (HDDR) optagemodul), med nogen af følgende egenskaber:

a. Båndbredde over 4 MHz pr. elektronisk kanal eller spor.

b. Båndbredde over 2 MHz pr. elektronisk kanal eller spor, og med mere end 42 spor, eller

c. Tidsforskydnings(basis)-fejl, målt iflg. anvendelige IRIG eller EIA-dokumenter, på mindre end 0,1 mikrosekund.

2. Digitale videomagnetbåndoptagere med en maksimal digital interface-overføringshastighed på mere end 180 Mbit/s, undtagen sådanne som er specielt beregnet til tv-optagelse ved brug af et signalformat som standardiseret eller anbefalet af CCIR eller IEC til civil tv-anvendelse.

3. Digitale magnetbånd-instrumentdataoptagere der bruger skrueskanderingsteknik eller fasthovedteknik, med en af følgende egenskaber:

a. Maksimal digital interface-overføringshastighed højere end 175 Mbit/s, eller

b. "Rumkvalificeret".

NOTE : 3A002.a.3. lægger ikke embargo på analoge magnetiske båndoptagere udstyret med HDDR konverteringselektronik og konfigureret til kun at optage digitale data.

4. Udstyr med maksimal digital interface-overføringshastighed på mere end 175 Mbit/s, beregnet på overføring af konvertering af digitale videobåndoptagere til brug som digitale instrument-dataoptagere.

5. Bølgeformdigitizere og transientoptagere med begge følgende

egenskaber:

a. Digitaliseringshastighederlig med eller højere end 200 millioner prøver i sekundet og opløsning mindst 10 bit, og

b. Kontinuert gennemløb mindst 2 Gbit/s.

Teknisk note :

For instrumenter med parallel busarkitektur er den kontinuerte gennemløbshastighed den højeste ordhastghed ganget med antallet af bit i et ord.

Kontinuert gennemløb er den højeste datahastighed ved hvilken instrumentet har gennemløb til masselager uden tab af information mens det opretholder samplinghastigheden og analog-til-digital konvertering.

b. "Frekvens-syntetiser"-"elektroniske samlinger" med en "frekvensskiftetid" fra en valgt frekvens til en anden på mindre end 1 ms.

c. "Signalanalysatorer", som følger:

1. I stand til at analysere frekvenser over 31 GHz.

2. "Dynamiske signalanalysatorer" med en "realtidsbåndbredde" på mere end 25,6 kHz, undtagen sådanne som kun bruger konstant-procent båndbreddefiltre (også kendt som oktav- eller fraktionaloktav-filtre).

d. Frekvens-syntetiserede signalgeneratorer, der afgiver udgangsfrekvenser, hvis nøjagtighed og kort- og langtidsstabilitet styres, afledes af eller korrigeres af den interne masterfrekvens, og har nogen af følgende egenskaber:

1. Maksimal syntetiseret frekvens over 31 GHz.

2. "Frekvensskiftetid" fra en valgt frekvens til en anden mindre en 1 ms, eller

3. Enkelt sidebånd-(SSB)fasestøj bedre end -(126 + 20 log10F - 20 log 10f) i dBc/Hz, hvor F er afvigelsen fra driftsfrekvensen i Hz og f er driftsfrekvensen i MHz.

NOTE : 3A002.d. lægger ikke embargo på udstyr i hvilket udgangsfrekvensen enten frembringes ved addition eller subtraktion af to eller flere krystaloscillatorfrekvenser, eller ved addition eller subtraktion fulgt af en multiplikation af resultatet.

e. Netanalysatorer med en maksimal driftsfrekvens på over 31 GHz.

NOTE : 3A002.e. lægger ikke embargo på "swept-frekvens net-analysatorer" med en maksimal driftsfrekvens på ikke over 40 GHz, og som ikke indeholder en databus til fjernstyret interfacing.

f. Mikrobølgetestmodtagere med begge følgende egenskaber:

1. Maksimal driftsfrekvens højere end 31 GHz, og

2. Evne til at måle amplitude og fase samtidigt.

g. Atomfrekvensstandarder med en af følgende egenskaber:

1. Langtidsstabilitet (ældning) mindre (bedre) end 1 x 10 -11/måned, eller

NOTE : 3A002.g.1. lægger ikke embargo på ikke-"rumkvalificerede" rubidiumstandarder.

2."Rumkvalificeret".

h. Emulatorer til mikrokredsløb, som er pålagt embargo iflg. 3A001.a.3. eller 3A001.a.9.

NOTE : 3A002.h. lægger ikke embargo på emulatorer, der er beregnet til en "familie", der indeholder mindst een indretning, der ikke er pålagt embargo iflg. 3A001.a.3. eller 3A001.a.9.

3A101 Elektronisk udstyr og komponenter, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 3A001, som følger:

a. Analog-digitale omsættere, anvendelige i "missiler", konstrueret til at opfylde militære specifikationer for specielt robust udstyr.

b. Radiografisk udstyr, som følger:

1. Udstyr, der er i stand til at afgive elektromagnetisk stråling fremkaldt af »bremsstrahlung« fra accelererede elektroner på 2 MeV eller mere, eller

2. Udstyr, der bruger radioaktive kilder på 1 MeV eller mere.

NOTE : Underposition b omfatter ikke udstyr, der er specielt konstrueret til medicinske formål.

3A201 Elektroniske komponenter, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 3A001, som følger:

a. Kapacitorer med følgende egenskaber:

1. Mærkespænding højere end 1,4 kV, energiopladning mere end 10 J, kapacitans højere end 0,5 F, og serieinduktans mindre end 50 nH, eller

2. Mærkespænding højere end 750 V, kapacitans højere end 0,25 F, og serieinduktans mindre end 10 nH.

b. Supraledende solenoid-elektromagneter med alle følgende

egenskaber:

1. I stand til at danne magnetfelter på mere end 2 tesla (20

 • kilogauss).

2. Med et L/D (længde/indvendig diameter) forhold på over 2.

3. Med indvendig diameter på mere end 300 mm, og

4. Med et magnetfelt af en homogenitet der er bedre end 1% over de midterste 50% af det indre rum.

NOTE : Underposition b. ovenfor omfatter ikke magneter, der er specielt konstrueret til og som eksporteres som dele af medicinske nukleare magnetiske resonanssystemer (NMR) til billeddannelse. Det bemærkes, at udtrykket »som dele af« ikke nødvendigvis betyder fysisk del af den samme forsendelse. Separate forsendelser fra forskellige kilder er tilladt, forudsat at de tilhørende eksportpapirer klart specificerer forholdet »som dele af«.

c. Røntgenudladningsgeneratorer eller impulselektronacceleratorer med spidsenergi på mindst 500 keV, som følger,

undtagen :

Acceleratorer som udgør en del af apparater, der er beregnet til andre formål end elektronstråle- eller røntgenstråling (f.eks. elektronmikroskopi) eller medicinske formål:

1. Med acceleratorspidselektronenergi på mindst 500 keV, men mindre end 25 MeV og med et godhedstal (K) på mindst 0,25, hvor K defineres som:

K = 1,7 x 10 3 V 2,65 Q,

hvor V er spidselektronenergien i millioner elektronvolt, og Q er den totale accelererede ladning i coulomb, hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er højst 1 s, hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er større end 1 s, er Q den maksimale accelererede ladning i 1 s (Q er lig med integralet af i med hensyn til t, højere end den som er mindst af størrelserne 1 s eller varigheden af stråleimpulsen (Q = idt), hvor i er strålestrømmen i ampere og t er tiden i sekunder), eller

2. Med acceleratorspidselektronenergi på mindst 25 MeV og spidseffekt større end 50 MW. Spidseffekt = (spidsspænding i volt) x (spidsstrålestrøm i ampere)

Teknisk note :

a. Stråleimpulsens varighed - I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er stråleimpulsens varighed den mindste af værdierne 1 s eller varigheden af det strålepakkebundt, der fremkommer ved en mikrobølgemodulatorpuls.

b. Spidsstrålestrøm - I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er spidsstrålestrømmen middelstrømmen under varigheden af strålepakkebundtet.

3A202 Oscilloskoper og transientskrivere som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Ikke-modulære analoge oscilloskoper med en båndbredde på mindst 1 GHz.

b. Modulære, analoge oscilloskopsystemer med nogen af følgende egenskaber:

1. Mainframe med en båndbredde på mindst 1 GHz, eller

2. Indstikmoduler med individuel båndbredde på mindst 4 GHz.

c. Analoge stikprøveoscilloskoper til analyse af tilbagevendende fænomener med effektiv båndbredde på mere end 4 GHz.

d. Digitale oscilloskoper og transiente optagere der bruger analog-til-digitale konverteringsteknikker, i stand til at lagre transienter ved sekventiel stikprøveudtagning ved single-shot input ved succesive intervaller på mindre end 1 ns (større end 1 gigaprøve pr. sekund), ved digitalisering til en opløsning på mindst 8 bit, og lagring af mindst 256 prøver.

NOTE : Specielt konstruerede komponenter, der er omfattet af denne position, er følgende, for så vidt angår analoge oscilloskoper:

1. Indstiksenheder

2. Eksterne forstærkere

3. Forforstærkere

4. Udstyr til stikprøveudtagning

5. Katodestrålerør.

Teknisk note : »Båndbredde« defineres som det frekvensbånd over hvilket afbøjningen på katoderøret ikke falder under 70,7% af den på det maksimale punkt målte afbøjning med konstant indgangsspænding til oscilloskopforstærkeren.

3A225 Frekvensomformere (konvertere eller invertere) eller generatorer, andre end dem, der er pålagt embargo iflg. 0B001.c.11., med alle følgende egenskaber:

a. Multifase-udgangseffekt i stand til at præstere mindst 40 W.

b. I stand til at operere i frekvensområdet mellem 600 og 2000 Hz.

c. Total harmonisk forvrængning under 10%, og

d. Frekvensstyring bedre end 0,1%.

3A226 DC strømkilder med høj effekt der er i stand til kontinuerligt at yde 100 V over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 500 A og med strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,1%.

3A227 DC strømkilder med høj spænding der er i stand til kontinuerligt at yde mindst 20.000 V over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 1 A og med strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,1%.

33A228 Koblingsindretninger, som følger:

a. Koldkatoderør (herunder gaskrytronrør og vakuumsprytronrør), enten gasfyldte eller ikke, som virker på samme måde ved et gnistgab, indeholdende 3 eller flere elektroder, og med alle følgende egenskaber:

1. Mærkeanodespidsspænding mindst 2500 V.

2. Mærkeanodespidsstrøm mindst 100 A, og

3. Anodeforsinkelse højst 10 s.

b. Styrede gnistgab med en anodeforsinkelse på højst 15 s, og med en mærkespidsstrøm på mindst 500 A.

c. Moduler eller samlinger med en hurtig koblingsfunktion med alle følgende egenskaber:

1. Mærkeanodemærkespids større end 2000 V.

2. Mærkeanodemærkespidsstrøm mindst 500 A, og

3. Tændtid højst 1 s.

3A229 Tændapparater og tilsvarende stærkstrømsimpulsgeneratorer (til styrede detonatorer), som følger:

NB: SE OGSÅ VÅBENLISTEN.

a. Eksplosive detonatortændapparater konstrueret til at drive flere, styrede detonatorer, der er pålagt embargo iflg. 3A232.

b. Modulare elektriske impulsgeneratorer konstrueret til bærbar, mobil eller særlig modstandsdygtig anvendelse (herunder xenon udladningslampestyring) med alle følgende egenskaber:

1. I stand til at udlade deres energi på mindre end 15 s.

2. Med en udgangsstrøm på mere end 100 A.

3. Med stigetid mindre end 10 s i belastninger på mindre end 40 ohm (stigetid defineres som tidsperioden fra 10% til 90% strømamplitude ved styring af en resistiv belastning).

4. Monteret i støvtæt kapsling.

5. Ingen dimension større end 254 mm.

6. Vægt mindre end 25 kg, og

7. Specificeret til brug ved et udvidet temperaturområde (-50 grader C til 100 grader C), eller specificeret som egnet til brug i rummet.

3A230 Højhastighedsimpulsgeneratorer med udgangsspændinger på mere end 6 V ind i en resistiv belastning på mindre end 55 ohm, og med impuls-omkoblingstid på mindre end 500 ps.

Teknisk note : I denne position defineres »impulsomkoblingstid« som tidsintervallet mellem 10% og 90% af spændingsamplituden.

3A231 Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og med brug af elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deuterium kernereaktion.

3A232 Detonatorer og flerpunktstændsystemer, som følger:

NB: SE OGSÅ VÅBENLISTEN.

a. Elektrisk aktiverede detonatorer som følger:

1. Eksplosive broer (EB).

2. Tråd til eksplosive broer (EBW).

3. Slapper', og

4. Tændere med eksplosiv folie (EFI).

b. Arrangementer der bruger enkelte eller multiple detonatorer, der er beregnet til næsten simultant at tænde en eksplosiv overflade (over mere end 5000 mm2) fra et enkelt tændsignal (med tændtid spredt over overfladen på mindre end 2,5 s).

NOTE : Denne position omfatter ikke detonatorer, der kun bruger primære sprængstoffer som f.eks. blyazid.

Teknisk note : De pågældende detonatorer bruger alle en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt når der passerer en hurtig, høj elektrisk strøm igennem den. I non-»slapper« typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, højeksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I »slapper'detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en »flyer« eller »slapper« over en spalte, og »slapperen's anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives »slapperen« af magnetisk kraft. Udtrykket »eksplosiv folie'detonator kan betyde enten en EB eller en »slapper« type »detonator«. Ordet »initiator« bruges også i stedet for »detonator«.

3A233 Massespektrometre, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 0B002.g., der er i stand til at måle ioner med mindst 230 atommasseenheder eller derover og med opløsning bedre end 2 dele i 230, og ionkilder hertil, som følger:

a. Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS).

b. Glimudladningsmassespektrometre (GDMS).

c. Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS).

d. Elektronbombardement-massespektrometre som har et kildekammer der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF6-bestandige materialer.

e. Molekylestråle-massespektrometre som følger:

1. Som har et kildekammer der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og har en kold fælde der er i stand til at køle ned til 193 K (-80 grader C) eller derunder, eller

2. Som har et kildekammer der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF6-bestandige materialer, eller

f. Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluorineringsionkilde, der er beregnet til brug med actinider eller actinidfluorider,

3B Prøve, inspektions- og produktionsudstyr

3B Udstyr til prøving af halvlederapparater eller halvledermaterialer, som følger, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

3B001 "Programstyret" udstyr til epitaksial vækst, som følger:

a. I stand til at danne en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end +/- 2,5% over en længde af mindst 75 mm.

b. Metal-organisk kemisk dampudfældnings-(MOCVD) reaktorer, der er specielt konstrueret til vækst af sammensatte halvlederkrystaller ved den kemiske reaktion mellem de materialer, der er pålagt embargo iflg. 3C003 eller 3C004.

c. Udstyr til epitaksial vækst med molekylestråle ved brug af gaskilder.

3B002 "Programstyret" udstyr konstrueret til ionimplantering, med nogen af følgende egenskaber:

a. Accelerationsspænding på mere end 200 keV.

b. Specielt konstrueret og optimeret til drift ved en accelerationsspænding på mindre end 10 keV.

c. Direkte skrivekapacitet, eller

d. I stand til højenergi-oxygenimplantering på et opvarmet halvledermateriale-"substrat".

3B003 "Programstyret" anisotropisk plasma-tørætsningsudstyr, som følger:

a. Med kassette-til-kasette operation og indføringssluser, og med en af følgende egenskaber:

1. Magnetisk confinement, eller

2. Elektroncyklotronresonans (ECR).

b. Specielt konstrueret til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3B005 og med en af følgende egenskaber:

1. Magnetisk confinement, eller

2. Elektroncyklotronresonans (ECR).

3B004 "Programstyret" plasmaforstærket CVD-udstyr, som følger:

a. Med kassette-til-kasette operation og indføringssluser, og med en af følgende egenskaber:

1. Magnetisk confinement, eller

2. Elektroncyklotronresonans (ECR)

b. Specielt konstrueret til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3B005 og med en af følgende egenskaber:

1. Magnetisk confinement, eller

2. Elektroncyklotronresonans (ECR).

3B005 "Programstyrede" centrale, flerkammer-waferhåndteringssystemer til automatisk ilægning, med interfaces til wafer input og output, til hvilke der skal forbindes mere end to enheder af halvlederbehandlingsudstyr, til frembringelse af et integreret system i et vakuummiljø til sekventiel behandling af flere wafers.

NOTE : Denne position lægger ikke embargo på automatiske robotsystemer til waferbehandling, der ikke er beregnet til drift i et vakuummiljø.

3B006 "Programstyret" litografisk udstyr, som følger:

a. Udstyr til positionering og eksponering med fremføring og gentagelse til waferbehandling ved brug af foto-optiske eller røntgenmetoder, med nogen af følgende egenskaber:

1. Lyskildebølgelængde kortere end 400 nm.

2. I stand til at fremstille et mønster med mindste opløselige elementstørrelse på 0,7 m eller derunder, ved udregning efter følgende formel:

MRF = (den eksponerende lyskildes bølgelængde i m) x K-faktor numerisk blænde hvor K-faktoren = 0,7. MRF = mindste opløselige elementstørrelse.

b. Udstyr, der er specielt konstrueret til maskefremstilling eller behandling af halvlederindretninger ved brug af en afbøjet, fokuseret elektronstråle, ionstråle eller "laser"-stråle, med nogen af følgende egenskaber:

1. Pletstørrelse mindre end 0,2 m.

2. I stand til at frembringe et mønster med enkeltheder der er mindre end 1 m, eller

3. Overlægningsnøjagtighed bedre end 0,20 m (3 sigma).

3B007 Masker eller okularmikrometere, som følger:

a. For integrerede kredsløb, der er pålagt embargo iflg. 3A001.

b. Flerlagsmasker med et faseforskydningslag.

3B008 "Programstyret" prøveudstyr, specielt beregnet til prøvning af halvlederindretninger og ukapslede »dice«, som følger:

a. Til afprøvning af transistorindretningers S-parametre ved frekvenser over 31 GHz.

b. Til afprøvning af integrerede kredsløb, og "elektroniske samlinger" heraf, i stand til at udføre funktionel (sandhedstabel) afprøvning ved en mønsterhastighed på mere end 40 MHz.

NOTE : Denne underposition lægger ikke embargo på prøveudstyr, der er specielt beregnet til prøvning:

1. "Elektroniske samlinger" eller en klasse "elektroniske samlinger" til anvendelse i privathjem eller til underholdning.

2. Elektroniske komponenter, "elektroniske samlinger" eller integrerede kredsløb, der ikke er pålagt embargo.

c. Til prøvning af integrerede mikrobølgekredsløb ved frekvenser over 3 GHz.

NOTE : 3B009.c lægger ikke embargo på prøveudstyr, der er specielt beregnet til prøvning af integrerede mikrobølgekredsløb til udstyr, der er udviklet og beregnet til drift i Standard Civil Telecommunication Bands ved frekvenser på højst 31 GHz.

d. Elektronstrålesystemer konstrueret til drift ved eller under 3 keV, eller "laser"strålesystemer til kontaktfri prøvning af halvlederindretninger under spænding, med begge følgende:

1. Stroboskopvirkning med enten beam-blanking eller detektor-strobing, og

2. Et elektronspektrometer til spændingsmåling med en opløsning på mindre end 0,5 V.

NOTE : 3B008.d. lægger ikke embargo på skanningelektronmikroskoper, undtagen:

når de er specielt konstrueret og instrumenteret til kontaktfri prøvning af halvlederindretninger under spænding.

3C Materialer

3C001 Hetero-epitaksiale materialer, der består af et "substrat" med flere, stablede epitaksisk dyrkede lag af:

a. Silicium.

b. Germanium, eller

c. III/V forbindelser af gallium eller indium.

Teknisk note : III/V forbindelser er polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleyefs periodiske klassifikationssystem (gallium arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid, osv.)

3C002 Resistmaterialer som følger, og "substrater" belagt med resists, der er pålagt embargo:

a. Positive resists til halvlederlitografi, der er specielt justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder under 370 nm.

b. Alle resists, til brug med elektronstråler eller ionstråler, med en følsomhed på 0,01 coulomb/mm2 eller bedre.

c. Alle resists, til brug med røntgenstråler, med en følsomhed på 2,5 mJ/mm2 eller bedre.

d. Alle resists, der er optimeret til overfladebilleddannelsesteknologi, inklusive silyaterede resists.

Teknisk note: Silyateringsteknik defineres som processer omfattende oxidering af resistoverfladen for at forbedre udførelsen af både våd og tør fremkaldning.

3C003 Metal-organiske forbindelser af aluminium, gallium eller indium, med en renhed (metal-basis) der er bedre end 99,999%.

3C004 Hydrider af phosphor, arsen eller antimon, med en renhed der er bedre end 99,999%, selv i fortynding med neutrale luftarter.

NOTE: 3C004 lægger ikke embargo på hydrider, der indeholder 20% molær eller mere af sjældne luftarter eller hydrogen.

3D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

3D001 "Software", der er specielt udviklet til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3A001.b. til 3A002.h. eller 3B.

3D002 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af "programstyret" udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3B.

3D003 "Software" til Computer-aided-design (CAD) til halvlederindretninger eller integrerede kredsløb, med nogen af følgende egenskaber:

a. Konstruktionsregler eller regler for kredsløbs-verificering.

b. Simulering af de fysisk udlagte kredsløb, eller

c. Litografiske processimulatorer til konstruktion.

Teknisk note : En litografisk processimulator er en "software"-pakke, der bruges i konstruktionsfasen til definering af rækken af litografiske, ætsnings- og udfældningsprocesser til overføring af maskemønstre til specifikke topografiske mønstre i ledere, dielektrika eller halvledere.

NOTE : 3D003 lægger ikke embargo på "software", der er specielt beregnet til skemaindføring, logisk simulering, placering, layoutverificering eller mønstergenereringsbånd.

NB : Biblioteker, konstruktionsattributter eller tilknyttede data til konstruktion af halvlederindretninger eller integrerede kredsløb betragtes som "teknologi".

3D101 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3A101.b.

3E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

3E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er pålagt embargo iflg. 3A, 3B eller 3C.

NOTE : 3E001 lægger ikke embargo på "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af:

a. Mikrobølgetransistorer, der opererer ved frekvenser under 31 GHz.

b. Integrerede kredsløb, der er pålagt embargo iflg. 3A001.a.3. til 12., med begge følgende egenskaber:

1. Bruger "teknologi" på mindst en mikrometer, og

2. Omfatter ikke flerlagsstrukturer.

NB : Denne note udelukker ikke eksport af flerlags teknologi til indretninger, der maksimalt omfatter to metallag og to polysiliciumlag.

3E002 Anden "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af:

a. Vakuum mikroelektroniske indretninger.

b. Hetero-strukturelle halvlederindretninger som f.eks. transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT), hetero-bipolære transistorer (HBT), quantum well eller super-lattice indretninger.

c. "Supraledende" elektroniske indretninger.

d. Substrater af diamantfilm til elektroniske komponenter.

3E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 3A001.a.1 eller 2, 3A101 eller 3D101.

3E102 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er pålagt embargo iflg. 3D101.

3E201 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.e.5, 3A201, 3A202, 3A225 til 3A233.

KATEGORI 4 - DATAMATER

NOTER : 1. Datamater, beslægtet udstyr eller "software", der udfører funktioner i forbindelse med telekommunikation eller "lokalnet",skal også bedømmes på baggrund af de i kategori 5 (1. del - Telekommunikation) specificerede ydelser.

N.B. : 1. Styreenheder, der direkte forbinder busser eller kanaler i centralenheder, styringer til "hovedlager" eller diske, betragtes ikke som det i kategori 5 (1. del - Telekommunikation) beskrevne telekommunikationsudstyr.

2. Om embargostatus for "software", der foretager routing eller fordeling af "datagram" eller "hurtigvalg" pakker (dvs. rutevalg pakke for pakke), eller for "software", der er specielt beregnet til pakkefordeling, se kategori 5 (1. del - Telekommunikation).

2. Datamater, beslægtet udstyr eller "software", der udfører kryptografiske eller kryptoanalytiske funktioner, funktioner i forbindelse med attesterbar sikkerhed på flere niveauer eller attesterbar brugerisolering, eller som begrænser elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC), skal også vurderes på baggrund af de i kategori 5 (2. del - Informationssikkerhed) specificerede præstationer.

4A Udstyr, samlinger og komponenter

4A001 Elektroniske datamater og beslægtet udstyr, som følger, og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil:

N.B.: SE OGSÅ 4A101.

a. Specielt udviklede til at have nogen af følgende egenskaber:

1. Normeret til drift ved en omgivende temperatur under -45 grader C eller over +85 grader C, eller

NOTE : 4A1001.a.1 finder ikke anvendelse på datamater, der er specielt konstrueret til anvendelser i civile biler eller jernbanetog.

2. Strålebeskyttede til mere end nogen af følgende specifikationer:

 

 a. Total dosis           5 x 10 5 Rad (Si) 

 b. Doseringsmængde ved forstyrrelse 5 x 10 8 Rad (Si)/sek., eller 

 c. Enkelt forstyrrelse       1 x 10 -7 Fejl/bit/dag. 

NOTE : Udstyr, der er konstrueret eller normeret til transient ioniserende bestråling, er pålagt embargo iflg. Våbenlisten.

b. Med egenskaber eller funktioner, der overstiger grænserne i kategori 5 (Del 2 - "Informationssikkerhed").

4A002 "Hybride datamater", som følger, og "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Indeholdende "digitale datamater", der er pålagt embargo iflg.

4.A.3.

b. Indeholdende analog-til-digital eller digital-til-analog konvertere med begge følgende egenskaber:

1. 32 kanaler eller flere, og

2. En opløsning på 14 bit (plus fortegnsbit) eller mere med en konverteringshastighed på 200.000 konversioner/s eller mere.

4A003 "Digitale datamater", "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr hertil, som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NOTER: 1. 4A003 omfatter vektor-processorer, array-proccessorer, logikprocessorer og udstyr til "billedforstærkning" eller "signalbehandling".

2. Embargostatus for de "digitale datamater" eller beslægtet udstyr, der beskrives i 4A003 afhænger af embargostatus for andet udstyr eller systemer, under forudsætning af at:

a. De "digitale datamater" eller beslægtet udstyr er væsentlige for driften af det andet udstyr eller systemer.

b. De "digitale datamater" eller beslægtet udstyr ikke er et "hovedelement" i det andet udstyr eller systemer, og

N.B. : 1. Embargostatus for "signalbehandlings"- eller "billedforstærknings"-udstyr, der beskrives i 4A003.g. og som er specielt konstrueret til andet udstyr med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs embargostatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

2. Om embargostatus for "digitale datamater" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5 (Del 1 - Telekommunikation).

c. Teknologi til "digitale datamater" og beslægtet udstyr afhænger af 4E.

3. "Digitale datamater" eller beslægtet udstyr pålægges ikke embargo iflg. 4A003, under forudsætning af at:

a. De er væsentlige for medicinske anvendelser.

b. Udstyret er i det væsentlige begrænset til medicinske anvendelser i kraft af dets konstruktion og ydelse.

c. Udstyret har ikke "brugertilgængelig programmerbarhed" udover mulighed for indsætning af de originale eller modificerede "programmer", der er leveret af den oprindelige producent.

d. Den "sammensatte teoretiske ydeevne" for nogen "digital datamat", der ikke er konstrueret eller modificeret til, men som er væsentlig for den medicinske anvendelse, overstiger ikke 20 millioner teoretiske operationer pr. sekund (Mtops), og

e. De "digitale datamaters" eller det beslægtede udstyrs teknologi bestemmes af 4.E.

a. Konstrueret til kombineret genkendelse, forståelse og tolkning af billeder eller ubrudt (sammenhængende) tale.

b. Konstrueret eller modificeret til "fejltolerance".

NOTE : I forbindelse med 4A003.b. betragtes "digitale datamater" og beslægtet udstyr ikke som konstrueret eller modificeret til "fejltolerance", hvis de bruger:

1. Fejlfindings- eller korrektionsalgoritmer i "hovedlager".

2. Den indbyrdes forbindelse af to "digitale datamater" således at, hvis den aktive centralenhed svigter, kan en tomgående men spejlende centralenhed fortsætte systemets funktion.

3. Den indbyrdes forbindelse mellem to centralenheder ved hjælp af datakanaler eller ved hjælp af fælles lager for at tillade en centralenhed at udføre andet arbejde indtil den anden centralenhed svigter, på hvilket tidspunkt den første centralenhed overtager for at fortsætte systemets funktion, eller

4. Synkronisering af to centralenheder med "software", således at een centralenhed opdager, når den anden centralenhed svigter, og overtager opgaver fra den svigtende enhed.

c. "Digitale datamater" med en "sammensat teoretisk ydeevne" (CTP) på mere end 12,5 millioner teoretiske operationer pr. sekund (Mtops).

d. "Elektroniske samlinger" der er specielt konstrueret eller modificeret til at forbedre ydelsen ved sammenlægning af "regne-enheder", som følger:

1. Konstrueret til at være i stand til samling i konfigurationer af mindst 16 "regneenheder", eller

2. Har en sum af maksimale datahastigheder på alle datakanaler, der er disponible for forbindelse til forbundne processorer, der overstiger 40 MBytes/sek.

NOTER : 1. 4A003.d. finder kun anvendelse på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser, der ikke overstiger grænserne i 4A003.c., når de afsendes som uintegrerede "elektroniske samlinger". Den finder ikke anvendelse på "elektroniske samlinger", der som en naturlig følge af deres konstruktion er begrænset til brug som beslægtet udstyr, der er pålagt embargo iflg. 4A003.e. til k.

2. 4A003.d. lægger ikke embargo på "elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger grænserne i 4A003.c.

e. Diskdrev og faststof hukommelsesudstyr, som følger:

1. Magnetiske, sletbare optiske eller magneto-optiske diskdrev med en "maksimal bit-overføringshastighed"("MBTR") på mere end 47 Mbit/s.

2. Faststof lagringsudstyr, som ikke er "hovedlager" (også kaldet faststofdiske eller RAM diske) med en "maksimal bit-overføringshastighed" på mere end 80 Mbit/s.

f. Input/output kontrolenheder, der er beregnet til brug sammen med udstyr, der er pålagt embargo iflg. 4A003.e.

g. Udstyr til "signalbehandling" eller "billedforstærkning" med en "sammensat teoretisk ydeevne" på mere end 8,5 millioner teoretiske operationer pr. sekund (Mtops).

h. Grafikacceleratorer eller grafikcoprocessorer på mere end en "3-D vektorhastighed" på 400.000 eller, hvis de kun understøttes af 2-D vektorer, en "2-D vektorhastighed" på 600.000.

NOTE : 4A003.h. finder ikke anvendelse på arbejdsstationer, der er konstrueret og begrænset til:

1. Grafisk arbejde (f.eks. trykning, bogproduktion), og

2. Visning af todimensionelle vektorer.

i. Farveskærme eller monitorer med mere end 12 opløselige elementer pr. mm i den maksimale pixeltætheds retning.

NOTER : 1. 4A003.i. lægger ikke embargo på skærme eller monitorer, der ikke er specielt konstrueret til elektroniske datamater.

2. Skærme der er specielt konstrueret til flyveledelses(ATC) systemer behandles som specielt konstruerede komponenter til ATC-systemer under kategori 6.

j. Udstyr der udfører analog-til-digitale eller digital-til-analoge konversioner, der overstiger grænserne i 3A001.a.5.

k. Udstyr, der indeholder "terminalinterfaceudstyr", der overstiger grænserne i 5A001.b.3.

NOTE : I forbindelse med 4A003.k. omfatter "terminalinterfaceudstyr" "lokalnet"-interfaces, modemer og andre kommunikationsinterfacer. "Lokalnet"-interfacer bedømmes som "network access controllers".

4A004 Datamater, som følger, og specielt konstrueret, beslægtet udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter hertil:

a. "Systoliske array datamater".

b. "Neurale datamater".

c. "Optiske datamater".

4A101 Analoge datamater, "digitale datamater" eller digitale differentialanalysatorer ud over de i 4A001.a.1. beskrevne, som er specielt rubust bygget eller konstrueret eller modificeret til brug i systemer der er beskrevet i 9A004 eller 9A104.

4A102 "Hybride datamater" der er specielt udviklet til fremstilling af modeller, til simulering eller konstruktionsintegrering af de systemer, der er beskrevet i 9A004 eller 9A104.

NOTE: Denne embargobestemmelse finder kun anvendelse hvis udstyret leveres med "software", der er pålagt embargo iflg. 9D103.

4B Prøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr

4B001 Udstyr specielt konstrueret til pålægning af magnetiske lag på ikke bøjelige (stive) magnetiske eller magneto-optiske medier, der er pålagt embargo.

NOTE : 4B001 lægger ikke embargo på "sputtering"-udstyr til generel anvendelse.

4B002 "Programstyret" udstyr, der er specielt konstrueret til overvågning, klassificering, prøvekøring eller afprøvning af stive, magnetiske medier, der er pålagt embargo.

4B003 Udstyr, der er specielt konstrueret til produktion eller justering af hoveder eller hoved/disk samlinger til stive, magnetiske eller magneto-optiske lagre, og elektro-mekaniske eller optiske komponenter hertil.

4C Materialer

4C001 Materialer, der er specielt formuleret til og krævet til fremstilling af ved/disk samlinger til magnetiske og magneto-optiske hard-disk stationer, der er pålagt embargo.

4D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

NOTE : Embargostatus for "software" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af det udstyr, der er beskrevet i andre kategorier, behandles i pågældende kategori. Embargostatus for "software" til udstyr, der beskrives i denne kategori, behandles her.

4D001 "Software" der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, materialer eller "software", der er pålagt embargo iflg. 4A001 til 4A004, 4B, 4C eller 4D.

4D002 "Software", der er specielt beregnet eller modificeret til at understøtte "teknologi", der er pålagt embargo iflg. 4E.

4D003 Specifik "software", som følger:

a. "Software" til verificering og validering af programmerne ved hjælp af matematiske og analytiske metoder og konstrueret eller modificeret til "programmer", der har mere end 500.000 "kildekode"-instruktioner.

b. "Software" der tillader automatisk generering af "kildekoder" fra data, der indsamles on-line fra eksterne følere, der beskrives i disse lister.

c. Operativsystem-"software", "software"-udviklingsværktøj og oversættere, der er specielt konstrueret til "multi-data-stream processing" udstyr i "kildekode".

d. "Ekspertsystemer" eller "software" til inferens-maskine-"ekspert-systemer", der tilvejebringer både:

1. Tidsafhængige regler, og

2. Primitiver til behandling af reglernes og kendsgerningernes tidskarakteristikker.

e. "Software" med egenskaber eller som udfører funktioner, der overstiger grænserne i kategori 5 (2. Del - "Informationssikkerhed").

f. Operativsystemer, der er specielt udviklet til "realtidsbehandlings"-udstyr, som garanterer en "global ventetid ved afbrydelser" på mindre end 30 mikrosekunder.

4E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

4E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, materialer eller "software", der er pålagt embargo iflg. 4A, 4B, 4C eller 4D.

4E002 a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er fritaget for embargo iflg. 4A003.h.

b. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er beregnet til "multi-data-stream processing".

c. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af hard-disk stationer med en "maksimal bitoverføringshastighed" på mere end 11 Mbit/s.

4. Teknisk note

 

      "SAMENSAT TEORETISK YDEEVNE" (CTP) 

       Forkortelser i denne Tekniske Note 

 CE  "regneenhed" (typisk en aritmetisk logisk enhed) 

 FP  flydende komma 

 XP  fast komma 

 t   udførelsestid 

 XOR  eksklusive OR 

 CPU  centralenhed 

 TP  teoretisk ydeevne (for en enkelt "regneenhed" 

 CTP "sammensat teoretisk ydeevne" (multiple 

 "regneenheder") 

 R   effektiv regnehastighed 

Udførelsestiden »t« udtrykkes i mikrosekunder, og CTP udtrykkes i Mtops (millioner teoretiske operationer i sekundet).

CTP er et mål for den regnemæssige ydeevne i millioner teoretiske operationer i sekundet (Mtops). Ved udregningen af "sammensat teoretisk ydeevne" (CTP) af en konfiguration af "regneenheder", kræves der følgende tre skridt:

1. Udregn den effektive regnehastighed R for hver "regneenhed".

2. Anvend ordlængdejustering på denne hastighed, resulterende i en Teoretisk Ydeevne (TP) for hver "regneenhed". Vælg den største resulterende værdi af TP.

3. Hvis der er mere end ét "regneenhed", kombineres de resulterende TP-værdier i en "sammensat teoretisk ydeevne" for konfigurationen.

NOTER :

1. For sammenlægninger af multiple "regneenheder", der har både delte og udelte undersystemer i lageret, udføres udregningen af "sammensat teoretisk ydeevne" hierarkisk, i to trin: Først sammenlægges grupperne af de "regneenheder", der deler hukommelse, dernæst udregnes "sammensat teoretisk ydeevne" for grupperne ved brug af udregningsmetoden for multiple "regneenheder" der ikke deler hukommelse.

2. En sådan sammenlægning skal ikke anvendes ikke ved datamater, der er forbundet i et ikke-kontrolleret "lokalnet", der ikke er pålagt embargo iflg. 5A001.

3. "Regneenheder" der er begrænset til input/output og ydre funktioner (f.eks. diskettedrev, kommunikations- og videostyreenheder) sammenlægges ikke i denne udregning af "sammensat teoretisk ydeevne".

Nedenstående skema viser fremgangsmåden ved udregning af den effektive udregningshastighed R for hver "regneenhed":

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For "regneenheder" (CE)     Effektiv regnehastighed, R 

 der behandles: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kun XP                1 

                 -------------- 

 (R xp)              3 * (t xp add) 

                 Hvis der ikke udføres add bruges: 

                   1 

                 ------------ 

                 (t xp mult) 

                 Hvis der ikke udføres hverken 

                 adder eller multiplicer, bruges 

                 den hurtigst tilgængelige 

                 aritmetiske operation som følger: 

                   1 

                 --------- 

                 3 * t xp 

                 Se note X & Z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kun FP              Max  1   ,   1 

 (R fp)                --------  --------- 

                   t fp add  t fp mult 

                 Se note X & Y 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Både               Udregn både 

 FP og XP             R xp, R fp 

 (R) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For enkle logikprocessorer,     1 

 der ikke foretager nogen af   ---------- 

 de specificerede aritmetiske   3 * tlog 

 operationer.           Hvis tlog er udførelsestiden for 

                 XOR, eller i tilfælde af logisk 

                 hardware, der ikke udfører XOR, 

                 den hurtigste simple logiske 

                 operation. 

                 Se Note X & Z 

 --------------------------------------------------------------------- 

 For specielle logiske      R = R' * WL/64 

 processorer, der ikke bruger   hvor R' er antallet af resultater 

 nogen af de specificerede    pr. sekund, WL er antallet af bit 

 logiske operationer.       på hvilke den logiske operation 

                 forekommer, og 64 er en faktor, 

                 der omsætter til en 64 bit 

                 operation. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Note X : For "regneenheder" der udfører multiple aritmetiske operationer af en bestemt type i en enkelt cyklus (f.eks. to additioner pr. cyklus), angives udførelsestiden t som:

t = cyklustid ---------------------------------------------------- antallet af aritmetiske operationer pr. maskincyklus

"Rengeenheder", der udfører forskellige typer aritmetiske operationer i en enkelt maskincyklus, skal behandles som multiple, separate "regneenheder", der arbejder samtidigt (f.eks. skal en "regneenhed" der udfører en addition og en multiplikation i een cyklus, behandles som to "regneenhder", hvoraf den første udfører en addition i een cyklus, og den anden udfører en multiplikation i en cyklus).

Hvis en enkelt "regneenhed" har både skalær og vektor-funktion, bruges den korteste værdi for udførelsestiden.

Note Y : Hvis der hverken udføres FP addition eller FP multiplikation,

 

  men "regneenheden" udfører FP division:  R fp =   1 

                           ----------- 

                           tfp divider 

Hvis divisionen ikke udføres, skal fp reciprok bruges. Hvis ingen af de specificerede instruktioner udføres, er den effektive FP-værdi 0.

Note Z : Ved simple logiske operationer udfører en enkelt instruktion en enkelt logisk manipulation med kun to operander af givne længder. I komplekse logiske operationer udfører en enkelt instruktion multiple logiske manipulationer til opnåelse af et eller flere resultater fra to eller flere operander. Hastigheder skal udregnes for alle understøttede operandlængder, ved brug af den hurtigste udførelsesinstruktion for hver operandlængde baseret på:

1. Register-til-register. Udelad ekstraordinært korte udførelses tider der fremkommer ved operationer på en forud fastsat operand eller operander (f.eks. multiplikation med 0 eller 1). Hvis der ikke udføres nogen register-til-register operationer, fortsætter man til (2).

2. Den hurtigste af operationer register-til-hukommelse eller hukommelse-til-register. Hvis heller ikke disse forekommer, fortsætter man til (3).

3. Hukommelse-til-hukommelse.

I hvert af ovenstående tilfælde bruges den korteste udførelsestid, som producenten angiver.

TP for hver understøttet operandlængde WL

Juster den effektive værdi R (eller R') med ordlængdejustering L som følger:

 

       TP = R * L, 

     hvor L = (1/3 + WL/96) 

Note: Ordlængden WL, der bruges i disse kalkulationer, er operand-længden i bit. (Hvis en operation bruger operander af forskellig længde, vælges den største ordlængde).

Kombinationen af en mantisse-ALU og en eksponent-ALU af en flydende-komma-processor eller enhed antages at være een "regneenhed" af en ordlængde (WL) der er lig med antallet af bit i datarepræsentationen (typisk 32 eller 64) i forbindelse med udregningen af den "sammensatte teoretiske ydeevne".

Denne justering bruges ikke ved specielle logiske processorer, som ikke bruger XOR instruktioner. I så fald er TP = R.

VÆLG DEN STØRSTE RESULTERENDE VÆRDI AF TP FOR:

Hver kun-XP "regneenhed" (Rxp)

Hver kun-FP "regneenhed" (Rfp)

Hver kombineret FP og XP "regneenhed" (R)

Hver simpel logikprocessor, der ikke udfører nogen af de specificerede aritmetiske operationer, og

Hver speciel logikprocessor, der ikke bruger nogen af de specificerede aritmetiske eller logiske operationer.

"CTP" for sammenlægninger af "regneenheder", herunder centralenheder

For en centralenhed med en enkelt "regneenhed", CTP = TP

(for "regneenheder" der udfører operationer med både fast og flydende komma,

TP = max (TPfp, TPxp))

for samlinger af multiple "regneenheder", der opererer samtidigt:

Note 1 : For konfigurationer, som ikke tillader alle "regneenhederne" at køre samtidigt, skal den konfiguration af tilladelige "regneenheder" anvendes, som giver den største CTP. TP for hver medvirkende "regneenhed" skal beregnes til den maksimalværdi, der er teoretisk mulig før kombinationens CTP udledes.

Note 2 : En enkelt integreret chip eller et enkelt integreret printkort kan indeholde multiple "regneenheder".

Note 3 : Samtidige operationer antages at finde sted, når datamatens producent opgiver »concurrent«, »parallel« eller »simultaneous« operation eller udførelse i en manual eller brochure for datamaten.

CTP = TP1 + C2 * TP2 + ... Cn * TPn

hvor TP 1 er den højeste TP-værdi, og C i er en koefficient, der fastlægges som en funktion af den indbyrdes forbindelse mellem "regneenhederne", som følger:

For multiple "regneenheder", der deler hukommelse:

C2 = C3 = C4 = ... = Cn = 0,75

Note : "Regneenheder" deler hukommelse, hvis de har adgang til et fælles segment af faststofhukommelse. Denne hukommelse kan omfatte cache-lager, hovedlager eller anden intern hukommelse. Ydre hukommelsesindretninger som diskettestationer, båndstationer eller RAM-diske omfattes ikke.

For multiple "regneenheder", der ikke deler hukommelse, indbyrdes forbundet med en eller flere datakanaler:

 

 Ci =   C * S i 

      ----------- 

      (WLi * TPi) 

(i = 2,........, n)

hvor Si = summen af de maksimale datahastigheder (udtrykt i MByte/s) for alle de datakanaler, der er forbundet til den i'ende "regneenhed" eller gruppe af "regneenheder", der deler hukommelse.

Note : Dette indbefatter ikke kanaler, der er dedikeret til overførsler mellem en individuel processor og dens nærmeste hukommelse eller beslægtet udstyr.

WLi er den operandlængde for hvilken TPi blev udregnet, og faktor 8 er en faktor, der omsætter Si (målt i byte pr. sekund) og WL (i bit).

Note : Hvis Ci overstiger 0,75, finder formlen for den "regneenhed eller gruppe af "regneenheder" anvendelse, der deler direkte adresserbar hukommelse (dvs. at Ci ikke kan overstige 0,75).

KATEGORI 5 - TELEKOMMUNIKATION OG "INFORMATIONSSIKKERHED"

1. Del - TELEKOMMUNIKATION

NOTER :1. I denne kategori defineres embargostatus for komponenter, "lasere", prøve- og produktionsudstyr, materialer og "software" hertil, som er specielt konstrueret til telekommunikationsudstyr eller telekommunikationssystemer, der er defineret i denne Kategori.

2. "Digitale datamater", beslægtet udstyr eller "software", når det er væsentligt for drift og understøtning af det telekommunikationsudstyr, der er beskrevet i denne Kategori, betragtes som specielt konstruerede komponenter, forudsat at de er standardmodeller, der normalt leveres af producenten. Dette omfatter datamatsystemer til drift, administration, vedligeholdelse, konstruktion eller fakturering.

5A1 Udstyr, samlinger og komponenter

5A001a. Enhver type telekommunikationsudstyr med nogen af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

1. Specielt konstrueret til at modstå transiente elektroniske påvirkninger eller elektromagnetiske impulser fra en atomeksplosion.

2. Specielt modstandsdygtige mod gamma-, neutron- eller ionstråling.

3. Specielt konstrueret til at operere udenfor temperaturområdet fra -54 grader C til 124 grader C.

NOTE : 5A001.a.3. finder kun anvendelse på elektronisk udstyr.

NOTE : 5A001.a.2. og 3. finder ikke anvendelse på udstyr i satellitter.

b. Telekommunikationsudstyr eller systemer, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med nogen af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:

NOTE : Telekommunikationsudstyr:

a. Inddelt i følgende grupper eller kombinationer af disse:

1. Radioudstyr (f.eks. sendere, modtagere og transceivere).

2. Linieafslutningsudstyr.

3. Mellemforstærkerudstyr.

4. Repeaterudstyr.

5. Regeneratorudstyr.

6. Transkodere.

7. Multiplexudstyr (statistisk multiplex indbefattet).

8. Modulatorer/demodulatorer (modemer).

9. Transmultiplexudstyr (se CCITT Rec. G701).

10. "Programstyret" digitalt krydskoblingsudstyr.

11. "Gateways" og broer.

12. "Media access units", og

b. Konstrueret til brug i enkelt- eller flerkanalkommunikation via:

1. Tråd (ledning).

2. Koaksialkabel.

3. Lyslederkabel.

4. Elektromagnetisk stråling.

1. Anvender digitalteknik, herunder digitalbehandling af analoge signaler, og beregnet til at operere med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplexniveau på mere end 45 Mbit/s eller "total digital overføringshastighed" på mere end 90 Mbit/s.

NOTE : 5A001.b.1. lægger ikke embargo på udstyr, der er specielt konstrueret til integrering og drift i noget satellitsystem til civil brug.

2. Er "programstyret" digitalt krydskoblingsudstyr med "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port.

3. Er udstyr der indeholder:

a. Modemer der bruger "båndbredde af én talekanal" med "datasignalhastighed" på mere end 19.200 bit/s.

NOTE : 5A001.b.3.a. lægger ikke embargo på dedikeret, autonomt facsimileudstyr med "datasignalhastighed" på højst 14.400 bit/s, der ikke er pålagt embargo iflg. 5A002, 5B002, 5C002, 5D002 eller 5E002 ("2. Del - Informationssikkerhed"). Det indbyggede modem i sådant udstyr skal tillige være af enkelt-chip typen, og det må ikke være muligt at fjerne modemet fra det dedicerede, autonome udstyr.

b. "Kommunikationskanalstyrere" med digitalt output med en "datasignalhastighed" på mere end 64.000 bit/s pr. kanal, eller

c. "Network access controllers" og beslægtet fælles medie med en "digital overføringshastighed" på mere end 33 Mbit/s.

NOTE : Hvis noget udstyr, der ikke er pålagt embargo, indeholder en "network access controller", kan det ikke have nogen type telekommunikationsinterface

undtagen :

Det der er beskrevet, men ikke pålagt embargo, i 5A001.b.3.

4. Anvender en "laser" og har nogen af følgende egenskaber:

a. Transmissionsbølgelængde over 1000 nm.

b. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på mere end 45 MHz.

c. Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker (også kaldet optiske heterodyn- eller homodynteknikker).

d. Anvender bølgelængdedelings-multiplexingteknikker, eller

e. Udfører "optisk forstærkning".

5. Er radioudstyr, der opererer ved indgangs- og udgangsfrekvenser på mere end:

a. 31 GHz til satellit-jordstationsformål.

b. 26,5 GHz til andre formål.

NOTE : 5A001.b.5.b. lægger ikke embargo på udstyr til civil brug, der er i overensstemmelse med et ITU-tildelt bånd mellem 26,5 og 31 GHz.

6. Er radioudstyr der:

a. Anvender kvadratur-amplitude-modulations(QAM)-teknikker over niveau 4, hvis den "totale digitale overføringshastighed" er højere end 8,5 Mbit/s.

b. Anvender kvadratur-amplitude-modulations(QAM)-teknikker over niveau 16 hvis den "totale digitale overføringshastighed" er lig med eller lavere end 8,5 Mbit/s, eller

c. Anvender andre digitale modulationsteknikker og har "spektral effektivitet" på over 3 bit/s/Hz.

NOTE : 5A001.b.6.b. lægger ikke embargo på udstyr, der er specielt konstrueret til integrering og drift i noget satellitsystem til civilt brug.

7. Er radioudstyr, der opererer i 1,5 til 87,5 MHz båndet og har nogen af følgende egenskaber:

a. 1. Automatisk forudsigelse og valg af frekvenser og "totale digitale overføringshastigheder" pr. kanal til optimering af transmissionen, og

2. Omfatter en lineær effektforstærkerkonfiguration med kapacitet til at understøtte multiple signaler samtidigt ved en udgangseffekt på 1 kW eller mere i 1,5 til 30 MHz frekvensområdet eller 250 W eller mere i 30 til 87,5 MHz frekvensområdet, over en "momentan båndbredde" på én oktav eller mere og med et harmonisk og forvrængningsindhold i udgangen, der er bedre end -80 dB, eller

b. Omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal.

8. Er radioudstyr der anvender "spredt spektrum" eller "frequency agilitet"(frekvenshop)-teknikker med nogen af følgende egenskaber:

a. Brugerprogrammerbare spredekoder, eller

b. Total transmitteret båndbredde, der er mindst 100 gange båndbredden for nogen enkelt informationskanal, og over 50 kHz.

9. Er digitalt styrede radiomodtagere med mere end 1000 kanaler, som:

a. Automatisk søger eller skanner en del af det elektromagnetiske spektrum.

b. Identificerer de modtagne signaler eller sendertypen, og

c. Har en "frekvensskiftetid" på mindre end 1 ms.

10. Yder digitale "signalbehandlings"-funktioner som følger:

a. Talekodning ved hastigheder på mindre end 2400 bit/s.

b. Bruger kredsløb, der omfatter "brugertilgængelig programmerbarhed" af digitale "signalbehandlings"kredsløb som overskrider grænserne i 4A003.g.

11. Er undervandskommunikationssystemer med nogen af følgende egenskaber:

a. Akustisk bærefrevens udenfor området fra 20 til 60 kHz.

b. Bruger en elektromagnetisk bærefrekvens på under 30 kHz, eller

c. Bruger elektroniske strålestyringsteknikker.

c. "Programstyret" centraludstyr og beslægtede signalsystemer, med nogen af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NOTE : Statistiske multipleksere med digitalt input og digitalt output til udførelse af kobling behandles som "programstyrede" centralenheder.

1. "Fælleskanalsignalering".

NOTE : Signalsystemer i hvilke signalkanalen indføres og refererer til højst 32 multipleksede kanaler, der danner en centrallinie på højst 2,1 Mbit/s, og i hvilke signalinformationen bæres i en fast, tidsdelt multiplexet kanal uden brug af adresserede meddelelser, betragtes ikke som "fælleskanalsignal"systemer.

2. Indeholder "Integrated Services Digital Network"(ISDN)-funktioner og har en af følgende egenskaber:

a. Centralterminal-(f.eks. abonnentlinie-)interfaces med en "digital overføringshastighed" på det højeste multiplex-niveau på mere end 192.000 bit/s, inklusive den tilknyttede signalkanal (f.eks. 2B+D), eller

b. Den evne, at et signal, der modtages af et relæ på en given kanal der har relation til en kommunikation på en anden kanal, kan blive ledt igennem til en anden centralenhed.

NOTE : 5A001.c.2. udelukker ikke:

1. Vurdering og passende forholdsregler, der tages af den modtagende centralenhed.

2. Urelateret brugermeddelelsestrafik på en D-kanal i et ISDN.

3. Multi-niveau prioritet og preemptiv prioritet til kredsløbskobling.

NOTE : 5A001.c.3. lægger ikke embargo på opkalds-preemption på et enkelt niveau.

4. "Dynamisk adaptiv trafikdirigering".

5. Trafikdirigering eller kobling af "datagram"-pakker.

6. Trafikdirigering eller kobling af "fast select"-pakker.

NOTE : Restriktionerne i 5A001.c.5. og 6. finder ikke anvendelse på net, der kun bruger "network access controllers" eller på "network access controllers" selv.

7. Beregnet til automatisk hand-off af celleradioopkald til andre cellecentraler eller til automatisk forbindelse til en central abonnentdatabase, der er fælles for mere end een centralenhed.

8. Er pakkefordelingscentraler, kredsløbscentraler og trafikdirigeringsenheder med porte eller linier, der overstiger enten:

a. "Datasignalhastighed" på 64.000 bit/s pr. kanal for en "kommunikationskanalstyrer", eller

NOTE : 5A001.c.8.a. udelukker ikke multiplexing over en komposit kæde af kommunikationskanaler, der ikke er pålagt embargo iflg. 5A001.c.8.a.

b. "Digital overføringshastighed" på 33 Mbit/s for en "network access controller" og beslægtet fællesmedie.

9. "Optisk kobling".

10. Anvender "Asynchronous Transfer Mode"(ATM)-teknikker.

11. Indeholder "programstyret" digitalt, krydskoblet udstyr med en "digital overføringshastighed" på mere end 8,5 Mbit/s pr. port.

d. Centralnetstyring med begge følgende egenskaber:

1. Modtager data fra knudepunkterne, og

2. Behandler disse data for at styre trafikken uden at dette kræver operatørbeslutninger, og udfører dermed "dynamisk adaptiv trafikdirigering".

NOTE : 5A001.d. udelukker ikke trafikstyring som en funktion af forudsigelige, statistiske trafikforhold.

e. Lyslederkommunikationskabler, optiske fibre og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, som følger:

1. Optiske fibre eller kabler af mere end 50 m længde med en af følgende egenskaber:

a. Beregnet til single-mode operation, eller

b. For optiske fibre, i stand til at modstå en »proof test« trækprøvning på mindst 2 x 10 9 N/m2.

Teknisk note : »Proof Test«: On-line eller off-line produktionsprøve, som dynamisk påfører en foreskrevet trækspænding på en 0,5 til 3 m lang fiber ved en løbehastighed på 2 til 5 m/s, mens den passerer mellem ruller, der er ca. 150 mm i diameter. Rumtemperaturen er nominelt 20 grader C og den relative fugtighed 40%.

NB : Tilsvarende nationale standarder kan bruges til at udføre denne »proof test«.

2. Komponenter og tilbehør der er specielt konstrueret til optiske fibre eller kabler, der er pålagt embargo iflg. 5A001.e.1., undtagen forbindelsesmuffer til brug med optiske fibre eller kabler med et gentageligt koblingstab på 0,5 dB eller mere.

3. Lyslederkabler og tilbehør beregnet til undervandsbrug. (Om lysleder-skroggennemføringer eller forbindelsesmuffer, se 8A002.c.).

f. Phased array antenner der opererer over 10,5 GHz, indeholdende aktive elementer og fordelte komponenter, og beregnet til at tillade elektronisk styring af strålens form og retning, undtagen antenner til landingssystemer med instrumenter, der overholder ICAO-standarder (mikrobølge-landingssystemer (MLS)).

5A101 Fjernmålings- og fjernstyringsudstyr der kan anvendes til "missiler".

NOTE : Denne position lægger ikke embargo på udstyr der er specielt konstrueret til at blive brugt til fjernstyring af modelflyvemaskiner, modelbåde eller modelkøretøjer, og som har en feltstyrke på højst 200 mikrovolt pr. meter på en afstand af 500 m.

5B1 Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

5B001a. Udstyr og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, der specielt beregnet til:

1. Udvikling af udstyr, materialer, funktioner eller karakteristika, der er pålagt embargo iflg. 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 eller 5E001, herunder måle- eller prøveudstyr.

2. Produktion af udstyr, materialer, funktioner eller karakteristika, der er pålagt embargo iflg. 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 eller 5E001, herunder måle-, prøve- eller reparationsudstyr.

3. Brug af udstyr, materialer, funktioner eller karakteristika, der overstiger noget af de mindst krævende embargokriterier der finder anvendelse i 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 eller 5E001, herunder måle-, reparations- eller prøveudstyr.

NOTE : 5B001.a. lægger ikke embargo på optiske fibre og udstyr til karakterisering af "optisk fiber preform", der ikke bruger halvleder-"lasere".

b. Andet udstyr som følger:

1. Prøveudstyr til bitfejlhastighed (BER) der er konstrueret eller modificeret til at prøve det udstyr, der er pålagt embargo iflg. 5A001.b.1.

2. Datakommunikationprotokol-analysatorer, prøveapparater og simulatorer til funktioner der er pålagt embargo iflg. 5A001.b.1.

3. Selvstændige "programstyrede" radiotransmissionsmediesimulatorer/ kanalberegnere, der specielt er konstrueret til at prøve udstyr der er pålagt embargo iflg. 5A001.b.5.

5C1 Materialer

5C001 Preforms af glas eller af noget andet materiale der er optimeret til fremstilling af optiske fibre der er pålagt embargo iflg. 5A001.e.

5D1 Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

5D001 a. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller materialer der er pålagt embargo iflg. 5A001, 5B001 eller 5C001.

b. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til at understøtte "teknologi" der er pålagt embargo iflg. 5E001.

c. Specifik "software" som følger:

1. "Generisk software", hvis det ikke er i maskinudførlig form, der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af "programstyret" digitalt koblingsudstyr eller systemer.

2. "Software", hvis det ikke er i maskinudførlig form, der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af digitalt celleradioudstyr eller systemer.

3. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til at tilvejebringe egenskaber, funktioner eller karakteristika i udstyr, der er pålagt embargo iflg. 5A001 eller 5B001.

4. "Software" som tilvejebringer mulighed for uddragning af "kildekode" af telekommunikations-"software" der er pålagt embargo iflg. denne Kategori.

5. "Software" der er specielt beregnet til "udvikling" eller "produktion" af "software" der er pålagt embargo iflg. 5D001.

(Om "software" til "signalbehandling" se også 4D og 6D).

5E1 Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

a. "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling", "produktion" eller "brug" (eksklusive drift) af udstyr, systemer, materialer eller "software", der er pålagt embargo iflg. 5A001, 5B001, 5C001 eller 5D001.

b. Specifikke teknologier som følger:

1. "Krævet" "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af telekommunikationsudstyr der er specielt konstrueret til brug i satellitter.

2. "Teknologi" til "udvikling" eller "brug" af laserkommunikationsteknikker med evne til automatisk indhentning og sporing af signaler og opretholdelse af kommunikation gennem exoatmosfæren eller under vandoverfladen.

3. "Teknologi" til behandling og pålægning af belægninger på optisk fiber specielt beregnet til at gøre den egnet til brug under vandet.

4. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr der anvender teknikker med "Synkront Digitalt Hierarki" (SDH) eller "Synkront Optisk Net" (SONET).

5. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af "switch fabric" der overstiger 64.000 bit pr. sekund pr. informationskanal, undtagen til digital krydskobling integreret i centralen.

6. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af centraliseret netkontrol.

7. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af digitale celleradiosystemer.

8. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af "Integrated Services Digital Network" (ISDN).

5E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr der er specificeret i 5A101.

2. Del - "INFORMATIONSSIKKERHED"

NOTE: Embargostatus for "informationssikkerheds"-udstyr, "software", systemer, "samlinger" der er specielle for den konkrete anvendelse, moduler, integrerede kredsløb, komponenter eller funktioner, defineres i denne kategori, selv om de er komponenter eller "elektroniske samlinger" i andet udstyr.

5A2 Udstyr, samlinger og komponenter

5A002 Systemer, udstyr, "elektroniske samlinger" der er specielle for den konkrete anvendelse, moduler, eller integrerede kredsløb til "informationssikkerhed", som følger, og andre specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptografi" ved brug af digitalteknik til sikring af "informationssikkerhed".

b. Konstrueret eller modificeret til at udføre kryptoanalytiske funktioner.

c. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptografi" ved hjælp af analoge teknikker til sikring af "informationssikkerhed", undtagen

1. Udstyr der bruger "fast" båndscrambling på ikke over 8 bånd og i hvilket transpositionerne ikke skifter hyppigere end én gang i sekundet.

2. Udstyr der bruger "fast" båndscrambling på mere end 8 bånd og i hvilket transpositionerne ikke skifter hyppigere end én gang hvert tiende sekund.

3. Udstyr der bruger "fast" frekvensinvertering og i hvilket transpositionerne ikke skifter hyppigere end én gang i sekundet.

4. Facsimile udstyr.

5. Radiospredningsudstyr til en begrænset lytterkreds.

6. Civilt fjernsynsudstyr.

d. Konstrueret eller modificeret til at undertrykke de kompromitterende udsendelser af informationsbærende signaler.

NOTE : 5A002.d lægger ikke embargo på udstyr, der er specielt konstrueret til at undertrykke udstråling af sundheds- eller sikkerhedsgrunde.

e. Konstrueret eller modificeret til at bruge kryptografiske teknikker til at danne spredekoden til "spredt spektrum" eller hoppekoden til "frequency agility"-systemer.

f. Konstrueret eller modificeret til at yde godkendt eller godkendelig "multilevel-sikkerhed" eller brugerisolering på et niveau, der ligger højere end Class B2 i »Trusted Computer System Evaluation Criteria« (TCSEC) eller tilsvarende standard.

g. Kommunikationskabelsystemer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge mekaniske, elektriske eller elektroniske midler til opdagelse af hemmelig aflytning.

NOTE : 5A002 lægger ikke embargo på:

a. "Personligt chipkort" der bruger "kryptografi", der er begrænset til brug alene i udstyr eller systemer, som følger:

1. Fritaget for embargo iflg. 5A002.c.1. til c.6..

2. Fritaget for embargo iflg. b., c. eller e. i denne note.

3. a. Adgangskontroludstyr, som f.eks. automatiske bankkasserermaskiner, selvbetjente kontoudtogsprintere eller skranketerminaler, som beskytter adgangskoder eller personnumre (PIN) eller lignende data for at forhindre uautoriseret adgang til faciliteter, men som ikke tillader kryptografering af filer eller tekst, undtagen når det er i direkte forbindelse med adgangskode eller PIN-beskyttelse.

b. Datagodkendelsesudstyr der udregner en Message Authentication Code (MAC) eller et lignende resultat til sikring af at der ikke er sket nogen ændring af tekst, eller til godkendelse af brugere, men som ikke tillader kryptografering af data, tekst eller andre medier, andet end hvad der kræves til godkendelse.

c. Kryptografisk udstyr der er specielt konstrueret, udviklet eller modificeret til brug i maskiner til bank- eller pengetransaktioner, som f.eks. automatiske bankkasserermaskiner, selvbetjente kontoudtogsprintere, skranketerminaler, eller udstyr til kryptografering af transaktioner mellem banker, og beregnet til brug alene til sådanne formål.

d. Bærbare (personlige) eller mobile radiotelefoner til civil brug, f.eks. til brug med kommercielle, civile, celleradiokommunikationssystemer, der omfatter kryptografering.

b. Udstyr der indeholder "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

c. Modtageudstyr til radioudsendelser, betalingsfjernsyn eller lignende fjernsyn med et begrænset publikum af forbrugertypen, uden digital kryptografering, og hvor digital afkryptografering er begrænset til video-, audio- eller styringsfunktioner.

d. Bærbare (personlige) eller mobile radiotelefoner til civil brug, f.eks. til brug med kommercielle, civile, celleradiokommunikationssystemer der omfatter kryptografering, når de medføres af deres brugere.

e. Afkryptograferingsfunktioner, der er specielt beregnet til at tillade behandling af kopibeskyttet "software", under forudsætning af at afkryptograferingsfunktionerne ikke er brugertilgængelige.

5B2 Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

5B002 a. Udstyr der er specielt konstrueret til:

1. Udvikling af udstyr eller funktioner, der er pålagt embargo iflg. 5A002, 5B002, 5D002 eller 5E002, herunder måle- eller prøveudstyr.

2. Produktion af udstyr eller funktioner der er pålagt embargo iflg. 5A002, 5B002, 5D002 eller 5E002, herunder måle-, prøve-, reparations- eller produktionsudstyr.

b. Måleudstyr der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af de "informationssikkerheds"funktioner, der er pålagt embargo iflg. 5A002 eller 5D002.

5C2. Materialer

Ingen

5D2 Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

5D002 a. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 5A002, 5B002 eller 5D002.

b. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til at understøtte "teknologi", der er pålagt embargo iflg. 5E002.

c. Specifik "software" som følger:

1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer funktioner i det udstyr, der er pålagt embargo iflg. 5A002 eller 5B002.

2. "Software" til certificering af "software", der er pålagt embargo iflg. 5D002.c.1.

3. "Software" der er udviklet eller modificeret til at beskytte mod forsætlig beskadigelse af datamater, som f.eks. virus.

NOTE : 5D002. lægger ikke embargo på:

a. "Software" der er "krævet" til den "brug" af udstyr, der er fritaget for embargo iflg. note til 5A002.

b. "Software" der yder nogle af de funktioner af udstyr, der er fritaget for embargo iflg. note til 5A002.

5E2 Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

5E002 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 5A002, 5B002 eller 5D002.

KATEGORI 6 - FØLERE OG LASERE

6A Udstyr, samlinger og komponenter

6A1 Akustisk udstyr

6A001a. Akustiske systemer til brug på havet, udstyr eller specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

1. Aktive (sender eller sender/modtager) systemer, udstyr eller specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

NOTE : 6A001.a.1. lægger ikke embargo på:

a. Ekkolod, der virker lodret under apparatet, idet der ikke medtages en skannefunktion på mere end +/- 10 grader, og er begrænsede til at måle vanddybden, afstanden til objekter under vandoverfladen eller havbunden eller til søgning efter fisk.

b. Akustiske fyr, som følger:

1. Akustiske nødfyr, eller

2. Pingere der er specielt konstrueret til genfinding af eller tilbagevenden til en position under vandet.

a. Bredbanede undersøgelsessystemer til topografisk kortlægning af havbunden:

1. Konstrueret til:

a. At foretage målinger under en vinkel på mere end 10 grader fra lodret, og

b. At måle dybder på mere end 600 m under vandoverfladen, og

2. Konstrueret til:

a. At omfatte multiple stråler, hvoraf ingen er på mindre end 2 grader, eller

b. En datanøjagtighed der er bedre end 0,5% af vanddybden over det målte områdes bredde som et gennemsnit af de individuelle målinger i den målte bredde.

b. Objektsøgnings- eller stedbestemmelsessystemer med nogen af følgende egenskaber:

1. Sendefrekvens under 10 kHz.

2. Lydtrykniveau højere end 224 dB (reference 1 mikropascal på 1 m) til udstyr med en driftsfrekvens i båndet fra 10 kHz til 24 kHz inklusive.

3. Lydtrykniveau højere end 235 dB (reference 1 mikropascal på 1 m) til udstyr med en driftsfrekvens i båndet mellem 24 kHz og 30 kHz.

4. Danner stråler på mindre end 1 grad på nogen akse og har en driftsfrekvens på mindre end 100 kHz.

5. Konstrueret til at modstå tryk under normal drift på dybder på mere end 1.000 m og med transducere der:

a. Er dynamisk trykkompenserede, eller

b. Har andet end blyzirconattitanat som transducerelement, eller

6. Konstrueret til at operere med en utvetydig visningsafstand på mere end 5120 m.

c. Akustiske projektører, herunder transducere, der omfatter piezoelektriske, magnetostriktive, elektrostriktive, elektrodynamiske eller hydrauliske elementer, der opererer individuelt eller i en beregnet kombination, med nogen af følgende egenskaber:

NOTE : Embargostatus for akustiske projektører, herunder transducere, specielt konstrueret til andet udstyr, bestemmes af det andet udstyrs embargostatus.

1. Momentant udstrålet akustisk effekttæthed på mere end 0,01 mW/mm2/Hz for udstyr, der opererer ved frekvenser under 10 kHz.

2. Vedvarende udstrålet akustisk effekttæthed på mere end 0,001 mW/mm2/Hz for udstyr, der opererer ved frekvenser på under 10 kHz.

Teknisk note : Akustisk effekttæthed fremkommer ved division af den akustiske udgangseffekt med produktet af arealet af den udstrålende overflade og driftsfrekvensen.

3. Konstrueret til at modstå trykket ved normal drift på dybder på mere end 1000 m, eller

4. Side-lobe'-undertrykkelse på mere end 22 dB.

NOTE : 6A001.a.1.c. lægger ikke embargo på elektroniske støjkilder, der kun leder lyden lodret, eller mekaniske (f.eks. luftkanoner eller dampstød-kanoner) eller kemiske (f.eks. eksplosive) støjkilder.

d. Akustiske systemer, udstyr eller specielt konstruerede komponenter til bestemmelse af overflade- eller undervandsfartøjers position, og konstrueret til:

NOTE : 6A001.a.1.d. omfatter udstyr der bruger kohærent "signalbehandling" mellem to eller flere fyr og den hydrofonenhed, der findes ombord på overflade- eller undervandsfartøjet, eller er i stand til automatisk at korrigere for fejl på grund af lydens udbredelseshastighed ved udregning af et punkt.

1. At operere over en afstand på mere end 1000 m med en placeringsnøjagtighed på mindre end 10 m effektivværdi ved måling på en afstand af 1000 m, eller

2. At modstå trykket på dybder på mere end 1.000 m.

2. Passive (modtagende, uanset om de ved normal anvendelse har forbindelse med separat, aktivt udstyr) systemer, udstyr eller specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

a. Hydrofoner (transducere) med nogen af følgende egenskaber:

1. Omfattende kontinuerlige, bøjelige følere eller samlinger af diskrete følerelementer med enten diameter eller længde på mindre end 20 mm og med adskillelse mellem elementerne på mindre end 20 mm.

2. Med nogen af følgende følerelementer:

a. Lysledere.

b. Piezoelektriske polymerer, eller

c. Bøjelige, keramiske, piezoelektriske materialer.

3. Hydrofonfølsomhed bedre end -180 dB på nogen dybde uden accelerationskompensation.

4. Når de er konstrueret til at operere på dybder på højst 35 m, med hydrofonfølsomhed der er bedre end -186 dB med accelerationskompensation.

5. Når de er konstrueret til normalt at operere på dybder på mere end 35 m, med hydrofonfølsomhed der er bedre end -192 dB med accelerationskompensation.

6. Når de er konstrueret til normalt at operere på dybder på mere end 100 m, med hydrofonfølsomhed der er bedre end -204 dB, eller

7. Konstrueret til at operere på dybder på mere end 1.000 m.

Teknisk Note : Hydrofonfølsomhed defineres som tyve gange 10-logaritmen af forholdet mellem udgangsspændingens effektivværdi og en reference på 1 V eff., når hydrofonføleren, uden forforstærker, anbringes i et akustisk planbølgefelt med et effektivt tryk på 1 mikropascal. For eksempel ville en hydrofon med en følsomhed på -160 dB (reference 1 V pr. mikropascal) yde en udgangsspænding på 10 -8 V i et sådant felt, medens en hydrofon med -180 dB følsomhed kun ville yde 10 -9 V udgangsspænding. -160 dB er derfor bedre end -180 dB.

b. Slæbte akustiske hydrofonsystemer med:

1. Afstand mellem hydrofongrupperne på mindre end 12,5 m.

2. Afstand mellem hydrofongrupperne på 12,5 m til mindre end 25 m og konstrueret eller i stand til at blive modificeret til at operere på dybder på mere end 35 m, eller

Teknisk note : »I stand til at blive modificeret« i betydningen i 6A001.a.2.b.2. vil sige at være forberedt til at tillade ændring af ledningsføring eller forbindelser til at forandre afstanden mellem hydrofongrupperne eller grænserne for operationsdybde. Disse modificeringsmuligheder er: Reserveledninger mere end 10% af antallet af ledninger, justeringsblokke til ændring af afstanden mellem hydrofongrupper eller interne indretninger til begrænsning af dybde, som er justerbare, eller som kontrollerer mere end én hydrofongruppe.

3. Afstand mellem hydrofongrupperne på mindst 25 m og beregnet til at operere på dybder på mere end 100 m.

4. Kursfølere der er pålagt embargo iflg. 6A001.a.2.d.

5. Ikke-metalliske styrkedele eller langsgående forstærkede systemslanger.

6. Et samlet system med en diameter på mindre end 40 mm.

7. Multipleksede hydrofongruppesignaler, eller

8. Hydrofonegenskaber som specificeret i 6A001.a.2.a.

c. Behandlingsudstyr der er specielt konstrueret til slæbte akustiske hydrofonsystemer, med nogen af følgende egenskaber:

1. Fast Fourier eller anden transformering af mindst 1024 komplekse punkter på mindre end 20 ms uden "bruger-tilgængelig programmerbarhed", eller

2. Tids- eller frekvensdomænebehandling og korrelering, herunder spektralanalyse, digital filtrering og stråleformning ved hjælp af Fast Fourier eller andre transformeringer eller processer med "brugertilgængelig programmerbarhed".

d. Kursfølere med en bedre nøjagtighed end +/- 0,5 grader, og

1. Konstrueret til indbygning i systemets slange og til at operere på dybder på mere end 35 m eller med en justerbar eller aftagelig dybdeføler for at operere på dybder på mere end 35 m, eller

2. Konstrueret til anbringelse udenpå systemets slange og med en føler der kan operere under 360 grader rulning på dybder på mere end 35 m.

b. Jordgeofoner som kan konverteres til brug i systemer til brug på havet, udstyr eller specielt konstruerede komponenter, som er pålagt embargo iflg. 6A001.a.2.a.

c. Sonar-log-udstyr med korrelationshastighed konstrueret til måling af vandret hastighed af udstyrsbæreren i forhold til havbunden over afstande mellem bæreren og havbunden på mere end 500 m.

6A002 Optiske følere

NB: SE OGSÅ 6A102.

a. Optiske detektorer, som følger:

NOTE: 6A002.a. lægger ikke embargo på germanium- eller siliciumfotoinstrumenter.

1. "Rum-kvalificerede" faststofdetektorer med nogen af følgende egenskaber:

a. 1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 10 nm, men ikke over 300 nm, og

2. Respons på mindre end 0,1% i forhold til spidsresponsen ved en bølgelængde på mere end 400 nm.

b. 1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 900 nm, men ikke på mere end 1.200 nm, og

2. Respons"tidskonstant" på 95 ns eller mindre, eller

c. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1.200 nm, men ikke på mere end 30.000 nm.

2. Billedforstærkerrør og specielt konstruerede komponenter her til, som følger:

a. Billedforstærkerrør med alle følgende egenskaber:

1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke på mere end 1050 nm.

2. Omfattende en mikrokanalplade til elektron-billedforstærkning med hulafstand (center-til-center) på mindre end 25 mikrometer, og

3. a. S-20, S-25 eller multialkali fotokatode, eller

b. GaAs eller GaInAs fotokatode.

b. Specielt konstruerede komponenter, som følger:

1. Fiberoptik billedinvertere.

2. Mikrokanalplader med begge følgende egenskaber:

a. 15.000 eller flere hule rør pr. plade, og

b. Hulafstand (center-til-center) på mindre end 25 mikrometer, eller

3. GaAs eller GaInAs fotokatoder.

3. Ikke-"rumkvalificerede" »billedplansystemer« med nogen af følgende egenskaber:

Teknisk note :

Lineære eller todimensionelle multi-element detektorsystemer betegnes som »billedplansystemer«.

NOTER : 1. 6A002.a.3. omfatter fotoledende systemer og fotoelementsystemer.

2. 6A002.a.3. lægger ikke embargo på silicium-»billedplansystemer«, multi-element (ikke mere end 16 elementer) indkapslede fotoledende celler eller pyroelektriske detektorer, der bruger noget af følgende:

a. Blysulfid.

b. Triglycinsulfat og varianter.

c. Bly-lantan-zirconiumtitanat og varianter.

d. Lithiumtantalat.

e. Polyvinylidenfluorid og varianter.

f. Strontium-bariumniobat og varianter, eller

g. Blyselenid.

a. 1. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 900 nm, men ikke på mere end 1050 nm, og

2. Respons-"tidskonstant" på mindre end 0,5 ns.

b. 1. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1050 nm, men ikke på mere end 1200 nm, og

2. Respons-"tidskonstant" på 95 ns eller mindre, eller

c. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1200 nm, men ikke på mere end 30.000 nm.

4. Ikke-"rum-kvalificerede" enkelt-element- eller ikke-billedplan multi-element-halvlederfotodioder eller fototransistorer med begge følgende egenskaber:

a. Spidsrespons i bølgelængdeområdet over 1200 nm men ikke over 30.000 nm, og

b. Respons-"tidskonstant" på 0,5 ns eller mindre.

b. "Multispektrale billedfølere" der er konstrueret til fjernfølingsformål, med nogen af følgende egenskaber:

1. Instantaneous-Field-Of-View (IFOV) på mindre end 200 mikroradianer, eller

2. Specificeret til drift i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke på mere end 30.000 nm, og

a. Givende udgangs-billeddata i digitalt format, og

b. 1. "Rum-kvalificeret", eller

2. Konstrueret til brug i luftfartøjer og med anvendelse af andet end siliciumdetektorer, og med et IFOV på mindre end 2,5 milliradianer.

c. Billedudstyr til direkte betragtning med billeddannelse i det synlige eller infrarøde spektrum, med noget af følgende:

1. Billedforstærkerrør som er pålagt embargo iflg. 6A002.a.2., eller

2. Billedplansystemer som er pålagt embargo iflg. 6A002.a.3.

Teknisk Note : "Direkte betragtning" refererer til billeddannende udstyr, der giver et visuelt billede for en menneskelig operatør uden at omdanne billedet til et elektronisk signal til visning på fjernsyn, og som ikke kan optage eller lagre billedet fotografisk, elektronisk eller på nogen anden måde.

NOTE : 6A002.c. lægger ikke embargo på følgende udstyr, der omfatter andet end GaAs eller GaInAs fotokatoder:

a. Industriel eller civil alarm ved indtrængen, kontrol med trafik eller industriel bevægelse eller tællesystemer.

b. Medicinsk udstyr.

c. Industrielt udstyr til brug ved inspektion, sortering eller analyse af materialeegenskaber.

d. Flammedetektorer til industriovne.

e. Udstyr specielt konstrueret til laboratoriebrug.

d. Specielle hjælpekomponenter til optiske følere, som følger:

1. "Rum-kvalificerede" kryokølere.

2. Ikke-"rum-kvalificerede" kryokølere med kølekildetemperatur under 218 K (-55 grader C), som følger:

a. Lukkede kredsløb med en opgivet Mean-Time-To-Failure (MTTF), eller Mean-Time-Between-Failures (MTBF), på mere end 2500 timer.

b. Joule-Thomson (JT) selvregulerende minikølere med en (udvendig) diameter på mindre end 8 mm diameter.

3. Optiske følefibre:

a. Specielt fremstillede enten ved deres sammensætning eller struktur, eller modificeret med belægning til at være akustisk, termisk, inertimæssigt, elektromagnetisk eller nukleært strålefølsomme, eller

b. Modificeret strukturelt til at have en "beat length" på mindre end 50 mm (høj dobbeltbrydning).

6A003 Kameraer

NB: SE OGSÅ 6A203.

a. Instrumenteringskameraer, som følger:

1. High-speed filmkameraer der bruger ethvert filmformat fra 8 mm til 16 mm inklusive, i hvilke filmen bliver fremført kontinuerligt under hele optageperioden, og som kan optage ved billedhastigheder på mere end 13.150 billeder i sekundet.

NOTE : 6A003.a.1. lægger ikke embargo på filmkameraer til normale civile formål.

2. Mekaniske high-speed kameraer, i hvilke filmen ikke bevæges, og som kan optage ved hastigheder på mere end 1.000.000 billeder i sekundet på hele billedhøjden af 35 mm film, eller ved proportionalt højere hastigheder på mindre billedhøjder, eller ved proportionalt lavere hastigheder på større billedhøjder.

3. Mekaniske eller elektroniske streak-kameraer med skrivehastighed på mere end 10 mm pr. mikrosekund.

4. Elektroniske billedkameraer med en hastighed på mere end 1.000.000 billeder i sekundet.

5. Elektroniske kameraer med:

a. Elektronisk lukkerhastighed (gating-funktion) på mindre end 1 mikrosekund pr. hele billede, og

b. Udlæsningstid der tillader en billedhastighed på mere end 125 hele billeder i sekundet.

b. Billedkameraer, som følger:

NOTE : 6A003.b. lægger ikke embargo på fjernsyns- eller videokameraer, der er specielt konstruerede til fjernsynsudsendelser.

1. Videokameraer der omfatter faststoffølere, med nogen af følgende egenskaber:

a. Mere end 4 x 10 6 "aktive pixel" pr. faststofsystem til monokrome (sort-hvide) kameraer.

b. Mere end 4 x 10 6 "aktive pixel" pr. faststofsystem til farvekameraer omfattende tre faststofsystemer, eller

c. Mere end 12 x 10 6 "aktive pixel" til faststofsystem-farvekameraer omfattende eet faststofsystem.

2. Skanning-kameraer og skanning-kamerasystemer:

a. Omfattende lineære detektorsystemer med mere end 8192 elementer pr. system, og

b. med mekanisk skanning i een retning.

3. Omfattende billedforstærkere, som er pålagt embargo iflg. 6A002.a.2.a.

4. Omfattende billedplansystemer, som er pålagt embargo iflg. 6A002.a.3.

NOTE : Om kameraer der er specielt konstruerede eller modificerede til undervandsbrug, se 8A002.d. og 8A002.e.

6A004 Optisk udstyr

a. Optiske spejle (reflektorer), som følger:

1. "Deformerbare spejle" med enten ubrudte eller multi-element overflader, og specielt konstruerede komponenter hertil, i stand til dynamisk justering af dele af spejlets overflade ved frekvenser på mere end 100 Hz.

2. Lette monolitiske spejle med middel-"ækvivalent massetæthed" på mindre end 30 kg/m2 og totalvægt på mere end 10 kg.

3. Lette "kompositte" eller skum-spejlkonstruktioner med middel-"ækvivalent massetæthed" på mindre end 30 kg/m2 og totalvægt på mere end 2 kg.

4. Strålestyringsspejle med diameter eller storakse på mere end 100 mm, og som bevarer en fladhed på lambda/2 eller bedre (lambda er lig med 633 nm) med styringsbåndbredde på mere end 100 Hz.

b. Optiske komponenter fremstillet af zinkselenid (ZnSe) eller zinksulfid (ZnS) med transmission i bølgelængdeområdet på mere end 3000 nm, men ikke på mere end 25.000 nm og nogen af følgende egenskaber:

1. Mere end 100 cm3 volumen, eller

2. Mere end 80 mm i diameter eller storakse og 20 mm tykkelse

 • (dybde).

c. "Rum-kvalificerede" komponenter til optiske systemer, som følger:

1. Gjort lette til mindre end 20% "ækvivalent massetæthed" sammenlignet med en massiv blanket med samme blænde og tykkelse.

2. Substrater, substrater med overfladebelægninger (enkelt-lag eller multi-lag, metalliske eller dielektriske, ledende, halvledende eller isolerende) eller med beskyttelsesfilm.

3. Segmenter eller samlinger af spejle konstrueret til samling i rummet til et optisk system med en samleblænde svarende til eller større end en enkelt linse af 1 meter i diameter.

4. Fremstillet af "kompositte" materialer med lineær termisk udvidelseskoefficient lig med eller mindre end 5 x 10 -6 i nogen koordinatretning.

d. Optiske filtre, som følger:

1. For bølgelængder der er længere end 250 nm, bestående af multi-lags optiske belægninger og med nogen af følgende egenskaber:

a. Båndbredder lig med eller mindre end 1 nm Full Width Half Intensity (FWHI) og spidstransmission på 90% eller mere, eller

b. Båndbredder lig med eller mindre end 0,1 nm FWHI og spidstransmission på 50% eller mere.

NOTE: 6A004.d.1. lægger ikke embargo på optiske filtre med faste luftåbninger eller Lyot-type filtre.

2. For bølgelængder på mere end 250 nm, med alle følgende egenskaber:

a. Afstemmelige over et spektralt område på mindst 500 nm.

b. Momentan optisk gennemgang på 1,25 nm eller mindre.

c. Bølgelængde som kan genindstilles indenfor 0,1 ms til en nøjagtighed på 1 nm eller bedre i det afstemmelige spektralområde, og

d. Enkelt spidstransmission på 91% eller mere.

3. Optiske opacitetsomskiftere (filtre) med et synsfelt på 30 grader eller bredere og responstid lig med eller mindre end 1 ns. e. Optisk kontroludstyr, som følger:

1. Specielt konstrueret til at holde overfladeværdi eller orientering af "rum-kvalificerede" komponenter, som er pålagt embargo iflg. 6A004.c.1. eller 3.

2. Med styrings-, sporings-, stabiliserings- eller resonatorindstillingsbåndbredder lig med eller større end 100 Hz og en nøjagtighed på højst 10 mikroradianer.

3. Kardanophæng med maksimal drejning på mere end 5 grader, båndbredde lig med eller større end 100 Hz, og nogen af følgende egenskaber:

a. 1. På mere end 0,15 m men ikke på mere end 1 m i diameter eller storakselængde.

2. I stand til vinkelaccelerationer på mere end 2 radianer/s2, og

3. Med vinkelsigtefejl lig med eller mindre end 200 mikroradianer, eller

b. 1. På mere end 1 m i diameter eller storakselængde.

2. I stand til vinkelaccelerationer på mere end 0,5 radian/s2, og 3. Med vinkelsigtefejl lig med eller mindre end 200 mikroradianer.

4. Specielt konstrueret til at vedligeholde opretningen af fasesystem- eller fasesegment-spejlsystemer bestående af spejle med segmentdiameter eller storakselængde på 1 m eller mere.

f. "Fluoridfiber"kabel, eller optiske fibre hertil, med en dæmpning på mindre end 4 dB/km i bølgelængdeområdet på mere end 1000 nm men ikke på mere end 3000 nm.

6A005 "Lasere", komponenter og optisk udstyr, som følger:

NB: SE OGSÅ 6A205

NOTER: 1. Impuls-"lasere" omfatter "lasere" der opererer i CW-mode med overlejrede impulser.

2. Impuls-exciterede "lasere" omfatter "lasere" der opererer i kontinuerligt exciteret mode med overlejret impulsexcitering.

3. Embargostatus for Raman-"lasere" bestemmes af parametrene for »pumping source«-"laseren". »Pumping source«-"lasere" kan være enhver af de herunder beskrevne "lasere".

a. Gas"lasere", som følger:

1. Excimer"lasere" med nogen af følgende egenskaber:

a. Udgangsbølgelængde på højst 150 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

b. Udgangsbølgelængde på mere end 150 nm, men ikke på mere end 190 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 120 W.

c. Udgangsbølgelængde på mere end 190 nm, men ikke på mere end 360 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 10 J pr. impuls, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 500 W, eller

d. Udgangsbølgelængde på mere end 360 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 30 W.

2. Metaldamp-"lasere", som følger:

a. Kobber (Cu) "lasere" med middel- eller CW udgangseffekt på mere end 20 W.

b. Guld (Au) "lasere" med middel- eller CW udgangseffekt på mere end 5 W.

c. Natrium (Na) "lasere" med udgangseffekt på mere end 5 W.

d. Barium (Ba) "lasere" med middel- eller CW udgangseffekt på mere end 2 W.

3. Carbonmonoxid (CO) "lasere" med enten:

a. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 5 kW, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 5 kW.

4. Carbondioxid (CO2) "lasere" med nogen af følgende egenskaber: a. CW udgangseffekt på mere end 10 kW.

b. Impulsudgang med "impulslængde" på mere end 10 mikrosekunder og :

1. Middeludgangseffekt på mere end 10 kW, eller

2. Impuls-"spidseffekt" på mere end 100 kW, eller

c. Impulsudgang med "impulslængde" lig med eller mindre end 10 mikrosekunder og :

1. Impulsenergi på mere end 5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 2,5 kW, eller

2. Middeludgangseffekt på mere end 2,5 kW.

5. "Kemiske lasere", som følger:

a. Hydrogenfluorid (HF) "lasere".

b. Deuteriumfluorid (DF) "lasere".

c. "Transfer lasere":

1. Oxygeniod (O2-I) "lasere".

2. Deuteriumfluorid-Carbondioxid (DF-CO2) "lasere".

6. Gasudladnings- og ion"lasere", f.eks. kryptonion eller argonion "lasere", som følger:

a.Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 50 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 50 W.

7. Andre gas"lasere", undtagen nitrogen"lasere", med nogen af følgende egenskaber:

a. Udgangsbølgelængde på højst 150 nm og:

1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

b. Udgangsbølgelængde på mere end 150 nm, men ikke på mere end 800 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 30 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 30 W.

c. Udgangsbølgelængde på mere end 800 nm, men ikke på mere end 1400 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 0,25 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 10 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 10 W, eller

d. Udgangsbølgelængde på mere end 1400 nm og middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

b. Halvleder-"lasere", som følger:

Teknisk note : Halvleder-"lasere" kaldes normalt "laser"dioder.

NOTE : Embargostatus for halvleder-"lasere" der er specielt konstruerede til andet udstyr bestemmes af dette andet udstyrs embargostatus.

1. Individuelle, enkelt-transvers mode halvleder-"lasere" med:

a. Middeludgangseffekt på mere end 100 mW, eller

b. Bølgelængde på mere end 1050 nm.

2. Individuelle, multipel-transvers mode halvleder-"lasere", eller systemer af individuelle halvleder-"lasere", med:

a. Udgangsenergi på mere end 500 mikrojoules pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 10 W.

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 10 W, eller

c. Bølgelængde på mere end 1050 nm.

c. Faststof-"lasere", som følger:

1. "Afstemmelige" "lasere" med nogen af følgende egenskaber:

NOTE : 6A005.c.1. omfatter titan-safir (Ti:Al2O3), thulium - YAG

 • (Tm:YAG), thulium YSGG (Tm:YSGG),alexandrit (Cr:BeAl2O4) og

farvecenter-"lasere".

a. Udgangsbølgelængde mindre end 600 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

b.Udgangsbølgelængde på 600 nm eller mere, men ikke på mere end 1400 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 1 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 20 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 20 W, eller

c. Udgangsbølgelængde på mere end 1.400 nm og :

1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

2. Ikke-"afstemmelige" "lasere", som følger:

NOTE : 6A005.c.2. omfatter faststof-"lasere" med atomar overgang.

a. Rubin-"lasere" med udgangsenergi på mere end 20 J pr. impuls.

b. Neodym-glas-"lasere", som følger:

1. "Q-switched lasere" med:

a. Udgangsenergi på mere end 20 J, men ikke på mere end 50 J pr. impuls og middeludgangseffekt på mere end 10 W, eller

b. Udgangsenergi på mere end 50 J pr. impuls.

2. Ikke-"Q-switched lasere" med:

a. Udgangsenergi på mere end 50 J, men ikke på mere end 100 J pr. impuls og middeludgangseffekt på mere end 20 W, eller

b. Udgangsenergi på mere end 100 J pr. impuls.

c. Neodym-doped (andet end glas) "lasere", som følger, med udgangsbølgelængde på mere end 1000 nm, men ikke på mere end 1100 nm:

NOTE : Om neodym-dopede (andet end glas) "lasere" med udgangsbølgelængde på højst 1000 nm eller på mere end 1100 nm, se 6A005.c.2.d.)

1. Impuls-exciterede, mode-locked, "Q-switchede lasere" med "impulslængde" på mindre end 1 ns og :

a. "Spidseffekt" på mere end 5 GW.

b. Middeludgangseffekt på mere end 10 W, eller

c. Impulsenergi på mere end 0,1 J.

2. Impuls-exciterede, "Q-switched" lasere, med impulslængde lig med eller mere end 1 ns, og :

a. Enkelt-transvers mode output med:

1. "Spidseffekt" på mere end 100 MW.

2. Middeludgangseffekt på mere end 20 W, eller

3. Impulsenergi på mere end 2 J, eller

b. Multipel-transvers mode output med:

1. "Spidseffekt" på mere end 200 MW.

2. Middeludgangseffekt på mere end 50 W, eller

3. Impulsenergi på mere end 2 J.

3. Impuls-exciterede, ikke-"Q-switchede lasere", med:

a. Enkelt-transvers mode output med:

1. "spidseffekt" på mere end 500 kW, eller

2. Middeludgangseffekt på mere end 150 W, eller

b. Multipel-transvers mode output med:

1. "Spidseffekt" på mere end 1 MW, eller

2. Middeleffekt på mere end 500 W.

4. Kontinuerligt exciterede "lasere" med:

a. »Enkelt-transvers mode output« med:

1. "Spidseffekt" på mere end 500 kW, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 150 W, eller

b. Multipel-transvers mode output med:

1. "Spidseffekt" på mere end 1 MW, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 500 W.

d. Andre ikke-"afstemmelige" "lasere", med nogen af følgende egenskaber:

1. Bølgelængde mindre end 150 nm og :

a. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og impuls"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

2. Bølgelængde på 150 nm eller mere, men ikke på mere end 800 nm og:

a. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og impuls"spidseffekt" på mere end 30 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 30 W.

3. Bølgelængde på mere end 800 nm, men ikke på mere end 1400 nm, som følger:

a. "Q-switched lasere" med:

1. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og impuls"spidseffekt" på mere end 50 W, eller

2. Middeludgangseffekt på mere end:

a. 10 W for single-mode "lasere".

b. 30 W for multimode "lasere".

b. Ikke-"Q-switched lasere" med:

1. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 50 W, eller

2. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 50 W, eller

4. Bølgelængde på mere end 1400 nm og :

a. Udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

d. Farve- og andre flydende "lasere" med nogen af følgende egenskaber:

1. Bølgelængde mindre end 150 nm og :

a. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

2. Bølgelængde på 150 nm eller mere, men ikke på mere end 800 nm og

:a. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og

impuls-"spidseffekt" på mere end 20 W.

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 20 W, eller

c. Impulsoscillator med enkelt længde-mode med middel-udgangseffekt på mere end 1 W og gentagelseshastighed på mere end 1 kHz, hvis "impulslængden" er mindre end 100 ns.

3. Bølgelængde på mere end 800 nm, men ikke på mere end 1400 nm og :

a. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 10 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 10 W, eller

4. Bølgelængde på mere end 1400 nm og :

a. Udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og impuls-"spidseffekt" på mere end 1 W, eller

b. Middel- eller CW udgangseffekt på mere end 1 W.

e. Fri-elektron-"lasere".

f. Komponenter, som følger:

1. Spejle der køles enten ved aktiv køling eller ved varmerørskøling.

Teknisk note : Aktiv køling er en køleteknik til optiske komponenter, der bruger flydende medier i sub-overfladen (nominelt mindre end 1 mm under den optiske overflade) af den optiske komponent til at fjerne varme fra optikken.

2. Optiske spejle eller transmissive eller delvis transmissive optiske eller elektro-optiske komponenter, der er specielt konstruerede til brug sammen med "lasere", som er pålagt embargo.

g. Optisk udstyr, som følger:

1. Måleudstyr til dynamisk bølgefront (fase) der er i stand til at optage mindst 50 stillinger på en strålebølgefront med:

a. Billedhastigheder lig med eller højere end 100 Hz og fasediskrimination på mindst 5% af strålens bølgelængde, eller

b. Billedhastigheder lig med eller højere end 1000 Hz og fasediskrimination på mindst 20% af strålens bølgelængde.

2. Diagnostisk "laser"-udstyr der er i stand til at måle vinkelfejl ved strålestyring i "Super-High Power Laser" (SHPL) systemer lig med eller mindre end 10 mikroradianer.

3. Optisk udstyr, samlinger eller komponenter der er specielt konstrueret til et »phased array« SHPL system til kohærent strålekombination til en nøjagtighed på Lambda/10 ved konstruktionsbølgelængden, eller 0,1 mikrometer, alt efter hvilken værdi der er den mindste.

4. Projektionsteleskoper specielt konstruerede til brug med SHPL systemer.

NOTE : Om optiske elementer med fælles blænde, der er i stand til at operere med »SHPL« systemer, se Våbenlisten.

6A006 "Magnetometre", "magnetiske gradiometre", "intrinsisk magnetiske gradiometre" og kompensationssystemer, og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

NOTE : 6A006 lægger ikke embargo på instrumenter, der er specielt konstruerede til biomagnetiske målinger til medicinsk diagnostik, medmindre de omfatter ikke-indlagte følere, som er pålagt embargo iflg. 6A006.h.

a. "Magnetometre" der anvender "supraledende", optisk pumpet eller nukleær precessions-(proton/Overhauser) teknologi med et "støjniveau" (følsomhed) der er lavere (bedre) end 0,05 nT eff. pr. kvadratrod Hz.

b. Induktionsspole-"magnetometre" med et "støjniveau" (følsomhed) der er lavere (bedre) end:

1. 0,05 nT eff. pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz.

2. 1 x 10 -3 nT eff. pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere, men ikke på mere end 10 Hz, eller

3. 1 x 10 -4 nT eff. pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mere end 10 Hz.

c. Fiberoptiske "magnetometre" med et "støjniveau" (følsomhed) der er lavere (bedre) end 1 nT eff. pr. kvadratrod Hz.

d. "Magnetiske gradiometre" der bruger multiple "magnetometre", som er pålagt embargo iflg. 6A006.a., b. eller c.

e. Fiberoptiske "intrinsisk magnetiske gradiometre" med et "støjniveau" (følsomhed) i det magnetiske gradientfelt der er lavere (bedre) end 0,3 nT/m eff. pr. kvadratrod Hz.

f. "Intrinsisk magnetiske gradiometre" der bruger anden teknologi end fiberoptik, med et "støjniveau" (følsomhed) i det magnetiske gradientfelt der er lavere (bedre) end 0,015 nT/m eff. pr. kvadratrod Hz.

g. Magnetiske kompensationssystemer til magnetiske følere, der er konstrueret til drift på mobile platforme.

h. "Supraledende" elektromagnetiske følere der indeholder komponenter, der er fremstillet af "supraledende" materialer, som følger:

1. Konstrueret til drift ved temperaturer under den "kritiske temperatur" for mindst én af deres "supraledende" bestanddele (inklusive indretninger med Josephson-effekt eller "supraledende" kvante-interferensmaskiner (SQUIDS)).

2. Konstrueret til at føle elektromagnetiske feltvariationer ved frekvenser på 1 kHz eller mindre, og :

3. Med nogen af følgende egenskaber:

a. Omfattende tynd-film SQUIDS med en mindste målestørrelse på mindre end 2 mikrometer og med tilhørende indgangs- og udgangs-koblingskredsløb.

b. Konstrueret til drift med en »slew-rate« for det magnetiske felt på mere end 1 x 10 6 magnetiske flux-kvanter pr. sekund.

c. Konstrueret til at fungere uden magnetisk skærmning i jordens omgivende magnetfelt, eller

d. Med temperaturkoefficient mindre end 0,1 magnetisk fluxkvante/K.

6A007 Gravimetre og gravitetsgradiometre, som følger:

NB: SE OGSÅ 6A107.

a. Gravimetre til brug på landjorden med en statisk nøjagtighed der er mindre (bedre) end 10 mikrogal.

NOTE : 6A007.a. lægger ikke embargo på jordgravimetre af kvartselementtypen (Worden).

b. Gravimetre til mobile platforme til brug på jorden, havet, under havoverfladen, i rummet eller i luften, med:

1. Statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 milligal, og

2. Driftsnøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 milligal med en indsvingningstidsregistrering på mindre end 2 minutter under nogen kombination af ledsagende korrektionskompensering og bevægelsesindflydelser.

c. Gravitetsgradiometre.

6A008 Radarsystemer, udstyr og samlinger med nogen af følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: SE OGSÅ 6A108.

NOTE : 6A008 lægger ikke embargo på:

a. Sekundær overvågningsradar (SSR).

b. Bilradar konstrueret til forhindring af kollisioner.

c. Displays eller monitorer som bruges til flyvelederkontrol (ATC) med højst 12 opløselige elementer pr. mm.

d. Meteorologisk (vejr-)radar.

a. Opererer ved frekvenser fra 40 GHz til 230 GHz og med en middel-udgangseffekt på mere end 100 mW.

b. Med en afstemmelig båndbredde på mere end +/- 6,25% af midt-driftsfrekvensen.

Teknisk Note : Midt-driftsfrekvensen er lig med halvdelen af summen af den højeste og den laveste angivne driftsfrekvens.

c. I stand til at operere samtidigt på mere end to bærefrekvenser.

d. I stand til at operere i radarmoder med syntetisk blænde (SAR), invers syntetisk blænde (ISAR) eller »sidelooking airborne« (SLAR).

e. Omfattende "elektronisk styrbare fasesystemantenner".

f. I stand til at finde højden på ikke-medvirkende mål.

NOTE : 6A008.f. lægger ikke embargo på præcisionsindflyvnings-radarudstyr (PAR) svarende til ICAO standarder.

g. Konstrueret specielt til luftbåren (med ballon eller fly) operation og med Doppler signalbehandling til søgning af bevægelige mål.

h. Anvender behandling af radarsignaler ved hjælp af:

1. "Radar spredt-spektrum" teknik, eller

2. "Radarfrekvensagilitet" teknik.

i. Udfører landbaseret operation med maksimal "instrumenteret rækkevidde" på mere end 185 km.

NOTE : 6A008.i. lægger ikke embargo på:

a. Radar til overvågning af fiskeriområder.

b. Landbaseret radarudstyr der er specielt konstrueret til flyveledelse på ruten og "software" der er specielt udviklet til "brug" heraf, under forudsætning af at:

1. Det har "instrumenteret rækkevidde" på højst 500 km.

2. Det er konfigureret således at radarmåldata kun kan transmitteres i een retning fra radarstationen til et eller flere civile ATC-centre.

3. Det ikke indeholder mulighed for fjernstyring af radarskannehastigheden fra ATC centret på ruten, og

4. Det skal installeres permanent.

NB : Den "brugte" "software" skal være begrænset til "objektkode" og den minimale mængde "kildekode" der er nødvendig til installation, drift eller vedligeholdelse.

j. "Laser"-radar eller Light Detection and Ranging (LIDAR) udstyr, med nogen af følgende egenskaber:

1. "Rum-kvalificeret", eller

2. Anvender kohærent heterodyn eller homodyn søgeteknik og med vinkelopløsning på mindre (bedre) end 20 mikroradianer.

NOTE : 6A008.j. lægger ikke embargo på LIDAR udstyr der er specielt konstrueret til landmåling eller til meteorologisk observation.

k. Med signalbehandlings-undersystemer der anvender "impulskompression" med:

1. "Impulskompressions"forhold på mere end 150, eller

2. Impulsbredde på mindre end 200 ns, eller

l. Med databehandlings-undersystemer med:

1. "Automatisk målsporing", der ved enhver antennerotation giver den forudbestemte målposition efter tidspunktet for næste passage af antennestrålen.

NOTE : 6A008.l.1. lægger ikke embargo på konfliktalarm i ATC systemer, eller sø- eller havneradar.

2. Udregning af målhastighed fra primær radar med uperiodiske (variable) skannehastigheder.

3. Behandling til automatisk mønstergenkendelse (feature extraction) og sammenligning med databaser med målegenskaber (bølgeformer eller billeder) til identifikation eller klassificering af mål, eller

4. Overlejring og korrelering eller sammenlægning af måldata fra to eller flere "geografisk spredte" og "indbyrdes forbundne radarfølere" til fremhævelse og skelnen mellem mål.

NOTE : 6A008.l.4. lægger ikke embargo på systemer, udstyr og samlinger der bruges til trafikstyring på havet.

6A102 Strålehærdede detektorer, ud over de i 6A002 specificerede, til brug til beskyttelse mod nukleære virkninger (f.eks. elektromagnetiske impulser (EMP), røntgenstråler, kombinerede spræng- og varmevirkninger) og anvendelige til "missiler", konstrueret eller specificeret til at modstå stråleniveauer, som overholder eller overstiger en total bestrålingsdosis på 5 x 10 5 rad (Si).

Teknisk note : I denne position defineres en detektor som en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk indretning, der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus som f.eks. en ændring i omgivende tryk eller temperatur, et elektrisk eller elektromagnetisk signal, eller stråling fra et radioaktivt materiale.

6A107 Specielt konstruerede komponenter til gravimetre og gravitetsgradiometre, der er pålagt embargo iflg. 6A007.b og c.

6A108 Radarsystemer og sporingssystemer, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 6A008, som følger:

a. Radar- og laserradarsystemer, der er konstrueret eller modificeret til brug i systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104.

b. Præcisionssporingssystemer som kan anvendes til "missiler", som følger:

1. Sporingssystemer, som bruger en oversætter i forbindelse med referencer enten på jorden eller i luften eller i forbindelse med navigationssatellitsystemer, for at skaffe tidstro målinger af positionen og hastigheden under flyvningen.

2. Instrumentradar til afstandsmåling med tilknyttet optisk/infrarødt sporingsinstrument med alle følgende egenskaber:

a. Vinkelopløsning bedre end 3 milliradianer (0,5 mil).

b. Rækkevidde 30 km eller derover med en afstandsopløsning, der er bedre end 10 m eff.

c. Hastighedsopløsning der er bedre end 3 m pr. sekund.

6A202 Fotomultiplikatorrør med fotokatodeareal på mere end 20 cm2 med anodeimpulsstigetid på mindre end 1 ns.

6A203 Kameraer og komponenter, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 6A003, som følger:

a. Kameraer med mekanisk roterende spejl og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

1. Mekaniske billedkameraer med optagelseshastighed på mere end 225.000 billeder pr. sekund.

2. Streak-kameraer med skrivehastighed på mere end 0,5 mm pr. mikrosekund

Teknisk note : Komponenter til sådanne kameraer omfatter specielt udviklet synkroniseringselektronik og specielt konstruerede rotorsamlinger (bestående af turbiner, spejle og lejer).

b. Elektroniske streak- og billedkameraer og rør, som følger:

1. Elektroniske streak-kameraer i stand til tidsopløsning på højst 50 ns og streak-rør til disse.

2. Elektroniske billedkameraer (eller billedkameraer med elektronisk lukker) med belysningstid på højst 50 ns.

3. Rør til billedkameraer og faststof-billeddannende indretninger til brug med de kameraer, der er pålagt embargo iflg. 6A203.b.2., som følger:

a. Billedforstærkningsrør med nærhedsfokusering og med fotokatoden lagt på en transparent ledende belægning for at reducere modstanden i fotokatodelageret.

b. Vidiconrør med gate-siliciumforstærkermåleelektrode (SIT), hvor et hurtigt system tillader gating af fotoelektronerne fra fotokatoden før de rammer SIT-pladen.

c. Elektrooptiske lukkere med Kerr- eller Pockels-celle, eller

d. Andre billeddannende rør og faststof-billeddannende indretninger, der har en hurtig-billed gating-tid på mindre end 50 ns specielt konstrueret til kameraer, der er pålagt embargo iflg. 6A203.b.2.

c. Strålingsbeskyttede tv-kameraer, der er specielt konstrueret eller normeret til at modstå mere end 5 x 10 4 gray (Si (5 x 10 6 rad (Si)) uden driftsforringelse, og specielt konstruerede linser til disse.

6A205 "Lasere", ud over dem der er pålagt embargo iflg. 6A005, som følger:

a. Argonionlasere med middeludgangseffekt på over 40 W, til drift ved bølgelængder mellem 400 nm og 515 nm.

b. Afstemmelige impuls-, single mode farveoscillatorer med middeludgangseffekt på mere end 1 W, impulsfrekvens højere end 1 kHz, impulsbredde mindre end 100 ns, og bølgelængde mellem 300 nm og 800 nm.

c. Afstemmelige impuls-farvelaserforstærkere og oscillatorer, med middeludgangseffekt på mere end 30 W, impulsfrekvens højere end 1 kHz, impulsbredde mindre end 100 ns, og bølgelængde mellem 300 nm og 800 nm,

undtagen:

Single mode oscillatorer.

d. Impuls-carbondioxidlasere med impulsfrekvens på mere end 250 Hz, middeludgangseffekt højere end 500 W og impulslængde mere end 200 ns, til drift ved bølgelængder mellem 9000 nm og 11.000 nm.

e. Para-hydrogen Raman-skiftere beregnet til drift ved 16 mikrometer udgangsbølgelængde og impulsfrekvens højere end 250 Hz.

6A225 Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere end 1 km/sek. i tidsintervaller på mindre end 10 mikrosekunder (VISAR'er, Doppler-laserinterferometre (DLI), osv.)

6A226 Trykfølere, som følger:

a. Manganinmålere til tryk på mere end 100 kilobar, eller

b. Kvartstryktransducere til tryk på mere end 100 kilobar.

6B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

6B004 a. Udstyr til måling af absolut reflektionskoefficient med en nøjagtighed på +/- 0,1% af reflektionskoefficientværdien.

b. Udstyr udover udstyr til måling af optisk overfladespredning, med en fri åbning på mere end 10 cm, specielt konstrueret til kontaktfri, optisk måling af en ikke-plan optisk overfladefigur (profil) til en "nøjagtighed" på 2 nm eller mindre (bedre) mod den ønskede profil.

NOTE : 6B004 lægger ikke embargo på mikroskoper.

6B005 Specielt konstrueret eller modificeret udstyr, herunder værktøj, forme, opspændingsværktøj eller måleværktøj, som følger, og andre specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a. Til fremstilling eller inspektion af:

1. Fri-elektron "laser" magnet-»wigglere«.

2. Fri-elektron "laser" foto injektorer.

b. Til justering til de krævede tolerancer, af fri-elektron "laseres" længdemagnetfelt.

6B007 Udstyr til at fremstille, oprette og kalibrere landbaserede gravimetre med en statisk nøjagtighed, der er bedre end 0,1 milligal.

6B008 Impulsradar systemer til måling af tværsnit med sendeimpulsbredde på 100 ns eller mindre og specielt konstruerede komponenter hertil.

6B108 Systemer der er specielt konstrueret til måling af radartværsnit, og som er anvendelige i "missiler" og deres undersystemer.

6C Materialer

6C002 Optiske følere:

a. Usammensat tellur (Te) af en renhed der er lig med eller højere end 99,9995%.

b. Enkeltkrystaller af cadmiumtellurid (CdTe), cadmiumzinktellurid (CdZnTe) eller kviksølvcadmiumtellurid (CdHgTe) af enhver renhedsgrad, herunder epitaxiale wafers heraf. c. "Optiske fiber-preforms" specielt konstrueret til fremstilling af fibre med høj dobbeltbrydning, som er pålagt embargo iflg. 6A002.d.3.

6C004 Optisk udstyr

a. Zinkselenid (ZnSe) og zinksulfid (ZnS) "substratblanketter" som er fremstillet ved en kemisk dampudfældningsproces:

1. Større end 100 cm3 i volumen, eller

2. Større end 80 mm i diameter med en tykkelse der er lig med eller større end 20 mm.

b. Boules af følgende elektro-optiske materialer:

1. Kaliumtitanylarsenat (KTA).

2. Sølvgalliumselenid (AgGaSe2), eller

3. Thalliumarsenselenid (Tl 3AsSe 3, også kendt som TAS).

c. Ikke-lineære optiske materialer med:

1. Susceptibilitet af tredje orden (chi 3) lig med eller mindre end 1 W/m2, og

2. Responstid på mindre end 1 ms.

d. "Substratblanketter" af siliciumcarbid eller beryllium-beryllium (Be/Be) som er nedfældet på materialer på mere end 300 mm i diameter eller storakselængde.

e. Materialer med lav optisk absorption, som følger:

1. Fluoridforbindelser leveret i bulk, indeholdende ingredienser af en renhed på 99,999% eller bedre.

NOTE : 6C004.e.1. lægger embargo på fluorider af zircon eller aluminium og varianter.

2. Fluoridglas leveret i bulk og fremstillet af forbindelser, som er pålagt embargo iflg. 6C004.e.1.

f. Glas, herunder sammensmeltet siliciumdioxid, phosphatglas, fluorophosphatglas, zirconfluorid (ZrF4) og hafniumfluorid (HfF4) med:

1. Hydroxylion-(OH-)koncentration på mindre end 5 ppm.

2. Integrerede metalliske renhedsniveauer på mindre end 1 ppm, og 3.

3. Høj homogenitet (brydningsindeksvarians) mindre end 5 x 10 -6.

g. Syntetisk fremstillet diamantmateriale med absorption på mindre end 10 -5 cm-1 til bølgelængder på mere end 200 nm, men ikke på mere end 14.000 nm.

h. "Optiske fiberpreforms" fremstillet af fluoridforbindelser i bulk, indeholdende bestanddele af en renhed på 99,999% eller bedre, specielt konstruerede til fremstilling af "fluoridfibre", som er pålagt embargo iflg. 6A004.f.

6C005 Krystallinske "laser"-værtsmaterialer i uforarbejdet form, som følger:

a. Titan-doped safir.

b. Alexandrit.

6D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

6D001 "Software" der er specielt udviklet til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, som er pålagt embargo iflg. 6A004, 6A005, 6A008 eller 6B008.

6D002 "Software" der er specielt udviklet til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 6A002.b., 6A008 eller 6B008.

6D003 Anden "software", som følger:

a. 1. "Software" der er specielt konstrueret til akustisk stråledannelse til "realtidsbehandling" af akustiske data til passiv modtagelse ved hjælp af slæbehydrofonsystemer.

2. "Kildekode" til "realtidsbehandling" af akustiske data til passiv modtagelse med brug af slæbte hydrofonsystemer.

1. "Software" der er specielt konstrueret til magnetiske kompenseringssystemer til magnetiske følere, der er konstrueret til drift på mobile platforme.

2. "Software" der er specielt konstrueret til magnetisk anomalisøgning på mobile platforme.

c. "Software" der er specielt konstrueret til korrektion af bevægelsens indflydelse på gravitetsmålere eller gravitetsgradiometre.

d. 1. Air Traffic Control (ATC) "software" brugerprogrammer, der er indlagt på normale datamater, der er installeret i ATC-centre, og som er i stand til noget af følgende:

a. Behandle og vise mere end 150 samtidige "system tracks".

b. Acceptere radarmåldata fra mere end fire primære radarer, eller

c. Automatisk overføre primære radarmåldata (hvis de ikke er korreleret med sekundær overvågningsradardata (SSR)) fra værts-ATC-centret til et andet ATC-center.

2. "Software" til konstruktion eller "produktion" af radomer, som:

a. Er specielt konstruerede til at beskytte den "elektronisk styrbare fase-array antenne" som er pålagt embargo iflg. 6A008.e., og

b. Begrænse den gennemsnitlige forøgelse af side-lobe niveau med mindre end 13 dB for frekvenser der er lig med eller højere end 2 GHz.

6D102 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af varer, der er pålagt embargo iflg. 6A108.

6D103 "Software", der efter flyvningen behandler de lagrede data, der er indhentet via de systemer, der er pålagt embargo iflg. 6A108.b., således at fartøjets position kan bestemmes på hele flyveruten.

6E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

6E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling" af udstyr, materialer eller "software", som er pålagt embargo iflg. 6A, 6B, 6C eller 6D.

6E002 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "produktion" af udstyr eller materialer, som er pålagt embargo iflg. 6A, 6B eller 6C.

6E003 Anden "teknologi", som følger:

a. 1. Optisk overfladebelægning og behandlings"teknologi" der kræves til opnåelse af en ensartethed på 99,5% eller bedre for optiske belægninger med en diameter eller storakselængde på 500 mm eller mere og med et totaltab (absorbtion og spredning) på mindre end 5 x 10 -3.

2. Optiske fremstillingsteknologier, som følger:

a. Til serieproduktion af optiske komponenter med en kapacitet på mere end 10 m2 overfladeareal om året på nogen enkelt spindel, og med:

1. Et areal på mere end 1 m2, og

2. Et overfladetal på mere end lambda/10 eff. ved den specificerede bølgelængde.

b. Enkeltpunkts-diamantdrejningsteknik der frembringer en overfladenøjagtighed der er bedre end 10 nm eff. på ikke-plane overflader på mere end 0,5 m2.

(Se også 2E003.d.)

b. 1. "Teknologi" til optiske filtre med en båndbredde lig med eller mindre end 10 nm, et synsfelt (FOV) på mere end 40 grader og opløsning på mere end 0,75 liniepar pr. milliradian.

2. "Teknologi" der er "krævet" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af specielt konstruerede diagnostiske instrumenter eller mål i prøveudstyr til prøvning af "super-høj-effektlasere" (SHPL) eller prøvning eller vurdering af materialer, der er bestrålet med SHPL-stråler.

c. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af fluxgate "magnetometre" eller fluxgate "magnetometer"-systemer med et støjniveau, der er:

1. Mindre end 0,05 nT eff. pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz, eller

2. 1 x 10 -3 nT eff. pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på 1 Hz eller mere.

6E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", som er pålagt embargo iflg. 6A002, 6A007.b. og c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 eller 6D103.

NOTE : Denne position lægger kun embargo på "teknologi" til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 6A008, når det er konstrueret til luftbårne anvendelser og er anvendeligt i "missiler".

6E201 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 6A003, 6A005.a.1.c., 6A005.a.2.a., 6A005.c.1.b., 6A005.c.2.c.2., 6A005.c.2.d.2.b., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 eller 6A226.

KATEGORI 7 - STYRING AF FLY OG SKIBE

7A Udstyr, samlinger og komponenter

7A001 Accelerometre, der er konstrueret til brug i inertinavigation eller styringssystemer, og som har nogen af følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: SE OGSÅ 7A101.

a. "Bias"-"stabilitet" mindre (bedre) end 130 mikro g i forhold til en fast kalibreringsværdi over en periode på 1 år.

b. "Skalafaktor"-"stabilitet" mindre (bedre) end 130 ppm i forhold til en fast kalibreringsværdi over en periode på 1 år.

c. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g.

7A002 Gyroer med nogen af følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: SE OGSÅ 7A102.

a. "Drift rate"-"stabilitet", når den måles i et 1 g miljø over en periode på 3 måneder og i forhold til en fast kalibreringsværdi, på:

1. Mindre (bedre) end 0,1 grader i timen når den er specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer under 10 g, eller

2. Mindre (bedre) end 0,5 grader i timen når den er specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer fra 10 til 100 g, begge værdier inklusive.

b. Specificeret til drift ved accelerationsniveauer over 100 g.

7A003 Inertinavigationssystemer (kardanophængt eller fast monteret) og inertiudstyr til flyvestilling, føring eller styring med nogen af følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: SE OGSÅ 7A103.

a. Til "fly":

1. Navigationsfejl (fri inerti) på 0,8 sømil i timen (50% Circular Error Probable (CEP)) eller mindre (bedre) efter normal indstilling.

2. Ikke godkendt til brug i "civile fly" af "civile luftfartsmyndigheder", eller

3. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10

g.

b. Til landfartøjer eller "rumfartøjer":

1. Navigationsfejl (fri inerti) 0,8 sømil i timen (50% CEP) eller mindre (bedre) efter normal indstilling, eller

2. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g.

7A004 Gyro-astro-kompasser og andre indretninger, som afleder position eller orientering ved hjælp af automatisk sporing af himmellegemer eller satellitter, med en azimuth-nøjagtighed lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder.

NB: SE OGSÅ 7A104.

7A005 Global Positioning Satellite (GPS) modtagerudstyr, der har nogen af følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: SE OGSÅ 7A105.

a. Som anvender kryptografering/dekryptografering, eller

b. En nul-styrbar antenne.

7A006 Luftbårne højdemålere, der opererer ved andre frekvenser end fra 4,2 til 4,4 GHz, begge værdier inklusive, med nogen af følgende egenskaber:

NB: SE OGSÅ 7A106.

a. "Power management", eller

b. Bruger faseforskydningsnøglemodulering.

(Om autopiloter til undervandsfartøjer, se kategori 8. Om radar, se kategori 6.)

7A101 Accelerometre, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A001, med en tærskel på højst 0,05 g, eller en linearitetsfejl på mindre end 0,25% af fuldt skalaudslag, eller begge dele, og som er konstrueret til brug i inertinavigationssystemer eller i styringssystemer af enhver type.

7A102 Alle typer gyroer, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A002, der kan anvendes i "missiler", med en specificeret "drift-hastigheds""stabilitet" på mindre end 0,5 grader (1 sigma eller effektivværdi) i timen under 1 g betingelser.

7A103 Instrumentering, navigations- og retningsbestemmelsesudstyr og systemer, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A003, som følger, samt specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Inerti- eller andet udstyr, der anvender accelerometre eller gyroer, der er pålagt embargo iflg. 7A001, 7A002, 7A101 eller 7A102, og systemer, der omfatter sådant udstyr.

b. Integrerede instrumentsystemer til fly, inclusive gyrostabilisatorer eller autopiloter, der er udviklet eller modificeret til brug i de systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104.

7A104 Gyro-astrokompasser og andre instrumenter, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A004, der afleder position eller orientering ved hjælp af automatisk sporing af himmellegemer eller satelliter, og specielt konstruerede komponenter hertil.

7A105 Global Positioning Systems (GPS) eller lignende satellitmodtagere, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A005, der er i stand til at skaffe navigationsinformation under følgende driftsbetingelser og konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104:

a. Ved hastigheder på mere end 515 m/s, og

b. Ved højder på mere end 18 km.

7A106 Altimetre, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 7A006, af radar eller laserradartypen, konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er pålagt embargo iflg.9A004 eller 9A104.

7A115 Passive sensorer til bestemmelse af pejlinger til bestemte elektromagnetiske kilder (pejleudstyr) eller terrænegenskaber, der er konstrueret eller modificeret til brug i de systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104.

NOTE : Denne position omfatter sensorer til følgende udstyr:

a. Udstyr til kortlægning af terrænkonturer.

b. Billeddannende sensorudstyr.

c. Interferometerudstyr

7A116 Flystyringssystemer, som følger, konstrueret eller modificeret til de systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 eller 9A104:

a. Hydrauliske, mekaniske, elektrooptiske, elektromekaniske eller »fly-by-wire'systemer.

b. Stillingsstyringsudstyr.

7A117 "Styreenheder", der er anvendelige i "missiler", og som er i stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33% eller bedre af rækkevidden (f.eks. (JM) en "CEP" på 10 km eller derunder på en afstand af 300 km).

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 7B), software (kat. 7D) og teknologi (kat. 7E).

7B Prøve, inspektions- og produktionsudstyr

7B001 Prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr, der er specielt konstrueret til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7.A., undtagen
udstyr til Vedligeholdelsesniveau I eller Vedligeholdelsesniveau II.

Tekniske noter :

1. Vedligeholdelsesniveau I

Fejl i en inertinavigationsenhed opdages i luftfartøjet gennem indikationer fra en kontrol- og visningsenhed (CDU) eller gennem et statussignal fra det tilsvarende undersystem. Ved at følge producentens manual kan man lokalisere grunden til fejlen på den fejlramte »line replaceable unit's (LRU) niveau. Operatøren fjerner så LRU'en og erstatter den med en reserveenhed.

2. Vedligeholdelsesniveau II

Den defekte LRU sendes til vedligeholdelsesværkstedet (tilhørende producenten eller den operatør, der er ansvarlig for vedligeholdelse på niveau II). I vedligeholdelsesværkstedet afprøves det fejlramte LRU på forskellige passende måder for at identificere og lokalisere det fejlramte »shop replaceable assembly«(SRA)-modul, der er skyld i fejlen. Dette SRA-modul fjernes og erstattes med et funktionsdygtigt reservemodul. Det defekte SRA (eller måske hele LRU'et) sendes derefter til producenten.

NB: Vedligeholdelsesniveau II omfatter ikke fjernelse af accelerometre eller gyrofølere fra SRA-modulet.

7B002 Udstyr som følger, specielt konstrueret til karakterisering af spejle til ring"laser"gyroer:

NB: SE OGSÅ 7B102.

a. Scatterometre med en målenøjagtighed på 10 ppm eller mindre (bedre).

b. Profilometre med en målenøjagtighed på 0,5 nm (5 ångstrøm) eller mindre (bedre).

7B003 Udstyr der er specielt konstrueret til produktion af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A, herunder:

a. Prøvestationer til indstilling af gyroer.

b. Stationer til dynamisk afbalancering af gyroer.

c. Prøvestationer til indkøring/motorafprøvning af gyroer.

d. Stationer til udpumpning og fyldning af gyroer.

e. Centrifugeophæng til gyrolejer.

f. Stationer til indstilling af accelerometerakser.

7B102 Reflektrometre, der specielt er konstrueret til at specificere spejle, til "laser"gyroer, med en målenøjagtighed på 50 ppm eller mindre (bedre).

7B103 Specielt konstruerede "produktionsfaciliteter" til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A117.

 • (JM)

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 7B), software (kat. 7D) og teknologi (kat. 7E).

7C Materialer

Ingen.

7D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

7D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A eller 7B.

7D002 "Kildekode" til "brug" af ethvert inertinavigationsudstyr eller Attitude Heading Reference Systems (AHRS) ( undtagen kardanophængt AHRS), herunder inertiudstyr, der ikke er pålagt embargo iflg. 7A003 eller 7A004.

Teknisk note : AHRS afviger generelt fra inertinavigationsystemer (INS) derved at et AHRS giver oplysning om flyvestillingsretning, og normalt ikke giver de oplysninger om acceleration, fart og position, der normalt forbindes med INS.

7D003 Anden "software", som følger:

a. "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til forbedring af driftsydelsen eller til at formindske navigationsfejlen i systemer til de niveauer, der er pålagt embargo iflg. 7A003 eller 7A004.

b. "Kildekode" til hybride integrerede systemer, som forbedrer driftsydelsen eller formindsker navigationsfejlen i systemer til det niveau, der er specificeret i 7A003 ved kontinuerlig kombination af inertidata med ethvert af følgende navigationsdata:

1. Dopplerradarhastighed.

2. Referencer fra Global Positioning Satellite (GPS), eller

3. Terrændatabase.

c. "Kildekode" til integreret fly-elektroniksystemer eller missionssystemer, der kombinerer følerdata og anvender informationsbaserede ekspertsystemer.

d. "Kildekode" til "udvikling" af:

1. Digitale flyve-managementsystemer til optimering af flyvebanen.

2. Integrerede fremdrifts- og flyvekontrolsystemer.

3. Fly-by-wire eller fly-by-light kontrolsystemer.

4. Fejltolerante eller selv-rekonfigurerende "aktive flyvekontrolsystemer".

5. Luftbåret automatisk pejleudstyr.

6. Luftdatasystemer baseret på overfladestatiske data.

7. Raster-type »head-up« (reflektor) displays eller 3-dimensionelle displays.

7D101 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7B002, 7B003, 7B102 eller 7B103.

7D102 Integrerings"software" til udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A003 eller 7A103.

7E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

7E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "udvikling" af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 7A, 7B eller 7D.

7E002 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A eller 7B.

7E003 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til reparation, fornyelse eller eftersyn af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A001 til 7A004,

undtagen :

Vedligeholdelses"teknologi", der er direkte forbundet med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede eller ubrugelige LRU'er og SRA'er i "civile fly" som beskrevet i Vedligeholdelsesniveau I eller Vedligeholdelsesniveau II (se tekniske noter til 7B001).

7E004 Anden "teknologi", som følger:

a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af:

1. Luftbåret automatisk pejleudstyr, der opererer ved frekvenser over 5 MHz.

2. Luftdatasystemer baseret alene på overfladestatiske data, dvs. som gør konventionelle luftdatasonder overflødige.

3. Raster-type »head-up« (reflektor) displays eller 3-dimensionelle displays til "fly".

4. Inertinavigationssystemer eller gyro-astro kompasser, der indeholder accelerometre eller gyroer, der er pålagt embargo iflg. 7A001 eller 7A002.

b. "Udviklings""teknologi", som følger, til "aktive flyvekontrolsystemer" (herunder »fly-by-wire« eller »fly-by-light«):

1. Konfigurationsudvikling til indbyrdes forbundne, multiple mikroelektroniske proceselementer (datamater ombord) til opnåelse af "realtidsbehandling" til implementering af styringslove.

2. Styringslovkompensering for følerposition eller dynamiske belastninger på skroget, dvs. kompensering for miljø med hensyn til følervibration eller for afvigelse af følerens position fra tyngdepunktet.

3. Elektronisk management af dataredundans eller systemredundans til fejlfinding, fejltolerance, fejlisolering eller rekonfigurering.

NOTE : 7E004.b.3. lægger ikke embargo på teknologi til udvikling af fysisk redundans.

4. Flystyring som tillader rekonfigurering i luften af kraft- og momentstyring til realtids- autonom styring af luftfartøjet.

5. Integrering af digitale styringsdata for flystyring, navigation og fremdrivningsdata til et digitalt flyve-managementsystem til optimering af flyvevejen, undtagen "udviklings""teknologi" til flyveinstrumentsystemer, der alene er integreret til VOR, DME, ILS eller MLS navigation eller indflyvning.

6. Digitale flystyringssystemer eller multi-føler missions-managementsystemer med fuld autoritet, omfattende videnbaserede ekspertsystemer.

(Om "teknologi" til Full Authority Digital Engine Control (FADEC), se 9E003.a.10.)

c. "Teknologi" til "udvikling" af helikoptersystemer, som følger:

1. Multi-akse »fly-by-wire« eller »fly-by-light« styring, som kombinerer funktionerne af mindst to af følgende til ét styrende element:

a. Kollektiv styring.

b. Cyklisk styring.

c. Giringsstyring.

2. "Cirkulationsstyrede anti-torque eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer".

3. Rotorblade omfatter "bæreplaner med variabel geometri" til brug i systemer, der anvender individuel styring af bladene.

7E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 eller 7D102.

7E102 "Teknologi" til beskyttelse af flyelektronik og elektriske undersystemer mod elektromagnetiske impulser (EMP) og skadelig elektromagnetisk interferens (EMI) fra eksterne kilder, som følger:

a. Konstruktions"teknologi" til afskærmningssystemer.

b. Konstruktions"teknologi" til konfigurering af hærdede elektriske kredsløb og undersystemer.

c. Konstruktions"teknologi" til bestemmelse af hærdningskriterier for a. og b. ovenfor.

7E104 "Teknologi" til integrering af data vedrørende styring, navigation og fremdrift i et flyve-managementsystem til optimering af et raketsystems bane.

KATEGORI 8 - SKIBSTEKNOLOGI

8A Udstyr, samlinger og komponenter

8A001 Undervands- eller overfladefartøjer, som følger:

NOTE : Om embargostatus for udstyr til undervandsfartøjer, se:

Kategori 5 (Informationssikkerhed) om kryptograferet kommunikationsudstyr.

Kategori 6 om følere.

Kategori 7 og 8 om navigationsudstyr.

Kategori 8A om undervandsudstyr.

a. Bemandede, tøjrede undervandsfartøjer beregnet til at operere på dybder over 1000 m.

b. Bemandede, ikke tøjrede undervandsfartøjer:

1. Beregnede til at »operere autonomt« og med en løfteevne på:

a. 10% eller mere af deres vægt i luften, og

b. 15 kN eller mere.

2. Beregnet til at operere på dybder på mere end 1.000 m, eller

3. a. Beregnet til at have en besætning på 4 mand eller flere.

b. Beregnet til at »operere autonomt« i 10 timer eller mere.

c. Med en »operationsradius« på 25 sømil eller mere, og

d. Af en længde på 21 m eller mindre.

c. Ubemandede, tøjrede undervandsfartøjer beregnet til at operere på dybder på mere end 1000 m:

1. Beregnet til selvdreven manøvrering ved hjælp af fremdrivningsmotorer eller trykmotorer, der er pålagt embargo iflg. 8A002.a.2.; eller

2. Med fiberoptisk data-link.

d. Ubemandede, ikke tøjrede undervandsfartøjer:

1. Beregnet til at sætte en kurs i forhold til enhver geografisk reference uden tidstro menneskelig hjælp.

2. Med akustisk data- eller kommandolink, eller

3. Med fiber-optisk data- eller kommandolink på mere end 1000 m.

e. Bjergningssystemer til brug på havet med en løfteevne på over 5 MN til bjergning af genstande fra dybder på mere end 250 m og med noget af følgende:

1. Dynamiske positioneringssystemer i stand til at holde en position indenfor 20 m fra et givet punkt, der er fastsat af navigationssystemet, eller

2. Systemer til navigation og navigationsintegrering på havbunden på dybder på mere end 1000 m med positioneringsnøjagtighed på indenfor 10 m fra et angivet punkt.

f. Overfladeeffektfartøjer (med fuldt skørt) med maksimal konstruktionsfart, fuldt lastet, på over 30 knob ved en signifikant bølgehøjde på 1,25 m (søstyrke 3) eller mere, et pudetryk på over 3830 Pa, og et forhold mellem ulastet til fuldt lastet deplacement på mindre end 0,70.

g. Overfladeeffektfartøjer (typen med faste sidewalls) med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 40 knob ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m (søstyrke 5) eller mere.

h. Hydrofoilfartøjer med aktive systemer til automatisk styring af plansystemerne, med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på 40 knob eller mere ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m (søstyrke 5) eller mere.

i. Fartøjer med lille vandplanareal med:

1. Fuldlastdeplacement på over 500 tons med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 35 knob ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m (søstyrke 5) eller mere, eller

2. Fuldlastdeplacement på over 1500 tons med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 25 knob ved en signifikant bølgehøjde på 4 m (søstyrke 6) eller mere.

Teknisk note : Et fartøj med lille vandplanareal defineres ved følgende formel: vandplanareal ved konstruktionsdybgang mindre end 2 x (deplaceret volumen ved driftsklar konstruktionsdybgang) 2/3.

8A002 Systemer eller udstyr, som følger:

a. Systemer eller udstyr, specielt konstrueret eller modificeret til undervandsfartøjer, beregnet til at operere på dybder på mere end 1000 m, som følger:

1. Trykhuse eller trykskrog med en maksimal indvendig kammerdiameter på over 1,5 m.

2. Jævnstrøms-fremdriftsmotorer eller -trykmotorer.

3. Forbindelseskabler og forbindelsesmuffer til disse der bruger optisk fiber og har syntetiske forstærkningselementer.

b. Systemer der er specielt konstrueret eller modificeret til automatisk bevægelseskontrol med udstyr til undervandsfartøjer, der er pålagt embargo iflg. 8A001 ved brug af navigationsdata og med servostyring med lukket kredsløb til at:

1. Sætte et fartøj i stand til at bevæge sig indenfor 10 m fra et forud bestemt punkt i vandsøjlen.

2. Fastholde fartøjets position indenfor 10 m fra et forud bestemt punkt i vandsøjlen, eller

3. Fastholde fartøjets position indenfor 10 m medens det følger et kabel på eller under havbunden.

c. Skroggennemføringer eller forbindelsesmuffer med fiberoptik.

d. Undervands-fjernsynssystemer, som følger:

1. a. Fjernsynssystemer (inklusive kamera, belysning, overvågning og udstyr til signaloverføring) med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 500 linier og specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening med et undervandsfartøj, eller

b. Undervandsfjernsynskameraer med en begrænsende opløsning målt i luft på mere end 700 linier.

Teknisk note : Begrænsende opløsning ved fjernsyn er et mål for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksimale antal linier i billedets højde, der kan skelnes på et prøvekort, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende.

2. Systemer der er specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening med et undervandsfartøj,ved brug af teknikker til at mindske virkningerne af diffuse reflekser, herunder »afstands-gatede« lysgivere eller "laser"-systemer.

3. Fjernsynskameraer til svag belysning specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, indeholdende:

a. Billedforstærkningsrør der er pålagt embargo iflg. 6A002.a.2.a. og

b. Mere end 150.000 "aktive pixel" pr. faststof-arealarray.

e. Kameraer der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, med filmformat 35 mm eller større, og:

1. Angivelse af data på filmen fra en kilde udenfor kameraet.

2. Auto- eller fjernfokusering specielt beregnet til undervandsbrug.

3. Med automatisk intern afstandsindstilling, eller

4. Med automatisk kompensationskontrol specielt beregnet til at tillade brug af kamerahuset på dybder på mere end 1000 m.

f. Elektroniske billedsystemer, specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, i stand til at lagre mere end 50 belyste billeder.

g. Lyssystemer, som følger, specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug:

1. Stroboskopiske lyssystemer med en lyseffekt på mere end 300 J pr. udladning.

2. Argonbue-lyssystemer specielt beregnet til brug på under 1000 m dybde.

h. "Robotter" specielt konstrueret til undervandsbrug, styret ved hjælp af en datamat med dedikeret program:

1. Med systemer der styrer "robotten" ved hjælp af information fra følere, der måler kraft eller moment der påføres et eksternt objekt, afstanden til et eksternt objekt, eller følesans mellem "robotten" og et eksternt objekt, eller

2. I stand til at udøve en kraft på mindst 250 N eller et moment på mindst 250 Nm, og bruger titanbaserede legeringer eller "fiber eller tråd""kompositte" materialer i deres strukturelle dele.

i. Fjernstyrede artikulerede manipulatorer, specielt konstruerede eller modificerede til brug sammen med undervandsfartøjer:

1. Med systemer der styrer manipulatoren ved hjælp af information fra følere, der måler moment eller kraft der påføres et eksternt objekt, eller følesans mellem manipulatoren og et eksternt objekt, eller

2. Styret af proportionale master-slave teknikker eller ved hjælp af en datamat med et dedikeret program, og med mindst 5 graders bevægelsesfrihed.

NOTE : Kun funktioner med proportionalstyring ved hjælp af positionsfeedback eller som bruger en datamat med dedikeret program medregnes ved bestemmelse af grader af bevægelsesfrihed.

j. Luftuafhængige kraftsystemer, som følger, specielt konstrueret til undervandsbrug:

1. Luftuafhængige kraftsystemer efter Brayton-, Stirling- eller Rankine-princippet med nogen af følgende egenskaber:

a. Kemiske skrubber- eller absorbersystemer, der er specielt beregnet til at fjerne carbondioxid, carbonmonoxid og partikler fra recirkuleret motorudblæsning.

b. Systemer specielt konstrueret til at bruge monoatomisk gas.

c. Indretninger eller indkapslinger specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning, eller

d. Systemer der er specielt konstrueret til:

1. At sætte reaktionsprodukter under tryk eller til gendannelse af brændstof.

2. At lagre reaktionsprodukter, og

3. At udstøde reaktionsprodukter mod et tryk på 100 kPa eller mere.

2. Luftuafhængige systemer til dieselmotorer, med alt følgende:

a. Kemiske skrubber- eller absorbersystemer, der er specielt beregnet til at fjerne carbondioxid, carbonmonoxid og partikler fra recirkuleret motorudblæsning.

b. Systemer specielt konstrueret til at bruge monoatomisk gas.

c. Indretninger eller indkapslinger specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning, og

d. Specielt konstruerede udblæsningssystemer, der ikke udstøder forbrændingsprodukterne kontinuerligt.

3. Luftuafhængige kraftsystemer med brændstofcelle med en udgangseffekt på mere end 2 kW med noget af følgende træk:

a. Indretninger eller indkapslinger specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning, eller

b. Systemer der er specielt konstrueret til:

1. At sætte reaktionsprodukter under tryk eller til gendannelse af brændstof.

2. At lagre reaktionsprodukter, og

3. At udstøde reaktionsprodukter mod et tryk på 100 kPa eller mere.

k. Skørter, tætninger og fingre, som følger:

1. Konstrueret til pudetryk på mindst 3830 Pa, opererende i en signifikant bølgehøjde på mindst 1,25 m (søstyrke 3), og specielt konstrueret til overfladeeffektfartøjer (typen med fuldt skørt), som er pålagt embargo iflg. 8A001.f.

2. Konstrueret til pudetryk på mindst 6224 Pa, opererende i en signifikant bølgehøjde på mindst 3,25 m (søstyrke 5) og specielt konstrueret til overfladeeffektfartøjer (stive sidewalls), der er pålagt embargo iflg. 8A001.g.

l. Løftepropeller med en mærkeeffekt på mere end 400 kW, specielt konstrueret til overfladeeffektfartøjer, der er pålagt embargo iflg. 8A001.f. eller 8A001.g.

m. Fuldt neddykkede, subkaviterende eller superkaviterende hydrofoils specielt konstruerede til fartøjer, der er pålagt embargo iflg. 8A001.h.

n. Aktive systemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til automatisk at kontrollere den bevægelse, som søgangen forårsager i fartøjer, der er pålagt embargo iflg 8A001.f., g., h. eller i.

o. 1. Vandskrue eller krafttransmissionssystemer, som følger, specielt konstrueret til overfladeeffektfartøjer (af typen med fuldt skørt eller stiv sidewall), hydrofoils eller fartøjer med lille vandplanareal, der er pålagt embargo iflg. 8A001.f., g., h. eller i.:

a. Superkaviterende, superventilerede, delvis neddykkede eller overfladegennembrydende propeller med en mærkeydelse på mere end 7,5 MW.

b. Kontraroterende skruesystemer med mærkeydelse over 15 MW.

c. Systemer der anvender pre-swirl eller post-swirl teknik til udjævning af strømmen ind i propellen.

d. Letvægtsreduktionsgear med høj ydeevne (K-faktor over 300).

e. Akselsystemer til kraftoverføring, med "kompositte" materialekomponenter, i stand til at overføre mere end 1 MW.

2. Vandpropeller, kraftgenerator- eller transmissionssystemer til brug på skibe, som følger:

a. Stilbare propeller- og navsamlinger med mærkeydelser over 30 MW.

b. Indvendigt væskekølede elektriske fremdrivningsmotorer med en udgangseffekt på mere end 2,5 MW.

c. "Supraledende" fremdrivningsmotorer eller elektriske fremdrivningsmotorer med permanente magneter, med en udgangseffekt på mere end 0,1 MW.

d. Akselsystemer til kraftoverføring, omfattende "kompositte" materialekomponenter, i stand til at overføre mere end 2 MW.

e. Ventilerede eller baseventilerede propelsystemer med en mærkeydelse på mere end 2,5 MW.

3. Støjdæmpningssystemer til brug for skibe på mindst 1000 deplacementtons, som følger:

a. Støjdæmpningssystemer som dæmper ved frekvenser under 500 Hz og består af sammensatte akustiske monteringer til akustisk isolering af dieselmotorer, dieselgeneratorer, gasturbiner, gasturbinegeneratorer, fremdrivningsmotorer eller fremdrivningsreduktionsgear, specielt konstrueret til lyd- og vibrationsisolering, med en mellemliggende masse på mere end 30% af det udstyr, der skal monteres.

b. Aktiv støjdæmpning eller støjudligning, eller magnetiske lejer, specielt konstrueret til krafttransmissionssystemer, og med elektroniske kontrolsystemer der er i stand til aktivt at reducere udstyrets vibration ved at danne anti-støj eller anti-vibrationssignaler direkte til kilden.

p. Pumpjet-fremdrivningssystemer med en udgangseffekt på mere end 2,5 MW ved hjælp af sprededyser og strømformende ledeblade til forbedring af fremdrivningseffektiviteten eller reduktion af fremdrivningsgenereret undervandsspredt støj.

(Om undervandskommunikationssystemer, se Kategori 5, Telekommunikation).

8B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

8B001 Vandtunneler, med en baggrundsstøj på mindre end 100 dB (reference 1 mikrropascal, 1 Hz) i frekvensområdet fra 0 til 500 Hz, konstrueret til måling af akustiske felter genereret af vandstrømmen rundt om modeller af fremdrivningssystemer.

8C Materialer

8C001 Syntaktisk skum til undervandsbrug:

a. Beregnet til havdybder på mere end 1000 m, og

b. Med en massefylde på mindre end 561 kg/m3.

Teknisk note : Syntaktisk skum består af hule kugler af plast eller glas lagret i en harpiksmatrix.

8D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

8D001 "Software" der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller materialer, der er pålagt embargo iflg. 8A, 8B eller 8C.

8D002 Specifik "software" specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion", reparation, hovedreparation eller renovering (nybearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj.

8E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

8E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote om "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er pålagt embargo iflg. 8A, 8B eller 8C.

8E002 Anden "teknologi", som følger:

a. "Teknologi" til "udvikling", "produktion", reparation, hovedreparation eller renovering (ny-bearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj.

b. "Teknologi" til hovedreparation eller renovering af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 8A001, 8A002.b., j., o. eller p.

KATEGORI 9 - FREMDRIFTSSYSTEMER, RUMFARTØJER OG BESLÆGTET UDSTYR

9A Udstyr, samlinger og komponenter

9A001 Gasturbinemotorer til fly der omfatter nogen af de teknologier, der er pålagt embargo iflg. 9E003.a., som følger:

NB: SE OGSÅ 9A101.

a. Ikke godkendt til de konkrete "civile fly" for hvilke de er beregnet.

b. Ikke godkendt til civil brug af "civile luftfartsmyndigheder".

c. Konstrueret til marchhastighed over Mach 1,2 i mere end 30 minutter.

9A002 Marinegasturbinemotorer med en kontinuerlig mærkeydelse efter ISO på mindst 24,245 kW og et specifikt brændstofforbrug på mindre end 0,219 kg/kWh på noget punkt i effektområdet fra 35 til 100%, og specielt konstruerede samlinger og komponenter hertil.

NOTE : Betegnelsen »Marinegasturbinemotorer« omfatter sådanne industrielle gasturbinemotorer eller gasturbinemotorer afledt af gasturbinemotorer til fly, der er tilpasset til fremdrivning af skibe eller kraftgenerering ombord.

9A003 Specielt konstruerede samlinger og komponenter, omfattende enhver af de teknologier, der er pålagt embargo iflg. 9E003.a., til følgende gasturbinefremdrivningssystemer:

a. Pålagt embargo iflg. 9A001, eller

b. Med oprindelse med hensyn til konstruktion eller produktion, som enten er et proskriberet land eller ukendt for producenten.

NOTE : 9A003 lægger ikke embargo på multiple, kuppelformede brændkamre, der arbejder med middelafgangstemperaturer fra brænderen på højst 1540 grader C.

9A004 Løftefartøjer til "rumfartøjer" eller "rumfartøjer" (eksklusive nyttelast).

NB: SE OGSÅ 9A104.

 • (JM) (Om embargostatus for produkter, der er indgår i "rumfartøjers"

nyttelast, se under de pågældende kategorier).

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A005 Raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof, indeholdende nogen af de komponenter eller noget af de systemer, der er pålagt embargo iflg. 9A006.

NB: SE OGSÅ 9A105 OG 9A119.

 • (JM) Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A006 Systemer eller komponenter, som følger, specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof:

NB: SE OGSÅ 9A106 OG 9A108.

a. Kryogene kølere, letvægts-Dewartanke, kryogene varmerør eller kryogene systemer, der er specielt konstrueret til brug i rumfartøjer og i stand til at begrænse kryogene væsketab til mindre end 30% om året.

b. Kryogene tanke eller kølesystemer med lukket kredsløb, der er i stand til at skabe temperaturer på -173 grader C eller mindre til "fly", der er i stand til at gennemføre længere flyvninger ved hastigheder over Mach 3, løftefartøjer eller "rumfartøjer".

c. Overførings- eller opbevaringssystemer til slush hydrogen.

d. Højtryks- (over 17,5 MPa) turbopumper, pumpekomponenter eller deres tilhørende drivsystemer med gasgenerator eller ekspansionsturbine.

e.Højtryks- (over 10,6 MPa) trykkamre og dyser hertil.

f. Lagringssystemer til fremdrivningsmiddel der anvender kapillær opbevaring eller positiv uddrivning (f.eks. med fleksible blærer).

9A007 Raketfremdrivningssystemer med fast brændstof med nogen af følgende egenskaber:

NB: SE OGSÅ 9A119.

a. 1. Total impulseffekt over 1,1 MNs, eller

 • (JM) 2. Specifik impuls 2,4 kNs/kg eller mere når dysestrømmen udvides til forholdene ved havoverfladen for et justeret kammertryk på 7 MPa.

b. 1. Masseandele pr. trin over 88%, og

2. Fastbrændstofladninger over 86%.

c. Nogen af de komponenter, der er pålagt embargo iflg. 9A008., eller

d. Isolerings- eller bondingsystemer til fremdrivningsmidlet, der bruger direkte bondede motorkonstruktioner for at opnå en stærk mekanisk samling eller en barriere for kemisk vandring mellem det faste brændstof og beholderens isolationsmateriale.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A008 Komponenter som følger, der er specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof:

NB: SE OGSÅ 9A108.

a. Bondingsystemer til isolation og fremdrivningsmiddel der bruger foringer til at udgøre en stærk mekanisk vedhæftning eller barriere mod kemisk vandring mellem det faste fremdrivningsmiddel og beholderens isolationsmateriale.

b. Filamentvundne "kompositte" motorhuse med en diameter på mere end 0,61 m eller med strukturelle effektivitetsforhold (PV/W) på mere end 25 km.

Teknisk note : Det strukturelle effektivitetsforhold (PV/W) er sprængningstrykket (P) multipliceret med beholdervolumen (V) divideret med trykbeholderens totalvægt (W).

c. Dyser med trykniveauer på mere end 45 kN eller erosionshastighed i dysehalsen på mindre end 0,075 mm/s.

d. (JM) Bevægelige dyser eller trykvektorkontrolsystemer med sekundær væskeinjektion der er i stand til:

1. Omni-aksial bevægelse på mere end +/- 5 grader.

2. Vinkelvektorrotation på 20 grader/s eller mere, eller

3. Vinkelvektoraccelerationer på 40 grader/s2 eller mere. Teknisk note : I forbindelse med 9A007.d. og 9A008.a. betyder betyder stærk mekanisk vedhæftning en vedhæftningsstyrke lig med eller bedre end fremdrivingsmidlets styrke.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A009 Hybride raketfremdrivningssystemer med:

NB: SE OGSÅ 9A109 OG 9A119.

a. Total impulseffekt på mere end 1,1 MNs, eller

b. Trykniveauer på mere end 220 kN ved afgang under vakuumbetingelser.

9A010 Specielt konstruerede komponenter eller strukturer til løftefartøjer eller fremdrivningssystemer til løftefartøjer, fremstillet ved brug af metal "matrix""kompositte", organiske"kompositte", keramisk "matrix" eller intermetalliske forstærkede materialer, der er pålagt embargo iflg. 1C007 eller 1C010.

NB: SE OGSÅ 1A002 OG 9A110.

9A011 Ramjet, scramjet eller motorer med kombineret cyklus og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: SE OGSÅ 9A111 OG 9A118.

9A101 Turbojet og turbofan letvægtsmotorer (herunder turbocompoundmotorer), der er små og har lavt specifikt brændstofforbrug, og som er anvendelige i "missiler", ud over dem, der er pålagt embargo iflg. 9A001.

9A104 Raketsonder med en rækkevidde på mindst 300 km.

NB: SE OGSÅ 9A004.

 • (JM) Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A105 Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i "missiler", ud over dem, der er pålagt embargo iflg. 9A005, med en total impulskapacitet på 1,1 MNs eller derover.

NB: SE OGSÅ 9A119.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A106 Systemer eller komponenter, ud over dem, der er pålagt embargo iflg. 9A006, anvendelige i "missiler", som følger, og specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof:

a. Ablative foringer til tryk- eller forbrændingskamre.

b. Raketdyser.

c. Undersystemer til trykvektorstyring.

Teknisk note : Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyringer, der er pålagt embargo iflg. 9A106.c.:

1. Bøjelig dyse.

2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas.

3. Bevægelig motor eller dyse.

4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder).

5. Brug af trykklapper.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

d. Kontrolsystemer til drivstoffer i flydende form eller som slurry (herunder iltningsmidler), og specielt konstruerede komponenter hertil, konstrueret eller modificeret til drift i vibrationsmiljøer på mere end 10 g eff. mellem 20 Hz og 2000 Hz.

NOTE : De eneste servoventiler og pumper, der er omfattet af denne position, er følgende:

a. Servoventiler, der er konstrueret til strømningshastigheder på 24 l pr. minut eller derover, ved et absolut tryk på 7 MPa eller derover, og som har en aktivatorresponstid på mindre end 100 ms.

b. Pumper til flydende drivstoffer, med akselhastigheder lig med eller større end 8000 rpm eller med afgangstryk lig med eller større end 7 MPa.

9A108 Komponenter, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 9A008, anvendelige i "missiler", som følger, og specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof:

a. Raketmotorhuse, "indvendig foring" og "isolering" hertil.

b. Raketdyser.

c. Undersystemer til trykvektorstyring.

Teknisk note : Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring omfattet af 9A108.c. er:

1. Bøjelig dyse.

2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas.

3. Bevægelig motor eller dyse.

4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) eller

5. Brug af trykklapper.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A109 Hybride raketmotorer, anvendelige i "missiler", ud over dem der er pålagt embargo iflg. 9A009, og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: SE OGSÅ 9A119.

9A110 Kompositkonstruktioner, laminater, og produkter heraf, ud over dem der er pålagt embargo iflg. 9A010, herunder harpiksimprægnerede fiberprepregs og metalbelagte fiberpreforms hertil, specielt konstrueret til brug i systemerne i 9A004 eller 9A104 eller undersystemerne i 9A005, 9A007, 9A105, 9A106, 9A108 og 9A116, fremstillet enten med organisk matrix eller metalmatrix ved brug af fiber- eller filamentforstærkninger med en specifik trækstyrke på mere end 7,62 x 10 4 m og specifikt modul på mere end 3,18 x 10 6 m.

NB: SE OGSÅ 1A002.

9A111 Impulsjetmotorer, anvendelige i "missiler", og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: SE OGSÅ 9A011 OG 9A118.

9A115 Opsendelsesudstyr, konstrueret eller modificeret til systemerne i 9A004 eller 9A104, som følger:

a. Apparater og indretninger til håndtering, styring, aktivering eller opsendelse.

b. Fartøjer til transport, håndtering, styring, aktivering eller opsendelse.

9A116 Tilbagevendende fartøjer, anvendelige i "missiler", og udstyr der er konstrueret eller modificeret hertil, som følger:

a. Tilbagevendende fartøjer.

b. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller ablative materialer.

c. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med stor varmeledningsevne.

d. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til tilbagevendende fartøjer.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A117 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin, anvendelige i "missiler".

9A118 Indretninger til forbrændingsregulering, anvendelige i motorer, der kan anvendes i "missiler", og som er pålagt embargo iflg. 9A011 eller 9A111.

9A119 Individuelle rakettrin, anvendelige i "missiler", ud over dem der er pålagt embargo iflg. 9A005, 9A007, 9A009, 9A105 og 9A109.

Justitsministeriets kompetence omfatter tillige prøve-, inspektions- og produktionsudstyr (kat. 9B), software (kat. 9D) og teknologi (kat. 9E).

9A120 a. Individuelle rakettrin.

b. Raketmotorer til fast eller flydende brændstof, med total impulskapacitet på 8,41 x 10 5 N/sek. eller mere, men mindre end 1,1 x 10 6 N/sek.

9B Prøve, inspektions- og produktionsudstyr

9B001 Specielt konstrueret udstyr, værktøjer eller tilbehør, som følger, til produktion eller måling af gasturbineblade, skovle eller støbninger til bladspidskapper.

a. Automatisk udstyr der anvender ikke-mekaniske metoder til måling af blades vægtykkelse.

b. Værktøj, tilbehør eller måleudstyr til "laser", vandstråle-, eller ECM/EDM hulboringsprocesser, der er pålagt embargo iflg. 9E003.c.

c. Støbeudstyr med retningsbestemt eller enkeltkrystal-størkning.

d. Keramiske kerner eller kapper.

e. Udstyr eller værktøjer til fremstilling af keramiske kerner.

f. Udstyr til udvaskning af keramiske kerner.

g. Udstyr til fremstilling af voksmodeller til keramiske kapper.

h. Udstyr til brænding af keramiske kapper.

9B002 On-line (tidstro) styresystemer, instrumentering (inklusive følere) eller automatisk datahentnings- og behandlingsudstyr, specielt konstrueret til udvikling af gasturbinemotorer, samlinger eller komponenter, der omfatter teknologier, der er pålagt embargo iflg. 9E003.a.

9B003 Udstyr der er specielt konstrueret til produktion eller afprøvning af gasturbinebørstepakninger, der er beregnet til at operere ved spidshastigheder på over 335 m/s, og specielt konstruerede dele og tilbehør hertil.

9B004 Værktøj, forme og tilbehør til faststofsamling af gasturbinekomponenter af "superlegeringer" eller titan.

9B005 On-line (tidstro) kontrolsystemer, instrumentering (inklusive følere) eller automatisk datahentnings- og behandlingsudstyr, specielt beregnet til brug med følgende vindtunneler eller indretninger:

a. Vindtunneler konstrueret til hastigheder på Mach 1,2 eller mere, undtagen :

Vindtunneler, der er specielt konstrueret til undervisningsbrug og har et afprøvningstværsnit (målt over siden) på mindre end 250 mm.

Teknisk note : Afprøvningstværsnit: diameteren af cirkelen, eller siden af kvadratet, eller den længste side af rektanglet, målt ved det største prøvetværareal.

b. Indretninger til simulering af strømningsforhold ved hastigheder på mere end Mach 5, inklusive hot-shot tunneler, plasmabue-tunneler, chok-rør, chok-tunneler, gas-tunneler og letgaskanoner.

c. Vindtunneler og indretninger, udover to-dimensionelle sektioner, i stand til at simulere strømninger med et Reynoldstal på over 25 x 10 6.

9B006 Specielt konstrueret akustisk vibrationsprøveudstyr, der er i stand til at generere lydtrykniveauer på 160 dB eller mere (reference til 20 mikropascal) med en nominel effekt på 4 kW eller mere ved en prøvecelletemperatur på mere end 1000 grader C, og specielt konstruerede transducere, tøjningsmålere, accelerometre, termoelementer og kvartsvarmere hertil.

9B007 Udstyr der er specielt konstrueret til inspektion af raketmotorers integritet ved hjælp af ikke-destruktiv prøvnings-(NDT)teknik udover plan røntgenundersøgelse eller basal fysisk eller kemisk analyse.

(Om radiografisk udstyr, se 3A001.e.5.)

9B008 Transducere der er specielt konstrueret til direkte måling af målestrømmens friktion på beklædningsoverfladen med en ligevægtstemperatur på mere end 560 grader C.

9B009 Værktøj der er specielt konstrueret til fremstilling af pulvermetallurgirotorkomponenter til turbinemotorer, der er i stand til at operere ved spændingsniveauer på 60% af trækbrudspænding eller mere, og metaltemperaturer på 600 grader C eller mere.

9B105 Vindtunneler til hastigheder på Mach 0,9 eller mere, anvendelige til "missiler" og deres undersystemer.

9B106 Miljøkamre eller lyddøde rum, som følger:

a. Miljøkamre, der er i stand til at simulere følgende flyvebetingelser:

1. Vibrationsmiljøer på 10 g eff. eller derover mellem 20 Hz og 2000 Hz, der overfører kræfter på 5 kN eller mere, og

2. Højde 15.000 m eller større, eller

3. Temperatur mindst -50 grader C til 125 grader C.

b. Lyddøde rum, der er i stand til at simulere følgende flyvebetingelser:

1. Akustiske miljøer med et totallydtrykniveau på 140 dB eller højere (reference 20 microPa) eller med en specificeret udgangseffekt på 4 kW eller højere, og

2. Højde 15.000 m eller mere, eller

3. Temperatur mindst -55 grader C til +125 grader C.

9B115 Specielt konstrueret "produktionsudstyr" til de systemer, undersystemer og komponenter, der er pålagt embargo iflg. 9A005 til 9A009, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106, 9A108, 9A109, 9A111, 9A116 til 9A119.

9B116 Specielt konstruerede "produktionsfaciliteter" til de systemer, undersystemer og komponenter, der er pålagt embargo iflg. 9A004 til 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 til 9A106, 9A108, 9A109, 9A111, 9A116 til 9A119.

9B117 Prøvebænke og prøvestande til raketter eller raketmotorer til fast eller flydende brændstof, med en af følgende egenskaber:

a. Kapacitet til at håndtere tryk på mere end 90 kN.

b. I stand til samtidig at måle de tre aksiale trykkomponenter.

9C Materialer

Ingen

9D Software

Der henvises til Den generelle softwarenote (GSN), se indledningen.

9D001 "Software" der kræves til "udvikling" af udstyr eller "teknologi", der er pålagt embargo iflg. 9A, 9B eller 9E003.

9D002 "Software" der kræves til "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 9A eller 9B.

9D003 "Software" der kræves til "brug" af digital elektronisk motorkontrol med fuld autoritet (FADEC) til fremdrivningssystemer, der er pålagt embargo iflg. 9A eller udstyr, der er pålagt embargo iflg. 9B, som følger:

a. "Software" i digitale elektroniske kontrolsystemer til fremdrivningssystemer, prøveindretninger til luft- og rumfartøjer eller flymotorer til brug i atmosfæren.

b. Fejltolerant "software" anvendt i FADEC-systemer til fremdrivningssystemer og tilknyttede prøvefaciliteter.

9D004 Anden "software", som følger:

a. "Software", andet end det der er pålagt embargo iflg. 2D101, specielt udviklet til vibrationsprøveudstyr der bruger tidstro digitalkontrol med individuelle trykgivere med et maksimalt tryk på mere end 100 kN.

b. 2D eller 3D viskos "software" der er godkendt til de prøvedata fra vindtunnel eller flyvninger, der kræves til detaljeret strømudformning af motorer.

c. "Software" der kræves til "udvikling" eller "produktion" af tidstro elektroniske prøvefaciliteter med fuld autoritet til motorer eller komponenter, der er pålagt embargo iflg. 9A.

d. "Software" til afprøvning af flygasturbinemotorer, samlinger eller komponenter, specielt konstrueret til indsamling, reduktion og analyse af tidstro data, og i stand til feedbackkontrol, inklusive den dynamiske justering af prøveemner eller prøvebetingelser under prøvens forløb.

e. "Software" der er specielt udviklet til kontrol med

retningsbestemt eller enkeltkrystal-støbning.

f. "Software" i "kildekode", "objektkode" eller maskinkode der kræves til "brug" af aktive kompenseringssystemer til kontrol med tolerancer ved rotorbladspidser.

NOTE : 9D004.f lægger ikke embargo på "software", der er indbygget i udstyr der ikke er pålagt embargo, eller krævet til vedligeholdelsesaktiviteter forbundet med kalibrering eller reparation eller opdatering af det aktive kompensationssystem for tolerancekontrol.

9D101 "Software" der er specielt udviklet til brug af varer, der er pålagt embargo iflg. 9B105, 9B106, 9B116 eller 9B117.

9D103 "Software" der er specielt udviklet til modellering, simulering eller konstruktionsmæssig integration af "missiler" og deres undersystemer.

NOTE : "Software" der er omfattet af denne position forbliver under embargo når det kombineres med specielt konstrueret hardware, der er pålagt embargo iflg. 4A102.

9E Teknologi

Der henvises til Den generelle teknologinote (GTN), se indledningen.

9E001 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling"

af udstyr eller "software", der er pålagt embargo iflg. 9A001.c, 9A004 til 9A011, 9B eller 9D.

9E002 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "produktion" af udstyr, der er pålagt embargo iflg. 9A001.c, 9A004 til 9A011 eller 9B.

NOTE : "Udviklings"- eller "produktions"-"teknologi", der er pålagt embargo iflg. 9E for gasturbiner forbliver under embargo, når den anvendes som "brugs"-teknologi til reparation, renovering og hovedeftersyn. Undtaget fra embargo er: tekniske data, tegninger eller dokumentation til vedligeholdelsesaktiviteter, der er direkte forbundne med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede eller ubrugelige »line replaceable units«, inklusive udskiftning af hele motorer eller motormoduler.

(Om "teknologi" til reparation af konstruktioner, laminater eller materialer, der er pålagt embargo, se 1E002.f)

9E003 Anden "teknologi", som følger:

a. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af følgende gasturbinemotorkomponenter eller systemer:

1. Gasturbineblade, skovle eller bladspidskapper fremstillet af retningsbestemt størknede (DS) eller enkeltkrystal (SC) legeringer med (i 001 Miller Index Direction) belastningsbrudstyrkelevetid på mere end 400 timer ved 1000 grader C med en belastning på 200 MPa, baseret på gennemsnitsegenskaber.

2. Multiple, kuppelformede brændkamre, der opererer ved gennemsnitlig afgangstemperatur fra brænderen på mere end 1370 grader C, eller brændkamre der omfatter termisk adskilte forbrændingsforinger, ikke-metalliske foringer eller ikke-metalliske kapper.

3. Komponenter der er fremstillet af organiske "kompositte" materialer, der er beregnet til drift over 315 grader C, eller af metal"matrix"-"kompositte", keramisk "matrix", intermetalliske eller intermetallisk forstærkede materialer, der er pålagt embargo iflg. 1A002 eller 1C007.

4. Ukølede turbineblade, skovle, bladspidskapper eller andre komponenter, der er beregnet til drift ved temperaturer af gasstrømmen på 1050 grader C eller mere.

5. Kølede turbineblade, skovle eller bladspidskapper, ud over de i 9E003.a.1. og 2. beskrevne, som er udsat for gasstrømme med temperaturer på 1370 grader C eller mere.

6. Kombinationer af blad/skive ved hjælp af faststofsammenføjning.

7. Gasturbinemotorkomponenter der anvender "diffusionsbonding"-"teknologi", der er pålagt embargo iflg. 2E003.b.

8. Roterende komponenter til beskadigelsestolerante der anvender pulvermetallurgimaterialer, der er pålagt embargo iflg. 1C002.b.

9. FADEC til gasturbinemotorer og motorer med kombineret arbejdsgang og deres tilhørende diagnostiske komponenter, følere og specielt konstruerede komponenter.

10. Justerbar strømningsvejgeometri og tilknyttede styresystemer til:

a. Gasgeneratorturbiner.

b. Ventilator eller kraftturbiner.

c. Fremdrivningsdyser.

NOTER : 1. Justerbar strømningsvejgeometri og tilhørende styresystemer omfatter ikke indgangsstyrefinner, turbinehjul med variabel stigning, variable statorer eller udtagsventiler til kompressorer.

2. 9E003.a.11 lægger ikke embargo på "udviklings"- eller "produktions"-"teknologi" til justerbar strømningsvejgeometri til reversering af trykket.

11. Kontrolsystemer til rotorbladenes spidstolerance der anvender aktiv kappekompenserings"teknologi", der er begrænset til en database for konstruktion og udvikling.

12. Gaslejer til rotorsamlinger til gasturbinemotorer.

13. Hule turbineblade med lang korde uden mellemunderstøtning.

b. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af:

1. Aeromodeller til vindtunneler udstyret med ikke-indragende følere, der er i stand til at overføre data fra følerne til dataindsamlingssystemet.

2. "Kompositte" propelblade eller propfans der er i stand til at optage mere end 2.000 kW ved flyvehastigheder på over Mach 0,55.

c. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af gasturbinemotorkomponenter, der bruger "laser", vandstråle eller ECM/EDM hulboringsprocesser til fremstilling af huller med:

1. a. Dybder på mere end fire gange deres diameter.

b. Diametre på mindre end 0,76 mm, og

c. Indfaldsvinkler lig med eller mindre end 25 grader, eller

2. a. Dybder på mere end fem gange deres diameter.

b. Diametre på mindre end 0,4 mm, og

c. Indfaldsvinkler på mere end 25 grader.

Teknisk note : I forbindelse med 9E003.c måles indfaldsvinkel fra et plan, der er tangent til turbinebladets overflade i det punkt, hvor hulaksen skærer bladets overflade.

d. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af kraftoverførselssystemer til helikoptere eller til "fly" med kipbare rotorer eller vinger.

1. I stand til at operere i mindst 30 minutter efter tab af smøring, eller

2. Med et indgangs-kraft/vægtforhold på mindst 8,87 kW/kg.

e. 1. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af stempeldieselmotorer til fremdrivning af landkøretøjer med alle følgende egenskaber:

a. Et kassevolumen på højst 1,2 m3.

b. En total udgangseffekt på mere end 750 kW baseret på 80/1269/EEC, ISO 2534 eller tilsvarende standarder, og

c. Et effekt/volumenforhold på mere end 700 kW/m3 af kassevolumen.

Teknisk note : Kassevolumen er produktet af tre på hinanden vinkelrette dimensioner målt som følger:

Længde : Længden af krumtapakselen fra forreste flange til svinghjulets forside.

Bredde : Det største af følgende mål:

a. Den udvendige bredde fra ventildæksel til ventildæksel.

b. Dimensionerne af de udvendige kanter af cylinderhovederne, eller

c. Diameteren af svinghjulshuset.

Højde : Det største af følgende mål:

a. Afstanden fra krumtaphusets centerlinie til ventildækslets (eller cylinderhovedets) øverste flade plus to gange slaglængden, eller

b. Diameteren af svinghjulshuset.

2. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af specielt konstruerede komponenter, som følger, til højtydende dieselmotorer:

a. "Teknologi" der "kræves" til "produktion" af motorsystemer med alle følgende komponenter, der anvender keramiske materialer, der er pålagt embargo iflg 1C007:

1. Cylinderforinger.

2. Stempler.

3. Cylinderhoveder, og

4. En eller flere andre komponenter (inklusive udstødningsporte, turboladere, ventilstyr, ventilsamlinger eller isolerede brændstofindsprøjtningsenheder).

b. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af turboladersystemer, med enkelttrinskompressorer med alle følgende egenskaber:

1. Opererer ved massetrykforhold på 4:1 eller højere.

2. Massestrøm i området fra 30 til 130 kg i minuttet, og

3. Mulighed for variabelt strømningsareal i kompressor- eller turbinesektioner.

c. "Teknologi" der "kræves" til "produktion" af brændstofindsprøjtningssystemer med en specielt udviklet evne til at anvende multibrændstof (f.eks. diesel- eller jetbrændstof), der dækker et viskositetsområde fra dieselbrændstof (2,5 cSt ved 37,8 grader C) ned til benzin (0,5 cSt ved 37,8 grader C) med alle følgende egenskaber:

1. Indsprøjtet mængde mere end 230 mm3 pr. indsprøjtning pr. cylinder.

2. Specielt udviklede elektroniske styringsegenskaber til automatisk omskiftning af regulatorkarakteristik afhængigt af brændstofegenskaber for at opnå samme momentkarakteristikker ved brug af passende følere.

3. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af højtydende dieselmotorer til smøring af cylindervæggene med fast, gasformig eller flydende film (eller kombinationer heraf), som tillader drift ved temperaturer over 450 grader C målt på cylindervæggen på det øverste punkt der nås af stemplets øverste ring.

Teknisk note : Højtydende dieselmotorer: Dieselmotorer med et opgivet effektivt middelbremsetryk på 1,8 MPa eller mere ved en hastighed på 2300 omdrejninger pr. sekund, under forudsætning af at den nominelle hastighed er mindst 2300 omdrejninger pr. sekund.

9E101 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "udvikling" eller "produk-tion" af varer, der er pålagt embargo iflg. 9A101, 9A104 til 9A106, 9A108 til 9A111 eller 9A115 til 9A119.

9E102 "Teknologi" iflg. Den generelle teknologinote til "brug" af varer, der er pålagt embargo iflg. 9A004 til 9A011, 9A101, 9A104 til 9A106, 9A108 til 9A111, 9A115 til 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 eller 9D103.

BILAG 2

DEN INTERNATIONALE VÅBENLISTE

GENEREL TEKNOLOGINOTE

til Den internationale våbenliste

Denne note vedrører "teknologi" der specielt angår integrering eller "brug" af komponenter i varer, der er defineret i Den internationale industriliste, selv om komponenterne i sig selv ikke er pålagt embargo.

"Teknologi" der omfattes af denne note forbliver under embargo, også når den kan anvendes på "udvikling", "produktion" og "brug" af en vare, der ikke er pålagt embargo.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi", der som et minimum er nødvendig til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af varer, for hvilke der er givet eksporttilladelse.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

Forklaringer

Det forudsættes, at den generelle teknologinote ikke finder anvendelse på "teknologi", der udtrykkeligt er omfattet af den internationale liste.

1. Håndskydevåben og automatiske våben som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Rifler, karabiner, revolvere, pistoler, maskinpistoler og maskingeværer, undtagen antikke håndvåben fra før 1890 og reproduktioner heraf.

b. Glatløbede våben specielt konstrueret til militær brug.

c. Våben der bruger ammunition uden hylster.

Teknisk note :

Glatløbede våben specielt konstrueret til militær brug som beskrevet i underpos. b. er sådanne som:

a. Er prøveskudt ved tryk på over 1300 bar.

b. Fungerer normalt og sikkert ved tryk over 1000 bar, og

c. Kan bruges med ammunition der er længere end 76,2 mm (f.eks. de i handelen værende kal. 12 magnum haglpatroner).

Parametrene i denne Tekniske note skal måles i overensstemmelse med forskrifterne i Commission Internationale Permanente.

NOTER : 1. Justitsministeriet vil kunne give tilladelse til eksport af våben der er pålagt embargo iflg. denne position, og specielt konstruerede komponenter hertil, under forudsætning af at sådanne våben ikke er af den fuldautomatiske type, som følger:

a. Riffelløbede våben, der er specielt til sports-skiveskydning som defineret i de olympiske regler.

b. Riffelløbede våben, der er specielt konstrueret til jagt, med en magasinkapacitet, der ikke overstiger 5 skud.

c. Flerløbede jagtvåben med et eller flere riffelløb og mindst eet glat løb.

d. Clips eller magasiner til ovenstående våben med en kapacitet på højst 5 skud.

Det er en betingelse for udstedelse af eksporttilladelse til våben beskrevet i stk. a. til d. i denne note, at Justitsministeriet fra en ansvarlig repræsentant for den endelige bruger eller importøren får forelagt en underskrevet erklæring med beskrivelse af den endelige anvendelse, gående ud på at våbnene ikke vil blive re-eksporteret eller på anden måde afsat uden tilladelse fra eksportørlandet.

2. Denne position lægger ikke embargo på glatløbede våben, der anvendes til jagt eller sport. Disse våben må ikke være konstrueret specielt til militærbrug eller være fuldautomatiske.

3. Denne position lægger ikke embargo på skydevåben, der er specielt konstrueret til løs ammunition og som ikke kan affyre nogen ammunition, der er pålagt embargo.

4. Denne position lægger ikke embargo på våben, der bruger ammunition til andet end centerslagstift, og som ikke er fuldt automatiske.

5. Eksport til Kina af udstyr, der er pålagt embargo iflg. underpos. a. ovenfor, som har alle følgende egenskaber, er omfattet af en favorabel procedure:

a. Det har været i brug i mere end 7 år.

b. Det omfatter ikke teknologi, der påvirker ydeevnen af våben, hvis første produktion var begyndt mindre end 7 år før eksporttidspunktet, og

c. Højst kaliber 12,7 mm.

2. Storkalibrede våben eller afskydningsapparater som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Kanoner, haubitzere, antiluftskyts, morterer, "tank destroyers", granat- og raketafskydningsapparater, militære flammekastere og rekylfri kanoner.

b. Militære affyringsapparater og generatorer til røg, gas og pyroteknik.

N.B. : Denne underposition omfatter ikke pistoler af Very-typen.

NOTE: Eksport til Kina af følgende udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil er omfattet af en favorabel procedure:

a. Haubitzere og feltkanoner, som følger:

1. Maksimal kaliber 155 mm.

2. Med løbslængde på ikke mere end kal. 40.

3. Som ikke har en automatisk lademekanisme, der automatisk vælger indstilling af brandrør, granattype eller ladningsstørrelse, og

4. Ikke omfatter teknologi, der påvirker våbnets ydeevne, og hvis første produktion var begyndt mindre end 7 år før eksporttidspunktet.

b. Morterer med en største kaliber på 120 mm, som ikke har automatisk lademulighed.

c. Kampvognskanoner og "tank destroyers" med en maksimal kaliber på 105 mm og med en ildhastighed på mere end 10 skud/min.

d. Afskydningsapparater med en maksimal projektilvægt på 25 kg, og med en grænseflade mellem apparat og ammunition, der er begrænset til det, der mindst kræves til start af motor.

e. Rekylfri kanoner med en maksimal kaliber på 120 mm.

f. Antiluftskyts med en maksimal kaliber på 35 mm og med en maksimal cyklisk fyringshastighed på højst 900 skud pr. minut pr. løb.

g. Militære flammekastere, affyringsapparater til røg eller pyroteknik med nogen af følgende egenskaber:

1. Omfatter materialer, der er pålagt embargo iflg. pos. 8.

2. Specielt konstruerede til bispektral eller multispektral røg.

3. Specielt konstrueret eller modificeret til infrarøde signallys eller decoys,

undtagen udstyr eller systemer, der er i stand til at udføre elektronisk indstilling af brandrør eller ladning på deres projektiler.

3. Ammunition og specielt konstruerede komponenter hertil, til de våben, der er pålagt embargo iflg. pos. 1 og 2 eller 26.

NOTER : 1. Specielt konstruerede komponenter omfatter herefter:

a. Metal- eller plastprodukter som f.eks. fængladningsambolte, projektilkapper, patronled, rotationsbånd og metaldele til ammunition.

b. Sikrings- og armeringsindretninger, tændrør, følere og broforbindelser til detonationstråd.

c. Kraftforsyninger med høj operationel engangs-udgangseffekt.

d. Brændbare hylstre til ladninger.

e. Underammunition omfattende småbomber, småminer og terminalt styrede projektiler, undtagen underammunition med kærne udelukkende af bly.

2. Denne position omfatter ikke ammunition der er krympet uden projektil (blank star) og dummy-ammunition med gennemboret krudtkammer.

3. Justitsministeriet vil kunne give tilladelse til eksport af følgende ammunition eller patroner, under forudsætning af at det drejer sig om våben, der kan eksporteres iflg. note 1 til pos. 1:

a. Målammunition eller patroner med ekspanderende projektil af den til jagt og sport anvendte type.

b. Ammunition eller patroner der specielt er beregnet til afprøvning af skydevåben.

4. Eksport til Kina af følgende er omfattet af en favorabel procedure:

a. Ammunition til håndskydevåben, undtagen panserbrydende ammunition eller ammunition til brug med udstyr beskrevet i pos. 1 b. og c.

b. "Konventionelle, ikke-styrede projektiler" af typer med punkt-detonerende kontakt og mekanisk indstillet forsinkelse med kun højeksplosive enhedsladninger, og komplette sikrings-, armerings-, forsinkelses- og tændmekanismer hertil, op til en kaliber på 156 mm (106 mm for kampvognskanoner og "tank destroyers"), og specielt konstruerede komponenter hertil, undtagen produkter som omfatter projektiler med superhurtige

eller "grazing" følere eller multi-optionsforsinkelse.

4. Bomber, torpedoer, raketter og missiler som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Bomber, torpedoer, granater (inklusive røggranater), røgkanistre, raketter, miner, missiler, dybvandsbomber, brandbomber og militære sprængladninger, apparater og brandsatse, pyrotekniske lyssignaler til militærbrug, patroner og simulatorer.

b. Apparater og indretninger specielt konstrueret til håndtering, styring, aktivering, forsyning med et engangs-fremføringsmiddel, affyring, udlægning, strygning, udskydning, detonering eller søgning af de i underpos. a. opregnede artikler.

c. Gelatineringsmidler til militære brændstoffer, omfattende forbindelser (f.eks. octal) eller blandinger af sådanne forbindelser (f.eks. napalm) specielt formulerede med det formål at fremstille stoffer som, når de blandes med olieprodukter, giver et geleagtigt, brandfremkaldende stof til brug i bomber, projektiler, flammekastere eller andet krigsmateriel.

NOTE : Eksport til Kina af følgende udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil er omfattet af en favorabel procedure:

a. Landminer med mekanisk tænding, undtagen landminer for langvarig udlægningstid eller til fjern eller autonom aktivering eller deaktivering.

b. Militære sprængledninger.

c. Hvid røg, f.eks. hexafluoroethan, rødt og hvidt fosfor, i kanistre eller granater.

d. Pyrotekniske lyssignaler, undtagen lyssignaler beregnet som infrarøde lyskilder eller decoys.

e. Ikke-styrede raketter eller deres affyringsapparater, med højeksplosive enhedsladninger med maksimal rækkevidde på 20 km, og ikke i stand til at levere en ladning på mere end 26 kg, og med en grænseflade mellem affyringsapparat og ammunition der er begrænset til det, der mindst kræves til start af motor.

N.B. : Dette omfatter ikke raketassisterede projektiler (RAP).

f. Anti-tankvåben med alle følgende egenskaber:

1. Effektiv rækkevidde på mindre end 1 km.

2. Ikke specielt konstrueret til brug mod fase-armering.

3. Ikke omfattende autonom styring.

4. Ikke omfattende elektronisk counter-counter-measures, og

5. Ikke omfattende teknologi, der omfatter ydeevnen af våben, hvis første produktion var begyndt mindre end 7 år før eksporttidspunktet.

g. Konventionelle, ikke-styrede højeksplosive bomber med enhedsladninger for detonering ved anslag eller brandrør for detonering i en bestemt højde, undtagen sådanne som har brandrør med counter-counter-measure egenskaber samt komponenter til sådanne brandrør.

Forklaringer

Det forudsættes, at underpos. b. ovenfor omfatter:

a. Mobilt udstyr til fortætning af gas, specielt beregnet til militær brug, og i stand til at producere mindst 1.000 kg gas i flydende form pr. dag.

b. Flydende elkabel til strygning af magnetiske miner.

c. Raketdyser til taktiske missiler, næsespidser til strategiske fartøjer bestemt for genindflyvning i atmosfæren, og finkornet kunstig grafit hertil, med alle følgende egenskaber:

1. Massefylde mindst 1,79 (målt ved 293 K),

2. Trækstyrke til brud mindst 0,7% (målt ved 293 K),

3. Termisk udvidelseskoefficient højst 2,75 x 10 -6 pr. Kelvin (i området fra 293 til 1.255 K).

5. Ildkontroludstyr og undersystemer som følger, specielt konstruerede til militær brug, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a. Udstyr til ildkontrol, kanonretning, natsigtning, missilsporing, missilstyring og målovervågningsudstyr.

b. Afstands-, positions- og højdebestemmelsesinstrumenter, kendings- og identifikationsudstyr og følerintegrationsudstyr.

c. Elektroniske, elektro-optiske, gyroskopiske, akustiske og optiske sigteapparater.

d. Bombesigter, bombecomputere, kanonsigter og periskoper.

NOTE : Eksport til Kina af udstyr, der er pålagt embargo iflg. denne position, som følger, er omfattet af en favorabel procedure:

a. Optisk ildkontrol og optisk kanonretningsudstyr, der ikke omfatter nogen elektro-optiske counter-counter measures (ECCM), og er begrænset til dem der fungerer i det synlige spektrum.

b. Mekanisk skannet radar-ildkontroludstyr med een kanal og fast frekvens, undtagen udstyr med een eller flere af følgende egenskaber:

1. Driftsfrekvens 18 GHz eller derover.

2. Andre egenskaber vedrørende clutterdiskrimination eller rejection end MTI-systemer, der anvender konventionel double- eller triple delay line cancellation.

3. Phase code agility.

4. Impulskompressionsteknik.

5. Elektroniske counter-counter measures (ECCM), apparater eller egenskaber, omfattende visning af jammed spektrum eller sekundær lobe-jamming.

6. Sidelobe cancellation eller blanking.

7. Beskyttelse mod anti-strålingsmissiler, herunder realtidsstrålingskontrol-egenskaber.

8. Elektronisk strålestyring.

9. Over-the-horizon egenskaber.

10. "Laser"-teknikker.

11. "Spredt spektrum".

12. Chirp-teknikker.

c. Kanonsigter eller periskoper til brug på land, som ikke indeholder teknologi, der påvirker ydelsen af våben, der var i første produktion mindre end 10 år før eksporttidspunktet.

d. Bombesigteudstyr, som følger:

1. Optisk (kun synligt spektrum).

2. Mekanisk.

3. Ikke mikroprocessorstyret.

4. Omfatter ikke grænseflader til terminalt styrede våben.

5. Omfatter ikke teknologi der påvirker ydelsen af våben, der var i første produktion mindre end 10 år før eksporttidspunktet.

(For udstyr der anvender billedforstærkning eller termiske billedsystemer, se pos. 15.)

6. Køretøjer som følger, specielt konstrueret eller modificeret til militær brug, og specielt konstruerede komponenter hertil:

Teknisk note : I forbindelse med denne position skal udtrykket "specielt modificeret til militær brug" forstås som en strukturel, elektrisk eller mekanisk ændring, som indebærer udskiftning af en komponent med mindst een specielt konstrueret militær komponent, eller tilføjelse af mindst een sådan komponent.

a. Kampvogne og selvkørende kanoner.

b. Militære bevæbnede eller pansrede køretøjer, og køretøjer forsynet med montagedele for våben.

c. Pansrede jernbanetog.

d. Halvbæltekøretøjer.

e. Redningskøretøjer.

f. Kanontransportører og traktorer specielt konstrueret til at slæbe artilleri.

g. Påhængsvogne specielt konstrueret til at befordre ammunition.

h. Amfibiekøretøjer og køretøjer til forcering af dybe vandløb.

i. Mobile reparationsværksteder specielt beregnet til at betjene militært materiel.

j. Alle andre køretøjer specielt konstrueret eller modificeret til militære formål.

NOTER : 1. Specielt konstruerede komponenter til udstyr der er pålagt embargo iflg. denne position omfatter:

a. Dæk til luftringe specielt konstrueret til at være skudsikre eller til brug også når luften er lukket ud (eksklusive typer til landbrugs- eller havetraktorer og landbrugsmaskiner).

b. Maskiner til fremdrivning af de under a. til j. nævnte køretøjer, specielt konstrueret eller modificeret til militær brug, inklusive specielt konstruerede komponenter hertil.

c. Dæktrykskontrolsystemer, drevet inde fra et køretøj i fart, specielt konstrueret eller modificeret til militær brug.

d. Affjedringer med stor vandring, specielt konstrueret eller modificeret til militær brug.

2. Køretøjer der er pålagt embargo iflg. underpos. j. omfatter kampvognstransportører, bæltedrevne amfibiekøretøjer til last, hurtigkørende traktorer, tunge artilleritransportører.

3. Eksport til Kina af køretøjer, der er pålagt embargo iflg. denne position og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger, er omfattet af en favorabel procedure:

a. Kampvogne og selvkørende kanoner.

b. Bevæbnede eller pansrede køretøjer eller køretøjer der er udstyret med montageudstyr til våben.

c. Tunge artilleritransportører.

d. Halvbæltekøretøjer.

e. Redningskøretøjer.

f. Kanontransportører og traktorer specielt konstrueret til at slæbe artilleri.

g. Ammunitionspåhængsvogne.

h. Hurtigkørende traktorer.

i. Mobile reparationsværksteder specielt beregnet til at betjene militært materiel.

j. Kampvognstransportører.

Under forudsætning af at disse køretøjer:

1. Ikke er pansrede eller har panser, der er begrænset til ensartet panserplade, og

2. Ikke er udrustet med fremdrivningssystemer med nogen af følgende egenskaber:

a. Turbinemotorer.

b. Motorer med ydelse på mere end 1000 bhk, eller

c. Motorer på mere end 100 bhk pr. cylinder.

7. Toksikologiske stoffer, tåregas, beslægtet udstyr, komponenter, materialer og teknologi som følger:

a. Biologiske, kemiske eller radioaktive stoffer, som er egnede til i krig at forårsage skader på mennesker eller dyr, eller beskadige afgrøder.

b. "Tåregasser" og "stoffer til anvendelse mod optøjer", omfattende:

1. Bromobenzylcyanid (CR).

2. oChlorobenzylidenemalononitril (oChlorobenzalmalononitril) (CS).

3. Phenylacylchlorid (w-chloroacetophenon) (CN).

c. Udstyr der er specielt konstrueret og beregnet for spredning af de under a. nævnte stoffer.

d. Udstyr der er specielt konstrueret og beregnet som forsvar mod de under a. nævnte stoffer og til sporing og identifikation af disse.

e. Komponenter der er specielt konstrueret til det under c. eller d. nævnte udstyr.

f. "Biopolymerer" der er specielt udviklet eller behandlet til sporing og identifikation af stoffer til kemisk krig (CW) og beskrevet under a., samt kulturer af specifikke celler der anvendes til deres fremstilling.

g. "Biokatalysatorer" til dekontaminering og nedbrydning af kemiske krigsstoffer og biologiske systemer hertil, som følger:

1. "Biokatalysatorer" der er specielt udviklet til dekontaminering og nedbrydning af kemiske krigsstoffer beskrevet under a., og som fremkommer af direkte laboratorieudvælgelse eller genetisk manipulation af biologiske systemer.

2. Biologiske systemer som følger: "Ekspressionsvektorer", vira eller cellekulturer der indeholder den genetiske information, der er speciel for produktion af de "biokatalysatorer", der er pålagt embargo iflg. g.1.

h. Teknologi som følger:

1. Teknologi til udvikling, produktion og brug af toksikologiske stoffer, beslægtet udstyr og komponenter beskrevet under a. til e.

2. Teknologi til udvikling, produktion og brug af "biopolymerer" og kulturer af specifikke celler beskrevet under f.

3. Teknologi alene til inkorporering af "biokatalysatorer" der er pålagt embargo iflg. g.1. i militære bæresubstanser eller militærudstyr.

NOTER: 1.Underpos. a. omfatter også:

a. DF (methylphosphonyldifluorid).

b. QL (O-ethyl-2-di-isopropylaminoethylmethylphosphonit).

2. Underpos. d. omfatter luftkonditioneringsenheder, der er specielt konstrueret eller modificeret til nukleær, biologisk og kemisk filtrering.

3. Underpos. a. omfatter ikke:

a. Cyanogenchlorid.

b. Hydrocyansyre.

c. Chlor.

d. Carbonylchlorid (phosgen).

e. Diphosgen (trichloromethyl-chloroformat).

f. Ethylbromoacetat.

g. Xylylbromid.

h. Benzylbromid.

i. Benzyliodid.

j. Bromoacetone.

k. Cyanogenbromid.

l. Bromomethylethylketon.

m. Chloroacetone.

n. Ethyliodoacetat.

o. Iodoacetone.

p. Chloropikrin.

4. Underpos. d. omfatter ikke:

a. Dosimetre til overvågning af personstråling.

b. Masker til beskyttelse mod specifikke industririsici som f.eks. dampe eller pulvere i minedrift, minebrud eller kemiske fabrikker, eller

c. Gasmasker beregnet til civil brug.

5. Teknologi og cellekulturer til underpos. f. er undtaget, og denne underposition omfatter ikke teknologi og celler til civile formål som f.eks. landbrugs-, farmaceutiske, medicinske, veterinære, miljømæssige formål og i fødevareindustri.

6. Teknologiske og biologiske systemer nævnt i underpos. h.3. og g.2. er ikke omfattet, og disse underpositioner lægger ikke embargo på teknologiske og biologiske systemer til civile formål, som f.eks. landsbrugs-, farmaceutiske, medicinske, veterinære, miljømæssige formål eller i affaldsteknologi eller fødevareindustri.

7. Justitsministeriet vil kunne give tilladelse til eksport af tåregas omfattet af underpos. b., under forudsætning af at den endelige anvendelse er civil, og at mængderne findes rimelige og forenelige med den erklærede endelige anvendelse. Civil anvendelse omfatter forskning, politiaktiviteter og personligt selvforsvar.

8. Justitsministeriet vil kunne give tilladelse til eksport af stoffer til anvendelse mod optøjer omfattet af underpos. b. under forudsætning af at den endelige anvendelse er civil, og at mængderne findes rimelige og forenelige med den erklærede endelige anvendelse. Civil anvendelse omfatter forskning, politiaktiviteter og personligt selvforsvar.

9. Eksport til Kina af udstyr til beskyttelse mod nerve-, blod- og blistermidler i det følgende er omfattet af en favorabel procedure:

a. Individuelt passivt beskyttelsesudstyr, som ikke indeholder noget stof andet end trækul, til nedbrydning eller uskadeliggørelse af giftstoffer beskrevet i underpos. a.

b. Alarmgivende apparater der ikke er i stand til at identificere stoffet.

c. Stationært udstyr til medicinsk beskyttelse eller stationær dekontaminering af ofre.

8. Militære eksplosiver og brændstoffer som følger, og "tilsætningsmidler", "prækursorer" og "stabilisatorer" hertil:

a. "Militære højeksplosiver".

b. "Militære fremdrivningsmidler".

c. "Militære pyrotekniske stoffer".

d. Militære faste eller flydende højenergi-brændstoffer, herunder flybrændstoffer der er specielt sammensat til militære formål.

NOTE : Det forudsættes, at denne underposition alene omfatter færdige produkter og ikke omfatter bestanddele.

NOTER : 1. "Militære højeksplosiver", "militære fremdrivningsmidler" og "militære pyrotekniske stoffer" omfatter stoffer og blandinger, der indeholder noget af følgende:

a. Sfærisk aluminiumpulver med en kornstørrelse på højst 60 mikrometer fremstillet af materiale med et aluminiumindhold på mindst 99%.

(Om teknologi til opnåelse af kuglerundhed og ensartet kornstørrelse se også kategori 1.E.1.).

b. Metalliske brændstoffer med en kornstørrelse på mindre end 60 mikrometer og sfæriske, atomiserede, sfæroidale, flageformede eller formalede korn, fremstillet af materiale bestående af mindst 99% af noget af følgende: zirconium, bor, magnesium og legeringer af disse, beryllium, fint jernpulver med en kornstørrelse på højst 3 mikrometer fremstillet ved reduktion af jernoxid med hydrogen.

c. Perchlorater, chlorater og chromater sammen med pulveriseret metal eller andre brændstofkomponenter med højt energiindhold.

d. Nitroguanidin (NQ).

e. Forbindelser der er sammensat af fluorin og et eller flere af følgende stoffer: Andre halogener, oxygen, nitrogen.

f. Carboraner, decaboran, pentaboran og afledte stoffer.

g. Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), octahydro-1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cyclooctan, (octogen).

h. Hexanitrostilben (HNS).

i. Diaminotrinitrobenzen (DATB).

j. Triaminotrinitrobenzen (TATB).

k. Triaminoguanidinenitrat (TAGN).

l. Ethvert sprængstof med detonationshastighed over 8.700 m/s eller detonationstryk over 340 kilobar.

m. Andre organiske højeksplosiver der ikke er opført i denne note med detonationstryk på 250 kilobar eller derover, som vil forblive stabile ved temperaturer på 250 grader C eller derover i perioder på 5 minutter eller længere.

n. Titaniumsubhydrid med en støkiometri TiH 0,65-1,68.

o. Dinitroglycoluril (DNGU, DINGU), tetranitroglycoluril (TNGU, SORGUYL).

p. Ethvert andet UN Class 1.1 fast drivmiddel, der ikke er opført i denne note med en teoretisk, specifik impuls (under standardbetingelser) på mere end 250 sekunder for ikke-metalliserede, eller mere end 270 sekunder for aluminiserede sammensætninger.

q. Ethvert UN Class 1.3 fast drivmiddel med teoretisk, specifik impuls på mere end 230 sekunder for ikke-halogeniserede, 250 sekunder for ikke-metalliserede og 266 sekunder for metalliserede sammensætninger.

r. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT).

s. Diaminohexanitrobiphenyl (DIPAM).

t. Picrylaminodinitropyridin (PYX).

u. 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO eller ONTA).

v. Hydrazin i koncentrationer på 70% eller derover, hydrazinnitrat, hydrazinperchlorater, asymmetrisk dimethylhydrazin, monomethylhydrazin, symmetrisk dimethylhydrazin.

w. Ammoniumperchlorat.

x. Cyclotrimethylentrinitramin (RDX), cyclonit, T4, hexahydro- 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyclohexan, (hexogen).

y. Hydroxylammoniumnitrat (HAN), hydroxylammoniumperchlorat (HAP).

z. Enhver anden kanondrivladning der ikke er opført i denne note med en kraftkonstant på mere end 1.200 kJ/kg.

aa. Ethvert andet sprængstof, drivladning eller pyroteknisk stof der ikke er opført i denne note, der kan vedligeholde en stabil brændhastighed på mere end 38 mm pr. sekund under standardbetingelser på 68,9 bar og 21 grader C.

bb. Elastomermodificerede støbte drivstoffer på dobbelt basis (EMCDB) med strækbarhed ved maksimal påvirkning på mere end 5% ved -40 grader C.

cc. Kemikalier der er beregnet for fremdrivningsbelastninger:

1. Fremdrivningsstoffer: Hydroxyltermineret polybutadien (HTPD) med ferrocenadditiver som f.eks. butacen, med følgende egenskaber: Hydroxyindex (Meq/g) mindre end 0,77. Viskositet (poise) mindre end 47. Funktionalitet OH mindre end 2,16.

2. Polymeriske stoffer: Hydroxyltermineret polybutadien (HTPD) med følgende egenskaber: Hydroxyindex (Meq/g) mindre end 0,77. Viskositet (poise) mindre end 47. Funktionalitet OH mindre end 2,16.

3. Alle brændstoffer med høj ydeevne som f.eks. borblandinger i stand til at afgive energi der er lig med eller større end 40 x 10 6 J/kg.

4. Brændstoffer eller halv-drivmidler til ramjets og raket-ramjets.

2. "Tilsætningsmidler" omfatter følgende:

a. Glycidylazid Polymer (GAP) og deraf afledte forbindelser.

b. Polycyanodifluoroaminoethylenoxid (PCDE).

c. Butantrioltrinitrat (BTTN).

d. Bis-2-fluoro-2,2-dinitroethylformal (FEFO).

e. Butadiennitriloxid (BNO).

f. Catocen, N-butyl-ferrocen og andre ferrocenderivater.

g. Bis (2,2 dinitropropyl) formal og acetal.

h. 3-nitraza-1,5-pentandiisocyanat.

i. Energetiske monomerer, plasticisere og polymerer indeholdende nitro-, azido-, nitrat-, nitraza eller difluoroaminogrupper.

j. 1,2,3-Tris(1,2-bis(difluoroamino)ethoxy)propan. Tris vinoxypropan-adduct (TVOPA).

k. Bisazidomethyloxetan og dets polymerer.

l. Bischloromethyloxetan.

m. Polynitroorthocarbonater.

n. Tetraethylenpentaminacrylonitril (TEPAN). Cyanoethyleret polyamin.

o. Tetraethylenpentaminacrylonitrilglycidol (TEPANOL). Cyanoethyleret polyamin adduceret med glycidol.

p. Polyfunktionelle aziridinamider: med iso-pthal-, trimesin BITA eller trimethyl adipinstrukturer som grundsubstans og 2-methyl eller 2-ethylsubstitutioner på aziridinringen.

q. Basisk kobbersalicylat, blysalicylat.

r. Bly-betaresorcylat.

s. Blystannat, blymaleat, blycitrat.

t. Tris-1-(2-methyl)aziridinylphosphinoxid (MAPO) og dets derivater.

u. Organo-metalliske koblingsmidler, og især: Neopentyl diallyl oxy, tri- dioctyl phosphattitanat titan IV, 2,2 bis 2-propenolat-methyl, butanolat, tris dioctyl phosphat-0 , LICA 12. Titan IV, (2-propenolat-1)methyl, N-propanolatomethyl butanolat-1, tris dioctyl pyrophosphat, KR3538. Titan IV, (2-propenolato-1)methyl, N-propanolatmethyl butanolat-1, tris(dioctyl)phosphat, KR3512.

3. "Prækursorer" omfatter følgende:

a. Guanidinnitrat.

b. 1,2,4 trihydroxybutan (1,2,4 butantriol).

c. 1,3,5 triklorobenzen.

d. Polynitroortokarbonater.

e. Bischlorometyloxetan.

f. Alkohol-funktionaliseret poly(epichlorohydrin), poly(epi-chlorohydrindiol) med lav molekylevægt (mindre end 10.000).

g. Propylimin.

4. Denne position lægger ikke embargo på "prækursorer" som er industrikemikalier, der ikke er pålagt embargo andetsteds i Den internationale industriliste, og som er almindeligt til salg på det internationale marked.

5. "Stabilisatorer" omfatter N-Methyl-p-nitroanilin.

6. Denne position lægger ikke embargo på følgende stoffer, når de ikke er i forbindelse eller blandet med andre "militære højeksplosive stoffer" eller pulveriserede metaller:

a. Ammoniumpikrat.

b. Sortkrudt.

c. Hexanitrodiphenylamin.

d. Difluoroamin (HNF2)

e. Nitrostivelse.

f. Kaliumnitrat.

g. Tetranitronaphtalen.

h. Trinitroanisol.

i. Trinitronaphtalen.

j. Trinitroxylen.

k. Rygende salpetersyre.

l. Trinitrophenylmethylnitramin (tetryl).

m. Acetylen.

n. Propan.

o. Flydende oxygen.

p. Hydrogenperoxid i koncentrationer på mindre end 85%.

q. Misch metal.

r. N-pyrrolidinon, 1-methyl-2-pyrrolidinon.

s. Dioctylmaleat.

t. Ethylhexylakrylat.

u. Triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA), og andre pyroforiske metalalkyler og aryler af lithium, natrium, magnesium, zink og bor.

v. Nitrocellulose.

w. Nitroglycerin (eller glyceroltrinitrat, trinitroglycerin) (NG).

x. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

y. Ethylendiamindinitrat (EDDN).

z. Pentaerythritoltetranitrat (PETN).

aa. Blyazid, normalt og basisk blystyphnat, og primære sprængstoffer eller tændblandinger indeholdende azider eller azidkomplekser.

bb. Triethylenglykoldinitrat (TEGDN).

cc. 2,4,6-trinitroresorcinol (styphnisk syre).

dd. Diethyldiphenylurea, dimethylidiphenylurea, methylethyldiphenylurea (centraliter).

ee. N,N-diphenylurea (usymmetrisk diphenylurea).

ff. Methyl-N,N-diphenylurea (methyl usymmetrisk diphenylurea).

gg. Ethyl-N,N-diphenylurea (ethyl usymmetrisk diphenylurea).

hh. 2-Nitrodiphenylamin (2-NDPA).

ii. 4-Nitrodiphenylamin (4-NDPA).

jj. 2,2-dinitropropanol.

9. Marinefartøjer og specielt marineudstyr som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Kampfartøjer eller fartøjer beregnet til angreb eller forsvar (på overfladen eller under vandet), uanset om de er ombygget til ikke-militær brug, og uden hensyn til deres nuværende vedligeholdelses- og driftstilstand, samt skrog eller dele til skrog til sådanne fartøjer.

b. Motorer som følger:

1. Dieselmotorer specielt konstrueret til undervandsbåde med begge følgende egenskaber:

a. Ydelse 1,12 MW (1.500 hk) eller mere, og

b. Omdrejningshastighed 700 rpm eller mere.

2. Elmotorer specielt konstrueret til undervandsbåde med alle følgende egenskaber:

a. Ydelse over 0,75 MW (1.000 hk).

b. Hurtig reversering.

c. Væskekølede, og

d. Helkapslede.

3. Umagnetiske dieselmotorer specielt konstrueret til militære formål med en ydelse på 37,3 kW (50 hk) eller mere.

NOTE : En motor anses for at være specielt konstrueret til militære formål såfremt:

a. Den har umagnetiske dele udover krumtaphus, blok, topstykke, stempler, dæksler, endeplader, ventilflader, pakninger og brændstof-, smøremiddel-, og andre forsyningsrør, eller

b. Dens umagnetiske bestanddele udgør mere end 75% af totalvægten.

c. Undervandssøgeindretninger specielt konstrueret til militære formål og styring af disse.

d. Undervandsbåds- og torpedonet.

e. Kompasser og udstyr hertil samt kursindikatorer specielt konstrueret til undervandsbåde.

f. Inertinavigationsudstyr til skibe, inklusive undervandsbåde, med en navigationsfejl (fri inerti) der er lig med eller mindre (bedre) end 0,8 sømil (50% sandsynlig cirkelfejl (CEP)) i de første 3 timer efter en trimnings/kalibreringsperiode på 1 dag.

g. Skroggennemføringer og forbindelser specielt konstrueret til militære formål, som muliggør forbindelse med udstyr udenfor fartøjet.

NOTE : Denne underposition omfatter følgende:

Forbindelser til skibe af enleder, flerleder, koaksial eller bølgeleder-type, og skroggennemføringer til skibe, begge i stand til at forblive tætte for indsivning og at bibeholde de krævede egenskaber ved havdybder over 100 m, samt fiberoptikforbindelser uanset dybden. Den omfatter ikke almindelige gennemføringer til drivaksler og hydrodynamiske styrestænger.

h. Støjfrie lejer til militære formål og udstyr indeholdende disse lejer.

NOTE : Eksport til Kina af følgende udstyr er omfattet af en favorabel procedure:

a. Overfladefartøjer der er specielt konstrueret til kystpatruljering eller minestrygnings-/opsøgningsopgaver med begge følgende egenskaber:

1. Deplacement højst 800 tons, og

2. Maksimal fart højst 15 knob.

b. Undervandsbåds- eller torpedonet.

10. Fly og helikoptere, ubemandede luftfartøjer, og flymotorer og udstyr til fly og helikoptere, beslægtet udstyr og komponenter, specielt konstrueret til militære formål, som følger:

a. Kampfly og helikoptere og andre fly og helikoptere specielt konstrueret til militære formål, omfattende militær rekognoscering, angreb, militær træning og logistisk understøtning, og alle fly og helikoptere med specielle strukturelle træk som f.eks. flere luger, specielle døre, ramper, forstærkede gulve og lignende, til transport af og nedkastning af tropper, militært udstyr og forsyninger, og specielt konstruerede komponenter hertil.

b. Flymotorer specielt konstrueret eller tilpasset til brug i sådanne fly og helikoptere, der er pålagt embargo iflg. underpos. a. ovenfor, undtagen flymotorer, der ikke er pålagt embargo iflg. kategori 9.A.1., og specielt konstruerede komponenter hertil.

c. Ubemandede luftfartøjer, herunder fjernstyrede luftfartøjer (RPV) og autonome, programmerbare fartøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til militære formål, og deres opsendelsesudstyr, understøtningsudstyr på jorden med tilbehør til kontrol og styring.

d. Luftbåret udstyr, herunder luftbåret optankningsudstyr, specielt konstrueret til brug sammen med de fly og helikoptere og motorer, der omfattes af underpos. a. og b., og specielt konstruerede komponenter hertil.

e. Trykoptankere, udstyr til trykoptankning, udstyr specielt konstrueret til at lette operationer under begrænsede pladsforhold, jordudstyr specielt konstrueret til fly og helikoptere der er pålagt embargo iflg. underpos. a. eller flymotorer, der er pålagt embargo iflg. underpos. b.

f. Trykforsynet respiratorudstyr og dragter under delvist tryk til brug i fly og helikoptere, anti-g dragter, militære styrthjelme og beskyttelsesmasker, konvertere til flydende oxygen til brug i fly, helikoptere og missiler, katapulter og patrondrevne apparater til brug for redningsudstyr for personel i fly og helikoptere.

g. Faldskærme for kamptropper, nedkastning af forsyninger og for afbremsning af fly, som følger:

1. Faldskærme til:

a. Præcisionsnedkastning af specialtropper.

b. Nedkastning af faldskærmstropper.

2. Lastfaldskærme.

3. Paraglidere (slæbefaldskærme, faldskærme til stabilisering og stillingskontrol af faldende legemer, som f.eks. bjergningskapsler, katapultsæder og bomber).

4. Stabiliseringsfaldskærme til brug ved katapultsædesystemer til kontrol af udfoldnings- og oppumpningsrækkefølgen ved nødfaldskærme.

5. Bjergningsfaldskærme til styrede missiler, droner og rumfartøjer.

6. Indflyvningsfaldskærme og skærme til nedbremsning ved landing.

7. Andre militære faldskærme.

h. Automatiske styresystemer til last, der nedkastes med faldskærm. Udstyr der er specielt konstrueret eller modificeret til militære formål ved udspring med kontrolleret åbning fra enhver højde, inklusive oxygenudstyr.

NOTE : Eksport til Kina af følgende udstyr er omfattet af en favorabel procedure:

a. Lette transport-, trænings-, observations- eller patruljefly med nogen af følgende egenskaber:

1. Maksimal startvægt højst 4.546 kg, eller

2. Total motorkraft på aksel mindre end 0,75 MW (1.000 aksel-hk) eller et tryk på 17,8 kN.

undtagen dem der er specielt konstrueret eller modificeret til udstyring med radarsøgningsudstyr eller elektronisk militærudstyr, eller teknologi til refleksreduktion.

b. Jordunderstøttelses- og vedligeholdelsesudstyr for fly og helikoptere, specielt konstrueret til brug for fly og helikoptere, der tidligere er eksporteret efter tilladelse, undtagen trykoptankningsapparater og udstyr, og udstyr der er specielt konstrueret for at lette operationer under vanskelige pladsforhold.

11. Elektronisk udstyr specielt konstrueret til militær brug og specielt konstruerede komponenter hertil.

NOTE : Denne position omfatter:

a. Jamming og counter-jamming udstyr, inklusive elektronisk counter measure (ECM) og elektronisk counter-counter measure (ECCM) apparatur (dvs. apparatur konstrueret til indgivning af fremmede eller forkerte signaler i radar- eller radiokommunikationsmodtagere, eller på anden måde hindre modtagelse, drift eller effektivitet af fjendtlige elektroniske modtagere og deres counter-measure udstyr).

b. Frekvens-agile rør.

c. Elektroniske systemer eller udstyr konstrueret enten til overvågning og styring af det elektroniske spektrum til militære efterretnings- eller sikkerhedsformål eller til modvirkning af sådan overvågning eller styring.

d. Udstyr til undervands counter-measure, herunder akustisk og magnetisk jamming og decoy, konstrueret til at indgive fremmede eller forkerte signaler i sonarmodtagere.

e. Databehandlingssikkerhedsudstyr, datasikkerhedsudstyr og transmissions- og signalliniesikkerhedsudstyr, ved hjælp af chiffermetoder.

f. Udstyr til identifikation, godkendelse og nøglekodning, og udstyr til nøglekontrolsystemer, fabrikation og fordeling.

12. Fotografisk og elektro-optisk billedudstyr som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Lufttrekognosceringskameraer og dertil hørende udstyr konstrueret til militære formål.

b. Apparater til fremkaldning og kopiering af film, konstrueret til militære formål.

c. Andre kameraer og elektro-optisk billedudstyr, inklusive infrarødt- og billedradarsensorer, uanset om de er til optagelse eller transmission via data-link, konstrueret til militære formål, inklusive rekognoscering.

d. Specielt udstyr til de kameraer og elektro-optiske billedapparater, der er pålagt embargo iflg. underpos. c., beregnet til at give det optagede eller transmitterede materiale militær værdi.

NOTE: Specielt udstyr der er pålagt embargo iflg. underpos. d., som har relation til elektro-optiske billedapparater og billed-radarsensorer aorer, omfatter digitale billedprocessorer og softcopy billedvisningsudstyr.

(Se også pos. 15.).

13. Specielt pansret udstyr, som følger:

a. Panserplade.

b. Kombinationer og konstruktioner af metalliske eller ikke-metalliske materialer specielt beregnet til ballistisk beskyttelse af militære systemer.

c. Militærhjelme.

d. Kropsbeskyttelse, flakdragter og specielt konstruerede dele

hertil.

NOTER : 1. Underpos. b. omfatter kombinationer af metalliske og ikke-metalliske materialer, der er specielt beregnet til at danne eksplosiv, reaktiv pansring.

2. Underpos. c. lægger ikke embargo på konventionelle stålhjelme, der ikke er udstyret med, modificeret eller beregnet til at blive forsynet med nogen form for hjælpeudstyr.

3. Eksport til Kina af følgende udstyr er omfattet af en favorabel procedure:

a. Homogen panserplade.

b. Udstyr der er pålagt embargo iflg. underpos. d. herover.

14. Specielt militært træningsudstyr og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil.

NOTER : 1. Udtrykket "specielt militært træningsudstyr" omfatter militære typer angrebstrænere, trænere i operationel flyvning, radarmåltrænere, radarmålgeneratorer, skydetræningsapparater, trænere til ubådsbekæmpelse, flyvesimulatorer (inklusive personcentrifuger til træning af piloter og astronauter), radartrænere, instrumentflyvningstrænere, navigationstrænere, måludstyr, droner, våbentrænere, trænere til førerløse fly og mobile træningsenheder.

2. Denne position omfatter syntetisk billeddannende systemer (SIG) til simulatorer, når disse er specielt konstrueret eller modificeret til militære formål.

3. Eksport til Kina af følgende militære træningsapparater er omfattet af en favorabel procedure:

a. Basalt træningsudstyr til operation og vedligeholdelse af militærudstyr som er tilladt eksporteret til Kina og ikke har kapacitet til vurdering af og realtids-respons på operatørens færdighed under betingelser, der simulerer virkelige, taktiske situationer.

b. Træningsudstyr i underkaliber, begrænset til hvad der er specielt konstrueret til våben, der tidligere er tilladt eksporteret til Kina.

(Vedr. træningsammunition til sådant udstyr, se pos. 3.).

c. Mekaniske mål til brug til lands eller til søs (herunder radiostyrede versioner), som ikke indeholder nogen af følgende egenskaber:

1. Inertinavigation.

2. Kryptografering af kommando- og styringsinformation, eller

3. Sensorer ombord som ikke er simple afstandsindikatorer til forbiere og måleindretninger for platformstilstand til forud programmerede autopiloter.

d. Luftmål, herunder slæbemål, med alle følgende egenskaber:

1. Maksimal nyttelast 150 kg.

2. Maksimal effektiv envejsrækkevidde 200 km.

3. Intet inertinavigationssystem.

4. Ingen kryptografering af kommando- og styringsinformation, og

5. Ingen brug af følere eller udstyr ombord udover:

a. Indikatorer af forbierafstand, direkte træffertællere.

b. Simple indretninger med det formål at forstærke luftmålets infrarøde eller elektromagnetiske refleks, eller

c. Indretninger til måling af platformens tilstand.

15. Militært infrarødt og termisk billedudstyr, billedforstærkerudstyr og specielt konstruerede komponenter hertil.

(Se også kategori 6.A.2.a.2. og 6.A.2.b.).

NOTER : 1. Denne position omfatter infrarødt jamming og counter-jammingudstyr (dvs. udstyr konstrueret til at fremkalde fremmede eller falske signaler i infrarødt-søgende missiler, infrarøde overvågningssystemer, termisk billedudstyr og infrarøde kommunikationsled, eller på anden måde hindre militære infrarøde systemers drift eller effektivitet) inklusive deres counter-measure udstyr.

2. Udtrykket "specielt konstruerede komponenter" omfatter følgende, når de er specielt konstrueret til militær anvendelse:

a. Infrarøde billedkonverterrør.

b. Billedforstærkerrør.

c. Mikrokanalplader.

d. TV-kamerarør til lavt lysniveau.

e. Infrarøde detektorarrangementer.

f. Pyroelektriske TV-kamerarør.

g. Kryogeniske kølere til brug til militære termiske billedsystemer.

3. Eksport til Kina af følgende udstyr er omfattet af en favorabel procedure:

a. Militært aktivt infrarødt udstyr der anvender billedkonverterrør, og specielt konstruerede komponenter og software hertil, med alle følgende egenskaber:

1. Spektral respons: 0,8 til 1,3 mikrometer.

2. Lysfølsomhed: 20 mikroampere/lumen eller mindre.

3. Strålefølsomhed: 2,8 mikroampere/W eller mindre, og

4. Forstærkning: 20 eller mindre.

b. Førstegenerations militært billedforstærkningsudstyr og specielt konstruerede komponenter hertil, med alle følgende egenskaber:

1. Lysfølsomhed: 300 mikroampere/lumen eller mindre.

2. Strålefølsomhed ved 0,85 bølgelængde: 20 mikroampere/W eller mindre, og

3. Omfatter ikke mikrokanalplader.

16. Smedede og støbte emner, og halvfabrikata specielt beregnet til de produkter, der er pålagt embargo iflg. pos. 1, 2, 3, 4, 6 eller 10 i denne liste.

NOTE : Denne position omfatter artilleriudstyr, maskinkanoner, automatiske våben og håndvåben.

17. Forskelligt udstyr og materialer som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Selvstændigt udstyr til dykning og undervandssvømning som følger:

1. Apparatur med lukket eller halvlukket (genindåndings)-kredsløb.

2. Specielt konstruerede komponenter til modificering af apparatur med åbent kredsløb til militær brug.

3. Artikler, der udelukkende er konstrueret til militær brug med uafhængigt dykker- og undervandssvømningsudstyr.

b. Lyddæmpere til skydevåben (mufflers).

c. Motorstyrede projektører og styreenheder til disse, konstrueret til militær brug.

d. Bygningsudstyr fremstillet til militære specifikationer, specielt beregnet til lufttransport.

e. Udvendige beslag, belægninger og behandlinger til reduktion af lyd-, radar-, infrarøde eller andre udstrålinger, specielt konstrueret til militær brug.

f. Feltkonstruktionsudstyr specielt konstrueret til brug i kampzonen.

g. "Robotter", "robot"-styring og "robot"-effektorer med nogen af følgende egenskaber:

1. Specielt konstrueret til militær anvendelse.

2. Omfattende midler til at beskytte hydrauliske ledninger mod udefra påførte lækager forårsaget af ballistiske splinter (f.eks. omfattende selvhelende rør) og beregnet til at bruge hydrauliske væsker med flammepunkt over 566 grader C.

3. Til drift ved højder over 30.000 m, eller

4. Specielt konstrueret eller beregnet til drift i et elektromagnetisk impulsmiljø (EMP).

NOTE : Eksport til Kina af følgende udstyr er omfattet af en favorabel procedure:

a. Motorstyrede projektører og styringsenheder konstrueret til militær brug og specielt udviklet "software" hertil, undtagen udstyr der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug.

b. Konstruktionsudstyr der er pålagt embargo iflg. underpos. d.

18. Udstyr og teknologi til "fremstilling" af produkter nævnt i denne liste, som følger:

a. Specielt konstrueret eller modificeret "fremstillings"udstyr til fremstilling af produkter, der er pålagt embargo iflg. denne liste, og specielt konstruerede komponenter hertil.

b. Specielt konstruerede miljøprøvefaciliteter og specielt konstrueret udstyr hertil, til attestering, kvalificering eller prøvning af produkter, der er pålagt embargo iflg. denne liste.

c. Specifik "fremstillings"teknologi, selv om det udstyr, denne teknologi skal anvendes til, ikke er pålagt embargo.

d. Teknologi som er specifik for konstruktion af, indbygning af komponenter i, drift, vedligeholdelse og reparation af komplette "fremstillings"instal-lationer, selv om komponenterne selv ikke er pålagt embargo.

NOTER : 1. Underpos. a. ovenfor omfatter følgende udstyr:

a. Nitratorer: Kontinuerlige typer.

b. Centrifugalprøveudstyr eller udstyr med nogen af følgende

egenskaber:

1. Drevet af en eller flere motorer med en total mærkeydelse på mere end 298 kW (400 hk).

2. I stand til at bære en nyttelast på mindst 113 kg.

3. I stand til at yde en centrifugalacceleration på mindst 8 g på en nyttelast på mindst 91 kg.

c. Dehydreringspresser.

d. Strengpresser til strengpresning af drivstoffer til håndskydevåben, artilleri og raketter.

e. Skæremaskiner til udskæring af strengpressede drivstoffer.

f. Tumblercylindre med en diameter på mindst 1,85 m og med mere end 227 kg behandlingsvægt.

g. Kontinuerlige blandere til faste drivstoffer.

2. a. Udtrykket "produkter nævnt i denne liste" omfatter:

1. Produkter som ikke er pålagt embargo, såfremt de ikke har specificerede koncentrationer som følger:

a. Hydrazin (se note 1.v. til pos. 8).

b. "Militære sprængstoffer" (se pos. 8).

2. Produkter som ikke er pålagt embargo, såfremt de ikke opfylder tekniske grænser, dvs. "supraledende" materialer, der ikke er pålagt embargo iflg. kategori 1.C.5., "supraledende" elektromagneter, der ikke er pålagt embargo iflg. kategori 3.A.1.e.3, "supraledende" elektrisk udstyr, der er fritaget fra embargo iflg. pos. 20.b.

b. Udtrykket "produkter nævnt i denne liste" omfatter ikke:

1. Signalpistoler af Very-typen (se pos. 2.b.).

2. Dækkasser til luftringe af traktor- og landbrugsmaskinetypen (se note 1 til pos. 6).

3. De stoffer der er fritaget fra embargo iflg. note 3 til pos. 7.

4. Dosimetre til overvågning af personbestråling og masker til beskyttelse mod bestemte industrielle risici (se note 4 til pos. 7).

5. Acetylen, propan, flydende oxygen, difluoramin (HNF2), rygende saltpetersyre og kaliumnitratpulver (se note 6 til pos. 8).

6. Flymotorer fritaget for embargo iflg. pos. 10 med reference til flymotorer, der ikke er pålagt embargo iflg. kategori 9.A.1.

7. Konventionelle stålhjelme som ikke er udstyret med, modificeret til eller beregnet til at blive forsynet med nogen form for hjælpeudstyr (se note 2 til pos. 13).

8. Udstyr udrustet med industrielt udstyr, der ikke er pålagt embargo, som f.eks. overfladebelægningsmaskineri der ikke er specificeret andetsteds, og plaststøbeudstyr.

9. Antikke håndvåben fra før 1890, og reproduktioner heraf.

(Det tillades ikke herved at eksportere teknologi eller produktionsudstyr til ikke-antikke håndvåben, selv om det bruges til reproduktion af antikke håndvåben).

3. Underpos. d. omfatter ikke teknologi til civile formål, som for eksempel landbrug, farmaceutisk, medicinsk, veterinær og miljømæssig anvendelse samt i fødevareindustrien (se note 5 til pos. 7).

4. Justitsministeriet vil kunne give tilladelse til eksport af udstyr der bruges til bestemmelse af sprængstoffers sikkerhedsdata, som det kræves i den internationale konvention om transport af farlige stoffer (C.I.M.), art. 3 og 4 i tillæg I RID, under forudsætning af at det i denne forbindelse påses at sådant udstyr kun vil blive anvendt af jernbaneselskaberne i C.I.M. medlemslande, eller af officielt godkendte prøveinstitutter i disse lande, til prøvning af sprængstoffer iflg. transportsikkerhedsstandarder, som følger:

a. Udstyr til bestemmelse af antændelses- og brændtemperaturer.

b. Udstyr til afprøvning af stålhylstre.

c. Faldhamre af en vægt på højst 20 kg til bestemmelse af sprængstoffers stødfølsomhed.

d. Udstyr til bestemmelse af sprængstoffers friktionsfølsomhed, når de udsættes for belastninger på højst 36 kg.

20. Kryogenisk og "supraledende" udstyr som følger, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a. Udstyr specielt konstrueret eller konfigureret til at blive installeret i et fartøj til militær brug til lands, til vands, i luften eller i rummet, og i stand til at arbejde under bevægelse og til at frembringe og vedligeholde temperaturer under -170 grader C.

b. "Supraledende" elektrisk udstyr (roterende maskiner og transformere) specielt konstrueret til at blive installeret i et fartøj til militær brug til lands, til vands, i luften eller i rummet, og i stand til at arbejde under bevægelse, undtagen de hybride unipolare jævnspændingsgeneratorer med 1-polede normale metalankre, som roterer i et magnetfelt frembragt med supraledende vindinger, forudsat at disse vindinger er den eneste supraledende komponent i generatoren.

Forklaringer

Specielt vigtige er mobile systemer omfattet af underpos. a. indeholdende eller med anvendelse af ikke-metalliske eller ikke-elektriske ledere som f.eks. plast, epoxyimprægnerede materialer etc.

22. Elektrisk udløste lukkere af den fotokromiske eller elektrooptiske type, med lukkerhastigheder på mindre end 100 mikrosekunder, undtagen lukkere som udgør en væsentlig del af et high-speed kamera.

23. Strålevåbensystemer (DEW) og specielt konstruerede komponenter som følger:

a. "Laser"systemer specielt konstrueret til ødelæggelse eller til at forårsage, at et mål ikke virker som tilsigtet.

b. Partikelstråle- og mikrobølge-systemer i stand til at ødelægge eller forårsage, at et mål ikke virker som tilsigtet.

c. Radiofrekvens-(RF)systemer med stor effekt, som er i stand til at ødelægge eller forårsage, at et mål ikke virker som tilsigtet.

d. Specielt konstruerede komponenter til systemer pålagt embargo iflg. underpos. a., b. eller c., omfattende:

1. Udstyr til primær kraftgenerering, energioplagring, kobling, kraftomformning og håndtering af brændsel.

2. Målfatnings- og målfølgningsundersystemer.

3. Undersystemer i stand til at udføre bedømmelse af skader, ødelæggelse eller at et mål ikke virker efter hensigten.

4. Udstyr til håndtering, udsendelse og sigtning af strålen.

5. Udstyr i stand til hurtig stråle-slew med mulighed for hurtig behandling af flere mål.

6. Adaptiv optik.

7. Strøminjektorer til negativ hydrogenion-stråler, som leverer gennemsnitlige injektionsstrømme på mere end 50 mA med en strålelysstyrke (defineret som strøm divideret med produktet af orthogonale, transverse, normaliserede effektive udstrålinger) på mere end 40A/(cm2.mrad2) ved kinetiske energier på over 20 keV, eller

8. Specielt konstruerede komponenter til udstyr pålagt embargo iflg. 1. til 7. ovenfor.

e. Udstyr der er specielt konstrueret til sporing og identifikation af og forsvar imod systemer, der er pålagt embargo iflg. underpos. a., b. eller c., og specielt konstruerede komponenter hertil.

f. Fysiske prøvemodeller og dertil hørende dokumentation til de systemer, udstyr og komponenter, der er beskrevet i underpos. a. til e.

(Om embargoparametre for "lasere" og tilhørende "laser"komponenter, se kategori 6.A.5.).

NOTE : Strålevåben pålagt embargo iflg. denne position omfatter systemer hvis muligheder skyldes kontrolleret anvendelse af:

a. Lasere af tilstrækkelig CW- eller impuls-effekt til at fremkalde ødelæggelse af samme art som konventionel ammunition.

b. Partikelacceleratorer som udsender en ladet eller neutral partikelstråle med ødelæggende kraft.

c. Højimpulseffektsendere eller sendere med en høj middeleffekt mikrobølgestråle som fremkalder tilstrækkeligt stærke felter til at uskadeliggøre elektroniske kredsløb i et fjernt mål.

24. "Software" som følger:

a. "Software" specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller materialer, der er pålagt embargo iflg. denne liste.

b. Speciel "software" som følger:

1. "Software" der er specielt beregnet til:

a. Modellering, simulering eller vurdering af militære våbensystemer.

b. Udvikling, overvågning, vedligeholdelse eller opdatering af "software", der er indbygget i militære våbensystemer.

c. Modellering eller simulering af militære operationsplaner, som ikke er pålagt embargo iflg. pos. 14.

d. Formål i forbindelse med kommando, kommunikation, kontrol og efterretningstjeneste (C3I).

2."Software" til bestemmelse af virkningerne af konventionelle kernevåben, kemiske eller biologiske våben.

26. Våben der udnytter kinetisk energi og dertil knyttet udstyr, som følger, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. Våben der udnytter kinetisk energi, specielt konstrueret til ødelæggelse eller til at forårsage, at et mål ikke virker efter hensigten.

b. Specielt udviklede faciliteter og prøvemodeller, herunder diagnostisk instrumentering og mål, til dynamisk prøvning af projektiler og systemer der udnytter kinetisk energi.

c. Specielt udviklede undersystemer til systemer, der er pålagt embargo iflg. a. eller b. ovenfor, herunder:

1. Undersystemer til affyring/fremdrivning i stand til at accelerere masser der er større end 0,1 g til hastigheder på mere end 1,6 km/s, ved enkeltskud eller hurtigskydning.

2. Udstyr til primær kraftgenerering, energioplagring, termisk administration, konditionering, kobling og brændstofhåndtering.

3. Undersystemer til målfatning, målfølgning, ildkontrol og skadevurdering.

4. Undersystemer til projektiler til målsøgning, styring og retningsændring (sideværts acceleration).

NOTER : 1. Våbensystemer der bruger ammunition i underkaliber og kun bruger kemisk drivmiddel er pålagt embargo iflg. pos. 1, 2 eller 3 hvad ammunition angår.

2. c.2. lægger ikke embargo på teknologi til magnetisk induktion til kontinuerlig fremdrift af civile transportmidler.

3. Denne position lægger embargo på systemer, der bruger noget af følgende fremdrivningsmidler:

a. Elektromagnetiske.

b. Elektrotermiske.

c. Plasma.

d. Let gas, eller

e. Kemiske (når de bruges i kombination med noget af ovenstående).

Bilag 3

VAREFORTEGNELSE B

Til udførsel af affald og skrot af jern og stål positions nr. 7204.10.00.0-49.99.0 kræves udførselstilladelse til alle lande undtagen de nedenfor nævnte.

Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er anvendt ved vareopdelingen.

Varefortegnelsen omfatter følgende lande, nummerangivet i overensstemmelse med den statistiske landefortegnelse for fællesskabets udenrigshandel:

 

 Landekode  Land (område) 

 001     Frankrig (herunder Monaco) 

 002     Belgien og Luxembourg 

 003     Nederlandene 

 004     Forbundsrepublikken Tyskland 

 005     Italien (herunder San Marino) 

 006     Det forenede Kongerige (Storbritannien, 

       Nordirland, De Britiske Kanaløer, samt øen Man) 

 007     Irland 

 009     Grækenland 

 010     Portugal (herunder Azorerne og Madeira) 

 011     Spanien (herunder Balearerne) 

 Spanske områder uden for told- eller statistikområdet: 

 021     De kanariske øer 

 022     Ceuta og Melilla 

 Andre lande 

 052     Tyrkiet 

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg i Statstidende nr. 234 af 19931203