Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nærå Strand og Agernæs Flak som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Nærå-Agernæs Vildtreservat i Fyns Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

  • 1) Landarealer ved Nærå Strand:
  • a) Den del af matr. nr. 11 a Nørreby By, Klinte, som er beliggende nord og øst for Halsvej samt den del af matr. nr. 24 e smst., der er beliggende øst for Halsvej,
  • b) matr. nr. 52 Agernæs By, Krogsbølle og den del af matr. nr. 35 a og matr. nr. 1 u Den Inddæmmede Strand, Krogsbølle, med tilvækstarealer, som er beliggende vest for kronen på diget ved Agernæs Fælled, og
  • c) den nordvestlige, udyrkede del af matr. nr. 1 ak Den Inddæmmede Strand, Krogsbølle.
  • 2) Søterritoriet i Nærå Strand afgrænset mod vest og nord af rette linier mellem skellet mellem matr. nr. 11 a og 11 n Nørreby By, Klinte (vest for Nørreby Hals), position 55 grader 36,53 N. 10 grader 16,02E (WGS-84) 200 meter fra kysten og et punkt på digekronen ved Agernæs Fælled 400 meter syd for skellet mellem matr. nr. 35 a og 35 b Agernæs By, Krogsbølle.
  • 3) Søterritoriet ved Agernæs Flak mellem Agernæs og Æbelø afgrænset:
  • a) Mod nord af en ret linie fra det nordvestligste punkt på kysten ved Agernæs til position 55 grader 37,87 N. 10 grader 10,91E (WGS-84) på kystlinien ved den sydøstlige del af Æbelø, og
  • b) mod vest af den østlige kystlinie fra Æbelø til Æbelø Holm (Brådet), en ret linie fra det sydvestligste punkt på Æbelø Holm til det nordøstligste punkt på Dræet og en ret linie fra det sydøstligste punkt på Dræet til det nordvestligste punkt på Lindø.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet.

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte landområder.

Stk. 3. Det er forbudt at udøve jagt fra motordrevet fartøj på den i § 2, stk. 1, nr. 3, nævnte del af søterritoriet mellem Æbelø og Agernæs.

Stk. 4. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt i den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet i Nærå Strand.

Færdsel

§ 4. Sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 6 knob og brætsejlads er forbudt på den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet i Nærå Strand.

Dispensation og tilsyn

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3 og 4.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 4 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 7. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 5 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1998.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. maj 1998

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Bilag 1

KORTBILAG

Officielle noter

Ingen