Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger


I medfør af § 85, stk. 2, i lov om leje af almene boliger, jf. lov nr. 968 af 17.december 1997 samt § 64, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 26. februar 1998, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for alle almene ungdomsboliger, der er omfattet af § 4 i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

§ 2. Boligorganisationen skal opsige en lejer, når

 • a) lejeren har fuldført sin uddannelse
 • b) lejeren er ophørt med eller har afbrudt sin uddannelse
 • c) lejeren ikke har afsluttet sin uddannelse senest 1 år efter udløbet af den for uddannelsen normerede studietid, såfremt indflytning er sket straks ved studiets begyndelse, ellers 1 år efter det ved indflytningen påregnede afslutningstidspunkt, eller
 • d) lejeren ikke i øvrigt opfylder de forudsætninger, hvorunder boligen er udlejet, herunder at lejeren ikke er studieaktiv.

Stk. 2. Boligorganisationen kan opsige en lejer, når lejeren ikke har fremsendt nødvendige oplysninger om studieaktivitet senest 6 uger efter, at boligorganisationen har fremsendt skriftlig anmodning herom, jf. § 3. Ved beregning af fristen ses bort fra juli og august måned.

§ 3. Boligorganisationen skal mindst 1 gang årligt forlange, at lejeren afgiver nødvendige oplysninger til brug for en vurdering af, om de i § 2, stk. 1, nævnte opsigelsesgrunde er til stede.

Stk. 2. Lejeren skal på eget initiativ give boligorganisationen meddelelse, hvis de i § 2, stk. 1, anførte opsigelsesgrunde er til stede. Lejeren skal endvidere give boligorganisationen oplysninger om studieaktivitet, herunder om deltagelse i eksaminer og prøver, normeret studietid, tidspunktet for uddannelsens påbegyndelse og forventet tidspunkt for afslutning af uddannelsen m.v. Oplysningerne skal gives på de af Bolig- og Byministeriet til formålet udarbejdede skemaer om studie- og uddannelsesaktivitet, der er optaget som henholdsvis bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§ 4. Boligorganisationen kan udsætte en opsigelse efter § 2, stk. 1, i indtil 1 år på grund af arbejde, som er pålagt lejeren i henhold til styrelseslovgivningen, rådsarbejde eller arbejde vedrørende de uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold, hvis sådant arbejde dokumenterbart kan have medført forsinkelse af uddannelsen.

Stk. 2. Boligorganisationen kan efter ansøgning udsætte en opsigelse efter § 2, stk. 1, i indtil 1 år, såfremt lejeren dokumenterer at være studieaktiv.

Stk. 3. Boligorganisationen kan i særlige tilfælde efter ansøgning udsætte en opsigelse efter stk.1 i yderligere 1 år, såfremt det skønnes, at der gør sig særlige forhold gældende for den pågældende lejer.

Stk. 4. Boligorganisationen kan udsætte en opsigelse efter § 2, stk. 1, såfremt boligen ikke umiddelbart kan genudlejes.

§ 5. Boligorganisationens afgørelse af, om der foreligger en opsigelsesgrund efter § 2, kan ikke indbringes for Bolig- og Byministeriet.

§ 6. Kommunalbestyrelsen påser, at ungdomsboligerne til stadighed bebos af den berettigede personkreds.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Samtidig, jf. stk. 1, ophæves bekendtgørelse nr. 896 af 10. oktober 1996 om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger.

Bolig- og Byministeriet, den 19. juni 1998

Pmv eb

Vibeke Køie

/ Lars Nielsen

Bilag 1

Bolig- og Byministeriet, den 19. juni 1998

Erklæring om studie/uddannelsesaktivitet til brug for

boligorganisationens kontrol af, at beboerne er aktivt studerende

Navn:

Adresse:

Lejligheds/vær.nr.:

Uddannelse:

Uddannelsesinstitution:

Påbegyndt md./år Forventes afsluttet md./år

Jeg har inden for de sidste 12 måneder fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb (sæt kryds) og gået til de foreskrevne eksaminer/prøver (sæt kryds).

Dato Underskrift

Har du ikke fulgt det foreskrevne uddannelsesforløb og gået til eksaminerne/prøverne, skal du udfylde »attestationsblanketten«, som du kan afhente hos

---------------------------------------------------------------------

Denne blanket skal underskrives af din uddannelsesinstitution.

NB: Hvis du afbryder eller færdiggør ovennævnte uddannelse inden det tidspunkt, du har oplyst som forventet afslutning, skal bestyrelsen for boligorganisationen straks have besked. Dette gælder også i tilfælde af, at du skifter studium.

Bilag 2

Bolig- og Byministeriet, den 19. juni 1998

Erklæring om studie/uddannelsesaktivitet til brug for

boligorganisationens kontrol af, at beboerne er aktivt studerende

(»Attestationsblanket«).

Udfyldes af den uddannelsessøgende selv:

CPR.nr.:

Navn:

Adresse:

Lejligheds/vær.nr.:

Uddannelse:

Uddannelsesinstitution:

Påbegyndt md./år Forventes afsluttet md./år

Hvor langt er du i din uddannelse:

Hvilke eksaminer/prøver har du været oppe til.

Eksaminer og prøver, der er en del af f.eks. en årsprøve, skal ikke nævnes særskilt:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eksaminens/prøvens benævnelse    md./år   bestået   dumpet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Har du fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet, inden for de 

  sidste 12 mdr. 

 Nej     Delvis     (sæt kryds). 

 Du bedes redegøre for årsagen til, at du ikke eller kun delvist har 

  fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hvornår går du næste gang til eksamen/prøve md./ år 

 Hvilke(n): 

 -----------------           -------------------------- 

   Dato                  Underskrift 

 Udfyldes af uddannelsesinstitutionen: 

 Ovenstående oplysninger om begyndelsestidspunktet og hidtidig 

  eksamens/prøveaktivitet stemmer overens med 

  uddannelsesinstitutionens registreringer i eksamensregistret. 

 Hvis uddannelsen afsluttes på det forventede tidspunkt 

 vil den resterende del af uddannelsen være gennemført på den 

  normerede tid for denne del af uddannelsen. 

 vil den resterende del af uddannelsen overskride den normerede tid 

  for denne del af uddannelsen med    år. 

 -----------------------    --------------------------------------- 

      Dato        Institutionens stempel og underskrift 

Officielle noter

Ingen