Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., som ændret ved § 8 i lov nr. 376 af 22. maj 1996 og § 4 i lov nr. 475 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1 indsættes:

» § 1 a. Lovens §§ 4 a, 5 og 6 finder anvendelse på valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændringer på valuta.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »investeringsforeninger«: »og specialforeninger«.

3. Efter § 4 indsættes:

» § 4 a. Eneret til erhvervsmæssigt at rette henvendelse til offentligheden med tilbud om at formidle eller udføre valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændring på valuta har:

 • 1) Pengeinstitutter.
 • 2) Fondsmæglerselskaber.«

4. I § 11 indsættes efter »Finanstilsynet«: »eller Fondsrådet«.

5. § 18 affattes således:

»§ 18. Bestyrelsen for en fondsbørs er ansvarlig for, at børsvirksomheden foregår på en betryggende og hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Det påhviler den enkelte fondsbørs at

 • 1) sørge for, at de nødvendige værdipapirhandelssystemer og informationssystemer er til rådighed,
 • 2) virke for, at handel og kursnotering finder sted på en måde, der sikrer, at handelen og prisdannelsen på fondsbørsen foregår på en redelig og gennemskuelig måde, og inden for lovgivningens rammer sikrer alle berørte en ligelig behandling, og
 • 3) påse, at udstedere af værdipapirer og fondsbørsmedlemmer overholder reglerne efter § 19.

Stk. 3. Hvis et fondsbørsmedlem tilsidesætter vilkårene i en tilslutningsaftale, jf. § 19, stk. 1, eller hvis en udsteder af værdipapirer noteret på en fondsbørs tilsidesætter fondsbørsens regelsæt, kan fondsbørsen opkræve afgifter eller påtale dette.

Stk. 4. Hvis et fondsbørsmedlem groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkårene i en tilslutningsaftale, jf. § 19, stk. 1, kan fondsbørsen ophæve tilslutningsaftalen.

Stk. 5. Hvis en udsteder groft eller gentagne gange tilsidesætter fondsbørsens regelsæt, kan fondsbørsen slette udstederens værdipapirer fra noteringen.«

6. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fondsrådet fastsætter bestemmelser om tilbudspligt efter § 31, stk. 1, om tilbudsdokumentets indhold samt offentliggørelse og kan herunder fastsætte bestemmelser om ledelsens forpligtelse til at redegøre for tilbudets indhold.«

7. § 34, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved kursmanipulation forstås handlinger, der er egnet til at påvirke kursen på værdipapirer eller unoterede instrumenter efter stk. 1 i en retning, der afviger fra disses værdi i markedet, ved

 • 1) offentliggørelse eller udspredelse af urigtige oplysninger om en udsteder af værdipapirer,
 • 2) indberetning af handel med egne værdipapirer, herunder handel med et koncernforbundet selskabs værdipapirer, uden at det er markedet bekendt,
 • 3) indberetning af handel med sig selv, herunder handel med og mellem koncernforbundne selskaber eller selskaber, der kontrolleres af samme person eller personkreds, uden at det er markedet bekendt, eller
 • 4) indberetning af handel, når det mellem køber og sælger er aftalt, at tab dækkes på anden måde, uden at det er markedet bekendt.«

8. I § 34 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 3, i visse situationer ikke udgør kursmanipulation.«

9. I § 48, stk. 2 og 3, 1. pkt., udgår »autoriserede«, og i stk. 3, 2. pkt., udgår »autoriseret«.

10. I § 49 udgår »autoriseret«.

11. I § 52, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Vilkår for clearingcentralers betalingsafvikling i Danmarks Nationalbank er ikke omfattet af 2. pkt.«

12. § 55, stk. 1, affattes således:

»Yder en clearingcentral, clearingdeltager eller Danmarks Nationalbank lån i forbindelse med afvikling af en værdipapirhandel i en clearingcentral, kan det forinden være aftalt med låntager, at de af låntagerens fondsaktiver, der opbevares på et i aftalen angivet depot i en værdipapircentral, kan tjene til pant for indfrielsen af lånet.«

13. I § 57 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Sikkerhedsstillelse i form af marginindbetalinger for fordringer, jf. stk. 1 eller 2, kan ikke omstødes efter konkurslovens § 70, stk. 1, uanset om betalingen erlægges i kontanter, værdipapirer eller på anden måde. Omstødelse kan dog ske, såfremt

 • 1) sikkerheden ikke er stillet uden unødigt ophold, efter at mangelen på sikkerhed er opstået, eller
 • 2) sikkerheden er stillet under sådanne omstændigheder, at den ikke fremstår som ordinær.«

14. § 83, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Fondsrådet, der er et uafhængigt, kollegialt råd, består af 11 medlemmer med henholdsvis økonomisk eller juridisk indsigt og indsigt i værdipapirmarkedet.«

15. I § 83, stk. 3, ændres »Assurandør-Societetet, Arbejdsmarkedspensionsrådet, AMP-Samarbejdet« til: »Rådet for Dansk Forsikring og Pension« og »Danske Investeringsforeningers Fællesrepræsentation« til: »Investeringsforeningsrådet.«

16. § 84 affattes således:

» § 84. Fondsrådet og Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 12, stk. 2 og 4. Finanstilsynet virker derudover som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den forbindelse.

Stk. 2 . Økonomiministeren kan tillade, at Finanstilsynet eller Fondsrådet i særlige tilfælde anvender fremmed bistand ved undersøgelser af aktieselskaber omfattet af § 7, en værdipapirhandler eller et kontoførende institut.

Stk. 3. § 50, stk. 4, og §§ 50 b og 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets og Fondsrådets tilsyn efter denne lov.

Stk. 4. Finanstilsynet og Fondsrådet afgiver en årlig beretning til økonomiministeren om deres virksomhed efter denne lov. Finanstilsynet udarbejder årligt en liste over regulerede markeder, dvs. fondsbørser og autoriserede markedspladser, til opfyldelse af artikel 16 i Rådets direktiv nr. 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer.«

17. I § 86 ændres »autoriserede pengemarkedsmægleres« til: »pengemarkedsmægleres«.

18. I § 87 ændres i stk. 1 og 6 »autoriserede pengemarkedsmæglere« til: »pengemarkedsmæglere«, og i stk. 6 ændres »autoriseret pengemarkedsmægler« til: »pengemarkedsmægler«.

19. I § 89 ændres »autoriserede pengemarkedsmæglere« til: »pengemarkedsmæglere«.

20. I § 92 ændres i stk. 3 »autoriseret pengemarkedsmæglers« til: »pengemarkedsmæglers«, og i stk. 3 og 4 ændres »autoriseret pengemarkedsmægler« til: »pengemarkedsmægler«.

21. I § 93, stk. 1, indsættes efter »§ 4, stk. 1,»: »§ 4 a,».

22. I § 93, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »Finanstilsynet«: »eller Fondsrådet«.

23. I § 96, stk. 2, ændres »autoriseret pengemarkedsmægler« til: »pengemarkedsmægler« og »den autoriserede pengemarkedsmægler« til: »pengemarkedsmægleren«.

24. § 116 ophæves.

25. Efter § 127 indsættes:

» § 127 a. Værdipapircentralen er en privat selvejende institution. De nærmere regler om Værdipapircentralen og dens virksomhed fastsættes af centralens bestyrelse i en vedtægt, der godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Værdipapircentralen ledes af en bestyrelse på indtil 14 medlemmer og en direktion.

Stk. 3. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres, for så vidt der ikke efter vedtægterne kræves særligt stemmeflertal, ved simpelt flertal. Det kan i vedtægterne bestemmes, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 4. Økonomiministeren udnævner for tre år ad gangen formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. dog stk. 5-9. Af medlemmerne udnævnes fire efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer udstederne af fondsaktiverne, fire efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer de i § 62, stk. 1, nr. 2 og 4, nævnte kontoførende institutter, og eet efter indstilling fra Danmarks Nationalbank. To af medlemmerne udnævnes med særligt henblik på at varetage interesser for ejerne af fondsaktiverne. For medlemmerne skal udnævnes stedfortrædere.

Stk. 5. Værdipapircentralens arbejdstagere har ret til i overensstemmelse med stk. 6-9 at vælge to medlemmer af bestyrelsen og stedfortrædere for disse blandt centralens arbejdstagere.

Stk. 6. Mindst halvdelen af arbejdstagerne skal stemme for en beslutning om at udnytte retten efter stk. 5. Beslutningen meddeles skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 7. Arbejdstagernes valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere sker ved skriftlig og hemmelig afstemning. Medlemmerne indtræder i bestyrelsen en måned efter, at denne har fået skriftlig meddelelse om de pågældendes navn og bopæl.

Stk. 8. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af arbejdstagerne, udpeges for tre år ad gangen blandt de arbejdstagere, der i det sidste år før valget har været ansat i Værdipapircentralen.

Stk. 9. Økonomiministeren fastsætter regler om

 • 1) hvem der anses som arbejdstager,
 • 2) den nærmere gennemførelse af valg efter stk. 6 og 7,
 • 3) mulighed for at undlade afholdelse af valg i henhold til stk. 7, såfremt der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges som bestyrelsesmedlemmer og som stedfortrædere,
 • 4) retlig beskyttelse i ansættelsen for de arbejdstagervalgte bestyrelsesmedlemmer, idet uoverensstemmelse om beskyttelsen og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ad fagretlig vej, og
 • 5) under hvilken form Værdipapircentralens arbejdstagere skal orienteres om centralens forhold.

Stk. 10. Bestyrelsen ansætter direktionen og sørger for, at Værdipapircentralens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med lovens og Værdipapircentralens vedtægter.

Stk. 11. Direktionen varetager den daglige ledelse af Værdipapircentralen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.«

§ 2

I lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber, som ændret ved § 7 i lov nr. 376 af 22. maj 1996 og § 5 i lov nr. 475 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Finanstilsynet kan dog tillade, at fondsmæglerselskaber kan udføre tjenesteydelser som nævnt i 1. pkt. med instrumenter og kontrakter, som omfattes af Fondsrådets beslutning i medfør af § 2, stk. 1, nr. 12, i lov om værdipapirhandel m.v.«

2. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Herudover fastsætter Finanstilsynet regler om, hvilke andre instrumenter og kontrakter end de i stk. 2 og 4 nævnte fondsmæglerselskaber kan udføre tjenesteydelser med.«

3. I § 3, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervelse af børsnoterede aktier og obligationer samt andele i investeringsforeninger med henblik på at investere selskabets ansvarlige kapital betragtes ikke som udførelse af de i bilag 1, afsnit A, nr. 2, nævnte tjenesteydelser ved fastlæggelse af kapitalkravet i 1. pkt.«

4. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en skriftlig instruks til direktionen med retningslinjer for, hvilke risici direktionen må påføre selskabet uden bestyrelsens forudgående beslutning.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. § 13, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et eksemplar af den i stk. 1 nævnte forretningsorden og den i stk. 2 nævnte instruks skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om eventuelle ændringer.«

6. I § 14 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

 • »2) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,».

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

7. I § 14 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Finanstilsynet kan i vejledninger fastsætte overordnede og generelle retningslinjer for de i stk. 1 nævnte områder.«

8. § 21, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Fondsmæglerselskabets interesser i vedkommende virksomhed må dog ikke herved overstige de i § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1, nævnte grænser.«

9. I § 21, stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: », 1. pkt.,».

10. I § 23, stk. 3, indsættes efter »som dattervirksomhed,»: »associerede virksomheder,».

11. I § 24, stk. 1, nr. 4, ændres »og 9« til: », 9 og 10«.

12. § 31, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 49, stk. 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 6, § 50, stk. 1, 4 og 5, § 50 b og § 51 i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.«

13. I bilag 1, Afsnit B , Instrumenter , indsættes som nr. 8:

 • »8) Valutaspotforretninger i investeringsøjemed med henblik på at opnå fortjeneste ved kursændringer på valuta.«

§ 3

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret bl.a. ved § 39 i lov nr. 1071 af 20. december 1995 og senest ved § 1 i lov nr. 232 af 2. april 1997, foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»Ved vekselerervirksomhed forstås i denne lov veksling af penge samt arbitrageforretninger eller køb, salg eller formidling af værdipapirer, der ikke er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v.«

§ 4

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 6. august 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 475 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 9 a affattes således:

»Kapitel 9 a

Skattebegunstigede opsparingsformer (kapitalpension, ratepension, selvpension, børneopsparing og boligopsparing)».

2. § 42 a affattes således:

» § 42 a. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension, børneopsparing og boligopsparing i et pengeinstitut kan anbringes på en indlånskonto enten kontant eller som puljeindlån og kan endvidere anbringes i et særskilt depot.

Stk. 2. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opsparing i puljer, herunder regler om midlernes anbringelse, administration, regnskab, revision samt kundeinformation. Finanstilsynet fastsætter endvidere nærmere regler for anbringelse af midler i værdipapirer, herunder om registrering i en værdipapircentral, kontoudskrift, værdiopgørelse og deponering.«

3. § 42 b ophæves.

4. § 42 c, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kapitalpension, rateopsparing, selvpension, børneopsparing og boligopsparing anbragt på en indlånskonto i henhold til § 42 a, stk. 1, skal være fuldt dækket af Indskydergarantifonden eller af en tilsvarende ordning i kreditinstituttets hjemland i tilfælde af kreditinstituttets konkurs.«

5. I § 54, stk. 1, 2. pkt., udgår »og § 42 b, stk. 1-6,».

§ 5

I lov nr. 475 af 10. juni 1997 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven, lov om værdipapirhandel m.v., lov om fondsmæglerselskaber, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Ledelsesregler, placeringsregler m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 7, indsættes efter »Totalkredit Realkreditfond«: », Grønlandsbanken A/S«.

§ 6

I realkreditloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 8. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 23, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Overstiger den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset den halvårlige procentvise stigning i indkomsterne ifølge det af Danmarks Statistik offentliggjorte »Summarisk brancheopdelt lønindeks for den private sektor« for den tilsvarende maj henholdsvis november måned, forhøjes afdraget efter stk. 2 dog med 75 pct. af den halvårlige procentvise stigning i sidstnævnte indeks.

Stk. 4. Falder det i stk. 3 nævnte lønindeks, reguleres afdraget efter stk. 2 efter dette indeks. Afdraget nedsættes med 100 pct. af det halvårlige procentvise fald.'

2. § 28, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til opførelse efter § 160 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. kan ydes nominallån eller indekslån, type IS, inden for en lånegrænse på 80 pct. Den maksimale løbetid er 30 år for nominallån og 50 år for indekslån.«

3. I § 28, stk. 3, ændres »§ 63, stk. 1, 2. pkt., i lov om boligbyggeri« til: »§ 160 b, stk. 1, 2. pkt., i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

4. I § 28, stk. 4, 2. pkt., ændres »§ 64 a, stk. 1, i lov om boligbyggeri« til: »§ 160 e, stk. 1, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

5. I § 28, stk. 5, ændres »lov om boligbyggeri« til: »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

6. § 30, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til etablering af almene boliger efter § 115, stk. 1-4, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. kan ydes indekslån, type IS, inden for en lånegrænse på 84 pct. Den maksimale løbetid er 50 år.«

7. I § 30, stk. 5 og 7, § 31, stk. 5, og § 32 a ændres »lov om almene boliger m.v.« til: »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

8. I § 39, stk. 2, indsættes efter »jf. lov om byfornyelse og boligforbedring«: »eller beslutning om bygningsfornyelse jf. lov om byfornyelse«.

9. § 39, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Til finansiering af de arbejder, der omfattes af stk. 1 og 2, kan der ydes nominallån svarende til forøgelsen af ejendommens leje- eller brugsværdi og indekslån, type IS, svarende til den resterende del af de afholdte udgifter.«

10. § 39, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Lån efter stk. 1-3 kan ydes ud over lånegrænsen for lån til finansiering af de omfattede arbejder mod garanti fra stat eller kommune for den del af långivningen, der ligger ud over lånegrænsen.«

11. I § 39, stk. 6, indsættes efter »§ 69 e, i lov om byfornyelse og boligforbedring«: »og § 178 i lov om byfornyelse«.

12. I § 59 indsættes i stk. 1, 1. pkt., og i stk. 2, 1. pkt., efter »midler«: »opgjort efter fradrag af udgifter til konkursboets behandling og lignende, herunder udgifter til kurator, personale m.v.,».

13. I § 59 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Konkursboet kan ikke erlægge en ydelse til opfyldelse af krav fra indehavere af realkreditobligationer og andre værdipapirer på et tidligere tidspunkt, end realkreditinstituttet var berettiget til at frigøre sig ved erlæggelse af ydelsen.

Stk. 4. Konkursboet kan ikke opsige låneaftaler sikret ved tinglyst pantebrev i fast ejendom i videre omfang, end der tilkom realkreditinstituttet.

Stk. 5. Konkursboet kan ikke ændre bidrag og lignende.

Stk. 6. Modregning fra en fordringshaver som omhandlet i konkurslovens § 42 kan ikke finde sted til opfyldelse af en fordring, som tilkommer realkreditinstituttet.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 7.

§ 7

I lov nr. 808 af 29. oktober 1997 om boligopsparing foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »renterne«: »m.v.«

2. I § 1, stk. 3, indsættes efter »konto«: », enten kontant, som puljeindlån eller i et særskilt depot i et pengeinstitut.«

§ 8

I lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. § 51 affattes således:

» § 51. For opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har alderdoms- eller familieforsørgelse til formål, kan skatteministeren fastsætte, at renter, bonus, udbytter efter ligningslovens § 16 A, afståelsessummer efter ligningslovens § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, i forbindelse med en opsparings- eller forsikringsordning, ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst.«

§ 9

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som senest ændret ved lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 7 R, stk. 1, affattes således:

»Renter, udbytter efter § 16 A, afståelsessummer efter § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kurgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, i forbindelse med en opsparingsordning, som er oprettet i henhold til lov om boligopsparing, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst.«

2. § 7 R, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I tilfælde som nævnt i stk. 2 medregnes renter, udbytter efter § 16 A, afståelsessummer efter § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven, gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, samt et tillæg i den skattepligtige indkomst efter reglerne i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 1, for det indkomstår, hvori en genbeskatningssituation er indtrådt. Tillægget udgør 5 pct. af beløbet angivet i stk. 1 for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori tilskrivning eller realisation er sket, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori genbeskatningssituationen er indtrådt. Beløbet eftet 1. pkt. kan dog ikke være negativt.«

§ 10

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 30. oktober 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 975 af 17. december 1997 og § 6 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Indskud af aktier og tegningsret til aktier i en rateopsparing i pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, i en selvpensioneringsordning eller i en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, samt indskud af aktier og tegningsret til aktier i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing, sidestilles med afståelse.«

2. § 9, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Udlodning af aktier og tegningsret til aktier fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en opsparing i pensionsøjemed, fra en selvpensioneringsordning, fra en børneopsparingsordning eller en boligopsparingsordning som nævnt i stk. 3 sidestilles med anskaffelse.«

§ 11

I lov nr. 439 af 10. juni 1997 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), foretages følgende ændring:

1. § 35 affattes således:

»§ 35. Indskud af en fordring eller en kontrakt i en rateopsparing i pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, i en selvpensioneringsordning eller i en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, samt indskud af en fordring eller en kontrakt i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing, sidestilles med afståelse. Som afståelsessum anses værdien på indskudstidspunktet. Udlodning af en fordring eller en kontrakt fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en opsparing i pensionsøjemed, fra en selvpensioneringordning, fra en børneopsparingsordning eller en boligopsparingsordning som nævnt i 1. pkt. sidestilles med erhvervelse. Som anskaffelsessum anses værdien på udlodningstidspunktet.«

§ 12

I lov om beskatning af medlemmer af investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 754 af 15. august 1996, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Indskyder et medlem helt eller delvis sit indestående i en investeringsforening i en rateopsparing i pensionsøjemed, i en opsparing i pensionsøjemed, i en selvpensioneringsordning eller i en børneopsparingsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningsloven, eller indskyder et medlem helt eller delvis sit indestående i en investeringsforening i en boligopsparingsordning, der er omfattet af lov om boligopsparing, sidestilles det med hævning. Udlodning af et indestående i en investeringsforening fra en rateopsparing i pensionsøjemed, fra en opsparing i pensionsøjemed, fra en selvpensioneringsordning, fra en børneopsparingsordning eller en boligopsparingsordning som nævnt i 1. pkt. sidestilles med indskud.«

§ 13

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 5 A affattes således:

» § 5 A. Livsforsikringsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1, er ikke afgiftspligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1-3, eller børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven § 51. Afgiftsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne for livsforsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1-3, eller børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 og de samlede passiver ved afgiftsårets udløb.

Stk. 2. Ved beregningen af nedsættelsen efter stk. 1 ses der ved fastsættelsen af afgiftsgrundlaget og forsikringshensættelserne bort fra den del, der vedrører opsparing i investeringsfonde. Er forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1-3, eller børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 tilknyttet investeringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter stk. 1 med disse forsikringstageres andele af hele afgiftsgrundlaget for hver af de pågældende investeringsfonde.

Stk. 3. Den nedsættelse af afgiftsgrundlaget, der opnås i medfør af stk. 1 og 2, fragår i afgiftsgrundlaget inden nedsættelse efter § 6. Ved beregningen af nedsættelse efter § 6 fragår nedsættelsen efter stk. 1 og 2 i det afgiftspligtige afkast og lægges til det afgiftsfrie afkast.«

§ 14

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret senest ved lov nr. 131 og lov nr. 133, begge af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 H, stk. 1. 1. pkt., indsættes efter »ydede eller godskrevne renter«: »eller andet afkast«, og efter »rentetilskrivningen« indsættes: »m.v.«

2. I § 8 H, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »kontobetegnelse,»: »herunder kontoens art,».

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om en værdipapircentral, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 6. oktober 1993.

Stk. 3. De bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af lov om en værdipapircentral, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af lov om værdipapirhandel m.v. med de ændringer, der følger af denne lovs § 1.

Stk. 4. Virksomheder, der ikke er pengeinstitutter, og som formidler eller udfører valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændring på valuta, og som har påbegyndt virksomheden før den 1. juli 1998, skal senest den 1. januar 1999 have indgivet en ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab til Finanstilsynet. Virksomheden kan herefter fortsætte sin virksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen.

Stk. 5. Virksomheder som nævnt i stk. 4, som har påbegyndt virksomheden før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998, og hvis ansvarlige kapital på dette tidspunkt ikke opfyldte kapitalkravet i henhold til § 3, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber, men som i øvrigt opfylder betingelserne for at få tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab, kan få tilladelse til at drive virksomhed som fondsmæglerselskab i henhold til § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, i lov om fondsmæglerselskaber, såfremt de opfylder kapitalkravene i stk. 6 og 7. En sådan tilladelse kan alene omfatte valutaspotforretninger for kunder i investeringsøjemed med henblik på, at kunderne opnår fortjeneste ved kursændring på valuta.

Stk. 6. De i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber skal senest den 1. juli 2001 have en ansvarlig kapital, der svarer til modværdien af mindst 150.000 ecu, og senest den 1. juli 2003 en ansvarlig kapital, der svarer til modværdien af mindst 300.000 ecu.

Stk. 7. Har de i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber påbegyndt virksomhed i selskabsform før den 31. december 1997, skal den ansvarlige kapital altid udgøre et beløb svarende til det, som den ansvarlige kapital udgjorde på denne dato, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5, der har påbegyndt virksomhed i selskabsform efter den 31. december 1997, men før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til det beløb, som den ansvarlige kapital udgjorde, da selskabet påbegyndte sin virksomhed, dog mindst 500.000 kr. Fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5, der før datoen for lovforslagets fremsættelse for Folketinget den 31. marts 1998 drev virksomhed i et personligt ejet firma, skal altid have en ansvarlig kapital svarende til mindst 500.000 kr. Falder den ansvarlige kapital for de i stk. 5 nævnte fondsmæglerselskaber til under de i 1., 2. eller 3. pkt. nævnte beløb, kan Finanstilsynet enten fastsætte en frist til at bringe den ansvarlige kapital op på de nævnte minimumsbeløb eller straks inddrage tilladelsen.

Stk. 8. I ganske særlige tilfælde kan Finanstilsynet efter ansøgning tillade, at et fondsmæglerselskab omfattet af stk. 5 helt eller delvis ikke opfylder kapitalkravene i stk. 6 eller kravene til kapital, solvens, midlernes anbringelse eller likviditet, jf. § 4, stk. 1, § 16 og §§ 19-22 i lov om fondsmæglerselskaber med de ændringer, der følger af denne lovs § 2, nr. 8 og 9. Ved afgørelsen tillægges det betydning, om det er tilsynsmæssigt forsvarligt at give tilladelse.

Stk. 9. Tilladelse i henhold til stk. 8 kan gives i op til 6 måneder ad gangen.

Stk. 10. Overtages kontrollen med et fondsmæglerselskab, der er omfattet af stk. 5, af en anden fysisk eller juridisk person, skal fondsmæglerselskabet inden 3 måneder fra overtagelsestidspunktet opfylde kravene til kapital, solvens, midlernes anbringelse og likviditet, jf. §§ 3, 4, 16 og 19-22 i lov om fondsmæglerselskaber med de ændringer, der følger af denne lovs § 2, nr. 3, 8 og 9. Stk. 8 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 11. Bestemmelsen i § 30, stk. 2, i lov om fondsmæglerselskaber finder tilsvarende anvendelse på fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 5.

Stk. 12. Reguleringen af afdrag på indekslån type IS, herunder lån ydet før lovens ikrafttræden, sker første gang på basis af udviklingen i det i § 23, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 6, nr. 1, nævnte lønindeks pr. 1. januar 1999.

Stk. 13. § 14 har virkning fra og med kalenderåret 1998.

Stk. 14. § 6, nr. 2-7, har virkning for byggeri, hvortil der er meddelt tilsagn om offentlig støtte efter den 31. december 1997.

Stk. 15. § 6, nr. 8-11, har virkning for tilsagn om offentlig støtte, der er meddelt efter den 31. december 1997.

§ 16

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2, men §§ 1, 2, 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2. § 6 gælder for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved

Officielle noter

(* 1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører 1) Rådets direktiv nr. 93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, EF-Tidende, nr. L 141, s. 1, og 2) Rådets direktiv nr. 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer, EF-Tidende, nr. L 141, s. 27, og 3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 95/26/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv nr. 77/780/EØF og nr. 89/646/EØF om kreditinstitutter, direktiv nr. 73/239/EØF og nr. 92/49/EØF om skadesforsikring, direktiv nr. 79/267/EØF og nr. 92/96/EØF om livsforsikring, direktiv nr. 93/22/EØF om investeringsselskaber og direktiv nr. 85/611/EØF om institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), med henblik på at styrke tilsynet på disse områder (»BCCI-direktivet«), EF-Tidende nr. L 168, s. 7.