Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Afgiftspligtigt vareområde og afgiftssats

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af kvælstofindholdet i følgende kemiske og mineralske gødninger:

 • 1) Ammoniak henhørende under position 2814 i EU's kombinerede nomenklatur,
 • 2) kaliumnitrat og calciumnitrat henhørende under position 2834 i EU's kombinerede nomenklatur,
 • 3) ammoniumchlorid henhørende under position 2827 i EU's kombinerede nomenklatur, og
 • 4) gødningsstoffer henhørende under position 3102 og 3105 i EU's kombinerede nomenklatur.

Stk. 2 . Der svares endvidere afgift af kvælstofindholdet i organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.

Stk. 3. Afgiften udgør 5 kr. pr. kg kvælstof indeholdt i de i stk. 1 og 2 nævnte gødninger. Der betales dog ikke afgift, hvis det totale indhold af kvælstof i gødningen er under 2 pct. af gødningens samlede vægt.

Registrerede virksomheder

§ 2. Den, der med henblik på salg fremstiller varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Andre virksomheder, der sælger varer omfattet af § 1 med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, hvis virksomheden har et samlet årligt salg på 10.000 kg kvælstof eller derover, hvoraf mere end 50 pct. sælges til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. § 7, og til virksomheder omfattet af § 8.

Stk. 3. Der udstedes et bevis for registreringen til de registrerede virksomheder.

§ 3. Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage varer omfattet af § 1 med henblik på videresalg.

Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 4. Afgiftsperioden er måneden.

§ 5. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som det totale indhold af kvælstof i den mængde af de i § 1 nævnte varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden.

Stk. 2. Registrerede virksomheders forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

Stk. 3. Det totale indhold af kvælstof i varer omfattet af § 1 opgøres som det indhold, der er deklareret af fabrikanten for hver enkelt type vare. Er det totale indhold af kvælstof i varen angivet i et interval, opgøres indholdet som den øvre grænse i intervallet.

Stk. 4. Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 6. I mængden af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold opgjort efter § 5 fradrages varer, der

 • 1) leveres til en anden registreret virksomhed, jf. § 3,
 • 2) er fritaget for afgift efter §§ 7 og 8,
 • 3) leveres til udlandet,
 • 4) hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende og
 • 5) returneres til virksomheden, såfremt køberen får godtgjort varens pris inklusive afgiften.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

Afgiftsfritagelse og -godtgørelse

§ 7. Der er afgiftsfrihed for varer, der leveres af registrerede virksomheder eller fra udlandet, jf. § 19, til brug i virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

Stk. 2. Registrerede virksomheder kan kræve dokumentation for det i stk. 1 nævnte registreringsforhold.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsfriheden efter stk. 1.

§ 8. De statslige told- og skattemyndigheder meddeler efter anmodning virksomheder bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der leveres til virksomheden fra registrerede virksomheder eller fra udlandet, når varerne udelukkende anvendes af virksomheden til andre erhvervsmæssige formål end plantenæring eller afisning. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at virksomhedens årlige forbrug af varer omfattet af § 1 har et indhold af kvælstof på 2.000 kg eller derover.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsfriheden efter stk. 1.

§ 9. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

§ 10. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 2, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr. af de varer,

 • 1) der er omhandlet i § 6, stk. 1, nr. 3,
 • 2) virksomheden har leveret til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og
 • 3) virksomheden har leveret til virksomheder, der i henhold til § 8 har opnået bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der anvender afgiftsberigtigede varer til afgiftsfrie formål, jf. § 8, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse udgør mindst 1.000 kr.

Stk. 3 . De statslige told- og skattemyndigheder kan meddele virksomheder, der bliver registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække senere end den 1. august i et år, godtgørelse af den betalte afgift af de varer, som virksomheden har indkøbt til brug i virksomheden i perioden fra den 1. august i det pågældende år og indtil den dato, hvor registreringen finder sted.

Stk. 4 . De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regnskabs- og kontrolforskrifter i forbindelse med afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1-3.

§ 11. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale organisationer m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.

Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Ved afsætning af afgiftsfri varer, jf. §§ 7 og 8, skal der udstedes faktura med oplysning om leverandørens og modtagerens adresse og den leverede mængde kvælstof. Kopi af fakturaer skal opbevares i 5 år.

Stk. 4. Ved afsætning af afgiftsfri varer til virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. § 7, skal de registrerede virksomheder efter regler fastsat af de statslige told- og skattemyndigheder på fakturaen tydeligt gøre opmærksom på bestemmelsen i § 25, herunder at virksomhedens ejer, forpagter eller lignende kan ifalde strafansvar ved overtrædelse af bestemmelsen efter § 34.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 2. Afgives den i stk. 1 omhandlede angivelse ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

§ 14. Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften mindre end 50 kr., skal afgiften ikke indbetales.

Stk. 2. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for afgiftens indbetaling.

§ 15. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en registreret virksomhed, der ikke har betalt afgift rettidigt, at afgive angivelsen, jf. § 13, stk. 1, for kortere perioder end en måned.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge en registreret virksomhed, der ikke har betalt afgift rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 14, stk. 1, angivne og kræve, at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

§ 16. Betales forfalden afgift ikke senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

Stk. 2. Er afgiftsperioden eller betalingsfristen forkortet efter § 15, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

§ 17. Såfremt det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det afgiftsbeløb, som påhviler en registreret virksomhed, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan de statslige told- og skattemyndigheder foretage en skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret.

Stk. 3. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 18. Af varer med et afgiftspligtigt indhold af kvælstof, der indføres fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, svares afgiften ved indførslen, jf. dog §§ 3, 7 og 8. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 19 tilsvarende anvendelse.

§ 19. I andre tilfælde end de i § 18 nævnte svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, jf. dog §§ 3, 7 og 8. Virksomheder registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og andre erhvervsdrivende varemodtagere skal inden afsendelsen af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold fra udlandet anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned angive mængden af de varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold, som virksomheden har modtaget i perioden, til de statslige told- og skattemyndigheder. Andre varemodtagere skal angive ved modtagelsen. Angivelsen skal være underskrevet af varemodtageren.

Stk. 3. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den i stk. 2 nævnte angivelse, jf. dog §§ 7 og 8. Udgør afgiften mindre end 50 kr., skal erhvervsdrivende ikke indbetale afgiften.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge erhvervsdrivende varemodtagere, der gentagne gange ikke har betalt afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 12, stk. 2, og § 17 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte regler for angivelse og indbetaling af afgiften.

Dækningsafgift

§ 20. Af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter § 1, men som indeholder afgiftspligtige bestanddele, og som er bestemt til eller anvendes som plantenæring eller afisningsmiddel, betales ved indførsel fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, en dækningsafgift. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Bestemmelserne i § 19, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiften betales efter afgiftssatsen i § 1, stk. 3, på grundlag af vægten af de afgiftspligtige bestanddele.

Stk. 5. Ved fortoldningen, udleveringen eller modtagelsen af varer som nævnt i stk. 1 skal vægten af de afgiftspligtige bestanddele angives, og en erklæring herom fra fabrikanten skal fremlægges.

Stk.6. Bestemmelserne i §§ 7, 8, 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse på dækningsafgiften.

Varer, der medbringes fra udlandet

§ 21. Bestemmelsen i § 19, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på virksomheder, der er registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og som medbringer afgiftspligtige varer eller varer med indhold af afgiftspligtige bestanddele fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

Stk. 2 . Bestemmelserne i § 19, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, og § 17 finder tilsvarende anvendelse på andre erhvervsdrivende end de i stk. 1 nævnte, der medbringer afgiftspligtige varer eller varer med indhold af afgiftspligtige bestanddele fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.

Kontrolbestemmelser

§ 22. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders begæring udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om deres indkøb af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold til virksomheden.

Stk. 5 . Leverandører af varer med et afgiftspligtigt kvælstofindhold skal på begæring meddele offentlige myndigheder oplysning om deres leverancer til erhvervsdrivende.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 7 . De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 4-6 omhandlede virksomheder.

Stk. 8 . I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 7 er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 23. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 22. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

Andre bestemmelser

§ 24. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger varer omfattet af § 1 eller varer som nævnt i § 20, stk. 1, skal anmeldes til registrering efter denne lov hos de statslige told- og skattemyndigheder. For disse virksomheder opgøres den afgiftspligtige mængde som indholdet af kvælstof i den mængde af de i § 1 nævnte varer, som virksomheden i perioden har solgt her til landet ved fjernsalg. For de i § 20, stk. 1, nævnte varer finder § 20, stk. 4 og 5, tilsvarende anvendelse. § 5, stk. 3, § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2, og § 7, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 25. En virksomhed, der i henhold til § 7 modtager afgiftsfri varer, skal straks give sine leverandører meddelelse, hvis virksomheden ophører med at være registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

§ 26. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter denne lov, skal svare afgift af varerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed, der er registreret efter denne lov, skal ikke svare afgift af varer, der er leveret uberigtiget til en virksomhed registreret efter lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, når virksomheden

 • 1) har modtaget dokumentation for registreringsforholdet, inden afgiftsfri leverancer finder sted første gang, jf. § 7, stk. 2,
 • 2) ikke senere har fået meddelse om ophør af registreringsforholdet, jf. § 25, og
 • 3) har overholdt forskrifter fastsat i henhold til § 7, stk. 3.

Stk 3 . Såfremt afgiftspligtige varer, der efter § 8 er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil de er bestemt, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage virksomhedens adgang til at indkøbe afgiftsfri varer.

Stk. 4. Afgiften af de nævnte varer kan afkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav. Betales afgiften ikke retttidigt, finder § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 27. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift efter denne lov.

§ 28. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 29. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

 • 1) Spørgsmål om varers afgiftspligt.
 • 2) Spørgsmål om, hvilken vægt afgiften skal beregnes af.
 • 3) Spørgsmål om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.
 • 4) Spørgsmål om omfanget af afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter §§ 7, 8, 9, 10 og 11.
 • 5) Spørgsmål om skønsmæssig ansættelse efter § 17, stk. 2.

Stk. 2 . Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 30. Afgift efter loven kan inddrives ved udpantning.

§ 31. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgift.

§ 32. For betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning, samt de i § 19, stk. 1, nævnte varemodtagere og de, der er i besiddelse af varen.

§ 33. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Straffebestemmelser

§ 34. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
 • 2) overtræder § 2, stk. 1, § 12, § 13, stk. 1, § 19, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, § 20, stk. 5, § 22, stk. 2-5, § 24, 1. pkt., § 25 og § 36, stk. 3-6,
 • 3) undlader at efterkomme et i medfør af § 15, stk. 1, eller § 19, stk. 4, 1. pkt., meddelt påbud,
 • 4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget efter § 13, stk. 2, eller § 16, eller
 • 5) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 35. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Loven træder i kraft den 1. august 1998. Bestemmelsen i stk. 3 træder dog i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. august 1998 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, angives til fortoldning, medbringes eller modtages fra udlandet.

Stk. 3 . Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. juli 1998.

Stk. 4. Virksomheder, der skal registreres ved lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer og af varer, som har et indhold af afgiftspligtige bestanddele, den 1. august 1998. Såfremt lagerbeholdningen af sidstnævnte varer har et samlet indhold af kvælstof på 1.000 kg eller derover, skal virksomhederne indsende opgørelsen over denne lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. august 1998. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 5. Andre virksomheder, der med henblik på videresalg den 1. august 1998 har et lager af afgiftspligtige varer med et samlet indhold af kvælstof på 1.000 kg eller derover, eller af varer, som har et samlet indhold af afgiftspligtige bestanddele på 1.000 kg eller derover, skal senest den 15. august 1998 til de statslige told- og skattemyndigheder fremsende en opgørelse over deres samlede lagerbeholdning den 1. august 1998. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen.

Stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af stk. 4 og 5, skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere opgørelserne ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 7 . Virksomheder, der er omfattet af stk. 4, skal senest den 31. august 1998 indbetale afgift af den i stk. 4 nævnte lagerbeholdning af afgiftspligtige varer, der indgår som bestanddele i andre varer, til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 8 . Virksomheder, der er omfattet af stk. 5, skal senest den 31. august 1998 indbetale afgift af den i stk. 5 nævnte lagerbeholdning til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9 . Betales afgift efter stk. 7 eller 8 ikke rettidigt, finder lovens § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

§ 37. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen