Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven og realrenteafgiftsloven

(Forsikringsselskabers fradrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »indkomst«: »efter reglerne i stk. 11-13«.

2. I § 13 indsættes som stk. 11-13:

»Stk. 11. Udbytter og aktie- og ejendomsavancer, som ikke skal medregnes til et forsikringsselskabs eller til et dermed sambeskattet datterselskabs skattepligtige indkomst, og derefter udbytter omfattet af § 17, stk. 2, eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses i størst muligt omfang for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til de i stk. 2, 1. pkt., nævnte hensættelser og til realrenteafgift, før disse beløb fragår i den skattepligtige indkomst. Udbytter og avancer vedrørende aktier i de af sambeskatningen omfattede datterselskaber medregnes ikke ved forsikringsselskabets, moderselskabets, opgørelse af de i 1. pkt. nævnte udbytter og avancer. For det indkomstår, hvori aktier eller fast ejendom sælges, reduceres summen af udbytter og avancer som opgjort efter 1. og 2. pkt. med den skattepligtige fortjeneste ved salget. Hvis et forsikringsselskab er sambeskattet med et eller flere andre forsikringsselskaber, foretages en samlet opgørelse af skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m. efter reglerne i 1.-3. pkt., og beløbet fordeles mellem forsikringsselskaberne i forhold til summen af det enkelte forsikringsselskabs egne skattefri og lempelsesberettigede udbytter og avancer.

Stk. 12. Hvis summen af udbytter og avancer som opgjort efter stk. 11 er negativ, fragår beløbet ved opgørelsen af de pågældende udbytter og avancer for efterfølgende indkomstår. Overstiger summen udbetalinger, hensættelser og realrenteafgift som nævnt i stk. 11, 1. pkt., medregnes det overskydende beløb i efterfølgende indkomstår.

Stk. 13. Aktie- og ejendomsavancer, som medgår til udbetalinger til de forsikrede, til hensættelser efter stk. 2, 1. pkt., og til realrenteafgift, og de i stk. 11 nævnte avancer opgøres som forskellen mellem værdien ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse (lagerprincippet). Ved køb og salg i løbet af indkomståret indgår henholdsvis anskaffelsessum og afståelsessum ved opgørelsen af aktie- og ejendomsavancer som nævnt i 1. pkt.«

§ 2

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v. (realrenteafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Afkastet som nævnt i § 3, stk. 3, opgøres efter selskabsskattelovgivningens regler, dog således at skattefrie udbytter og aktie- og ejendomsavancer, som efter selskabsskattelovens § 13, stk. 11-13, i afgiftsåret anses for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til hensættelser og til afgift efter denne lov, ved beregningen efter 2. pkt. medregnes ved opgørelsen af det afgiftsfrie formueafkast.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1998. § 2 har virkning fra og med afgiftsåret 1998.

Stk. 2. Ved opgørelsen af aktie- og ejendomsavancer som nævnt i selskabsskattelovens § 13, stk. 13, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, indgår aktier og fast ejendom, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 1998, med handelsværdien på dette tidspunkt.

Stk. 3. Ved opgørelsen af fortjenesten som nævnt i selskabsskattelovens § 13, stk. 11, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, medregnes alene den del af den skattepligtige fortjeneste, der overstiger aktiens eller ejendommens værdi pr. 1. januar 1998.

Stk. 4. Ubenyttede underskud, der før indkomståret 1998 er opstået i forsikringsselskaber omfattet af den hidtil gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 13, stk. 2, kan ikke fradrages i overskud hos selskaber, der er sambeskattet med det pågældende forsikringsselskab.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen