Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. (Vægtbaseret emballageafgift)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 30. juni 1994, som ændret ved § 11 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 7 i lov nr. 1107 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v.«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der svares afgift til statskassen af salgsemballager og multipak med et rumindhold på under 20 l til følgende varer:

 • 1) Spiritus, vin og frugtvin samt øl.
 • 2) Mineralvand, limonade og andre varer, som er tilsat kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU's kombinerede nomenklatur.
 • 3) Mineralvand, limonade og andre varer, som ikke er tilsat kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202, saft og most samt koncentrater, der anvendes til fremstilling heraf.
 • 4) Vand.
 • 5) Eddike og spiseolie.
 • 6) Denatureret sprit.
 • 7) Sæbe, vaske-, rengørings- og rensemidler, pudse-, poler- og skuremidler samt andre varer henhørende under position 3401, 3402 og 3405.
 • 8) Smøremidler og andre varer henhørende under position 3403 samt varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter.
 • 9) Bekæmpelsesmidler, der er afgiftspligtige i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler.
 • 10) Maling, lakker, farvestof, kit- og spartelmasse samt andre varer henhørende under position 3208-3210 og 3214.
 • 11) Parfumevarer, kosmetik og toiletmidler samt andre varer henhørende under position 3303-3307.
 • 12) Kølervæske til motorer og sprinklervæske.
 • 13) Kemiske stoffer og produkter, der er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
 • 14) Mælk og mejeriprodukter henhørende under position 0401-0403 og 0405, dog bortset fra flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk.
 • 15) Margarine og andre varer henhørende under position 1517.
 • 16) Hunde- og kattefoder henhørende under position 2309.10.
 • 17) Saucer, sennep og andre varer henhørende under position 2103 samt tomatpure og tomatsaft henhørende under position 2002.«

3. § 1, stk. 2-4, ophæves.

4. I § 2, stk. 1 og 2, indsættes efter »§ 1,»: »nr. 1 og 2, og beholdere omfattet af § 1, nr. 3 og 4, der er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 om emballage til øl og læskedrikke, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 300 af 30. april 1997, og«.

5. I § 2 indsættes som stk. 3-8:

»Stk. 3 . For salgsemballager og multipak omfattet af § 1, nr. 3-17, bortset fra de af stk. 1 og 2 omfattede beholdere, betales der afgift efter vægt. Afgiften udgør for emballage af

pr. kg

 • 1) fleksibelt fiberbaseret materiale 19 kr. 50 øre
 • 2) ikke fleksibelt fiberbaseret materiale, virgint samt tekstiler 7 kr. 50 øre
 • 3) ikke fleksibelt fiberbaseret materiale, genvundet 6 kr. 00 øre
 • 4) plast, formfast 7 kr. 50 øre
 • 5) plast, formfast og højfyldt 4 kr. 50 øre
 • 6) plast, formfast og UN-godkendt 6 kr. 00 øre
 • 7) plast, fleksibel 30 kr. 00 øre
 • 8) aluminium 11 kr. 25 øre
 • 9) hvidblik og andre stålemballager 3 kr. 75 øre
 • 10) hvidblik og andre stålemballager, UN-godkendt 3 kr. 00 øre
 • 11) glas og keramik 75 øre
 • 12) laminat 15 kr. 00 øre
 • 13) træ 6 kr. 00 øre

Stk . 4. I den afgiftspligtige vægt efter stk. 3 indgår alle dele af emballagen. Hvis emballagen består af flere materialer, beregnes afgiften som summen af afgifterne af hvert enkelt materiale. Udgør et materiale mere end 90 pct. af emballagens vægt, kan afgiften beregnes efter satsen for dette materiale og efter emballagens samlede vægt

S tk . 5. For emballage eller emballagedele, der består af sammensatte materialer, som ikke kan skilles ad, beregnes afgiften efter afgiftssatsen for laminatemballage, jf. dog stk. 4, 3. pkt.

Stk. 6. Papir og karton, der vejer op til og med 100 g pr. m2, afregnes som emballage nævnt i stk. 3, nr. 1.

Stk. 7. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af genvundet materiale udgør mindst 50 pct. i emballage af karton og pap nævnt i stk. 3, nr. 3, skal der betales afgift efter stk. 3, nr. 2.

Stk. 8. Såfremt der ikke foreligger dokumentation for, at indholdet af fyldstof i emballage nævnt i stk. 3, nr. 5, udgør mindst 50 pct., skal der betales afgift efter stk. 3, nr. 4.«

6. § 3 affattes således:

»§ 3. Den, der med henblik på salg fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, eller § 2 a, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Den, der driver mellemhandel med ubrugte afgiftspligtige varer omfattet af § 1, nr. 1-4, eller § 2 a, kan anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 3. Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 1-4, kan anmelde deres virksomhed til registrering.

Stk. 4. Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 5-17, skal anmelde deres virksomhed til registrering.

Stk. 5. Virksomheder omfattet af stk. 4, som har et årligt salg af afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr., skal dog ikke registreres eller betale afgift.

Stk. 6. Registrering kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at de statslige told- og skattemyndigheders kontrol efter § 15 ikke kan udføres på rimelig måde.

Stk . 7. Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftslovens § 47, stk. 2, og som her til landet sælger afgiftspligtige varer ved fjernsalg, skal registreres efter denne lov hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 8. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.«

7. § 3 a affattes således:

»Registrerede virksomheder er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, fra udlandet og fra andre registrerede virksomheder at modtage ubrugte afgiftspligtige varer.«

8. I § 4, stk. 1, indsættes efter »afgiftspligtige varer«: »eller virksomhedens forbrug af egne ubrugte varer«.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

9. § 5, stk. 1, nr. 3, affattes således:

3. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand, brækage eller lignende,».

10. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 3:

4. brugte varer, hvoraf der tidligere er betalt afgift,».

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 5 og 6.

11. I § 6, stk. 2, ændres: »kan meddele aftapningsvirksomheder og mellemhandlere« til: »meddeler virksomheder, der ikke er registreret efter § 3,».

12. § 6, stk. 4, affattes således:

»Stk . 4. De statslige told- og skattemyndigheder meddeler virksomheder bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af beholdere omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse i udlandet. Det er endvidere en betingelse for godtgørelsen, at beholderne eller tilsvarende beholdere er modtaget fra udlandet og afgiftsberigtiget af virksomheden mindre end 1 år, før de leveres tilbage.«

13. § 6, stk. 6 og 7, affattes således:

»Stk. 6. Emballage, der hos den detailhandlende påfyldes eller på anden måde anvendes til emballering af varer omfattet af § 1, nr. 17, med henblik på salg til den endelige bruger, er fritaget for afgift.

Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-6.«

14. I § 7, stk. 1, ændres »pakninger (beholdere) og poser« til: »afgiftspligtige varer«.

15. I § 7 a, stk. 1, ændres to steder »pakningerne (beholderne) eller poserne« til: »varerne«.

16. I § 7 a indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Varemodtagere, der modtager afgiftspligtige varer svarende til en afgift på under 2.500 kr. pr. kalenderår, skal ikke anmeldes efter stk. 1 hos de statslige told- og skattemyndigheder, afgive anmeldelse eller indbetale afgiften.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

17. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.«

18. I § 15, stk. 5, ændres to steder »detailsalgspakninger« til: »emballager«.

19. I § 18, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 1, 1. pkt.,» til: »§ 3, stk. 1, 4 eller 7«.

20. I § 18, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 3, stk. 1,» til: »§ 3, stk. 6,».

21. I § 21 b, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

 • »2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter § 2, stk. 3-8.«

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-8.

§ 2

Stk 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 3.

Stk 2. Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 1999 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3. Virksomheder, der fremstiller salgsemballage eller multipak til de varer, der er nævnt i § 1, nr. 2, og virksomheder omfattet af § 3, stk. 4 eller 7, i lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, skal senest den 1. december 1998 anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Virksomheder, der skal registreres efter stk. 3, skal opgøre lagerbeholdningen pr. 1. januar 1999 af varer, der bliver afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, i lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over lagerbeholdningerne af afgiftspligtige varer til de statslige told- og skattemyndigheder senest 15. januar 1999.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter stk. 4.

Stk. 6. De i stk. 4 nævnte virksomheder skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 7. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, i lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v., og som efter lovens ikrafttræden ikke med henblik på salg vil fremstille afgiftspligtige poser eller varer omfattet af § 1, nr. 1 eller 2, i lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, eller drive mellemhandel med sådanne ubrugte varer, skal afmeldes fra registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 8 . Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen efter stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 9 . Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad