Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsfonde med flere love

(Sammenlægning af arbejdsmarkedsfondene m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 893 af 3. december 1997, § 25 i lov nr. 980 af 17. december 1997, § 6 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 1 i lov nr. 1104 af 29. december 1997 og § 12 i lov nr. 264 af 7. maj 1998 og senest ved § 3 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om en arbejdsmarkedsfond«.

2. I overskriften til §§ 1-6 A ændres »Fondenes« til: »Fondens«.

3. §§ 1-4 affattes således:

»§ 1. Der oprettes en Arbejdsmarkedsfond, der af indtægterne finansierer statens udgifter

 • a) efter § 79 i lov om arbejdsløshedsforsikring,
 • b) i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder til kommunal jobtræning, jf. lovens §§ 12-15, lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, lov om voksenuddannelsesstøtte samt lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.,
 • c) i henhold til lov om orlov,
 • d) til dagpenge ved sygdom eller fødsel efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel,
 • e) til førtidspension efter § 14, jf. § 52, i lov om social pension efter fradrag af overførsel fra den sociale pensionsfond, jf. § 1 i lov om den sociale pensionsfond,
 • f) til revalidering efter §§ 52 og 62-65, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik,
 • g) til fleksjob og skånejob med løntilskud m.v. efter §§ 72, 74 og 76, jf. § 104, i lov om aktiv socialpolitik og
 • h) til værktøj og arbejdsredskaber efter § 78, jf. § 103, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Fonden bestyres af finansministeren. De udgiftsområder, som finansieres af fonden, jf. stk. 1, henhører under de pågældende ressortministre.

§ 2. Arbejdsmarkedsfonden oppebærer indtægter fra

 • a) arbejdsmarkedsbidrag fra arbejdsgivere, lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende,
 • b) indbetalt medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser, jf. § 76 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
 • c) selvstændiges og forsikrede arbejdsgiveres forsikringsbidrag efter §§ 20 og 27 i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel og
 • d) overførsler fra staten, herunder i tilfælde af regulering, jf. § 4.

§ 3. Arbejdsmarkedsbidraget for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende til Arbejdsmarkedsfonden er 8,0 pct. af bidragsgrundlaget, jf. dog § 4.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsbidraget for arbejdsgivere til Arbejdsmarkedsfonden er 0,6 pct. af bidragsgrundlaget, jf. dog § 4. Arbejdsgiverbidraget efter 1. pkt. nedsættes ved opkrævningen med 0,32 procentenheder i 1999 og med 0,53 procentenheder i 2000 og senere år. Der kan dog højst ske nedsættelse af bidragssatsen til 0 pct. ved opkrævningen.

§ 4. Behovet for regulering af bidragssatserne beregnes een gang om året. Beregningerne optages i anmærkningerne til paragraffen for Arbejdsmarkedsfonden i finanslovforslaget.

Stk. 2. Regulering af bidragssatserne sker første gang, når der med de i § 3 anførte bidragssatser i henhold til budgettet opstår overskud i Arbejdsmarkedsfonden uden overførsler fra staten.

Stk. 3. Reguleringsbehovet for Arbejdsmarkedsfonden beregnes på grundlag af forskellen mellem

 • a) fondens budgetterede indtægter i det kommende finansår fra arbejdsmarkedsbidrag beregnet med finansårets bidragssatser efter § 3 eller i tilfælde af regulering med det foregående finansårs bidragssatser efter nedsættelse som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., tillagt fondens andre indtægter, herunder en beregnet overførsel fra staten svarende til det foregående finansårs budgetterede overførsel til fonden, opregnet med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og
 • b) fondens budgetterede udgifter i det kommende finansår.

Stk. 4. Reguleringsbehovet dækkes således, jf. dog stk. 2 og 5:

 • a) En tredjedel gennem ændringer af satsen for lønmodtagerbidraget og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag, således at bidragssatsen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.
 • b) En tredjedel gennem ændringer af satsen for arbejdsgiverbidraget, således at bidragssatsen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.
 • c) En tredjedel ved ændringer af statens overførsel til fonden, således at overførslen forhøjes, hvis reguleringsbehovet er positivt, og nedsættes, hvis reguleringsbehovet er negativt.

Stk. 5. Hvis beregningen i henhold til stk. 4 medfører, at satsen for lønmodtagernes og de selvstændigt erhvervsdrivendes bidrag eller arbejdsgivernes bidrag skal være negativ, sættes satsen til nul for det pågældende finansår. Den del af reguleringen, som på grund heraf ikke bliver fordelt, anvendes med halvdelen til at nedsætte satsen for det øvrige bidrag og med halvdelen til at nedsætte statens overførsel.

Stk. 6. På grundlag af den beregnede regulering fastsættes de bidragssatser for lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdsgivere, hvormed bidragene opkræves. Bidragssatserne fastsættes i procent med 1 decimal.«

4. §§ 5-6 A ophæves.

5. I § 10, stk. 3, 1. pkt. , indsættes efter »Indkomst hidrørende fra«: »frit erhverv udøvet i udlandet,».

6. § 15, stk. 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 3-6.

§ 2

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 27. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, 1. pkt., ændres »bidrag til arbejdsmarkedsfonde« til: »bidrag til arbejdsmarkedsfonden«, og »lov om arbejdsmarkedsfonde« ændres til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

2. I § 5, stk. 5, 1. pkt., ændres »bidrag til arbejdsmarkedfonde« til: »bidrag til arbejdsmarkedsfonden«.

3. I § 6, stk. 1, 2. pkt., ændres »bidrag til arbejdsmarkedsfonde« til: »bidrag til arbejdsmarkedsfonden«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 25 A, stk. 7, 1. pkt., § 56, stk. 1, 2. pkt., § 57, stk. 2, 2. pkt., § 62, stk. 3, 3. pkt., § 62 A, stk. 3, 3. pkt., § 62 A, stk. 4, 2. pkt., og § 63, stk. 2., 2. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1104 af 29. december 1997 og senest ved § 1 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 7 L, 1. pkt., og § 8 M, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 5

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 6

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 167 af 24. februar 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 1081 af 29. december 1997 og § 3 i lov nr. 127 af 25. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »bidrag til arbejdsmarkedsfondene« til: »bidrag til arbejdsmarkedsfonden«, og »lov om arbejdsmarkedsfonde« ændres til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 7

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 28. januar 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 980 af 17. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 51, stk. 1, 2. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

§ 8

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 66 af 30. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om arbejdsmarkedsfonde« til: »lov om en arbejdsmarkedsfond«.

2. I § 17 b, stk. 1, 2. pkt., ændres ordene »Lov om arbejdsmarkedsfondes« til: »Lov om en arbejdsmarkedsfonds«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1999, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 3 og 4, har virkning for beregningen af reguleringsbehov og fastsættelse af bidragssatser for 1999 og senere år.

Stk. 3. § 1, nr. 5, har virkning fra og med indkomståret 1997. Selvstændigt erhvervsdrivende kan dog vælge først fra og med indkomståret 1998, og i det omfang indkomståret 1998 er startet før den 1. januar 1998, fra og med indkomståret 1999 at anvende bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 10, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5.

Stk. 4. § 1, nr. 6, har virkning for de statslige told- og skattemyndigheders reguleringer af bidragsgrundlaget fra og med indkomståret 1997.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen