Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, realrenteafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven og skattekontrolloven

(Filialer af EU-forsikringsselskaber og -pengeinstitutter, symmetri

i pensionsbeskatningen, afgift af aktieafkast og afskaffelse af

kvoteordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret ved § 14 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, § 13 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, § 29 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»Forsikringer som nævnt i § 2, nr. 4, skal være oprettet i livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, eller i livsforsikringsselskaber, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 211. Livsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer.«

2. § 8, nr. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 211. Livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer.«

3. § 10, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Policen skal være oprettet i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed, eller i et livs- eller pensionsforsikringsselskab, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om forsikringsvirksomhed § 211. Livs- eller pensionsforsikringsselskaber, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de her i landet tegnede forsikringer.«

4. § 50 ophæves.

5. Afsnit II A affattes således:

» Afsnit II A

Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af livsforsikrings- og pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det efter 3. pkt. opgjorte afkast efter forholdet mellem kapitalværdien af de pågældendes respektive dele af ordningen. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende 5 indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

§ 53 B . Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst. Endvidere skal udbetalingen være omfattet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der tillægger Danmark retten til at beskatte udbetalingen.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter ejerens fyldte 60. år, ved ejerens invaliditet eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller i afgiftsgrundlaget, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.«

6. § 55, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Indkomstskattepligten i henhold til § 20, § 46, stk. 1, § 49, stk. 2, § 53, § 53 A, stk. 3 og 4, og § 53 B, stk. 6, påhviler ejeren eller den, der efter ejerens død i henhold til bestemmelserne i policen m.v. er berettiget til de pågældende udbetalinger.«

7. I § 56, stk. 3 og 5, ændres »§ 50« til: »§ 53 A«.

§ 2

I lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, som ændret ved § 6 i lov nr. 399 af 22. maj 1996, § 16 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, § 9 i lov nr. 382 af 10. juni 1997 og § 4 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om en realrenteafgift af visse obligationer m.v. og en afgift af aktieafkast i pensionsforhold (realrenteafgiftsloven)».

2. Før § 1 indsættes:

»Kapitel 1

Realrenteafgift«

3. § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

 • »1) livsforsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed her i landet, og livsforsikringsselskaber, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver livsforsikringsvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 211 i lov om forsikringsvirksomhed,
 • 2) forsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets koncession til at drive forsikringsvirksomhed her i landet, og forsikringsselskaber, som efter koncession i et land inden for De Europæiske Fællesskaber eller et andet land, som har gennemført Rådets 3. skadesforsikringsdirektiv og 3. livsforsikringsdirektiv, udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 211 i lov om forsikringsvirksomhed, i det omfang de nævnte forsikringsselskaber har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab,»

4. I § 2, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 12 og« til: »§ 12,».

5. I § 2, stk. 1, nr. 9, ændres »§ 7, stk. 1, sidste punktum.« til: »§ 7, stk. 1, sidste punktum, og«.

6. I § 2, stk. 1, indsættes som nr. 10:

 • »10) pengeinstitutter, der er hjemmehørende her i landet eller udøver pengeinstitutvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, og som har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, og kreditinstitutter, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver pengeinstitutvirksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v. § 6 a, stk. 1-4, samt andre institutioner, der har opnået godkendelse efter pensionsbeskatningslovens §§ 11 A og 12, i det omfang pengeinstituttet m.v. udbyder puljeindlån omfattet af § 3, stk. 2, eller § 11 a, stk. 1, nr. 3.«

7. I § 2, stk. 2, ændres »Afgiftspligten påhviler endvidere indehaverne af følgende konti her i landet:» til: »Afgiftspligten påhviler endvidere indehavere af følgende konti her i landet, for så vidt disse ikke er omfattet af § 3, stk. 2, eller § 11 a, stk. 1, nr. 3,:».

8. § 2, stk. 2, nr. 3, affattes således:

 • »3) selvpensioneringskonti efter pensionsbeskatningslovens § 51 og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998,».

9. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »afgiftspligtigt afkast« til: »afkast, der er afgiftspligtigt efter reglerne i dette kapitel«.

10. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »jf. dog stk. 3, nr. 9 og 10« til: »jf. dog stk. 3, nr. 9-11a«.

11. I § 3, stk. 2, ændres »§§ 3 a, 3 d og 3 f,» til: »§§ 3 a og 3 d«.

12. I § 3, stk. 3, nr. 7, ændres »en afgiftsfri del« til: »en efter reglerne i dette kapitel afgiftsfri del«.

13. I § 3, stk. 3, nr. 8, ændres »afgiftsfrit afkast« til: »afkast, der er afgiftsfrit efter reglerne i dette kapitel«.

14. I § 3, stk. 3, indsættes efter nr. 11 som nyt nummer:

»11 a) formueafkast af fast ejendom, hvis den realrenteafgiftspligtige før den 2. juni 1998 skriftligt har forpligtet sig til erhvervelsen, formueafkast af ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse ejendomme, formueafkast af bygninger opført af den realrenteafgiftspligtige, hvis skriftlig aftale om byggeriet er indgået før den 2. juni 1998, samt ombygnings- og forbedringsudgifter vedrørende disse bygninger, alt for så vidt betingelserne i § 3 b for realrenteafgiftsfrihed er opfyldt ved udgangen af afgiftsåret 1998.«

15. § 3, stk. 3, nr. 13, affattes således:

 • »13) valutakursgevinster og -tab vedrørende afkast, der er afgiftsfrit efter reglerne i dette kapitel.«

16. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, der er hjemmehørende i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, skal foretage en regnskabsmæssig udskillelse af de aktiver, der ligger til sikring af de i her i landet tegnede forsikringer. Afgiftsgrundlaget omfatter formueafkastet af de nævnte aktiver opgjort efter reglerne i denne lov.«

17. I § 3 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Hvis et selskab har indgået en aftale om skattesats eller beskatningsgrundlag med skattemyndighederne i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller hvis skattereglerne i den pågældende stat er indrettet efter, hvor ejerne af kapitalandele i selskabet er hjemmehørende, anses betingelserne i stk. 1, nr. 2, og stk. 2, nr. 2, for opfyldte.«

18. I § 3 c indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Der beregnes ikke kvote for afgiftsåret 1999 og senere år.«

19. I § 3 e, stk. 1 og 2, indsættes efter »Den resterende del er afgiftsfri«: »efter reglerne i dette kapitel«.

20. § 3 f, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1-9, skal opgøre afkast som nævnt i § 3, stk. 1, og § 3 a bortset fra afkast som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5, i hvert enkelt af sine efter selskabsskattelovens § 31 sambeskattede datterselskaber, jf. dog stk. 5.«

21. § 3 f, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»Afkastet medregnes hos den afgiftspligtige.«

22. I § 3 f, stk. 2-4 og 8, der bliver stk. 7, ændres fire steder »koncernforbundne« til: »sambeskattede«.

23. § 3 f, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Afgiftspligten efter stk. 1-4 omfatter ikke afkast i selskaber, der er afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, nr. 1-9, eller afkast i disses sambeskattede datterselskaber svarende til ejerandelen. Den omfatter heller ikke udviklingsselskaber omfattet af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.«

24. § 3 f, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-12 bliver herefter stk. 6-11.

25. § 3 f, stk. 7, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Afkastet opgjort efter stk. 1-4 udskilles i et særligt afgiftsgrundlag.«

26. I § 3 f, stk. 8 og 9 , der bliver stk. 7 og 8, ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

27. I § 3 f, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »Hvis den realrenteafgiftspligtige og det koncernforbundne selskab er sambeskattede og det koncernforbundne datterselskabs skat« til: »Hvis det sambeskattede datterselskabs skat«.

28. I § 4, stk. 5, ændres »§§ 3 a og 3 f« til: »§ 3 a«.

29. § 4 e, 3. pkt., affattes således:

»Uudnyttet tab fra kontrakten kan fradrages i afgiftsårets og de følgende 5 afgiftsårs nettogevinster på alle kontrakter baseret på enten aktieindeks, de i § 3, stk. 3, nr. 3 eller 7, nævnte værdipapirer eller konvertible obligationer, der indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve samme aktiv som den tabsgivende kontrakt.«

30. § 5, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget medregnes valutakursgevinst og -tab vedrørende gæld i fremmed valuta.

Stk. 3 . Hvis en fordring stiftes på sådanne vilkår, at fordringens værdi på tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen, ved stiftelsen eller overtagelsen af skylden overstiger det beløb, som skyldneren skal indfri, skal skyldneren ved stiftelsen henholdsvis overtagelsen medregne denne gevinst ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Den afgiftspligtige gevinst opgøres som forskellen mellem fordringens værdi på stiftelses- henholdsvis overtagelsestidspunktet og det beløb, som skyldneren skal indfri.

Stk. 4 . Hvis en fordring stiftes på sådanne vilkår, at fordringen forrentes med en pålydende rente, der har varierende sats i adskilte perioder i fordringens løbetid, skal gevinst, som ikke er afgiftspligtig efter stk. 3, og som en skyldner realiserer ved frigørelse af forpligtelsen ifølge en sådan fordring, medregnes ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.

Stk. 5 . Kursgevinster og -tab vedrørende gæld, som ikke er omfattet af stk. 2-4, indgår ikke i afgiftsgrundlaget.«

31. § 5 A affattes således:

» § 5 a. Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1, er ikke afgiftspligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til forsikringer eller pensionskasseordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B. Afgiftsgrundlaget nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne henholdsvis pensionshensættelserne til de pågældende livsforsikringer og pensionsordninger og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte afgift af årets afkast.

Stk. 2. Ved beregningen af nedsættelsen efter stk. 1 ses der ved fastsættelsen af afgiftsgrundlaget og livsforsikringshensættelserne henholdsvis pensionshensættelserne bort fra den del, der vedrører opsparing i investeringsfonde. Er forsikringer eller pensionskasseordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B tilknyttet investeringsfonde, forhøjes nedsættelsen efter stk. 1 med disse forsikringstageres eller pensionsopspareres andele af hele afgiftsgrundlaget for hver af de pågældende investeringsfonde.

Stk. 3. Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1, er ikke afgiftspligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51. Livsforsikringsselskabers afgiftsgrundlag nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte afgift af årets afkast. Pengeinstitutters afgiftsgrundlag vedrørende puljeindlån nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem puljeindlån vedrørende børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 og de samlede puljeindlån. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den nedsættelse af afgiftsgrundlaget, der opnås i medfør af stk. 1-3, fragår i afgiftsgrundlaget inden nedsættelse efter § 6. Ved beregningen af nedsættelse efter § 6 fragår nedsættelsen efter stk. 1-3 i det afgiftspligtige afkast efter reglerne i dette kapitel og lægges til det afgiftsfrie afkast efter reglerne i dette kapitel.«

32. § 6, stk. 1, affattes således:

»For livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, nedsættes afgiftsgrundlagene efter denne lov med en procentdel af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, der svarer til afgiftsåret efter denne lov. For det afgiftspligtige formueafkast efter kapitel 1 svarer denne procentdel til forholdet mellem på den ene side det afgiftspligtige formueafkast efter kapitel 1 og på den anden side livsforsikringsselskabets samlede formueafkast ganget med 100. For det afgiftspligtige formueafkast efter kapitel 2 svarer denne procentdel til forholdet mellem på den ene side det afgiftspligtige formueafkast efter kapitel 2 og på den anden side livsforsikringsselskabets samlede formueafkast ganget med 100. I opgørelsen af det samlede afkast opgøres afkast, der ikke er afgiftspligtigt efter denne lov, efter selskabsskattelovgivningens regler, dog således at skattefrie ejendomsanvancer, som efter selskabsskattelovens § 13, stk. 11-13, anses for medgået til udbetalinger til de forsikrede, til hensættelser og til skat efter denne lov, indgår ved beregningen af det samlede afkast.«

33. I indledningen til § 8, stk. 1, ændres »samtlige passiver« til: »passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte afgift af årets afkast«.

34. § 8 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den fortsættende institution indtræder (succederer) i den overdragende institutions afgiftsmæssige stilling, såfremt den første endelige afgiftsopgørelse for det første afgiftsår, der påvirkes af successionen, er udformet under denne forudsætning.«

35. § 8 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Sammen med den første endelige afgiftsopgørelse for det første afgiftsår, der berøres af successionen, indsendes til den centrale told- og skatteforvaltning genpart af de dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med overdragelsen.«

36. § 8 a, stk. 5, ophæves.

37. § 9 affattes således:

»§ 9. Såfremt den afgiftspligtige del af afgiftsgrundlaget eller det særskilte afgiftsgrundlag efter § 10 a, stk. 1, eventuelt nedsat efter § 8, bliver negativt, beregnes en negativ afgift med den efter § 10, stk. 1, henholdsvis § 10 a, stk. 2, opgjorte sats. Den negative afgift kan fradrages i afgift efter dette kapitel og afgift efter kapitel 2 for det pågældende afgiftsår eller de nærmest efterfølgende fem afgiftsår. Fradrag skal ske i det tidligst mulige afgiftsår.«

38. I § 10 a, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Satsen udgør dog altid mindst 5 pct.«.

39. Efter § 11 indsættes:

»Kapitel 2

Afgift af aktieafkast m.v.

§ 11 a. Af de i § 2 nævnte livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsfonde samt opsparings- og pensionsordninger betales afgift til staten på 5 pct. af følgende former for formueafkast:

 • 1) Afgiftsårets formueafkast som nævnt i § 3, stk. 3, nr. 3-6, af aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer, i det omfang der ikke er realrenteafgiftspligt efter reglerne i kapitel 1.
 • 2) Afgiftsårets afkast af investeringsbeviser, i det omfang der ikke er realrenteafgiftspligt efter reglerne i kapitel 1, bortset fra afkast, der modsvarer afkast af indeksobligationer, jf. § 3, stk. 3, nr. 2 og 4.
 • 3) Afgiftsårets renter af kontantkonti efter § 2, stk. 2, nr. 1-3, der tilskrives på grundlag af afkastet af værdipapirer, som er udskilt fra pengeinstituttets øvrige værdipapirer, i det omfang disse renter modsvarer afkast, for hvilket der ikke er realrenteafgiftspligt efter reglerne i kapitel 1, bortset fra afkast, der modsvarer afkast af indeksobligationer, jf. § 3, stk. 3, nr. 2 og 4.
 • 4) Valutakursgevinst og -tab vedrørende afkast, der er afgiftspligtigt efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. § 3 d finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1, er ikke afgiftspligtige af den del af aktieafkastet, der kan henføres til forsikringer eller pensionskasseordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 53 A eller 53 B, til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for disses tjenestemandsforpligtelser eller til livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982. Afkastet nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne, pensionshensættelserne henholdvis hensættelserne vedrørende livrenter uden ret til bonus, jf. § 8, stk. 3, til de pågældende livsforsikringer, pensionsordninger henholdsvis livrenter uden ret til bonus og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte afgift af årets afkast. § 5 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1, er ikke afgiftspligtige af den del af formueafkastet, som kan henføres til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51. Livsforsikringsselskabers afgiftsgrundlag nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem livsforsikringshensættelserne til børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 og passiverne ifølge årsregnskabet med tillæg af den udgiftsførte afgift af årets afkast. Pengeinstitutters afgiftsgrundlag vedrørende puljeindlån nedsættes med den procentdel, der svarer til forholdet mellem puljeindlån vedrørende børneopsparingsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51 og de samlede puljeindlån. § 5 a, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. I de tilfælde, hvor en realrenteafgiftspligtig institution, jf. § 2, stk. 1, indtræder i den overdragende institutions realrenteafgiftsmæssige status efter § 8 a, indtræder den også i den overdragende institutions status vedrørende afgift af aktieafkast.

Stk. 6. Såfremt den afgiftspligtige del af afgiftsgrundlaget efter stk. 1 bliver negativt, beregnes en negativ afgift med den i stk. 1 angivne procentsats. Den negative afgift kan fradrages i afgift for det pågældende afgiftsår efter kapitel 1 eller for de nærmest efterfølgende fem afgiftsår efter dette kapitel og kapitel 1. Fradrag skal ske i det tidligst mulige afgiftsår.

Stk. 7. Skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne kan fradrages i afgift efter stk. 1 efter reglerne i ligningslovens § 33, stk. 1 og 2.«

40. Før § 12 indsættes:

»Kapitel 3

Opgørelse, opkrævning m.v.«

41. § 12, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1, indgiver senest den 15. december i afgiftsåret en opgørelse over det forventede afgiftsgrundlag og den afgiftspligtige del heraf samt afgiften. Realrenteafgift og afgift af aktieafkast opgøres hver for sig.«

42. I § 12, 3. pkt., der herefter bliver 4. pkt., ændres »afgiftssatsen« til: »realrenteafgiftssatsen«.

43. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »De afgiftspligtige efter § 2, stk. 1,» til: »Afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1,».

44. I § 14, stk. 1, 5. pkt., § 16, stk. 4, 2. pkt., § 18, stk. 6, 2. pkt., og § 19, stk. 1, 2. pkt., ændres »afgiftssatsen« til: »realrenteafgiftssatsen«.

45. I § 16, stk. 2, 1. pkt., ændres »Når afgiftspligten for de i § 2, stk. 1, nævnte afgiftspligtige ophører« til: »Når afgiftspligten ophører for afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1«.

46. I § 16, stk. 3, ændres tre steder »afgiftsgrundlaget« til: »realrenteafgiftsgrundlaget«.

47. I § 16, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Ved ophævelse efter stk. 1 eller ved ordningens ophør efter stk. 2 udbetales til ordningen eller institutionen et beløb, der opgøres som uudnyttet underskud fra de seneste fem år efter kapitel 1 ganget med årets realrenteafgiftsprocent henholdsvis uudnyttet underskud fra de seneste fem år efter kapitel 2 ganget med afgiftssatsen efter § 11 a.«

48. I § 20, stk. 1 og 3, ændres fem steder »afgiftspligtige efter § 2, stk. 1,» til: »afgiftspligtige som nævnt i § 2, stk. 1,».

49. I § 28, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 3 e, stk. 1.« til: »§ 3 e, stk. 1,».

50. I § 28, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nye numre:

 • »13) nærmere regler til brug for pengeinstituttets beregning og indbetaling af afgiften vedrørende puljeindlån omfattet af § 3, stk. 3, eller § 11 a, stk. 1, nr. 3,
 • 14) kravene til udskillelsen af de aktiver, der er nævnt i § 3, stk. 4.«

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 26. oktober 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 888 af 3. december 1997 og § 4 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skattepligten efter stk. 1, nr. 1, omfatter ikke fonde omfattet af lov om en realrenteafgift af visse obligationer m.v. og en afgift af aktieafkast i pensionsforhold (realrenteafgiftsloven).«

§ 4

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 43, stk. 2, litra f, ændres »og § 50, stk. 3,» til: »og § 53 B, stk. 6,».

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 362 af 2. juni 1997, § 10 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 977 af 17. december 1997, § 24 i lov nr. 980 af 17. december 1997, § 2 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, § 1 i lov nr. 131 af 25. februar 1998 og § 4 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B, stk. 1, nr. 4 , ændres »og 50, stk. 1, nr. 1 og 3,» til: »og 53 B, stk. 6,».

2. § 8 B, stk. 1, nr. 5 , affattes således:

 • »5) kapitalværdien og afkast af pensionsordninger m.v. omfattet af § 53 A, stk. 1 og 3, i nævnte lov uden at være omfattet af stk. 4 i nævnte paragraf,».

3. I § 11 C, stk. 1, indsættes efter »Ved besiddelse af livs- eller pensionsforsikring«: »samt syge- og ulykkesforsikring«.

4. I § 11 C, stk. 3 , ændres »Ved tegningen af livs- eller pensionsforsikringen« til: »Ved tegningen af en forsikring som nævnt i stk. 1, 1. pkt.,».

5. § 11 C, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte erklæring skal, når den tegnede forsikring ikke omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, og forsikringen ikke er tegnet under omstændigheder som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 B, stk. 2, være vedlagt

 • 1) fuldmagt fra forsikringstageren til de statslige told- og skattemyndigheder til indseende i forsikringen i det udenlandske forsikringsselskab,
 • 2) erklæring fra det udenlandske forsikringsselskab, hvori det påtager sig hvert år af egen drift inden den 1. februar til de statslige told- og skattemyndigheder at sende følgende oplysninger vedrørende forsikringen det foregående kalenderår:
 • a) Kapitalværdien af forsikringen ved årets udgang.
 • b) Årets afkast af forsikringen opgjort som forskellen mellem på den ene side forsikringens kapitalværdi ved årets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side forsikringens kapitalværdi ved årets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3, har virkning for forsikringer, der oprettes den 1. januar 1999 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, har for forsikring og pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 2. juni 1998. Forsikringstagere og pensionsopsparere, der bliver omfattet af § 53 A eller § 53 B i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, kan vælge at anvende bestemmelserne allerede fra og med 1. januar 1995.

Stk. 4. § 2, nr. 1, 2, 9, 12, 13, 15, 19, 29, 31, 33, 37, 38 og 40-48, har virkning fra og med afgiftsåret 1998.

Stk. 5. § 2, nr. 8, har virkning for selvpensioneringskonti efter pensionsbeskatningslovens § 51 og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der oprettes den 2. juni 1998 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 10, 14, 34-36 og 39, har virkning fra og med den 2. juni 1998.

Stk. 7. § 2, nr. 4, 5, 17, 20-27, 30, 32, 49 og 50, har virkning fra og med afgiftsåret 1999.

Stk. 8 . §§ 4 og 5 har virkning fra og med indkomståret 1998.

Stk. 9. Realrenteafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 3, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3 og 16, har virkning fra og med afgiftsåret 1999. Livsforsikringsselskaber og forsikringsselskaber som nævnt i realrenteafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og som ikke har drevet afgiftspligtig virksomhed her i landet inden 1. januar 1999, kan dog vælge i stedet at anvende reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med afgiftsåret 1999. Dog finder den for afgiftsåret 1999 efter realrenteafgiftslovens § 10 fastsatte realrenteafgiftssats anvendelse i stedet for satsen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2.

Stk. 10. Realrenteafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 10, og § 2, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 6 og 7, har virkning fra og med afgiftsåret 1999. Pengeinstitutter m.v. som nævnt i realrenteafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 10, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 6, der er hjemmehørende i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, og som ikke har drevet afgiftspligtig virksomhed her i landet før den 1. januar 1999, kan dog vælge i stedet at anvende reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med afgiftsåret 1999. Dog finder den for afgiftsåret 1999 efter realrenteafgiftslovens § 10 fastsatte realrenteafgiftssats anvendelse i stedet for satsen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2.

Stk. 11. Ved opgørelsen af formueafkastet for afgiftsåret 1998 efter realrenteafgiftslovens § 11 a som affattet ved denne lovs § 2, nr. 39, anses de omhandlede værdipapirer for anskaffet den 2. juni 1998 til handelsværdien på denne dato.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen