Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove

(Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af

pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 26. oktober 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 888 af 3. december 1997 og § 4 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skattepligten efter stk. 1, nr. 1, omfatter ikke fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven.«

§ 2

I lov nr. 439 af 10. juni 1997 om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 8 ændres to steder »såfremt kreditor efter § 4, stk. 1,» til: »såfremt kreditor efter § 4, stk. 1, eller efter pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 3, nr. 10, eller § 9, stk. 3,».

2. § 28, stk. 1, affattes således:

»Selskaber, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, skal for indkomstårene 2000 og 2001 anvende opgørelsesprincipperne i § 4, stk. 3 og 4, i realrenteafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995 med senere ændringer, ved opgørelsen af gevinst og tab på fastforrentede fordringer.«

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996, som ændret ved § 14 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, § 13 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, § 29 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 9 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 11 A, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Amortisationsrenten findes ved fra denne rentesats at fradrage rentesatsen ganget med skattesatsen ifølge pensionsafkastbeskatningslovens § 2.«

2. I § 41, stk. 1, affattes indledningen således:

»Overførsel af en hel ordning eller en delvis overførsel af en forsikring eller en pensionsaftale eller lignende, der ikke var i kraft ved udgangen af 1982, jf. § 7 i pensionsafkastbeskatningsloven, eller en opsparingsordning, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs § 7, stk. 7, til en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person behandles ikke som ud- og indbetaling, hvis overførslen sker:».

§ 4

Lov om en realrenteafgift af visse pensionskapitaler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995, ophæves.

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 888 af 3. december 1997, lov nr. 891 af 3. december 1997, § 3 i lov nr. 1106 af 29. december 1997 og § 2 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 13 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. realrenteafgiftslovens § 3, stk. 2, og stk. 3, nr. 8,» til: »jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 2, og stk. 3, nr. 8,».

§ 6

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret ved lov nr. 362 af 2. juni 1997, § 10 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 977 af 17. december 1997, § 24 i lov nr. 980 af 17. december 1997, § 2 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, § 1 i lov nr. 131 af 25. februar 1998 og § 4 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændring:

1. § 7 B, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Bestyrelser for fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven eller pensionsafkastbeskatningsloven, skal hvert år til brug for skatteligningen uden opfordring give de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om størrelsen af den samlede uddeling foretaget i det foregående kalenderår.«

§ 7

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 19. marts 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 18, stk. 1 og 7, og § 20, stk. 1, i realrenteafgiftsloven« til: »§ 27, stk. 1 og 7, og § 29, stk. 1, i pensionsafkastbeskatningsloven«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2000, jf. dog stk. 2. § 4 har virkning fra og med afgiftsåret 2000.

Stk. 2. For selskaber, der anvender reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven fra og med indkomståret 1999, har loven virkning fra og med indkomståret 1999.

Stk. 3. Ophør af afgiftspligt efter realrenteafgiftsloven anses ikke som afståelse.

Stk. 4. Sager om afgift efter realrenteafgiftsloven vedrørende afgiftsår til og med afgiftsåret 1999 behandles efter de hidtil gældende regler i realrenteafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 4. september 1995 med senere ændringer.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen