Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer som følge af afskrivningsloven samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 1221 af 27. december 1996 om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), som ændret ved § 6 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, nr. 5, og § 22, stk. 1, nr. 5, ændres » og § 7 P.« til: » og afskrivningslovens § 9, stk. 4, og § 21, stk. 5.«

2. § 9, stk. 2, 2. pkt., og § 23, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. § 22, stk. 1, nr. 9, affattes således:

 • »9) Uanset bestemmelsen i afskrivningslovens § 18, stk. 3, 2. pkt., jf. § 20, kan fradrag for udgifter til ombygning eller forbedring af afskrivningsberettigede bygninger og installationer i sådanne bygninger, der ikke er anskaffet i bobeskatningsperioden, og som henregnes til dødsboet på skæringsdagen i boopgørelsen, foretages efter bestemmelserne i afskrivningslovens § 18, stk. 2-5 (straksfradrag).«

4. I § 22, stk. 4, § 39, stk. 1, nr. 1, § 45, stk. 1, nr. 1, og § 59, stk. 2, nr. 1, ændres »afskrivningslovens afsnit IV A« til: »afskrivningsloven«.

5. I § 23, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, ændres »afskrivningslovens afsnit I-III« til: »afskrivningslovens kapitel 2«.

6. § 23, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Uanset 1. pkt. kan der altid foretages skattemæssige afskrivninger svarende til et helt års afskrivninger.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 640 af 2. august 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Loven omfatter dog ikke fortjenester og tab, der er omfattet af afskrivningslovens § 21.«

2. § 4, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

3. I § 4, stk. 3, 7. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »4. og 5. pkt.« til: »3. og 4. pkt.«.

4. § 4, stk. 5, ophæves.

5. I § 4 indsættes som stk. 5-7:

»Stk. 5. Ved salg af en fast ejendom skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede salgssum på afskrivningsberettigede bygninger og installationer, grundværdi, stuehus, mælkekvoter og beholdninger.

Stk. 6. Foretager parterne ikke den i stk. 5 nævnte fordeling af den samlede salgssum, foretager den skatteansættende myndighed fordelingen. Er den skatteansættende myndighed for sælger og køber ikke den samme, foretages fordelingen af den skatteansættende myndighed for sælger efter høring af den skatteansættende myndighed for køber.

Stk. 7. Ved en senere ændring af anskaffelsessummen for køber eller afståelsessummen for sælger for aktiver som nævnt i stk. 5, skal afståelsessummen for sælger henholdsvis anskaffelsessummen for køber for samme aktiv ændres tilsvarende.«

6. I § 5, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 3, 6. pkt.« til: »§ 4, stk. 3, 5. pkt.«.

7. § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., affattes således:

»Vedligeholdelsesudgifter, der har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, samt udgifter, der er straksfradraget eller straksafskrevet, og som ikke er omfattet af afskrivningslovens § 21, stk. 2, kan ikke medregnes. Ved afgørelsen af, om udgifter har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, ses der bort fra standardfradraget efter ligningslovens § 15 J. Udgifter, der modsvares af tilskud m.v., der er skattefrie, kan heller ikke medregnes. Tilsvarende gælder udgifter som nævnt i ligningslovens § 15 N, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997.«

8. § 5, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Anskaffelsessummen forhøjes tillige med vederlag betalt ved køb eller tildeling af mælkekvoter.«

9. § 5, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Anskaffelsessummen nedsættes i afståelsesåret på samme ejendom med

 • 1) foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven på bygninger og installationer, såfremt de nævnte afskrivninger m.v. ikke er beskattet som genvundne afskrivninger,
 • 2) foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven, og værdiforringelser fradraget efter afskrivningslovens § 23, på nedrevne bygninger og installationer samt nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22,
 • 3) tab efter afskrivningslovens § 21 og værdiforringelser fradraget efter afskrivningslovens § 23, der ikke er omfattet af nr. 2,
 • 4) beløb, som er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som værdiforringelse af ejendommen som følge af udnyttelse af forekomster af grus, ler og kalk m.v. på ejendommen, jf. afskrivningslovens § 38, eller som følge af nedgang i jordens landbrugsmæssige værdi ved den nævnte udnyttelse,
 • 5) udgifter afskrevet efter afskrivningslovens § 27, og
 • 6) vederlag, der modtages for afståelsen af en mælkekvote.

Stk. 5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor der afstås en del af en ejendom. Nedsættelse foretages efter følgende principper:

 • 1) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 1 og 3, foretages kun, hvis der afstås en afskrivningsberettiget bygning eller installation, hvorpå der er foretaget afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven, eller givet fradrag for tab eller værdiforringelse. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til den del af ejendommen, hvorpå afskrivningerne m.v. er foretaget eller tabet eller værdiforringelsen vedrører.
 • 2) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 2, foretages først, når restejendommen sælges, jf. dog stk. 6. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til restejendommen.
 • 3) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 4, foretages kun, hvis der afstås jordarealer, hvorpå der er sket udnyttelse af forekomster af grus, ler og kalk m.v. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af jorden.
 • 4) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 5, foretages kun, hvis der afstås jordarealer, hvorpå der er opført drænings- og markvandingsanlæg, som er afskrevet efter afskrivningslovens § 27. Det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af jorden.
 • 5) Nedsættelse efter stk. 4, nr. 6, foretages ved, at det nedsættelsespligtige beløb forholdsmæssigt henføres til den afståede del af ejendommen og til restejendommen efter forholdet mellem anskaffelsessummen for den afståede del af ejendommen og anskaffelsessummen for hele ejendommen.

Stk. 6. Afstås en del af en fast ejendom, der på afståelsestidspunktet helt eller delvist benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1, og anvendes bestemmelserne i § 4, stk. 3, 1. eller 2. pkt., ved opgørelsen af anskaffelsessummen, overføres en forholdsmæssig andel af tillægsparcelværdien eller den tekniske værdi til anskaffelsessummen for jorden. Det overførselsberettigede beløb opgøres som forskellen mellem tillægsparcelværdien eller den tekniske værdi og restværdien. Beløbet nedsættes dog med foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven, på bygninger og installationer beliggende på ejendommen. Beløbet nedsættes endvidere med forskellen mellem den nedskrevne værdi på ejendommens bygninger og installationer og disses restværdi samt med det i stk. 4, nr. 2, nævnte beløb. Anskaffelsessummen for den del af ejendommen, hvorfra der overføres en del af anskaffelsessummen, nedsættes med det overførte beløb. Stk. 4-5 finder tilsvarende anvendelse, idet nedsættelsen efter stk. 5, nr. 5, foretages efter overførslen efter 1.-3. pkt. Skyldes overførsel af anskaffelsessummen salg af stuehusparcellen, foretages nedsættelsen efter stk. 4, nr. 2, dog på dette tidspunkt, og det nedsættelsespligtige beløb henføres til denne del af ejendommen.

Stk. 7. Er ejendommen omfattet af § 5 A, foretages nedsættelsen med beløb efter stk. 4-6, jf. stk. 8, i den regulerede anskaffelsessum efter § 5 A i det år, hvori beløbet er fradraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 1, henføres til de år, hvor der er afskrevet på ejendommens bygninger eller installationer efter forholdet mellem de samlede foretagne afskrivninger m.v. i de pågældende år. Nedsættelse efter stk. 4, nr. 6, ved afståelse af mælkekvoter foretages dog i det år, hvor mælkekvoten afstås.

Stk. 8. For ejendomme omfattet af § 4, stk. 3, 1., 2., eller 5. pkt., skal nedsættelse af anskaffelsessummen efter stk. 4, nr. 1, jf. stk. 5-7, med foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven, fradragsbeløb efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt., og forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven, kun ske med afskrivninger m.v. foretaget i indkomståret 1993 eller senere. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for nedsættelsespligtige beløb efter stk. 4, nr. 2-5, jf. stk. 5-7. Nedsættelse af anskaffelsessummen med vederlag for afståelse af en mælkekvote, jf. stk. 4, nr. 6, og stk. 5-7, skal kun ske for mælkekvoter afstået den 18. juni 1993 eller senere.«

10. § 6, stk. 1, affattes således:

»Den opgjorte fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2-7.«

11. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Ved salg af ejendomme, der på afståelsestidspunktet er omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 4, 5 eller 7, medregnes den opgjorte fortjeneste efter fradrag efter stk. 4 og 5 og § 9 dog kun i det omfang, denne overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 147.000 kr. Anvendelse af reglerne i 1. pkt. er betinget af, at ejendommen på afståelsestidspunktet har været ejet i mindst 5 år, og at ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen. Endvidere er anvendelse af reglerne i 1. pkt. betinget af, at afståelsen omfatter stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen. Der kan anvendes eet bundfradrag pr. ejendom. Såfremt den skattepligtige ejer ejendommen i sameje med andre, kan vedkommende kun anvende en så stor del af bundfradraget, som forholdsmæssigt svarer til vedkommendes ejerandel. Reglerne i 1.-5. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt anskaffelsessummen er opgjort efter § 5 A.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

12. § 6, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Er ejendommen erhvervet før den 1. januar 1999 og på et tidspunkt, der ligger 3 år eller mere forud fra afståelsen, nedsættes den opgjorte fortjeneste eller tab med 5 pct. for hvert år, den skattepligtige har ejet ejendommen ud over 3 år. Ved afståelse i det niende år efter ejendommens erhvervelse eller senere nedsættes den opgjorte fortjeneste eller tab med 30 pct. Den efter 1. og 2. pkt. opgjorte procentsats nedsættes med 3 procentpoint pr. kalenderår regnet fra og med kalenderåret 1999. Reglerne i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse, såfremt reglen i stk. 2 anvendes, eller såfremt anskaffelsessummen er opgjort efter § 5 A.«

13. I § 6, stk. 3 , der bliver stk. 4, ændres i 1. pkt. »efter stk. 1-2« til: »efter stk. 1 og 3«.

14. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres to steder »stk. 1-3« til: »stk. 1, 3 og 4«, og »jf. dog stk. 5« ændres til: »jf. dog stk. 6«.

15. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »§ 4, stk. 3, 4. pkt.« til »§ 4, stk. 3, 3. pkt.«.

16. I § 6 A, stk. 1, ændres »§§ 8 og 9, stk. 4,» til: »§ 8,», og i litra c indsættes som 2. pkt.:

»Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af en fast ejendom, kan ejeren begære reglen anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.«

17. § 6 A, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Reglen finder anvendelse ved afståelse og erhvervelse af ejendomme, der for mere end halvdelens vedkommende anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, jf. dog stk. 4, 2. pkt. Ved opgørelsen af den erhvervsmæssige andel lægges den ejendomsværdimæssige fordeling mellem erhverv og beboelse til grund. Fortjenesten, der vedrører den del af ejendommen, som ikke tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, og som anvendes til køb af bygninger, der tjener som bolig for ejeren eller dennes husstand, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 medregnes til den skattepligtige indkomst.«

18. I § 6 A, stk. 3, indsættes efter »§ 6, stk. 2«: »og 3«, og »§ 9, stk. 1-3« ændres til: »§ 9«.

19. § 6 A, stk. 6, ophæves.

20. § 6 B ophæves.

21. I § 6 C indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Reglen finder ikke anvendelse på bygninger, der tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand.«

22. I § 7 ændres tre steder »§ 4, stk. 3, 4. pkt.« til: »§ 4, stk. 3, 3. pkt.«.

23. § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt., ophæves.

24. § 9, stk. 4, ophæves.

25. § 10 affattes således:

» § 10. Såfremt en skattepligtig i anledning af en indtruffen skade på sin ejendom har modtaget en erstatnings- eller forsikringssum og foretager genopførelse af den skadelidte ejendom, kan den skattepligtige i stedet for at anvende reglerne i § 4, jf. § 2, stk. 1, anvende reglerne i stk. 2-6, såfremt

 • 1) de genopførte bygninger eller installationer findes på den samme ejendom som de skaderamte bygninger, jf. dog stk. 5, og
 • 2) genopførelsen sker enten i det indkomstår, hvori skaden indtræffer, eller i det nærmest følgende indkomstår, dog således, at fristen for genopførelse tidligst udløber med det indkomstår, som følger nærmest efter det indkomstår, hvori erstatningssummen er fastsat endeligt.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan fristerne i stk. 1 forlænges efter tilladelse fra skatteministeren.

Stk. 3. Er det beløb, der anvendes til genopførelse m.v., mindre end forsikrings- eller erstatningssummen, fradrages forskelsbeløbet i ejendommens anskaffelsessum i det indkomstår, hvori skaden sker. Der kan dog højst fradrages et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum på tidspunktet for skadens indtræden. Et overskydende beløb beskattes i det indkomstår, hvori genopførelsen senest skal være sket, jf. stk. 1, nr. 2, og stk. 2. Forskelsbeløb, der fragår i afskrivningsgrundlaget eller beskattes efter afskrivningslovens § 24, stk. 5, påvirker ikke ejendommens anskaffelsessum, jf. dog § 5, stk. 4-8.

Stk. 4. Ved senere afståelse af den genopførte ejendom kan den skattepligtige ved opgørelsen af den regulerede anskaffelsessum efter § 5 og § 5 A kun medregne

 • 1) anskaffelsesudgifter, der er afholdt før skaden,
 • 2) vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er afholdt før skaden, i det omfang de kan medregnes efter § 5, stk. 2,
 • 3) beløb, hvormed udgifterne til genopførelsen måtte overstige forsikrings- eller erstatningssummen, og
 • 4) udgifter til vedligeholdelse og forbedring af den genopførte ejendom, i det omfang de kan medregnes efter § 5, stk. 2.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, ikke er opfyldt, finder reglerne i stk. 2-4 anvendelse, såfremt

 • 1) en lov eller en offentlig myndigheds bestemmelse hindrer, at genopførelse sker på den ejendom, hvor de skaderamte goder fandtes, eller
 • 2) skaden har ramt en eller flere erhvervsejendomme, som tilhører samme ejer, og som udgør en driftsenhed, og ejeren ønsker at foretage genopførelse på en anden af disse ejendomme end den skaderamte.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 gælder dog kun, såfremt den skattepligtige inden for de i stk. 1, nr. 2, og stk. 2 nævnte frister foretager genopførelse på en anden ejendom, der mindst svarer til erstatnings- eller forsikringssummen. Den skattepligtige skal efter genopførelse indgive meddelelse herom sammen med indkomstårets selvangivelse. Hvis skattemyndighederne ændrer ansættelse vedrørende afståelse af en fast ejendom, kan ejeren begære reglen anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er modtaget.

Stk. 7. Overstiger de samlede udgifter ved en genopførelse på en anden ejendom erstatnings- eller forsikringssummen, tillægges det overskydende beløb anskaffelsessummen for den genopførte bygning m.v. Sker genopførelse på flere ejendomme, fordeles det overskydende beløb til anskaffelsessummerne for de pågældende ejendomme efter andelen af de samlede udgifter til genopførelse på de enkelte ejendomme.

Stk. 8. Ved genopførelse af bygninger m.v. på en anden ejendom, overføres til denne anden ejendom den del af anskaffelsessummen for den oprindelige ejendom, der kan henføres til det skaderamte. Sker genopførelse på flere ejendomme, fordeles den del af anskaffelsessummen for den oprindelige ejendom, der kan henføres til det skaderamte, efter andelen af de samlede udgifter til genopførelse på de enkelte ejendomme.

Stk. 9. Erstatnings- og forsikringssummer, der vedrører den del af ejendommen, der ikke tjener eller har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand, og som anvendes til opførelse af bygninger, der tjener som bolig for ejeren eller dennes husstand, skal uanset bestemmelsen i stk. 1 medregnes til den skattepligtige indkomst.

Stk. 10. Såfremt en skattepligtig anvender reglerne i stk. 1-9 og en eller flere af ejendommens bygninger er afskrivningsberettigede, skal reglerne i afskrivningslovens § 24 samtidig anvendes.«

§ 3

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 641 af 1. august 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »§ 14 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.« til: »afskrivningslovens § 29«.

2. I § 5, stk. 2, 3. pkt., ændres »bygninger m.v., hvor anskaffelsessummen efter § 19 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.« til: »bygninger m.v., dræningsanlæg, markvandingsanlæg, driftsmidler og skibe samt immaterielle aktiver, hvor anskaffelsessummen efter afskrivningslovens § 45«.

3. I § 7, stk. 1, litra c, ændres »§ 18 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.« til: »afskrivningslovens § 14«, og »særlige« udgår.

4. § 7, stk. 1, litra d, affattes således:

 • »d) Goodwill samt andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.«

5. § 7, stk. 1, litra g, ophæves.

6. § 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»For de i stk. 1, litra a, nævnte driftsmidler, litra b, nævnte skibe, litra c og f, nævnte bygninger m.v. og for de i stk. 1, litra d og e, nævnte immaterielle aktiver udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet efter afskrivningslovens § 45.«

7. § 7, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Anskaffelse af maskiner, inventar og andre driftsmidler samt edb-software, der er omfattet af reglerne om straksafskrivning i afskrivningslovens § 6, stk. 1, berettiger ikke til at hæve beløb efter stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.«

8. I § 10 A ændres »§§ 7 og 7 A« til: »§ 7«.

9. § 11, stk. 1, affattes således:

»I tilfælde af kontohavers død eller konkurs medregnes ikkehævede indskud med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst i døds- eller konkursåret. § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 26. oktober 1997, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1106 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Det gælder også fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. afskrivningslovens § 39, fortjeneste og tab ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, jf. afskrivningslovens § 40, beløb omfattet af ligningslovens § 16 G og indkomst som nævnt i afskrivningslovens §§ 9 og 21.«

2. I § 19 ændres »afskrivningslovens § 23, stk. 2, jf. stk. 3,» til: »afskrivningslovens § 15, stk. 1, jf. § 17, stk. 1 og 2,».

§ 5

I lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 919 af 2. december 1993, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. § 5 affattes således:

» § 5. En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kan ændre den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsemåde efter § 2, stk. 1, når meddelelse herom er indgivet til den skatteansættende myndighed senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte kan den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmåde kun ændres efter tilladelse fra skatteministeren.«

§ 6

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages«: »efter afskrivningslovens § 14«, og »ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3, bortset fra udbyttekontrakter« ændres til: »afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2, bortset fra udbyttekontrakter,», og »særlige« udgår.

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Henlæggelser til investeringsfonds kan ikke benyttes til forlods afskrivning på maskiner, inventar og andre driftsmidler samt edb-software, der er omfattet af reglerne om straksafskrivning i afskrivningslovens § 6, stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted.«

3. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Foretager den skattepligtige forskudsafskrivning på den aftalte byggesum for et skib eller på driftsmidler efter afskrivningslovens kapitel 4, formindskes den henlæggelse, som den skattepligtige kan foretage for det pågældende indkomstår, med forskudsafskrivningens beløb.«

§ 7

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra e, ændres »afskrivningslovens § 29 eller § 29 S« til: »afskrivningslovens § 21«.

2. I § 8 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3,» til: »immaterielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2,».

3. I § 26 A, stk. 3, ændres »afskrivningslovens § 32« til: »afskrivningslovens § 4«.

§ 8

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 313 af 17. maj 1995 og senest ved § 21 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 4, ændres »afskrivningslovens § 6 og § 13, jf. § 6« til: »afskrivningslovens § 9«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »afskrivningslovens § 29 og § 29 S« til: »afskrivningslovens § 21«.

3. I § 7, stk. 3, 2. pkt., og § 8, stk. 1, ændres »afskrivningslovens afsnit I og IV A« til: »afskrivningslovens kapitel 2 og 4«.

4. § 15 affattes således:

» § 15. Ved opgørelsen af indkomsten for de enkelte felter finder afskrivningslovens regler for driftsmidler i kapitel 4 ikke anvendelse.«

§ 9

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 G indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Såfremt en skattepligtig i en kontrolleret transaktion, jf. skattekontrollovens § 3 B, udlejer afskrivningsberettigede aktiver til en udenlandsk fysisk eller juridisk person og den udenlandske fysiske eller juridiske person efter udenlandske regler kan afskrive på samme aktiv, kan underskud fra sådan udlejning ikke fratrækkes i anden skattepligtig indkomst, men kan fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst fra samme udlejning i et senere indkomstår. Tilsvarende gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der udlejes efter færdiggørelsen eller leveringen.«

2. I § 7 E, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »fortjeneste«: »eller tab«.

3. I § 7 F, stk. 2, indsættes efter »fortjeneste«: »eller tab«.

4. I § 7 O, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 16 E, stk. 1, nr. 6« til: »afskrivningslovens § 40, stk. 8, jf. stk. 3«.

5. § 7 P og § 8 C ophæves.

6. I § 8 K indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Anskaffelsessummer og afståelsessummer for træer m.v. omfattet af stk. 1-3 omregnes til kontantværdi. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om omregningen af anskaffelsessummer og afståelsessummer.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på udgifter til plantning på lejet eller forpagtet jord. Det gælder dog ikke adgangen til straksfradrag for udgifter, der ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, jf. stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., samt adgangen til at fratrække udgifter, der endnu ikke er fradraget ved salg af ejendommen, jf. stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 4. pkt. Ophører et leje- eller forpagtningsforhold, kan lejeren eller forpagteren fratrække udgifter, der endnu ikke er fradraget efter stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., i det år, hvori leje- eller forpagtningsforholdet ophører.

Stk. 6. Udgifter, der er fratrukket efter stk. 1-4, medregnes ikke til anskaffelsessummen ved opgørelsen af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 7.

7. § 8 L og § 14 J ophæves.

8. I § 15 O, stk. 3 og 4, ændres »afskrivningslovens afsnit II« til: »reglerne om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler som nævnt i afskrivningslovens kapitel 2«.

9. I § 15 P, stk. 4, ændres »afskrivningslovens afsnit I og II« til: »afskrivningslovens kapitel 2«.

10. § 16 E , § 16 F, § 27 og § 27 B ophæves.

11. I § 32 F ændres »§ 16 E, ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningslovens §§ 6, 29 og 29 S samt § 13, jf. § 6,» til: »ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningslovens §§ 9, 21 og 40«.

§ 10

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 133 af 25. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, udgår »§ 8 C,» og »8 L,».

2. I § 3, stk. 2, nr. 10, ændres »§ 8 O.« til: »§ 8 O, og«.

3. I § 3, stk. 2, indsættes som nr. 11:

 • »11) skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven og statsskatteloven for selvstændige erhvervsdrivende.«

4. § 4, stk. 1, nr. 10, affattes således:

 • »10) indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 K, stk. 2, når antallet af personlige ejere er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,»

§ 11

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 277 af 13. maj 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra b, ændres »afskrivningslovens § 29 eller § 29 S« til: »afskrivningslovens § 21«.

2. I § 7 A, stk. 2, ændres »formuegoder som nævnt i ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3,» til: »immaterielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2,».

3. § 14, stk. 6, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningslovens kapitel 2 medregnes ved opgørelsen af formuen til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2, efter fradrag af årets afskrivninger.«

4. I § 35 C, stk. 3,1. pkt., og § 35 F, stk. 3, 1. pkt., ændres »afskrivningslovens § 23, stk. 2, jf. stk. 3,» til: »afskrivningslovens § 15, stk. 1, jf. § 17, stk. 1 og 2,».

5. I § 35 K, stk. 1, 1. pkt., ændres »ligningslovens § 14 J eller § 16 E« til: »afskrivningslovens § 39 eller § 40«.

6. I § 35 K, stk. 1, 11. pkt., ændres »ligningslovens § 14 J« til: »afskrivningslovens § 39«.

7. I § 35 K, stk. 1, 12. pkt., ændres »ligningslovens § 16 E, stk. 1, nr. 1-3« til: »afskrivningslovens § 40, stk. 1 og 2«, og »ligningslovens § 16 F« ændres til: »afskrivningslovens § 40«.

8. I § 35 K, stk. 3 og 4, ændres »ligningslovens § 14 J eller § 16 E« til: »afskrivningslovens § 39 eller § 40«.

9. I § 35 L, stk. 2, ændres »afskrivningslovens § 29« til: »afskrivningslovens § 21«, og »§§ 6 A-C« ændres til: »§§ 6 A og 6 C«.

§ 12

I lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v., jf. lovkendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som ændret senest ved § 21 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. § 7 affattes således:

»§ 7 . En skattepligtig kan ændre den selvangivne opgørelsesmåde for varelagre m.v. efter § 1, stk. 1, når meddelelse herom er indgivet til den skatteansættende myndighed senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen.

Stk. 2. I andre tilfælde kan opgørelsesmåden kun ændres efter tilladelse fra skatteministeren.«

§ 13

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 1997, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 976 af 17. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 4, 1.-4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningslovens kapitel 2 medregnes til den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2. Delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler og skibe omfattet af afskrivningslovens kapitel 2 medregnes til den uafskrevne del af det afskrivningsberettigede beløb ved indkomstårets begyndelse.«.

2. I § 8, stk. 2, 3. pkt., ændres »2.-9. pkt.« til: »2.-8. pkt.«

§ 14

I lov nr. 887 af 21. december 1991 om ændring af forskellige skattelove. (Vækstfremmeinitiativer) foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 4, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 3, nr. 3-8, har ligeledes virkning for indskud, der er foretaget før den 16. februar 1987, og som hæves den 1. januar 1999 eller senere. Indskud, der er foretaget før den 16. februar 1987, og som hæves den 31. december 1998 eller før, behandles efter de hidtil gældende regler.«

§ 15

I lov nr. 1117 af 22. december 1993 om ændring af forskellige skattelove. (Justeringer af skatteomlægningen) foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 6, indsættes som 4. pkt.:

1. pkt. gælder heller ikke for aktier, der på afståelsestidspunktet er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 2 a eller 2 c som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.'

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. §§ 1-13 og § 15 har virkning fra og med indkomståret 1999, jf. dog stk. 3-14.

Stk. 3. § 2, nr. 2 og 9, har virkning for afståelser, der foretages den 2. juni 1998 eller senere. Nedsættelsen af anskaffelsessummen med beløb efter ejendomsavancebeskatningsloven § 5, stk. 4, nr. 1-6, jf. stk. 5-8, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 9, omfatter også beløb, som ejeren ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fradraget for indkomståret 1998 eller tidligere efter den nuværende afskrivningslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996, eller efter tidligere afskrivningslove. Tilsvarende gælder beløb efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 1-6, jf. stk. 5-8, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 9, der efter skattelovgivningen i øvrigt har været fradragsberettiget, herunder værdiforringelse af ejendommen som følge af udnyttelse af forekomster af grus, ler og kalk m.v. på ejendommen, eller afskrivninger på bygninger eller vandingsanlæg efter statsskatteloven. Ved afståelser inden indkomståret 1999 reduceres det nedsættelsespligtige beløb efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 4, nr. 5, jf. stk. 5-8, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 9, med beløb, der er beskattet som genvundne afskrivninger på dræningsanlæg.

Stk. 4. Vedligeholdelsesudgifter, udgifter, der er straksfradraget eller straksafskrevet, og udgifter, der modsvares af skattefrie tilskud, efter ejendomsavancebeskatningslovens § 5, stk. 2, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 7, omfatter endvidere fradragne, straksfradragne eller straksafskrevne udgifter m.v. foretaget for indkomståret 1998 eller tidligere.

Stk. 5 . § 2, nr. 10-14, 18, 19 og 23, har virkning for ejendomme, der afstås den 1. januar 1999 eller senere.

Stk. 6 . § 3, nr. 9, finder anvendelse, hvor kontohaver er afgået ved døden den 1. januar 1999 eller senere, samt hvor konkursdekret over kontohaver er afsagt den 1. januar 1999 eller senere.

Stk. 7 . § 5 og § 12 har virkning for meddelelser og anmodninger, der indgives den 1. januar 1999 eller senere.

Stk. 8. § 9, nr. 1, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 2. juni 1998 eller senere.

Stk. 9 . § 15 har virkning for afståelser, der finder sted den 2. juni 1998 eller senere.

Stk. 10. § 56 i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) finder tilsvarende anvendelse ved omregning af anskaffelsessummer og afståelsessummer til kontantværdi efter ligningslovens § 8 K, stk. 4, som affattet ved denne lovs § 9, nr. 6.

Stk. 11. For tilskud, der er erhvervet i indkomståret 1992 eller tidligere, finder de tidligere gældende regler i ligningslovens § 27 B, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, fortsat anvendelse, jf. dog § 2, stk. 2-6, i lov nr. 237 af 8. april 1992 om ændring af ligningsloven. (Straksafskrivning med visse tilskudsbeløb på erhvervede formuegoder), som ændret ved § 24 i lov nr. 1223 af 27. december 1996.

Stk. 12. Bestemmelserne i ligningslovens § 27 B, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, finder også anvendelse på tilskud, der er ydet af det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet (FIUF) i henhold til forordning nr. 2080/93 fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88, for så vidt angår det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet eller i henhold til forordning nr. 3699/93 fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab om kriterier og betingelser for EF-strukturinterventioner inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter, når tilskuddet er udbetalt den 1. januar 1994 eller senere. Det gælder dog ikke tilskud efter art. 8, stk. 2, i sidstnævnte forordning til fiskerfartøjers endelige ophør med fiskeri.

Stk. 13. Bestemmelsen i ligningslovens § 27 B, stk. 1, nr. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, finder også anvendelse på tilskud, der er ydet efter lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, når tilskuddet er udbetalt den 1. januar 1997 eller senere. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter sidstnævnte lovs § 3, nr. 1, om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

Stk. 14. Virksomhedsskattelovens § 15 a, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse, når virksomhed som nævnt i ligningslovens § 8 K, stk. 2, som fra og med indkomståret 1999 er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, som affattet ved denne lovs § 10, nr. 4, ophører med at være omfattet af virksomhedsordningen, uden at virksomheden afstås. I stedet for det kontante nettovederlag anvendes den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret 1998, der efter forholdet mellem nettoværdien af den overførte virksomhed ved udløbet af indkomståret 1998 og nettoværdien af samtlige virksomheder indskudt i virksomhedsordningen kan henføres til den overførte virksomhed. Nettoværdien af en virksomhed opgøres som det beløb, hvormed værdien af aktiverne i virksomheden overstiger værdien af passiverne i virksomheden. Overstiger værdien af passiverne værdien af aktiverne, ansættes nettoværdien af virksomheden til 0. Ved beregningen af den forholdsmæssige andel ses bort fra finansielle aktiver.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • 1) Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 93, den 24.07.1998.