Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige afgiftslove (Ændring af kredittider m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 23. juli 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 890 af 3. december 1997 og § 2 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 4, indsættes som 6. pkt. :

»Anmodning om fællesregistrering skal ske senest 1 måned, inden fællesregistreringen ønskes iværksat.«

2. I § 47, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Virksomheden registreres med kvartalet som afgiftsperiode efter § 57, stk. 3. Hvis virksomhedens forventede samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 20 mio. kr. årligt, registreres virksomheden dog med kalendermåneden som afgiftsperiode efter § 57, stk. 2. Hvis de forventede afgiftspligtige leverancer overstiger 20 mio. kr., skal virksomheden oplyse dette ved anmeldelsen til registrering.«

3. I § 57, stk. 1, udgår »senest 1 måned og 10 dage«.

4. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 10 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kalendermåneden. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.«

5. I § 57 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 1 mio. kr. årligt, men udgør højst 10 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb.

Stk. 4. For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 1 mio. kr. årligt, er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.

Stk. 5. Anvendelsen af kvartalet eller kalenderhalvåret som afgiftsperioder efter stk. 3 og 4 er betinget af, at virksomheden ikke er registreret efter § 47, stk. 3, 2. pkt. Hvis virksomheden er registreret efter denne bestemmelse, skal virksomheden anvende kalendermåneden som afgiftsperiode efter stk. 2.

Stk. 6. Ændring af virksomhedens afgiftsperiode efter stk. 2, 3 og 4 sker på grundlag af virksomhedens afgiftspligtige leverancer i en 12-måneders periode, der omfatter anden halvdel af kalenderåret og første halvdel af det følgende kalenderår. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar i året efter udløbet af denne periode. Virksomhedens afgiftsperiode kan kun forlænges, hvis virksomheden for afgiftsperioderne i hele den 12-måneders periode har angivet og indbetalt afgiften efter loven rettidigt.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 7 og 8.

6. § 57, s tk. 3, der bliver stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Virksomheder, der efter stk. 3 anvender kvartalet som afgiftsperiode, kan anmode de statslige told- og skattemyndigheder om at anvende kalendermåneden efter stk. 2 som afgiftsperiode. Virksomheder, der efter stk. 4 anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, kan anmode de statslige told- og skattemyndigheder om at anvende kvartalet efter stk. 3 eller kalendermåneden efter stk. 2 som afgiftsperiode.«

7. § 57, stk. 4, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Ændring af afgiftsperioden efter stk. 7 kan kun ske med virkning fra 1. januar eller 1. juli, og anmodning herom skal fremsættes senest 1 måned, før ændringen ønskes iværksat. Virksomheder, der efter stk. 7 får ændret afgiftsperiode, kan ikke inden for de følgende 2 år anmode om at anvende en anden afgiftsperiode.«

8. I § 59, stk. 1, ændres »1 måned efter afgiftsperiodens udløb og skal indbetales senest 10 dage derefter« til: »den 1. i den måned, hvor indbetaling af afgiften skal foretages. Afgiften skal indbetales senest samtidig med angivelsesfristens udløb«.

9. I § 62, stk. 1, ændres »med kvartalet eller halvåret som afgiftsperiode skal uanset §§ 57 og 68« til: »skal uanset § 57«.

10. Kapitel 16 ophæves.

11. I § 81, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§ 47, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 1. og 2. pkt., stk. 3, 1. pkt, eller stk. 5,»: »1., 4. og 5. pkt.,» og indsættes efter »§ 57, stk. 1, 1. pkt.,»: »stk. 2, 2. pkt., stk. 3, 2. pkt., eller stk. 4, 2. pkt.«.

12. I § 81, stk. 1, nr. 2 , ændres »§ 62, stk. 13« til: »§ 62, stk. 12«, og »§ 67, 2. pkt.,» udgår.

§ 2

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 20. juni 1994, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 890 af 3. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 1 ændres »§ 57, stk. 3, har fået tilladelse til at anvende en kortere afgiftsperiode end kvartalet« til: »§ 57, stk. 2, anvender kalendermåneden som afgiftsperiode, og som regelmæssigt får udbetalt overskydende afgift efter merværdiafgiftslovens § 63«.

§ 3

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 24. september 1996, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 1107 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Afgiften af motorbrændstof, der udelukkende anvendes til afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, tilbagebetales efter stk. 2.«

§ 4

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret senest ved § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Afgiften af gas, der udelukkende anvendes som motorbrændstof til afgiftspligtig virksomhed efter merværdiafgiftsloven med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, tilbagebetales efter stk. 2.«

§ 5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 24. september 1996, som ændret senest ved § 20 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, i merværdiafgiftsloven« til: »§ 11, stk. 3, 1. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2. Afgiftsperioderne i merværdiafgiftslovens § 57, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4 og 5, har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 1999, jf. dog stk. 4 og 5. Virksomheder med kvartalet som afgiftsperiode, hvis samlede afgiftspligtige leverancer efter de seneste 4 modtagne momsangivelser med angivelsesfrist fra den 10. februar 1998 til den 10. november 1998 overstiger 10 mio. kr., skal fra den 1. januar 1999 anvende kalendermåneden som afgiftsperiode. Hvis virksomhedens samlede afgiftspligtige leverancer efter de i 2. pkt. nævnte momsangivelser ikke overstiger 1 mio. kr., skal den fra den 1. januar 1999 anvende kalenderhalvåret som afgiftsperiode. Andre virksomheder ændrer ikke afgiftsperiode den 1. januar 1999 som følge af merværdiafgiftslovens § 57, stk. 2-4, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4 og 5.

Stk. 3. For virksomheder, der er registreret i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., jf. merværdiafgiftslovens § 66, gælder følgende særlige afregningsfrister for kalenderåret 1998:

  • 1) Virksomheder, der efter merværdiafgiftslovens § 68, stk. 1, 1. pkt., anvender første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperiode, skal uanset angivelsesfristen i merværdiafgiftslovens § 57, stk.1, først foretage afgiftsangivelse senest den 1. september 1998 for første halvdel af 1998 og senest den 1. marts 1999 for anden halvdel af 1998. Uanset merværdiafgiftslovens § 59, stk. 1, skal afgiften for disse perioder indbetales samtidig med angivelsesfristens udløb, der samtidig er forfaldsdag for afgiften.
  • 2) Virksomheder, der efter merværdiafgiftslovens § 57, stk. 2, anvender kvartalet som afgiftsperiode, skal uanset § 57, stk. 2, for anden halvdel af 1998 anvende dette halvår som afgiftsperiode og skal uanset angivelsesfristen i § 57, stk. 1, først foretage afgiftsangivelse senest den 1. marts 1999 for denne periode. Uanset merværdiafgiftslovens § 59, stk. 1, skal afgiften for denne periode indbetales samtidig med angivelsesfristens udløb, der samtidig er forfaldsdag for afgiften.

Stk. 4. For virksomheder, der er registreret i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., jf. merværdiafgiftslovens § 66, finder afgiftsperioden og angivelsesfristen i merværdiafgiftslovens § 57, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, først anvendelse for afgiftsperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2001. I perioden fra den 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2000 finder følgende afgiftsperioder og angivelsesfrister anvendelse:

  • 1) Virksomheden skal i kalenderåret 1999 anvende første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperioder og foretage afgiftsangivelse senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.
  • 2) Virksomheden skal i kalenderåret 2000 anvende kvartalet som afgiftsperiode og foretage afgiftsangivelse senest 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb.

Stk. 5. For virksomheder, der er registreret i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., jf. merværdiafgiftslovens § 66, finder afgiftsperioden og angivelsesfristen i merværdiafgiftslovens § 57, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, først virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 2001. Virksomheden skal i perioden fra den 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2000 anvende første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperioder og foretage afgiftsangivelse senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.

Stk. 6. Virksomheder, der er registreret i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., jf. merværdiafgiftslovens § 66, kan efter ansøgning få henstand med betaling af afgift, der angives for kalenderårene 1998 og 1999. Ansøgning om henstand indgives til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med afgiftsangivelsen. Det er en betingelse for meddelelse af henstand, at virksomheden kan sandsynliggøre, at virksomheden på grund af den ved lov nr. 890 af 3. december 1997 gennemførte afkortede kredittid ikke er i stand til at betale den skyldige afgift rettidigt. Virksomheden kan få henstand med betalingen i indtil 6 måneder. Henstandsbeløbet forrentes efter merværdiafgiftslovens § 59, stk. 2. Der kan i henstandsbevillingen tages forbehold om modregning i henstandsbeløbet for overskydende skat, udbetalinger efter kildeskattelovens § 55, udbytteskat og tilbagebetaling af merværdiafgift.

Stk. 7. § 1, nr. 10, har virkning fra den 1. januar 1999, dog således at det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., jf. merværdiafgiftslovens § 66, opretholdes indtil den 1. januar 2002.

Stk. 8. Overtrædelse af angivelsesfristerne i stk. 3-5 straffes efter merværdiafgiftslovens §§ 81 og 82.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen