Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove (Afgiftsforhøjelser og afgift af varme produceret ved affaldsforbrænding m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 24. september 1996, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved § 8 i lov nr. 1107 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet.

 

 Afgiften udgør for 

                 Ved dagtemperatur  Ved 15 grader C 

 1) Gas- og dieselolie, der 

   anvendes som motorbrændstof   212 øre/l     210,7 øre/l 

 2) Anden gas- og dieselolie     183 øre/l     181,9 øre/l 

 3) Let dieselolie          202 øre/l     200,8 øre/l 

 4) Fuelolie             206 øre/kg       - 

 5) Fyringstjære           186 øre/kg       - 

 6) Petroleum, der anvendes som 

   motorbrændstof          212 øre/l     210,7 øre/l 

 7) Anden petroleum         183 øre/l     181,9 øre/l 

 8) Blyholdig benzin (blyindhold 

   over 0,013 g pr. l)       472 øre/l     468,0 øre/l 

 9) Blyfri benzin (blyindhold 

   højst 0,013 g pr. l)       407 øre/l     403,6 øre/l 

 10) Blyholdig benzin (blyindhold 

   over 0,013 g pr. l) udleveret 

   fra benzinstationer udstyret 

   med dampretur          469 øre/l     465,1 øre/l 

 11) Blyfri benzin (blyindhold 

   højst 0,013 g pr. l) udleveret 

   fra benzinstationer udstyret 

   med dampretur          404 øre/l     400,6 øre/l 

 12) Autogas (LPG)          143 øre/l       - 

 13) Anden flaskegas (LPG), der 

   anvendes som motorbrændstof   259 øre/kg       - 

 14) Anden flaskegas (LPG) og gas 

   (bortset fra LPG), der frem- 

   kommer ved raffinering af 

   mineralsk olie (raffinaderigas) 235 øre/kg       - 

 15) Smøreolier, hydraulikolier 

   og lign.             214 øre/l       - 

 16) Karburatorvæske         407 øre/l     403,6 øre/l«. 

2. § 9, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Afgiften godtgøres af

 • 1) varer, der anvendes til jernbane- og færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de i stk. 1, nr. 3, nævnte bortset fra lystfartøjer,
 • 2) varer, der anvendes som motorbrændstof ved afprøvning af motorer til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer, og
 • 3) smøreolier, hydraulikolier og lign., hvor der første gang påfyldes hydrauliske grave- og læssemaskiner og andre hydrauliske motorredskaber mindst 100 l pr. enhed.«

3. I § 11, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 5. pkt., ændres »8 kr.« til: »10 kr.«.

4. I § 11, stk. 8, 1. pkt., ændres »42,5 kr.« til: »52,50 kr.«.

5. I § 11, stk. 8, 2. pkt., ændres »42,5 pct.« til: »47,5 pct.«.

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 443 af 10. juni 1997 og § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»S tk. 2. Afgiften udgør 39 øre pr. normal (m3) (Nm3) gas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ).«

2. I § 10, stk. 6, 3. pkt., stk. 8, 5. pkt. , og stk. 10 ændres »8 kr.« til: »10 kr.«.

3. I § 10, stk. 8, 1. pkt., og stk. 10 , ændres »42,5 kr.« til: »52,50 kr.«.

4. I § 10, stk. 8, 2. pkt., og stk. 10, ændres »42,5 pct.« til: »47,5 pct.«.

5. I § 10, stk. 10, indsættes to steder efter »stk. 6«: »og stk. 7«.

6. I § 10, stk. 10, ændres »164 øre« til: »202 øre«.

§ 3

I lov nr. 443 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas. (Afgiftsforhøjelser m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1, affattes således:

»1. I § 1, stk. 2, ændres »39 øre« til: »202 øre«.'

2. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgiften svares i perioden fra ikrafttrædelsen til 31. december 2008 efter følgende satser, jf. dog stk. 5:

I perioden fra ikrafttrædelsen til

31. december 1999 ............................. 147 øre pr. (Nm3)

I perioden fra 1. januar 2000 til

31. december 2000 ............................. 150 øre pr. (Nm3)

I perioden fra 1. januar 2001 til

31. december 2001 ............................. 155 øre pr. (Nm3)

I perioden fra 1. januar 2002 til

31. december 2008 ............................. 161 øre pr. (Nm3)».

3. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For bygas, der udleveres fra eller forbruges i særlige bygasnet, der var etableret og i brug 1. januar 1997 og registreret efter § 3 i lov om afgift af naturgas og bygas, og for naturgas, der bruges til fremstilling af varme på H.C. Ørstedværket eller Svanemølleværket, udgør afgiften:

Bygas

I perioden fra ikrafttrædelsen til

31. december 1999 ............................ 25 øre pr. (Nm3)

I perioden fra 1. januar 2000 til

31. december 2000 ............................ 28 øre pr. (Nm3)

Naturgas anvendt på H.C. Ørstedværket og Svanemølleværket

I perioden fra ikrafttrædelsen til

31. december 1999 ............................ 53 øre pr. (Nm3)

I perioden fra 1. januar 2000 til

31. december 2000 ............................ 56 øre pr. (Nm3)».

§ 4

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved lov nr. 1211 af 27. december 1996 og § 4 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved § 13 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, ændres ».« til: »,».

2. I § 2, stk. 1, indsættes som litra e:

»e. fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leveret elektricitet til elproducenten til samme pris pr. kWh, og at der ikke er tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg.«

3. § 3 affattes således:

» § 3. Afgift svares af

 • 1) den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet,
 • 2) den, der til eget brug fremstiller elektricitet, og
 • 3) forbrugere, der har indgået aftale med en udenlandsk leverandør om direkte køb af elektricitet.«

4. I § 4, stk. 1, ændres »§ 3« til: »§ 3, nr. 1 eller 2«.

5. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »39,5 øre« til: »45,5 øre«, og »40,1 øre« ændres til: »46,1 øre«.

6. I § 6, stk. 1, nr. 2, ændres »46 øre« til: »52 øre«, og »46,6 øre« ændres til: »52,6 øre«.

7. Efter § 9 indsættes:

» § 9 a. Elforbrugere omfattet af § 3, nr. 3, skal betale afgift i forbindelse med modtagelsen af elektricitet i henhold til aftalen om direkte køb fra udlandet. Forbrugeren skal, inden elleverancerne påbegyndes, anmelde sig hos de statslige told- og skattemyndigheder. Anmeldelsen er gældende for 2 år.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forbrugere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive størrelsen af de i månedens løb modtagne afgiftspligtige leverancer. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Stk. 3. De afgiftspligtige leverancer i en måned omfatter de leverancer, for hvilke der af den udenlandske virksomhed er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, til forbrugeren i den pågældende måned. Heri fradrages dog dennes forbrug af elektricitet i det omfang, hvor det opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11.

Stk. 4. Afgiften skal indbetales til de statslige told- og skattemyndigheder senest samtidig med indsendelsen af den i stk. 2 nævnte angivelse. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Stk. 5. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 6. Virksomheden skal føre et regnskab over de modtagne afgiftspligtige leverancer af elektricitet og forbruget i virksomheden af afgiftspligtig elektricitet, som kan danne grundlag for opgørelse af det i hver måned opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen med afgiftens rigtige erlæggelse.

Stk. 7. Bestemmelserne i § 7, stk. 2, og §§ 12-14 a finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 11, stk. 4, nr. 1, 2. pkt., og nr. 2, 1. pkt., stk. 10, 1. pkt., stk. 11, 1. pkt., og stk. 12, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

9. I § 11, stk. 6, 1. pkt., og stk. 8, 5. pkt. , ændres »8 kr.« til: »10 kr.«.

10. I § 11, stk. 8, 1. pkt., ændres »42,5 kr.« til: »52,50 kr.«.

11. I § 11, stk. 8, 2. pkt., ændres »42,5 pct.« til: »47,5 pct.«.

12. I § 11, stk. 8, 3. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 13«, i stk. 11 ændres tre steder »stk. 9« til: »stk. 10«, og i stk. 13 ændres »stk. 12« til: »stk. 14«.

13. I § 11 a, stk. 8, 1. pkt., ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.

14. I § 15, stk. 1, indsættes efter »§ 8, stk. 1,»: »§ 9 a, stk. 1, 2. pkt, stk. 2 eller 6,».

§ 5

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 3. oktober 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og § 19 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 6:

 • »6) Varme produceret ved forbrænding af affald, der er omfattet af afgiftspligten i lov om afgift af affald og råstoffer.«

3. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften udgør for

 

 1) de i stk. 1, nr. 1-5, 

  nævnte varer .............   51 kr. pr. gigajoule (GJ) 

 2) de i stk. 1, nr. 6, 

  nævnte varer .............  12 kr. 90 øre pr. gigajoule (GJ).«. 

4. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi for varerne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, betales afgift af varernes vægt. Afgiften udgør:

 

 1) For varer omfattet af stk. 1, nr. 1   1.425 kr. pr. t 

 2) For varer omfattet af stk. 1, nr. 2   1.675 kr. pr. t 

 3) For varer omfattet af stk. 1, nr. 3   1.030 kr. pr. t 

 4) For varer omfattet af stk. 1, nr. 4   1.990 kr. pr. t 

 5) For varer omfattet af stk. 1, nr. 5, 

  litra a                 1.460 kr. pr. t 

 6) For varer omfattet af stk. 1, nr. 5, 

  litra b                 1.920 kr. pr. t« 

5. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For virksomheder, der ikke måler den faktiske mængde varme, der produceres ved forbrændingen af affald, kan afgiften opgøres efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme som nævnt under stk.1, nr. 6. Afgiften udgør:

 • 1) For træaffald.............................. 170 kr. pr. t
 • 2) For andet affald........................... 110 kr. pr. t«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 2, stk. 1, indsættes efter »afgiftspligtige varer,»: »herunder varme omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6,».

7. I § 2, stk. 2, indsættes efter »afgiftspligtige varer«: »omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-5,».

8. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For virksomheder og anlæg, der udelukkende producerer varme ved hjælp af forbrænding af affald, opgøres den afgiftspligtige mængde varme, som den mængde varme, der leveres ab værk. For virksomheder og anlæg, der producerer varme ved hjælp af en kombination af forbrænding af affald og andre brændsler, opgøres den afgiftspligtige mængde varme først som leverancen af varme ab værk. Herfra fratrækkes summen af energiindholdet i de andre brændsler ganget varmevirkningsgraden for hvert af disse brændsler. Virksomheder og anlæg, der producerer både varme og elektricitet, opgør den afgiftspligtige mængde varme først som leverancen af varme ab værk. Herfra fratrækkes summen af energiindholdet i eventuelle andre brændsler ganget varmevirkningsgraden for hvert af disse brændsler og ganget med forholdet mellem på den ene side mængden af varme og på den anden side summen af mængden af varme og energiindholdet i elektriciteten. Varmevirkningsgraden udgør for gas 0,9, for olie 0,85 og for andre brændsler 0,8. Energiindhold i andre brændsler end affald opgøres efter § 7, stk. 1.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

9. I § 6, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 3,»: »dog med undtagelse af varme omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6«.

10. I § 6, stk. 2, indsættes efter »§ 5, stk. 2«: »eller 3«.

11. I § 7, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »varer«: »omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-5«.

12. I § 8, stk. 5, 3. pkt., og stk. 7, 5. pkt., ændres »8 kr.« til: »10 kr.«.

13. I § 8, stk. 7, 1. pkt., ændres »42,5 kr.« til: »52,50 kr.«.

14. I § 8, stk. 7, 2. pkt., ændres »42,5 pct.« til: »47,5 pct.«.

15. I § 20, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 5, stk. 3 og 4« til: »§ 5, stk. 4 og 5«.

§ 6

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 24. september 1996, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1220 af 27. december 1996 og senest ved § 20 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Der skal ikke ske nedsættelse af tilbagebetalingen for eget forbrug til opvarmning af rum eller fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september.«

2. I § 11 indsættes som 2. pkt.:

»For varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, der indføres af elforbrugere omfattet af § 3, nr. 3, i lov om afgift af elektricitet, svares afgiften efter bestemmelserne i § 9 a i lov om afgift af elektricitet.«

3. I § 13, stk. 3, nr. 3, ændres »§§ 14 og 14 a« til: »§§ 9 a, 14 og 14 a«.

§ 7

I lov nr. 421 af 14. juni 1995 om afgift af svovl, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved § 34 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 6, indsættes efter »§§ 9,»: »9 a,».

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2-20.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunkterne for § 3 og § 4, nr. 1 og 2. Bestemmelserne i § 4, nr. 1 og 2, har kun gyldighed i 4 år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 3. Afgiften efter § 1, stk. 1, nr. 2, 4, 5, 7-11 og 14-16, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

 

 Anden gas- og dieselolie: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 170 øre/l 169,0 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 173 øre/l 171,9 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 178 øre/l 177,0 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Fuelolie: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 191 øre/kg   -    i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 195 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 200 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Fyringstjære: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 173 øre/kg   -    i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 176 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 181 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Anden petroleum: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 170 øre/l 169,0 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 173 øre/l 172,0 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 178 øre/l 177,0 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 greader C 

 402 øre/l 398,7 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1998 

 442 øre/l 438,3 øre/l i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 

 452 øre/l 448,2 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 462 øre/l 458,2 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 337 øre/l 334,2 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1998 

 377 øre/l 373,9 øre/l i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 

 387 øre/l 383,8 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 397 øre/l 393,7 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra 

  benzinstationer udstyret med dampretur: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 399 øre/l 395,7 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1998 

 439 øre/l 435,3 øre/l i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 

 449 øre/l 445,3 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 459 øre/l 455,2 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra 

  benzinstationer udstyret med dampretur: 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 334 øre/l 331,2 øre/l i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1998 

 374 øre/l 370,9 øre/l i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 

 384 øre/l 380,8 øre/l i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 394 øre/l 390,7 øre/l i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved 

  raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas): 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 218 øre/kg   -    i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 222 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 228 øre/kg   -    i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Smøreolier, hydraulikolier og lign. 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 201 øre/l   -     i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1999 

 204 øre/l   -     i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 209 øre/l   -     i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

 Karburatorvæske 

 Ved dag-  Ved 

 temperatur 15 grader C 

 337 øre/l   -     i perioden 1. juli 1998 -  31. december 1998 

 377 øre/l   -     i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999 

 387 øre/l   -     i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000 

 397 øre/l   -     i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001 

Stk. 4. Afgiften efter § 1, stk. 2, i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

25 øre pr. (Nm3) i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1999

28 øre pr. (Nm3) i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

33 øre pr. (Nm3) i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 5. Lovens § 2, nr. 5, har virkning fra den 12. juni 1997.

Stk. 6. Afgiften efter § 6, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af elektricitet, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 5, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

39,5 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 40,1 øre pr. kWh i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

41 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 41,6 øre pr. kWh i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

42,5 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 43,1 øre pr. kWh i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

44 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 44,6 øre pr. kWh i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 7. Afgiften efter § 6, stk. 1, nr. 2, i lov om afgift af elektricitet, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 6, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

46 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 46,6 øre pr. kWh i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

47,5 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 48,1 øre pr. kWh i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

49 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 49,6 øre pr. kWh i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

50,5 øre pr. kWh med tillæg af et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh, i alt 51,1 øre pr. kWh i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001.

Stk. 8. § 1, stk. 1, § 1, stk. 2, nr. 2, § 1, stk. 5, § 2, stk. 1 og 2, § 5, stk. 3, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, 1. pkt., og § 20, stk. 1, nr. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 1-3, nr. 5-11 og 15, finder anvendelse på produktion og leverancer af varme, der sker fra og med den 1. januar 1999, jf. dog stk. 9.

Stk. 9. Virksomheder, der ved affaldsforbrænding producerer varme, som bliver afgiftspligtig efter § 1, stk. 1, nr. 6, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2, skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. december 1998.

Stk. 10. Afgiften efter § 1, stk. 2, nr. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 3, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

41 kr. 30 øre/GJ i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

45 kr./GJ i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

47 kr./GJ i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

49 kr./GJ i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 11. Afgiften efter § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 3, svares i perioden den 1. januar 1999 til 31. december 2001 efter følgende satser:

4,90 kr./GJ i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

7,60 kr./GJ i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

10,20 kr./GJ i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 12. Afgiften efter § 1, stk. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 4, svares i perioden den 1. juli 1998 til 31. december 2001 efter følgende satser:

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

1.150 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

1.250 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

1.300 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

1.350 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

1.350 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

1.475 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

1.550 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

1.625 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

840 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

910 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

950 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

990 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

1.615 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

1.760 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

1.840 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

1.920 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, litra a, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

1.185 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

1.290 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

1.350 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

1.410 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, litra b, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

1.555 kr./t i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

1.690 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

1.770 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

1.840 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 13. Afgiften efter § 1, stk. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., som affattet ved denne lovs § 5, nr. 5, svares i perioden den 1. januar 1999 til 31. december 2001 efter følgende satser:

Affald omfattet af § 1, stk. 5, nr. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

65 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

100 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

135 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Affald omfattet af § 1, stk. 5, nr. 2, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

45 kr./t i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

70 kr./t i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000

90 kr./t i perioden 1. januar 2001 - 31. december 2001

Stk. 14. Nedsættelsen af den samlede tilbagebetaling efter energiafgiftslovene ved efterfølgende nyttiggørelse af varmt vand eller varme, jf. § 11, stk. 8, 1. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8, stk. 7, 1. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 11, stk. 8, 1. pkt., i lov om afgift af elektricitet og § 10, stk. 8, 1. pkt., og stk. 10, i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, § 5, nr. 13, § 4, nr. 10, og § 2, nr. 3, udgør følgende beløb i perioden 1. juli 1998 - 31. december 2001:

42,50 kr./GJ i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

47,50 kr./GJ i perioden 1. januar 1999 - 31. december 1999

50,00 kr./GJ i perioden 1. januar 2000 - 31. december 2001

Stk. 15. Nedsættelsen af den samlede tilbagebetaling efter energiafgiftslovene vedrørende opvarmning af rum under 100 m2 m.v., jf. § 11, stk. 6, 3. pkt., og stk. 8, 5. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8, stk. 5, 3. pkt., og stk. 7, 5. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 11, stk. 6, 1. pkt., og stk. 8, 5. pkt., i lov om afgift af elektricitet og § 10, stk. 6, 3. pkt., stk. 8, 5. pkt., og stk. 10 i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, § 5, nr. 12, § 4, nr. 9, og § 2, nr. 2, udgør følgende beløb pr. m2 i perioden 1. juli 1998 - 31. december 2001:

8 kr. i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

9 kr. i perioden 1. januar 1999 - 31. december 2001

Stk. 16. Nedsættelsen af den samlede tilbagebetaling efter energiafgiftslovene ved efterfølgende nyttiggørelse af varmt vand eller varme, der afsættes, jf. § 11, stk. 8, 2. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8, stk. 7, 2. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 11, stk. 8, 2. pkt., i lov om afgift af elektricitet og § 10, stk. 8, 2. pkt., og stk. 10, i lov om afgift af naturgas og bygas, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, § 5, nr. 14, § 4, nr. 11, og § 2, nr. 4, udgør højst følgende andele i perioden 1. juli 1998 - 31. december 2001:

42,5 pct. i perioden 1. juli 1998 - 31. december 1998

45,0 pct. i perioden 1. januar 1999 - 31. december 2001

Stk. 17. Lovens § 6, nr. 1, har virkning fra den 1. maj 1997.

Stk. 18. Afgiftsforhøjelserne pr. 1. juli 1998 for gas- og dieselolie m.v. og naturgas finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra den 1. juli 1998 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet. Afgiftsforhøjelserne pr. 1. januar 1999 for benzin og stenkul m.v. finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra den 1. januar 1999 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet. Afgiftsforhøjelserne pr. 1. januar 1999 for elektricitet finder anvendelse på leverancer af elektricitet, der sker fra den 1. januar 1999.

Stk. 19. For løbende leverancer af varer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden henholdsvis den 1. juli 1998 og 1. januar 1999 og afsluttes efter de nævnte tidspunkter, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra henholdsvis 1. juli 1998 og 1. januar 1999 til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvorefter fordelingen skal foretages.

Stk. 20. Stk. 8, 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2000, 1. januar 2001 og 1. januar 2002, jf. stk. 3-6 og 10-16.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad

Officielle noter

Ingen