Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Afgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 7. august 1996, som ændret ved § 11 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 15 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og § 5 i lov nr. 1107 af 29. december 1997, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til afsnit IV affattes således:

»Afgift af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid til emballering af levnedsmidler«.

2. § 6 affattes således:

» § 6 . Der svares afgift til statskassen af folier fremstillet af blød polyvinylchlorid (PVC) til emballering af levnedsmidler. Afgiften udgør 12 kr. pr. kg.«.

3. I § 14 a, stk. 4, indsættes efter »§§ 3,»: »6,».

§ 2

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 . Loven finder anvendelse på varer, der fra og med den 1. januar 1999 udleveres fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Stk. 3 . Virksomheder, der fremstiller eller fra udlandet modtager de i § 1, nr. 2, nævnte varer, skal senest den 1. december 1998 registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder. § 14 a, stk. 2-4, i lov om forskellige forbrugsafgifter finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 . Virksomheder, der skal registreres fra lovens ikrafttræden, skal opgøre lagerbeholdningen pr. 1. januar 1999 af varer, der bliver afgiftspligtige efter § 6 i lov om forskellige forbrugsafgifter, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2. Virksomhederne skal indsende opgørelsen over lagerbeholdningen af afgiftspligtige varer til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. januar 1999.

Stk. 5 . De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelsen efter stk. 4.

Stk. 6 . De i stk. 4 nævnte virksomheder skal give de statslige told- og skattemyndigheder adgang til at kontrollere de indsendte opgørelser ved eftersyn af lagre, forretningsbøger m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp.

Stk. 7 . Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen efter stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 8 . Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Stavad