Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Forebyggende foranstaltninger og rettighedsfrakendelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 70 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Til forebyggelse af en situation som beskrevet i stk. 1 kan tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det gælder dog ikke, hvis den ansvarlige virksomhed på ejendommen er i drift, eller hvis de nødvendige foranstaltninger kan iværksættes efter anden lovgivning.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 70, stk. 2 , der bliver stk. 3, ændres »§ 69, stk. 1, nr. 3, og stk. 1 i nærværende paragraf« til: »stk. 1 og 2 samt § 69, stk. 1, nr. 3«.

3. I § 70 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

4. § 110 b, stk. 1, affattes således:

»Retten til at udøve virksomhed omfattet af kapitel 5 kan frakendes ved dom for strafbart forhold, hvis den tiltalte

  • 1) er dømt for overtrædelse af straffelovens § 196 eller
  • 2) gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder har
  • a) overtrådt bestemmelser i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,
  • b) undladt at efterkomme forbud eller påbud, som er udstedt med hjemmel i denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, eller
  • c) tilsidesat vilkår knyttet til en tilladelse, dispensation eller godkendelse udstedt med hjemmel i denne lov eller forskifter udstedt i medfør heraf.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen