Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med drægtige søer og gylte, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved so forstås et hundyr efter første faring.

Stk. 2. Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

§ 3. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver om forsvarlig behandling af drægtige søer og gylte og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 4. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af drægtige søer og gylte.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 5. Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Enkelte dyr kan dog undtagelsesvis anbringes i enkeltdyrsbokse eller aflastningsstier, hvis det er nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd.

§ 6. Løsdriftssystemer skal opfylde følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal:

  • 1) For de første 4 søer skal der være mindst 2,8 m2 pr. so.
  • 2) For de næstfølgende 6 søer skal der være mindst 2,2 m2 pr. so.
  • 3) For de efterfølgende 10 søer skal der være mindst 2,0 m2 pr. so.
  • 4) For hver yderligere so skal der være mindst 1,8 m2.
  • 5) For de første 10 gylte skal der være mindst 1,9 m2 pr. gylt.
  • 6) For de næstfølgende 10 gylte skal der være mindst 1,7 m2 pr. gylt.
  • 7) For hver yderligere gylt skal der være mindst 1,5 m2.

Stk. 2. I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 m.

Stk. 3. I en aflastningssti må anbringes indtil tre dyr. I en aflastningssti skal der være mindst 2,8 m2 tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal den enkelte sti være mindst 3,5 m2.

Stk. 4. I de i stk. 1-3 nævnte stier skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være areal med fast gulv og strøelse.

§ 7. Hvor drægtige søer og gylte holdes i enkeltdyrsbokse, jf. § 5, skal der være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant. Boksene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær.

§ 8. For drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

§ 9. Drægtige søer og gylte skal have adgang til halm eller andet, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for rodemateriale.

Kapitel 3

Straf

§ 10. Med bøde eller hæfte straffes den, der overtræder §§ 5-9.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Ved hold af drægtige søer og gylte i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 5-9 nævnte krav dog senest være opfyldt den 1. januar 2014.

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Loven kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som landsdelenes særlige forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 26. juni 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

Ingen