Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foderstoffer(* 1)


I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 15. maj 1996, og efter bemyndigelse, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der her i landet erhvervsmæssigt fremstiller, sælger eller indfører foderstoffer, skal registreres eller godkendes efter bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder.

§ 2. Uanset § 1 må foderstoffer fremstillet i en medlemsstat af Den Europæiske Union sælges, hvis sælgeren er registreret eller godkendt i det pågældende medlemsland.

Stk. 2. Foderstoffer fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, må sælges her i landet, hvis sælgeren har en registreret etableret repræsentant her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

§ 3. Fodermidler, der er nævnt i bilag 2, tabel 1, må kun sælges, hvis de svarer til beskrivelsen i bilagets kolonne 3.

Stk. 2 . Andre fodermidler jf. bilag 2, tabel 2, skal sælges med en tillægsbetegnelse der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i tabel 1.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Plantedirektoratet tillade, at fodermidler, der har oprindelse i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og som inden for Den Europæiske Union sælges første gang her i landet, sælges uden at være mærket efter bestemmelserne i bilag 6, hvis den der er ansvarlig for mærkning af partiet, angiver foreløbige oplysninger om partiets sammensætning og inden 10 arbejdsdage efter partiets ankomst til landet meddeler Plantedirektoratet og den endelige køber de oplysninger, der kræves efter bilag 6, afsnit A. De foreløbige oplysninger skal være ledsaget af følgende angivelse sat med fed sats: »Foreløbige oplysninger, der skal bekræftes af (navn og adresse på analyselaboratorium), om (referencenummer på den prøve, der skal analyseres) inden den (dato)».

§ 4. Hvis det er nødvendigt for at forarbejde et fodermiddel, må andre fodermidler, der er nævnt i bilag 2, tabel 1 og 2, tilsættes som denaturerings- eller bindemiddel, uden at foderstoffet derfor anses for en foderblanding. Mængden af anvendte bindemidler må ikke overstige 3 % af den samlede vægt.

§ 5. Til fremstilling af foderblandinger må der anvendes fodermidler nævnt i bilag 2, tabel 1 og 2, forudsat, at de er sunde og af sædvanlig handelsmæssig kvalitet og overholder bestemmelserne i § 8 om indhold af uønskede stoffer.

Stk. 2. Fodermidler nævnt i bilag 2, del I, nr. 3, må ikke anvendes.

Stk. 3. Fedt, der indeholder nikkel, må ikke anvendes til fremstilling af foderstoffer eller sælges og anvendes til fodring,

Stk. 4. En foderblanding skal være ensartet, for så vidt angår indhold af analytiske bestanddele, og skal opfylde de særlige krav til indholdet, der er fastsat i bilag 2, del III.

§ 6. Foderblandinger må kun sælges som foder til særlige ernæringsformål (diætetisk foder), hvis

 • 1) de er af en sådan beskaffenhed, at det er egnet til det særlige ernæringsformål, det er bestemt til, og
 • 2) det særlige ernæringsformål er nævnt i bilag 6, tabel 3, kolonne 1.

§ 7. Et produkt, der er omfattet af en produktgruppe nævnt i bilag 3, kolonne 1, og som er fremstillet med henblik på direkte eller indirekte at tilføre protein eller kvælstof til foderstoffer, samt foderstoffer med indhold af dette produkt må kun sælges, hvis

 • 1) produktet er nævnt i kolonne 2, og
 • 2) kravene i kolonne 3-5 er opfyldt.

§ 8. Fodermidler må ikke anvendes, hvis deres indhold af uønskede stoffer og produkter nævnt i bilag 4, tabel 2, er så stort, at det ved sædvanlig anvendelse ikke vil være muligt at fremstille foderblandinger, der overholder de krav til størsteindhold, der er anført i tabellen.

Stk. 2. Foderstoffer, der indeholder større mængder af uønskede stoffer og produkter end nævnt i bilag 4, tabel 1, må ikke sælges eller anvendes til fodring.

Stk. 3. Uanset stk. 2 må fodermidler, der indeholder større mængder af de i bilag 4, tabel 2, del II, nævnte uønskede stoffer og produkter end fastsat i bilag 4, tabel 1, sælges til virksomheder, der er godkendt efter bilag 5 i bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder.

Stk. 4. Uanset stk. 3 må fodermidler nævnt i bilag 4, tabel 2, del I, der indeholder større mængder af de i tabellens kolonne 3, nævnte uønskede stoffer og produkter ikke sælges eller blandes med andre partier af fodermidler eller foderstoffer med henblik på anvendelse til fremstilling af foderstoffer.

Stk. 5. Ved salg skal fodermidler omfattet af stk. 3 være ledsaget af et dokument, der angiver,

 • 1) at salg kun må ske til en godkendt virksomhed,
 • 2) at fodermidlet ikke i uændret tilstand må benyttes som foder, og
 • 3) hvilke mængder af det uønskede stof eller produkt fodermidlet indeholder.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder også for foderstoffer beregnet til fodring af dyr, der lever frit i naturen.

§ 9. Den, der besidder et parti foderstoffer, der ikke overholder bestemmelserne i § 8, skal straks underrette Plantedirektoratet skriftligt herom, uanset om partiet er eller agtes tilintetgjort.

§ 10. Ved salg skal foderstoffer være pakket efter bestemmelserne i bilag 5.

§ 11. Ved salg skal foderstoffer være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Ved salg her i landet skal mærkningen være affattet på dansk og skal være anført let synligt, klart læseligt og uudsletteligt.

Stk. 3. Ved salg til en medlemsstat af Den Europæiske Union skal mærkningen være affattet på mindst et af modtagerlandets officielle sprog.

Stk. 4. Det angivne indhold af analytiske bestanddele og af produkter skal svare til det indhold, der kan påvises ved analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller af Plantedirektoratet.

§ 12. Foderstoffer må kun sælges, hvis de

 • 1) er sunde, uforfalskede og af sædvanlig handelsmæssig kvalitet,
 • 2) ikke ved hensigtsmæssig anvendelse udgør nogen fare for dyr og menneskers sundhed og
 • 3) sælges på en måde, der ikke virker vildledende.

§ 13. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at produktion af foderstoffer og anvendelse af foderstoffer sker efter bestemmelserne i denne bekendtgørelsen og i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Stk. 2. Direktoratet udtager stikprøver af foderstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kontrollen sker på grundlag af analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller Plantedirektoratet.

Stk. 3. Efter § 3, stk. 2, i lov om foderstoffer skal registrerede virksomheder give direktoratet de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen.

Stk. 4. Ved henvisning til direktoratets kontrol skal anføres: »Plantedirektoratet kontrollerer ved analyse af stikprøver, om (selskabets/virksomhedens) produkter opfylder bestemmelserne i foderstoflovgivningen.«

Stk. 5. Direktoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

Stk. 6. Hvis det konstateres, at et parti foderstoffer ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer, kan direktoratet fastsætte en frist for den, der besidder partiet til at lovliggøre dette ved en passende behandling. Omkostningerne ved gennemførelse af de pålagte foranstaltninger påhviler den, pålægget er rettet til.

Stk. 7. Kan partiet ikke lovliggøres, kan direktoratet pålægge besidderen at foranledige, at partiet anvendes til andet formål end fordring af dyr eller tilintetgøres.

§ 14. Bestemmelserne om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 15. Overtrædelse af §§ 1-12 og § 13, stk. 3, 4 og 7, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bestemmelserne i §§ 2, 3, 6, 9 og 10 gælder ikke for foderstoffer, der fremstilles med henblik på salg til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 346 af 3. juni 1993 om foderstoffer og bekendtgørelse nr. 522 af 21. juni 1993 om foder til fisk ophæves.

Plantedirektoratet, den 25. juni 1998

Mogens Nagel Larsen

/ Camilla Hesselby

Fortegnelse over bilag

 

 Bilag 1, afsnit A: Definitioner 

 afsnit B:     Ordforklaringer 

 Bilag 2:      Fodermidler og foderblandinger 

 Tabel 1:      Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte 

          fodermidler 

 Tabel 2:      Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som 

          ikke er optaget på listen i tabel 1 

 Bilag 3:      Produkter, der tilfører protein og kvælstof 

 Bilag 4:      Tilladt størsteindhold af uønskede stoffer og 

          produkter 

 Tabel 1:      Uønskede stoffer og produkter i foderstoffer 

 Tabel 2, del I:  Størsteindhold af visse uønskede stoffer og 

          produkter i visse fodermidler 

 Tabel, del II:   Indhold af uønskede stoffer og produkter i 

          fodermidler forbeholdt godkendte virksomheder 

 Bilag 5:      Pakning 

 Bilag 6:      Mærkning 

 afsnit A:     Mærkning af fodermidler 

 afsnit B:     Mærkning af foderblandinger 

 afsnit C:     Mærkning af diætetisk foder 

 Tabel 1:      Analytiske bestanddele i foderblandinger 

 Tabel 2, afsnit A: Kategoribetegnelser for fodermidler til 

          foderblandinger til andre dyr end selskabsdyr 

 Tabel 2, afsnit B: Kategoribetegnelser for fodermidler til 

          foderblandinger til selskabsdyr 

 Tabel 3:      Foder til særlige ernæringsformål. Liste over 

          anvendelsesområder 

Bilag 1

A. Definitioner

I bekendtgørelsen forstås ved

 • 1) Foderstoffer: Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, der kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, herunder selskabsdyr(* 2).
 • 2) Dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.
 • 3) Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum.
 • 4) Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 pct., der gennemsnitligt er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.
 • 5) Fodermidler: Forskellige vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr enten i uforandret stand eller forarbejdet stand, til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.
 • 6) Tilsætningsstoffer: Stoffer eller præparater, dog ikke forblandinger, der er egnede til at påvirke foderstoffernes egenskaber eller den animalske produktion.
 • 7) Foderblandinger: Blandinger af fodermidler med eller uden indhold af tilsætningsstoffer, der er beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller diætetisk foder.
 • 8) Fuldfoder: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration.
 • 9) Tilskudsfoder: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer dækker den daglige ration.
 • 10) Mineralsk foder: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske.
 • 11) Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum og til slagtekalve.
 • 12) Melassefoder: Tilskudsfoder fremstillet på grundlag af melasse med et samlet sukkerindhold på mindst 14 pct. beregnet som saccharose.
 • 13) Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer og blandinger af et eller flere tilsætningsstoffer med fodermidler som bærestof bestemt til fremstilling af foderblandinger.
 • 14) Diætetisk foder: Foderblandinger, der ved deres særlige sammensætning eller særlige fremstillingsproces klart adskiller sig fra såvel almindelige foderblandinger som fra foderlægemidler, og som sælges til særlige ernæringsformål.
 • 15) Særlige ernæringsformål: Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos bestemte kategorier af selskabs- eller brugsdyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte kan blive forstyrret midlertidigt eller er forstyrret, midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation.
 • 16) Datoen for mindste holdbarhed for en foderblanding: Den dato indtil hvilken foderblandingen bevarer sine egenskaber, når den opbevares under egnede forhold.

B. Ordforklaringer

Nedenfor henvises til de almindeligste processer, der er nævnt i bilag 2, tabel 1.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Proces      Definition            Almindeligt 

                           navn/udtryk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Koncentrering   Forøgelse af visse indhold ved  Koncentreret, 

          fjernelse af vand eller andre   koncentrat 

          bestanddele 

 Afskalning 2)   Fjernelse af ydre lag fra korn,  Afskallet 

          frø, frugter, nødder m.v. 

 Tørring      Tørring af produkter ved naturlig Tørret (soltørret 

          eller kunstig tørring       eller kunst- 

                           tørret) 

 Ekstraktion    Fjernelse af olie eller fedt fra Ekstraheret, skrå 

          nogle plantematerialer ved hjælp (olieholdige 

          af organisk opløsningsmiddel el- plantematerialer) 

          ler af sukker og andre vandoplø- Melasse, pulp 

          selige bestanddele ved hjælp af  (fra plantemate- 

          vandigt opløsningsmiddel. Ved   rialer som inde- 

          benyttelse af organisk opløs-   holder sukker 

          ningsmiddel skal varen være tek- eller andre vand- 

          nisk fri for dette middel     opløselige 

                           bestanddele) 

 Ekstrudering   Presning, trykning eller ud-   Ekstruderet 

          klemning af materiale gennem 

          åbninger under tryk. Se også 

          prægelatinering 

 Flagefremstil-  Valsning af dampbehandlet vare  Flager 

 ling 

 Melfremstilling  Fysisk bearbejdning af korn    Mel, klid, 

          for at nedsætte partikel-     strømel/foder- 

          størrelsen og lette adskil-    mel 

          lelsen af de fraktioner, 

          kornet består af (navnlig 

          mel, klid og strømel/fodermel) 

 Varmebehandling  Generelt udtryk, som dækker    Toasted, 

          over en række varmebehand-    kogt, puffed 

          linger, der foretages på 

          særlige betingelser for at 

          påvirke foderstoffets 

          næringsværdi eller struktur 

 Hærdning     Behandling af olie og fedt-    Hærdet 

          stoffer for at opnå højere 

          smeltepunkt 

 Hydrolyse     Nedbrydning til enklere      Hydrolyseret 

          kemiske bestanddele ved 

          passende behandling med 

          vand og eventuelt enten 

          enzymer eller syre/lud 

 Presning     Fjernelse af olie eller      Kage3) (olie- 

          fedt fra olierige plante-     holdige plante- 

          materialer eller saft fra     materialer) 

          frugt og andre plantepro-     Kvas (frugt 

          dukter ved mekanisk tryk     osv.) 

          og eventuelt nogen varme 

 Pelletering    Presning gennem en form      Piller 

 Prægelatinering  Modificering af stivelse     Prægelatineret 

          for at få væsentligt bedre 

          kvældningsegenskaber i 

          koldt vand 

 Raffinering    Fjernelse af urenheder i     Raffineret 

          sukkerarter, olier og 

          andre naturlige materi- 

          aler ved fysisk/kemisk 

          behandling 

 Vådformaling   Mekanisk adskillelse af      Kim, gluten, 

          kerne-/korndelene ved       stivelse 

          kvældning i vand eventuelt 

          tilsat svovldioxid til ekstrak- 

          tion af stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 2) Ordet »afskalning« kan erstattes af ordet »skrællet«, hvor dette er hensigtsmæssigt. Det almindeligt anvendte ord/udtryk skal derfor være »afskallet« eller »skrællet«
 • 3) Når det er hensigtsmæssigt, kan »kage« erstattes af ordet »expeller«

Bilag 2

Fodermidler og foderblandinger

(Til §§ 3, 4 og 5)

I. Generelle bestemmelser for fodermidler

1. Fodermidler, der er nævnt i tabel 1, må kun sælges under de navne, der er nævnt i kolonne 2, hvis de svarer til beskrivelsen i kolonne 3, og indholdet af de analytiske bestanddele, der er nævnt i kolonne 4, er anført.

2. Andre fodermidler end de, der er nævnt i tabel 1, skal sælges med en tillægsbetegnelse, der udelukker forveksling med fodermidler nævnt i tabel 1, forudsat indholdet af analytiske bestanddele, der er nævnt i tabel 2, kolonne 2, er anført.

3. Forbudte fodermidler:

 • a) Fæces, urin og separeret indhold af fordøjelseskanalen fremkommet ved tømning eller fjernelse af denne, uanset eventuel behandling eller blanding.
 • b) Huder behandlet med garvestoffer, og affald heraf.
 • c) Frø, korn og planter, andet planteformeringsmateriale, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler efter høst, og eventuelle biprodukter heraf.
 • d) Træ, savsmuld og andet materiale hidrørende fra træ behandlet med træbeskyttelsesmidler.
 • e) Slam fra spildevandsanlæg.
 • f) Fast byaffald, som f.eks. husholdningsaffald.
 • g) Ubehandlet affald fra restauranter og lignende, undtagen ikke-friske fødevarer af vegetabilsk oprindelse, der er uegnede til konsum.
 • h) Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien.
 • i) Proteinholdige produkter af pattedyrvæv som fodermidler i foderblandinger til drøvtyggere, undtagen

- mælk og mejeriprodukter

- gelatine

- aminosyrer fremstillet af huder og skind ved en proces, der indebærere, at materialet udsættes for en pH-værdi på 1-2 efterfulgt af en pH-værdi på over 11 efterfulgt af en varmebehandling på 140o C i 30 minutter ved 3 bar.

- dicalciumphosphat udvundet af affedtede knogler.

- tørret plasma og andre blodprodukter.

4. Fodermidlers navne

 • a) I tabellen anvendes de almindelige navne/udtryk, som er defineret i bilag 1, afsnit B, »ordforklaringer«. Hvis betegnelserne på fodermidlerne indeholder et almindeligt navn/udtryk, skal den benyttede proces være i overensstemmelse med den givne definition.
 • b) Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

5. Botanisk renhed:

 • a) Den botaniske renhed af de produkter og biprodukter, som er anført i tabellerne, må ikke være mindre end 95 %, med mindre andet er anført sammesteds
 • b) Nedenstående betragtes som botaniske urenheder:

- naturlige, men uskadelige urenheder (f.eks. strå og avner, korn og frø af andre dyrkede arter eller frø af ukrudt).

- uskadelige rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvis indholdet heraf ikke overstiger 0,5 %.

 • c) De angivne værdier henviser til det uforarbejdede produkt/biprodukts vægt.

6. Angivelse af indhold af analytisk bestanddele

 • a) Det indhold som er angivet, eller som skal angives, refererer til fodermidlets vægt, med mindre andet er anført.
 • b) Med mindre der i tabel 1 stilles krav til fodermidlets vandindhold, skal dette indhold angives, hvis det overstiger 14,5 % af fodermidlets vægt.

For fodermidler, hvis vandindhold ikke overstiger ovennævnte værdi, skal dette indhold angives, hvis køberen anmoder herom.

Vandindholdet skal dog ikke angives, ved salg af vegetabilsk eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50 %.

 • c) Hvis der ikke er fastsat et andet indhold i tabel 1 i dette bilag, skal fodermidlers indhold af aske, der er uopløselig i saltsyre, angives, hvis det overstiger 2,2 % af tørstoffet.

II. Bestemmelser for fodermidler, der anvendes som denaturerings- eller bindemidler

Hvis de produkter, der er anført i tabel 1, kolonne 2, og i tabel 2, kolonne 1, anvendes til denaturering eller binding af fodermidler, skal følgende oplysninger gives:

- denatureringsmidler: arten og mængden af de anvendte produkter

- bindemidler: de anvendte produkters art.

For bindemidlers vedkommende må mængden af de anvendte produkter ikke overstige 3 % af den samlede vægt.

III. Bestemmelser for foderblandinger

1. Tilsætning af formaldehyd til foderblandinger i forbindelse med eller efter afslutning af blandeprocessen er ikke tilladt.

2. Indholdet af aske, der er uopløseligt i saltsyre, må ikke overstige følgende andel af tørstoffet:

 • a) i foderblandinger, der hovedsagelig indeholder biprodukter af ris: 3,3 % og
 • b) i andre foderblandinger (dog ikke foderblandinger, der indeholder tilladte mineralske bindemidler, mineralske foderblandinger, foderblandinger med et indhold på over 50 % spåner eller pulp af sukkerroer og foderblandinger til fisk med et indhold af fiskemel på over 15%), jf. bilag 6, afsnit B, nr. 8: 2,2 %.

3. Indholdet af jern i mælkeerstatningsfoder til kalve med en levende vægt på indtil 70 kg skal være mindst 30 mg/kg fuldfoder omregnet til et vandindhold på 12 %.

Bilag 2, tabel 1

Ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler

(Til § 3)

I. Forklarende bemærkninger

1. Fodermidlerne er angivet og benævnt i tabellen efter følgende kriterier:

- produktets/biproduktets oprindelse, f.eks. vegetabilsk, animalsk eller mineralsk

- den del af produktet/biproduktet, der er anvendt, f.eks. hele produktet, frø, knolde, ben

- den proces, som produktet/biproduktet har været underkastet, f.eks. afskalning, ekstraktion, opvarmning, og/eller det fremstillede produkt/biprodukt, f.eks flager, klid, kvas, fedt

- produktets/biproduktets modenhed og/eller kvalitet, f.eks. lavt glukosinolatindhold, fedtrigt, lavt sukkerindhold.

2. Tabellen er opdelt i 12 afsnit:

1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf

3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf

4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf

5. Andre frø og produkter samt produkter og biprodukter heraf

6. Tørrede planteprodukter og grovfoder

7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf

8. Mejeriprodukter

9. Produkter af landdyr

10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf

11. Mineralstoffer

12. Diverse produkter

II. Anvendte betegnelser og udtryk

Hvis et fodermiddels navn omfatter et eller flere ord i parentes, kan ordene i parentesen medtages eller udelades. Således kan f.eks. soja(bønne)olie angives som sojabønneolie eller sojaolie.

1. Korn samt produkter og biprodukter heraf

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1    2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.01   Havre    Korn af Avena sati- 

            va L. og andre dyrkede 

            arter af havre 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.02   Havrefla-  Produkt fremkommet ved     Stivelse 

     ger     dampbehandling og vals- 

            ning af afskallet havre. 

            Varen kan have et ringe 

            indhold af skaldele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.03   Havre-    Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

     fodermel   fremstilling af havre- 

            gryn og mel af renset, 

            afskallet havre. Varen 

            består hovedsagelig af 

            havreklid og dele af 

            endosperm 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.04   Havreskal-  Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

     mel     fremstilling af havre- 

            gryn og renset havre. 

            Varen består hovedsage- 

            lig af havreskaller og 

            -klid 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.05   Byg     Korn af Hordeum vulgare L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.06   Bygfoder-  Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

     mel     fremstilling af perle- 

            gryn, semuljegryn eller 

            mel af renset, afskallet 

            byg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.07   Brudris   Biprodukt fra fremstilling   Stivelse 

            af polerede eller glase- 

            rede ris Oryza sativa L. 

            Varen består hovedsagelig 

            af små og/eller brudte 

            korn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.08   Risfoder-  Biprodukt fra første po-    Træstof 

     mel, gult  lering af afskallede 

            ris. Varen består hoved- 

            sagelig af sølvhinder 

            samt dele af aleuron- 

            laget, endospermen og 

            kimen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.09   Risfoder-  Biprodukt fra anden po-    Træstof 

     mel, hvidt  lering af afskallede 

            ris. Varen består hoved- 

            sagelig af dele af 

            aleuronlaget, endosper- 

            men og kimen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.10   Risfoder-  Biprodukt fra polering     Træstof 

     mel med   af afskallede ris. Varen 

     calcium-   består hovedsagelig af 

     carbonat   sølvhinder, dele af 

            aleuronlaget, endospermen 

            og kimen samt en mindre 

            mængde calciumcarbonat, 

            der er tilsat under frem- 

            stillingsprocessen 

            (Maksimumindhold af CaCO3: 3%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.11   Risfoder-  Biprodukt fra polering af   Træstof 

     mel, for-  afskallede forkogte ris. 

     kogt     Varen består hovedsagelig 

            af sølvhinder, dele af 

            aleuronlaget, endosperm, 

            kim og under processen 

            tilsat en mindre mængde 

            calciumcarbonat (Maksi- 

            mumindhold af CaCO3: 3%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.12   Riskimkage  Biprodukt fra olieud-     Råprotein 

            vinding ved presning af    Råfedt 

            riskim og dermed forbund-   Træstof 

            ne dele af endosperm og 

            dele af frøskaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.13   Riskimskrå  Biprodukt fra olieud-     Råprotein 

            vinding ved ekstraktion 

            af riskim og dermed for- 

            bundne dele af frøskaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.14   Risstivelse Teknisk ren risstivelse    Stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.15   Hirse    Korn af Panicum mili- 

            aceum L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.16   Rug     Korn af Secale cereale L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.17   Rugstrømel  Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

            af renset rug. Varen består 

            hovedsagelig af dele af endo- 

            sperm og finere skaldele samt 

            nogle kornbestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.18   Rugklid,   Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

     fine     af renset rug. Varen består 

            hovedsagelig af skaldele og 

            andre dele af korn, hvorfra 

            er fjernet mindre mængder af 

            endospermen end for rugklids 

            vedkommende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.19   Rugklid   Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

            stilling af renset rug. Varen 

            består hovedsagelig af skal- 

            dele og andre dele af korn, 

            hvorfra størstedele af endo- 

            spermen er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.20   Milokorn   Korn af Sorghum bicolor (L.) 

            Moench s.l. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.21   Hvede    Korn af dyrkede sorter af 

            hvede Triticum aestivum 

            L., Triticum durum Desf. 

            samt andre dyrkede arter 

            af hvede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.22   Hvede-    Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

     strømel   af renset korn af hvede eller 

            for avner befriet spelt. Va- 

            ren består hovedsagelig af 

            dele af endosperm, fine skal- 

            dele og enkelte andre korn- 

            bestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.23   Hvedeklid,  Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

     fine     af renset korn af hvede eller 

            for avner befriet spelt. Va- 

            består hovedsagelig af skal- 

            dele og dele af korn, hvorfra 

            er fjernet mindre mængder af 

            en endospermen end for hvede- 

            klids vedkommende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.24   Hvedeklid1  Biprodukt fra melfremstilling Træstof 

            af renset korn af hvede eller 

            for avner befriet spelt. Va- 

            ren består hovedsagelig af 

            skaldele af korn og dele af 

            korn, hvorfra størsteparten 

            af endospermen er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.25   Hvedekim   Biprodukt fra melfremstilling Råprotein 

            bestående hovedsageligt af   Råfedt 

            hvedekim, valset eller i anden 

            form, og eventuel dermed for- 

            bundne dele af endosperm og 

            dele af skaller. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.26   Hvedegluten Tørret biprodukt fra frem-   Råprotein 

            stilling af hvedestivelsen 

            Varen består hovedsagelig af 

            gluten fremkommet ved udskil- 

            lelse af stivelsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.27   Hvedeglu-  Biprodukt fra fremstilling   Råprotein 

     tenfoder   af hvedestivelse. Varen 

            består hovedsagelig af gluten 

            fremkommet ved udskillelse af 

            stivelsen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Såfremt fodermidlet har været underkastet en finere formaling kan 

  ordet »fine« tilføjes navnet på fodermidlet eller erstattes af 

 en 

  tilsvarende benævnelse. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.28   Hvedestiv-  Teknisk ren hvedestiv-     Stivelse 

     else     else 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.29   Spelt    Korn af spelt ( Triticum 

            spelta L., Triticum dicocum 

            Schrank, Triticum monococcum ) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.30   Triticale  Korn af Triticum X Secale 

            hybrid 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.31   Majs     Korn af Zea mays L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.32   Majsfoder-  Biprodukt fra fremstilling   Træstof 

     mel     af mel eller gryn af majs. 

            Varen består hovedsagelig af 

            skaldele og dele af korn, hvor- 

            fra er fjernet mindre mængder af 

            endospermen end for majsklids 

            vedkommende. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.33   Majsklid   Biprodukt fra fremstilling   Træstof 

            af mel eller gryn afmajs. Va- 

            ren består hovedsagelig af 

            lig af skaldele og dele af 

            majskim samt en mindre mængde 

            af endospermen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.34   Majskim-   Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     kage     ding ved presning af tør-   Råfedt 

            eller vådbehandlet majskim, 

            eventuelt dermed forbundne 

            dele af endosperm og dele af 

            frøskaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.35   Majskimskrå Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af tør- 

            eller vådbehandlet majskim, 

            eventuelt dermed forbundne 

            dele af endosperm og dele af 

            frøskaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.36   Majsgluten- Biprodukt fra fremstilling   Råprotein 

     foder2    af majsstivelse. Varen består Stivelse 

            af klid og gluten, hvortil en 

            del af kvældevandet og en lil- 

            le mængde af kimen, der er be- 

            friet for olie, kan tilsættes 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.37   Majsgluten  Tørret biprodukt fra fremstil- Råprotein 

            ling af majsstivelse. Varen 

            består hovedsagelig af gluten 

            fremkommet ved udskillelse af 

            stivelsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.38   Majsstiv-  Teknisk ren majsstivelse 

     else 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.39   Majsstiv-  Modificeret majsstivelse,   Stivelse 

     else,præ-  der svulmer op ved kon- 

     gelatine   takt med koldt vand 

     ret3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.40   Maltspirer  Biprodukt fra maltning.    Råprotein 

            Varen består hovedsagelig 

            af tørrede rodspirer af 

            spiret korn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.41   Mask, tør-  Biprodukt fra ølbrygning    Råprotein 

     ret     fremkommet ved tørring af 

            rester af umaltet eller mal- 

            tet korn og andre stivelses- 

            produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.42   Bærme,    Biprodukt fra spritfremstil-  Råprotein 

     tørret    ling fremkommet ved tørring 

            af faste rester af fermente- 

            ret korn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.43   Bærme,    Biprodukt fra spritfrem-    Råprotein 

     mask4    stilling fremkommet ved tør- 

            ring af faste rester af fer- 

            menteret korn. En del af det 

            sirupsagtige restprodukt eller 

            det inddampede kvældevand kan 

            være tilsat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2) Fodermidlet kan være benævnt »Corn gluten feed«   3) Kan i 

  stedet betegnes »majsstivelse ekstruderet«   4) Dette navn 

 kan 

  erstattes af navnet »Bærme, tørret, tilsat solubes« 

 2. Olieholdige frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.01   Jordnødka-  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     ge, delvis  ved presning af delvis af-   Råfedt 

     afskallet  skallede jordnødder ( Ara-   Træstof 

            chis hypogaea L. og andre 

            Arachisarter ) (Maksimum- 

            indhold af træstof 16% i 

            tørstof) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.02   Jordnød-   Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå, del-  ved ekstraktion af delvis   Træstof 

     vis afskal- afskallede jordnødder 

     let     (Maksimumindhold af træstof 

            16% i tørstof) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.03   Jordnød-   Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     kage af-   ved presning af afskallede   Råfedt 

     skallet   jordnødder           Træstof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.04   Jordnød-   Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå,af-   ved ekstraktion af afskal-   Træstof 

     skallet   lede jordnødder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.05   Rapsfrø5   Frø af raps Brassica napus 

            L. ssp. oleifera (Metzg.) 

            Sinsk., af indisk raps Bras- 

            sica napus L. Var. Glauca 

            (Roxb.) O. E. Schulz og af 

            rybs Brassica campestris L. 

            ssp. oleifera (Metzg.) 

            Sinsk. (Mindste botaniske 

            renhed 94%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.06   Rapskage5  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af rapsfrø    Råfedt 

            (Mindste botaniske renhed   Træstof 

            94%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.07   Rapsskrå5  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af rapsfrø. 

            (Mindste botaniske renhed 

            94%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.08   Rapsskaller Biprodukt fra afskalning af  Træstof 

            rapsfrø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.09   Safflorskrå, Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     delvis af-  ved ekstraktion af delvis   Træstof 

     skallede   afskallede frø af safflor 

            ( Carthamus tinctorius L.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.10   Kokoskage  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af den tørrede  Råfedt 

            kerne (endosperm) og frø-   Træstof 

            skal (tegumet) af frø af 

            kokospalmen ( Cocos nucife- 

            ra L.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.11   Kokosskrå  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af den tør- 

            rede kerne (endosperm) og 

            frøskal (tegumet) af frø af 

            kokospalmen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.12   Palmekage  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af frø af     Råfedt 

            oliepalmearterne Elaeis    Træstof 

            guineensis Jacq.; Corozo 

            oleifera (HBK) L. H. Bailey 

            ( Elaeis melanococca auct.). 

            Frøene skal så vidt muligt 

            være befriet for deres hårde 

            skaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5) Eventuelt kan tilføjes »lavt glukosinatindhold«. »Lavt 

  glukosinatindhold« er defineret i EF-retsforskrifterne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.13   Palmeskrå  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af frø af   Træstof 

            oliepalmer. Frøene skal så 

            vidt muligt være befriet for 

            deres hårde skaller 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.14   Sojabønner, Sojabønner ( Glycine max. 

     toasted   L. Merr. ) passende varme- 

            behandlet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.15   Soja(bønne)- Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå, toas- ved ekstraktion af sojabøn- 

     ted     ner og efterfølgende passen- 

            de varmebehandling (Mak- 

            simumindhold af træstof 8% i 

            tørstof) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.16   Soja(bønne)- Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå, af-  ved ekstraktion af afskal-   Træstof 

     skallet,   lede sojabønner og efter- 

     toasted   følgende passende varmebe- 

            handling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.17   Soja(bønne)- Produkt af afskallede,     Råprotein 

     proteinkon- ekstraherede sojabønner 

     centrat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.18   Soja(bønne)- Olie af sojabønner 

     olie 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.19   Soja(bønne)- Biprodukt fra afskalning    Træstof 

     skaller   af sojabønner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.20   Bomuldsfrø  Frø af bomuldsplanten     Råprotein 

            ( Gossypium spp.), hvorfra   Råfedt 

            frøulden er fjernet      Træstof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.21   Bomuldsfrø- Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå, del-  ved ekstraktion af bomulds-  Træstof 

     vist afskal- frø hvorfra frøulden og en 

     let     del af skallerne er fjernet 

            (Maksimumindhold af træstof 

            22,5% i tørstof) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.22   Bomuldsfrø- Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     kage     ved ekstraktion af bomulds-  Råfedt 

            frø hvorfra frøulden er    Træstof 

            fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.23   Nigerkage  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af frø af ni-   Råfedt 

            gerplanten ( Guizotia abys-  Træstof 

            sinica (L.F.) Cass. ) (Aske, 

            der er uopløselig i HCl: 

            maksimum 3,4%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.24   Solsikkefrø Frø af solsikkeplanten 

            ( Helianthus annuus L.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.25   Solsikkeskrå Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af solsik- 

            kefrø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.26   Solsikke-  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     skrå, del-  ved ekstraktion af solsik-   Træstof 

     vist af-   kefrø, hvorfra en del af 

     skallet   skallerne er fjernet (Mak- 

            simumindhold af træstof 

            27,5% i tørstof) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.27   Hørfrø    Frø af hør ( Linum usita- 

            tissimum L. (Mindste bo- 

            taniske renhed 93%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.28   Hørfrøkage  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af hørfrø     Råfedt 

            (Mindste botaniske renhed   Træstof 

            93%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.29   Hørfrøskrå  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved ekstraktion af hørfrø 

            (Mindste botaniske renhed 

            93%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.30   Olivenkvas  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            fra ekstraktion efter pres-  Træstof 

            ning af oliven ( Olea euro- 

            paea L.), der så vidt muligt 

            er befriet for kernedele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.31   Sesamkage  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

            ved presning af frø af se-   Råfedt 

            samplanten ( Sesamum indi-   Træstof 

            cum L.) Aske, der er uop- 

            løseligt i HCl: maksimum 5%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.32   Kakaoskrå.  Biprodukt fra olieudvinding  Råprotein 

     delvis af-  ved ekstraktion af tørrede, 

     skallet   ristede kakaobønner ( Theo- 

            broma cacao L.), hvorfra en 

            del af skallerne er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Bælgplantefrø samt produkter og biprodukter heraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.01   Kikærter   Frø af Cicer arietinum L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.02   Guarmel   Biprodukt fra udvinding af   Råprotein 

            guargummi fra frø af Cyamop- 

            sis tetragonoloba (L.) Taub. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.03   Perlebælg  Frø af Ervum ervilia L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.04   Fladbælg6  Frø af Lathyrus sativus L., 

            der har været underkastet 

            passende varmebehandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.05   Linser    Frø af Lens culinaris a.o. 

            Medik. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.06   Sødlupiner  Frø af Lupinus spp., med 

            lavt indhold af bitre frø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.07   Bønner,   Frø af Phaseolus eller 

     toasted   Vigna spp., der har været 

            underkastet passende varme- 

            behandling for at ødelægge 

            toksiske lectiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.08   Ærter    Frø af Pisum spp. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.09   Ærtefodermel Biprodukt fremkommet ved    Råprotein 

            fremstilling af ærtemel.    Træstof 

            Varen består hovedsagelig af 

            dele af kimbladene og enkel- 

            te skaldele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.10   Ærteklid   Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

            fremstilling af ærtemel. 

            Varen består hovedsagelig af 

            skaller fremkommet ved af- 

            skalning og rensning af ærter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.11   Hestebønner Frø af Vicia faba L. ssp. fa- 

            ba var. equina Pers. og var. 

            minuta (Alef.) Mansf. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.12   Monantha-  Frø af Vicia monanthos Desf. 

     vikke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.13   Vikker    Frø af Vicia sativa L. var. 

            sativa og andre arter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6) Der kan tilføjes, hvilken varmebehandling, der er anvendt 

 4. Knolde og rodfrugter samt produkter og biprodukter heraf 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2         3              4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.01   (Sukker)-  Biprodukt fra fremstil- 

     roesnitter, ling af sukker, bestående 

     ekstraherede af ekstraherede, tørrede 

            stykker af sukkerroer ( Be- 

            ta vulgaris L. ssp. vulgaris 

            var. altissima Doel) (Maksi- 

            malt indhold af aske, der er 

            uopløseligt i HCl: 3,5% i 

            tørstof) Samlet sukkerindhold 

            udtrykt som saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.02   (Sukker)   Biprodukt bestående af det 

     roemelasse  sirupsagtige restprodukt ved 

            fremstilling eller raffine- 

            ring af sukker fra sukkerro- 

            er (Maksimalt fugtighedsind- 

            hold: 25%) Samlet sukkerind- 

            hold udtrykt som saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.03   (Sukker)roe- Biprodukt fra fremstilling 

     snitter,   af sukker, bestående af 

     ekstrahe-  ekstraherede, tørrede suk- 

     rede tilsat kerroesnitter, hvortil der 

     melasse   er tilsat melasse Samlet 

            sukkerindhold udtrykt som 

            saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.04   (Sukker)   Biprodukt fremkommet ved    Råprotein 

     roevinasse  fermentering af sukkerroe-   NPN 

            melasse under fremstilling 

            af alkohol, gær, citronsyre 

            eller andre organiske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.05   (Roe)sukker7 Sukker ekstraheret fra suk- 

            kerroer Saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.06   Batasnitter Knolde af Ipomoea batatas   Stivelse 

     eller batat- (L.) Poir, uanset præsenta- 

     mel     tionsform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.07   Maniok    Rødder af Manihot esculenta  Stivelse 

            Crantz, uanset præsenta- 

            tionsform 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.08   Maniokstiv- Stivelse fremstillet af ma-  Stivelse 

     else, puffed niokrødder udspillet kraf- 

            tigt ved passende varmebe- 

            handling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.09   Kartoffel-  Biprodukt fra ekstraktion 

     kvas     af stivelse fra kartofler 

            ( Solanum tuberosum L.) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.10   Kartoffel-  Teknisk ren kartoffelstiv-   Stivelse 

     stivelse   else 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.11   Kartoffel-  Tørret biprodukt fra frem-   Råprotein 

     protein   stilling af kartoffelstiv- 

            else. Varen består hovedsa- 

            gelig af proteinholdige be- 

            standdele fremkommet ved ud- 

            skillelse af stivelsen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7) I stedet for »sukker« kan varen kaldes »saccharose« 

 5. Andre frø og frugter samt produkter og biprodukter heraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.01   Johannesbrød Produkt fremkommet ved for-  Træstof 

            maling af tørrede frugter 

            af Johannesbrødtræet ( Cera- 

            tonia seliqua L.) hvorfra 

            kernerne kan være fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.02   Citruskvas  Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

            presning af citrusfrugter 

            ( Citrus ssp.) ved fremstil- 

            ling af citronsaft 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.03   Æblekvas   Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

            presning af æbler ( Malus 

            ssp.) ved fremstilling af 

            æblesaft 

 --------------------------------------------------------------------- 

  5.04 Tomatkvas  Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

            presning af tomater ( Sola- 

            num lycopersicum Karst.) ved 

            fremstilling af tomatsaft 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.05   Druekvas   Biprodukt fremkommet ved    Træstof 

            presning af druer ( Vitis 

            vinifera L.) ved fremstil- 

            ling af druesaft 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.06   Drueskrå   Biprodukt fra forarbejdning  Træstof 

            af druer. Varen består af 

            ekstraherede kerner, prak- 

            tisk taget fri for andre 

            bestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Tørrede planteprodukter og grovfoder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.01   Lucerne-   Produkt fremstillet ved    Råprotein 

     grønmel8   tørring af ung lucerne     Træstof 

            ( Medicago sativa L. og Me- 

            dicago var. Martyn ) (Mind- 

            ste botaniske renhed 80%) 

            (Aske, der er uopløseligt i 

            HCl: maksimum 3,4%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.02   Lucernepres- Biprodukt fremkommet ved    Råprotein 

     serest    presning af saft af lucerne 

 -------------------------------------------------------------------- 

 6.03   Lucernepro- Produkt fremkommet ved kuns-  Karoten 

     teinkoncen- tig tørring af fraktioner af  Råprotein 

     trat     lucernepressesaft efter cen- 

            trifugering og varmebehand- 

            ling med henblik på udfæld- 

            ning af proteiner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.04   Kløver-   Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     grønmel8   ring af ung kløver ( Tri-   Træstof 

            folium spp.) (Mindste bota- 

            niske renhed 80%) (Aske, der 

            er uopløseligt i HCl: mak- 

            simum 3,4%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.05   Græsgrønmel8 Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

            ring af unge fodergræsser.   Træstof 

            (Aske, der er uopløseligt i 

            HCl: maksimum 3,4%) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.06   Hvedehalm  Halm af hvede 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.07   Kornhalm,  Produkt fremkommet ved lud-  Råprotein 

     ludet9    ning af kornhalm        NPN ved behand- 

                           ling med ammo- 

                           niak Natrium 

                           ved behandling 

                           med NaOH 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8) I stedet for »mel« kan varen kaldes »piller«. Desuden 

 kan 

  tørringsmetoden angives i forbindelse med navnet. 

 9) Foruden navnet skal arten af den kemiske behandling angives 

 7. Andre planter samt produkter og biprodukter heraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatorisk 

                           angivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.01   Sukkerrørs- Biprodukt bestående af det 

     melasse   sirupagtige restprodukt, der 

            fås ved fremstilling eller 

            raffinering af sukker fra suk- 

            kerrør ( Saccharum officina- 

            rum L.) (Maksimalt fugtigheds- 

            indhold 25 %) Samlet sukker- 

            indhold udtrykt som saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.02   Sukkerrørs- Biprodukt fremkommet ved fer- Råprotein 

     vinasse   mentering af sukkerrørsmelasse NPN 

            ved fremstilling af sprit, gær, 

            citronsyre eller andre organi- 

            ske stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.03   (Rør)suk-  Sukker ekstraheret af sukker  Saccharose 

     ker10    rør 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.04   Algemel   Produkt fremkommet ved tør-  Råaske 

            ring og knusning af havalger, 

            især brunalger. Varen kan væ- 

            re vasket ren for at reducere 

            jodindholdet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10) I stedet for »sukker« kan varen kaldes »saccharose« 

 8. Mejeriprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatorisk 

                           angivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.01   Skummet-   Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     mælkspulver ring af mælk, hvoraf det me- 

            ste af fedtet er udskilt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.02   Kærnemælks- Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     pulver    ring af den tilbageblevne væ- Råfedt 

            ske efter smørkærning     Lactose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.03   Vallepulver Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

            ring af den tilbageblevne væ- Lactose 

            ske efter fremstillling af 

            ost, kvark, kasein eller lign- 

            ende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.04   Vallepulver, Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     delvis af-  ring af valle, hvorfra en del Lactose 

     sukret    af mælkesukkeret er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.05   Valleprote- Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     inpulver11  ring af proteinforbindelser 

            udskilt af valle eller mælk 

            ad kemisk eller fysisk vej 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.06   Kaseinpul-  Produkt fremstillet af skum-  Råprotein 

     ver     metmælk eller kærnemælk ved 

            tørring af mælkekasein udfæl- 

            det ved hjælp af syre eller 

            løbe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.07   Lactose-   Sukker udskilt af mælk eller  Lactose 

     pulver    valle ved udfældning og tør- 

            ring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11) Varen kan også kaldes »mælkealbuminpulver« 

 9. Produkter af landdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatorisk 

                           angivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.01   Kødmel12   Produkt fremstillet ved op-  Råprotein 

            varmning, tørring og forma-  Råfedt 

            ling af hele, eller dele af  Råaske 

            varmblodede landdyr, even- 

            tuelt delvis affedtet ad fy- 

            sisk eller kemisk vej. Varen 

            skal være praktisk taget fri 

            for hår, børster, fjer, horn, 

            og hove samt mave- og tarm- 

            indhold (Min. råprotein 50 % 

            tørstof) (Aske, der er uoplø- 

            selig i HCl: maksimum 2,2 %) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.02   Kød- og ben- Produkt fremstillet ved op-  Råprotein 

     mel12    varmning, tørring og forma-  Råfedt 

            ling af hele eller dele af   Råaske 

            varmblodede landdyr, eventu- 

            elt delvis affedtet ad fy- 

            sisk eller kemisk vej. Varen 

            skal være praktisk taget fri 

            for hår, børster, fjer, horn 

            og hove samt mave- og tarm- 

            indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.03   Benmel    Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

            ring, opvarmning og fin for-  Råaske 

            maling af ben fra varmblodede 

            landdyr, hvorfra det meste af 

            fedtet er fjernet ad fysisk 

            eller kemisk vej. Varen skal 

            være praktisk taget fri for 

            hår, børster, fjer, horn og ho- 

            ve samt tarmindhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.04   Fedtegrever Restprodukt fra fremstilling  Råprotein 

            af talg samt andet fedtvæv af Råfedt 

            animalsk oprindelse, hvorfra 

            fedtet er udskildt ad fysisk 

            eller kemisk vej 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.05   Fjerkræ-   Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

     mel12    ring og formaling af affald  Råfedt 

            fra slagtet fjerkræ. Varen   Råaske 

            skal være praktisk taget fri 

            for fjer (Aske, der uopløse- 

            lig i HCl: maksimum 3,3 %) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9.06   Fjermel,  Produkt fremstillet ved    Råprotein 

      hydrolyse- hydrolyse, tørring og for- 

      ret     maling af fjer (Aske, der er 

            uopløselig i HCl: maksimum 

            3,4 %) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.07   Blodmel   Produkt fremstillet ved tør-  Råprotein 

            ring af blod fra slagtede 

            varmblodede dyr. Varen skal 

            være praktisk taget fri for 

            fremmede bestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.08   Animalsk   Produkt bestående af fedt af 

     fedtstof   varmblodede landdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12) Varer, der indeholder over 13 % fedt i tørstof, skal betegnes 

  »fedtrige«. 

 10. Fisk og andre havdyr samt produkter og biprodukter heraf 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatorise 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.01  Fiskemel13  Produkt fremstillet ved til-  Råprotein 

            virkning af hel fisk eller   Råfedt 

            dele deraf, hvorfra en del af Råaske 

            olien kan være fjernet, og 

            hvortil der kan være gentilsat 

            fiskesolubel (Aske, der er 

            uopløselig i HCl: maksimum 

            2,2 %) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.02  Fiskesolu-  Stabiliseret produkt bestående Råprotein 

     bel, konden- af pressevand fra fremstilling 

     seret    af fiskemel, hvorfra en stor 

            mængde af fiskeolien og noget 

            af vandet er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.03  Fiskeolie  Olie stammende fra fisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.04  Fiskeolie,  Olie af fisk, raffineret og  Jodtal 

     raffineret, hærdet 

     hærdet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13) Varer der indeholder over 75 % råprotein i tørstof, kan betegnes 

  »proteinrige« 

 11. Mineralstoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatorisk 

                           angivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.01  Calciumcar- Produkt fremstillet ved for- 

     bonat14   maling af f.eks. kalksten, 

            udvasket kridt, østers- el- 

            ler muslingeskaller eller ved 

            udfældning fra syreopløsning 

            (Aske, der er uopløselig i 

            HCl: maksimum 5 %) Calcium 

            Aske der er uopløselig i HCl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.02  Calciummag- Naturlig forbindelse af    Calcium 

     nesiumcar-  calciumcarbonat og magnesium- Magnesium 

     bonat    carbonat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.03  Kulsur    Naturligt fremkommende produkt Calcium Aske, 

     algekalk   af kalkalger, formalet eller  der er uopløse- 

            granuleret (Aske, der er uop- lig i HCl 

            løselig i HCl: maksimum 5 % ) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.04  Magnesiumo- Teknisk rent magnesiumoxid   Magnesium 

     xid     (MgO) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.05  Kiserit   Naturligt fremkommende magne- Magnesium 

            siumsulfat (MgSO4 . H2O) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.06  Dicalcium-  Udfældet calciummonohydrogen  Calcium 

     phosphat15  phosphat af ben eller af uor- Samlet phosphor- 

            ganisk oprindelse (CaHPO4 .  indhold 

            xH2O) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.07  Monodi-   Kemisk fremstillet produkt,  Samlet phosphor- 

     calcium-   som består af lige dele dical- indhold Calcium 

     phosphat   ciumphosphat og monocalcium- 

            phosphat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.08  Råphosphat, Produkt fremstillet ved for-  Samlet phosphor- 

     defluorise- maling af renset og passende  indhold Calcium 

     ret     defluoriseret råphosphat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.09  Benmel,   Aflimede, autoklaverede og   Samlet phosphor- 

     aflimet   formalede ben, hvorfra fedtet indhold Calcium 

            er fjernet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.10  Monocal-   Teknisk rent calcium-bis (di- Samlet phosphor- 

     ciumphos-  hydrogenphosphat) (Ca(H2PO4)2. indhold Calcium 

     phat     xH2O) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.11  Calcium-   Teknisk rent calciummagne-   Magnesium 

     magnesium-  siumphosphat          Samlet phosphor- 

     phosphat                  indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.12  Monoammo-  Teknisk rent monoammonium-   Magnesium 

     nium-phos-  phosphat (NH4H2PO4)      Samlet phosphor- 

     phat                    indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.13  Salt15    Teknisk rent natriumchlorid  Natrium 

            eller produkt fremstillet ved 

            formaling af naturligt fore- 

            kommende sten- og havsalt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.14  Magnesium-  Teknisk rent magnesiumpro-   Magnesium 

     propionat  pionat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14) Navnet kan erstattes med angivelse af produktets oprindelse 

  eller denne kan tilføjes til navnet 

 15) Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen 

 12. Diverse produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummer  Navn     Beskrivelse          Obligatoriske 

                           angivelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1   2        3               4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.01  Bageri og  Biprodukter fremkommet ved   Stivelse 

     pastaaffald fremstilling af kiks, kager,  Samlet sukker 

            brød eller pastaprodukter   indhold udtrykt 

                           som saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.02   Konfekt-  Biprodukt fremkommet ved frem- Stivelse 

      affald   stilling af chokolade, bolcher Samlet sukker- 

            eller anden konfekture     indhold udtrykt 

                           som saccharose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.03   Fedtsyrer  Biprodukt fremstillet ved   Råfedt 

            neutralisering med lud eller 

            ved destillering af olie og 

            fedtstoffer af animalsk eller 

            vegetabilsk oprindelse uden 

            nærmere angivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.04   Salte af  Produkt fremstillet ved for-  Råfedt Ca 

      fedtsy-   sæbning af fedtsyrer med cal  (eller Na eller 

 K 

      rer16    cium-, natrium- eller kalium- afhængigt af 

            hydroxid            omstændighederne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 16) Der kan tilføjes navnet på det udvundne salt

Bilag 2, tabel 2

Angivelse af bestanddele i de fodermidler, som ikke er optaget på listen i tabel 1

For fodermidler, der sælges, og som ikke er anført på listen i tabel 1, er det i henhold til del I, nr. 2, obligatorisk at angive de bestanddele, som er anført i nedenstående tabels kolonne 2:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fodermidler, der hører til:      Obligatorisk angivelse af: 

 --------------------------------------------------------------------- 

       1                   2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Korn 

 Produkter og biprodukter af korn   Stivelse, hvis > 20 % 

                    Råprotein, hvis > 10 % 

                    Råfedt, hvis > 5 % 

                    Træstof 

 Olieholdige frø og frugter 

 Produkter og biprodukter af olie-   Råprotein 

 holdige frø og frugter        Råfedt, hvis > 5 % 

                    Træstof 

 Bælgplantefrø 

 Produkter og biprodukter af bælg-   Råprotein 

 plantefrø               Træstof 

 Knolde og rodfrugter 

 Produkter og biprodukter af knolde  Stivelse 

 og rodfrugter             Træstof 

 Produkter og biprodukter fra den   Råprotein 

 sukkerroeforarbejdende sukkerindustri Træstof 

 Andre frø og frugter samt produkter  Råprotein 

 og biprodukter heraf         Træstof 

 Tørrede planteprodukter og grovfoder Råprotein 

                    Træstof 

 Andre planter samt produkter og bi-  Råprotein 

 produkter heraf            Træstof 

 Produkter og biprodukter fra den   Råprotein 

 sukkerrørforarbejdende sukkerindustri Træstof Samlet sukkerindhold 

                    udtrykt som saccharose 

 Mejeriprodukter            Råprotein 

 Lactoserige mejeriprodukter      Råprotein 

                    Lactose 

 Produkter af landdyr         Råprotein, hvis > 10 % 

                    Råfedt, hvis > 5 % 

 Fisk og andre havdyr samt produkter  Råprotein, hvis > 10 % 

 og biprodukter heraf         Råfedt, hvis > 5 % 

 Mineralstoffer            Relevante mineraler 

 Diverse produkter           Råprotein, hvis > 10 % 

                    Træstof Råfedt, hvis > 10 % 

                    10 % Stivelse, hvis > 30 % 

                    Samlet sukkerindhold udtrykt 

                    som saccharose, hvis > 10 % 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 3 

 Produkter, der tilfører protein eller kvælstof 

 (Til § 7) 

 Produkterne nævnt i kolonne 2 kan anvendes til dyrearter nævnt i 

  kolonne 6, hvis produkterne opfylder de betingelser, der er 

  anført i kolonne 3-5 

 Bilag 3, side 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

    1       2        3         4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Benævnelse   Benævnelse   Den ernæringsfysio- Kultursubstrat 

 af produkt-   af produktet  logisk aktive    (eventuelle nær- 

 grupper             substans betegnelse mere angivelser) 

                 eller mikroorganis- 

                 mens art 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Proteiner, 

 som er frem- 

 bragt på grund- 

 lag af føl- 

 gende grupper 

 af mikro- 

 organismer 

 1.1. Bak- 

 terier : 

 1.1.1 Bakterier 1.1.1.1. Prote- Methylophilus    Methanol 

 dyrket på me-  inholdigt    methylotrophus 

 thanol     gæringsprodukt  stamme NCIB 10.515 

         fremstillet ved 

         dyrkning af 

         Methylophi-lus 

         methylotrophus 

         på methanol 

 1.1.2. Bakteri- 1.1.2.1 Prote-  Methylococcus    Naturgas: 

 er dyrket på  inrigt fermen-  capsulatus     (ca. 91 % met- 

 naturgas    teret produkt  (Bath) stamme    han, 5 % ethan, 

         fremstillet   NCIMB 11132,    2 % propan, 

         ved dyrkning   Alcaligenes     0,5 % isobutan, 

         på naturgas   acidovorans     0,5 % n-butan, 

         af: Methylo-  stamme NCIMB    1 % andre be- 

         coccus capsu-  12387, Bacil-    standdele), 

         latus (Bath),  lus brevis     ammonium, uorga 

         Alca-ligenes   stamme NCIMB    niske salte. 

         acidovorans,   13288, Bacil- 

         Bacillus bre-  lus firmus 

         vis, Bacillus  stamme NCIMB 

         firmus , hvor-  13280 

         efter cellerne 

         er dræbt. 

 1.2. Gær    Alle gærsorter  S accharomyces   Melasse, 

 1.2.1.Gær    - fremstillet  cerevisiae,     melassebærme, 

 dyrket på    på grundlag af  Saccharomyces    korn og sti- 

 substrater   de i hhv. spal- carlsbergensis   velsesholdige 

 af animalsk   te 3 og 4 opreg-           produkter, 

 eller vegeta-  nede mikroorga-           frugtsaft, 

 bilsk oprindel- nismer og sub-            valle, mæl- 

 se       strater - hvis            kesyre, hydro- 

         celler er blevet Kluyveromyces   lyserede vege- 

         dræbt       lactis,      tabilske fibre 

                  Kluyveromyces 

                  fragilis 

 1.2.2. Gær dyr- 

 ket på andre  1.4.1.1. Myceli- Kvælstofforbindel- Forskellige 

 substrater end um, vådt bipro-  se Penicillum   kulhydrater og 

 de under 1.2.1 dukt fra frem-  chrysogenum stam- hydrolysater 

 omhandlede   stillingen af   me ATCC 48271   heraf 

 1.3. Alger   penicillin,ensi 

 1.4. Lavere-  leret ved hjælp 

 stående svampe af Lactobacillus- 

 1.4.1. Bipro-  brevis, Lactoba- 

 dukt fra frem- cillus plantarum, 

 stillingen af  Lactobacilluscol- 

 antibiotika,  lonoides,Lactoba- 

 frembragt ved  cillus sake, og 

 fermentering  Streptococcus lac- 

         tis, for at inak- 

         tivere penicil- 

         lin. Varmebe- 

         handlet. 

 2. Ikke-prote- 

 inholdige ni- 

 trogen-forbin- 

 delser     2.1.1. Urea,tek- CO(NH2)2      - 

 2.1. Urinstof  nisk rent 

 og derivater  2.1.2. Biuret,  (CONH2)2-NH     - 

 heraf      teknisk rent 

         2.1.3. Ureafos- CO(NH2)2H3PO4    - 

         fat, teknisk 

         rent 2.1.4.   (CH3)2-(CH)2-    - 

         Isobutandi-   (NHCONH2)2 

         urinstof, tek- 

         nisk rent 

 2.2. Ammonium- 2.1.1. Ammoni-  CH3CHOHCOONH4   Valle 

 salte      umlactat, frem- 

         stillet ved fer- 

         mentering med 

         Lactobacillus 

         bulgaricus 

         2.2.2. Ammoni-  CH3COONH4      - 

         umacetat, 

         vandig opløsning 

         2.2.3. Ammonium- (NH4)2SO4      - 

         sulfat, vandig 

         opløsning 

 2.3. Biproduk- 2.3.1. Flydende Ammoniumsalte    Saccharose, 

 ter fra frem-  biprodukter,   og andre kvæl-   melasse, sti- 

 stillingen af  koncentrerede,  stofforbindelser  velsesprodukter 

 aminosyrer ved fra fremstil-            og hydrolysater 

 fermentering  lingen af              heraf 

         L-glutaminsyre 

         ved fermente- 

         ring med Cory- 

         nebacterium 

         melassecola 

         2.3.2. Flyden-            Saccharose, 

         de biprodukter,           melasse, 

         koncentrerede,            stivelsespro- 

         fra fremstil-            dukter og hy- 

         lingen af              drolysater 

         L-lysinhy-              heraf 

         drochlorid ved 

         fermentering 

         med Brevibac- 

         terium lacto- 

         fermentum Am- 

         moniumsalte 

         og andre kvæl- 

         stofforbindel- 

         ser 

 3. Aminosyrer 

 og salte her-  3.1.1. DL-met-  CH3S(CH2)2-CH    - 

 af       hionin, teknisk (NH2)-COOH 

 3.1. Met-    rent 

 hionin     3.1.2. Calcium- (CH3S(CH2)2-CH   - 

         salt af N-hy-  (NHCH2OH)-COO) 

         droxymethyl-   2CaH2O 

         DL-methionin, 

         dihydrat, tek- 

         nisk rent 

         3.1.3. Zink-   (CH3S(CH2)2-CH   - 

         methionin,    (NH2)-COO)2Zn 

         teknisk rent 

         3.1.4. Flyden-  (CH3S(CH2)2-    - 

         de koncentrat  CH(NH2)-COO)Na 

         af DL-methio- 

         ninnatrium, 

         teknisk rent 

         3.1.5. DL-met-  CH3S(CH2)2-CH    - 

         hionin, teknisk (NH2)-COOH 

         rent, beskyttet 

         med copolymer 

         vinylpyridin/ 

         styren 

 3.2. Lysin   3.2.1. L-lysin, NH2-(CH2)4-     - 

         teknisk rent   (CH(NH2)-COOH 

         3.2.2. Flydende NH2(CH2)4-CH    Saccharose, 

         koncentrat af  (NH2)-COOH     melasse, stiv- 

         L-lysin (base)            elsesprodukter 

                           og hydrolysater 

                           heraf 

         3.2.3. L-ly-   NH2-(CH2)4-CH    - 

         sinhydrochlorid, (NH2)-COOHHCl 

         teknisk rent 

         3.2.4. Flydende NH2-(CH2)4-CH    Saccharose, 

         koncentrat af  (NH2)-COOHHCl    melasse, stiv- 

         L-lysinhydro-            elsesprodukter 

         chlorid               og hydrolysater 

                           heraf 

         3.2.5. L-lys-  (NH2-(CH2)4-CH   Sirup, melasse, 

         insulfat og   (NH2)-COOH)     korn, stivelses- 

         biprodukter her- 2H2SO4       produkter og hy- 

         af fremstillet            drolysater heraf 

         ved fermentering 

         med Corynebac- 

         terium gluta- 

         micum 

         3.2.6. L-lysin- (NH2-(CH2)4-CH- 

         fosfat og bi-  (NH2)-COOH)H3PO4 

         produkter heraf 

         fremstillet ved 

         fermentering 

         med Brevibac- 

         terium stamme 

         NRRL B-11470 

         3.2.7. Bland- 

         inger med a)   NH3-(CH2)4-CH 

         L-lysinmono-   (NH2)-COOHHCl 

         chlorhydrat, 

         teknisk rent 

         og b) DL-met-  CH3S(CH2)2-CH 

         hionin, tek-   (NH2)-COOH 

         nisk rent be- 

         skyttet med 

         copolymer vi- 

         nylpyridin/ 

         styren 

         3.3.1. L-thre-  CH3-CH(OH)-CH 

         onin, teknisk  (NH2)-COOH 

         rent 

 3.3. Theonin 

 3.4. Tryptophan 3.4.1. L-tryp-  (C8H5NH)CH2-CH   - 

         tophan, tek-   (NH2)-COOH 

         nisk rent 

         3.4.2. DL-tryp- (C8H5NH)-CH2-CH   - 

         tophan, tek-   (NH2)-COOH 

         nisk rent 

 4. Analoger af 

 aminosyrer   4.1.1. Hydroxy- CH3S-(CH2)2-CH   - 

 4.1. Analog-  analog af met-  (OH)COOH 

 er af met-   hionin 

 hionin     4.1.2. Calcium- (CH3S-(CH2)2-CH   - 

         salt af hydro-  (OH)COO)2Ca 

         xyanalog af 

         methionin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1        5        6       7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Benævnelse   Karakteristika  Dyreart    Særlige 

 af produkt-   for produktets         bestemmelser 

 grupper     sammensætning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Proteiner, 

 som er frem- 

 bragt på 

 grundlag af 

 følgende grup- 

 per af mikro- 

 organismer 

 1.1. Bakte- 

 rier : 

 1.1.1 Bakte-  - Råprotein:   - Svin     Følgende oplyses på 

 rier dyrket   min. 68 %    - Kalve    produktets etiket 

 på methanol   - Reflektions-  - Fjerkræ   eller emballage: 

         tal: > 50 %   - Fisk     - produktets benævn- 

                         else ifølge kolonne 2 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af råpro- 

                         teinindhold af rå- 

                         aske 

                         - indhold af råfedt 

                         - indhold af vand 

                         - Brugsanvisning: 

                         Angivelsen: »Undgå 

                         inhalering«. 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens 

                         etiket eller emballa- 

                         ge: 

                         - produktets andel af 

                         foderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.2. Bakte-  - Råprotein:   - Slagtesvin  Følgende skal anføres 

 rier dyrket   min. 65 %    på mindst   på pro-duktets etiket 

 på naturgas           25 kg og højst eller emballage: 

                 60 kg     - produktets benævn- 

                 - Kalve på   else: 

                 mindst 80 kg  »proteinrigt, fer- 

                 - Laks     menteret produkt 

                         fremstillet ved dyrk- 

                         ning på naturgas af 

                         Methylococcus capsu- 

                         latus (Bath), Alcali- 

                         genes acidovorans, 

                         Bacillus brevis og 

                         Bacillus firmus« 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - råprotein 

                         - råaske 

                         - vandindhold 

                         - maksimumindholdet 

                         af produktet i 

                         foderet: 

                         - 8 % slagtesvin 

                         - 8 % kalve 

                         - 19 % laks (fersk- 

                         vand) 

                         - 33 % laks (salt- 

                         vand) 

                         - angivelse: »undgå 

                         indånding« 

                         Følgende anføres på 

                         foder-blandingens 

                         etiket eller embal- 

                         lage: 

                         - produktets benævn- 

                         else »proteinrigt 

                         produkt fremstillet 

                         ved bakteriefermen- 

                         tering på naturgas« 

                         - indhold af produk- 

                         tet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.2. Gær    -        Alle dyrearter 

 1.2.1. Gær 

 dyrket på 

 substrater 

 af animalsk 

 eller vege- 

 tabilsk op- 

 rindelse 

 1.2.2. Gær dyr-                 På produktets eti- 

 ket på andre                  ket eller emballage 

 substrater                   oplyses producentens 

 end de un-                   godkendelsesnummer 

 der 1.2.1                    tildelt efter be- 

 omhandlede                   kendtgørelse om regi- 

 1.3. Alger                   strering m.m. af 

                         foderstofvirksomheder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.4. Lave- 

 restående 

 svampe 

 1.4.1. Bi-   Kvælstof udtrykt Drøvtyggere  Følgende oplyses på 

 produkt fra   i råprotein:   Svin      produktets etiket 

 fremstil-    min. 7 %            eller emballage: 

 lingen af                    - angivelsen: 

 antibiotika,                  »Ensilage af mycelium 

 frembragt ved                  frembragt ved frem- 

 fermentering                  stilling af penicil- 

                         lin« 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer 

                         tildelt efter be- 

                         kendtgørelse om regi- 

                         strering m.m. af 

                         foderstofvirksomheder 

                         - indhold af kvæl- 

                         stof, udtrykt i rå- 

                         protein 

                         - indhold af råaske 

                         - indhold af vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori 

                         Følgende oplyses på 

                         foder-blandingens 

                         etiket eller embal- 

                         lage: 

                         - angivelsen: 

                         »Ensilage af myce- 

                         lium fra fremstil- 

                         lingen af penicil- 

                         lin« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Ikke-prote- Urea: min. 97 %         Følgende oplyses på 

 inholdige ni-  Biuret: min. 97 %        produktets etiket 

 trogen-for-   Kvælstof:            eller emballage: 

 bindelser    min. 16,5 %           - angivelsen: 

 »Urea«, 

 2.1. Urinstof  Fosfor:     Drøvtyggere  »Biuret«, 

 »Ureafosfat 

 », 

 og derivater  min. 18 %    fra drøvtyg- 

 »Isobutandiurinstof« 

 heraf      Kvælstof:    ningens be-  alt efter tilfældet 

         min. 30 %    gyndelse    - indhold af kvælstof    . 

         Isobutylaldehyd:        Desuden indhold af 

         min. 35 %            fosfor for produkt 

                         2.1.3 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori. 

                         Følgende oplyses på 

                         foder-blandingens 

                         etiket eller embal- 

                         lage: 

                         - Angivelsen: 

                         »Urea«, 

 »Biuret«, 

                         »Ureafosfat«, 

 »Iso- 

                         butandiurinstof« alt 

                         efter tilfældet 

                         - produktets andel 

                         af foderet; 

                         - indhold af ikke- 

                         proteinbundet kvæl- 

                         stof udtrykt i rå- 

                         protein (% af den 

                         samlede mængde råpro- 

                         tein) 

                         - angivelse i brugs- 

                         anvisningen af det 

                         samlede indhold af 

                         ikke-proteinbundet 

                         kvælstof, der ikke må 

                         overstiges i dags- 

                         rationen efter dyre- 

                         art eller dyrekate- 

                         gori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.2. Ammo- Kvælstof, ud-     Drøvtyggere  Følgende oplyses på 

 niumsalte trykt i råprotein:  fra drøvtyg-  produktets etiket 

      min. 44 %       ningens be-  eller emballage: 

                 gyndelse    - angivelsen: 

                         »Ammoniumlactat, 

                         fremstillet ved 

                         fermentering« 

                         - indhold af kvæl- 

                         stof, udtrykt i rå- 

                         protein 

                         - indhold af rå- 

                          aske 

                         - indhold af vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens 

                         etiket eller embal- 

                         lage: 

                         - angivelsen: »Ammo- 

                         niumlactat fremstil- 

                         let ved fermentering« 

                         - produktets andel af 

                          foderet 

                         - indhold af ikke- 

                         proteinbundet kvæl- 

                         stof udtrykt i rå- 

                         protein (% af den 

                         samlede mængde prote- 

                         in) 

                         - angivelse i brugs- 

                         anvisningen af det 

                         samlede indhold af 

                         ikke-proteinbundet 

                         kvælstof, der ikke 

                         må overskrides i 

                         dagsrationen efter 

                         dyreart eller dyreka- 

                         tegori. 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Ammoniumacetat: Drøvtyggere  Følgende oplyses på 

         min. 55 %    fra drøvtyg-  produktets etiket 

                 ningens be-  eller emballage: 

                 gyndelse    - angivelsen: 

                         »Ammoniumacetat« 

                         - indhold af kvæl- 

                         stof og vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens eti- 

                         ket eller emballage: 

                         - angivelsen: 

                         »Ammoniumacetat« 

                         - produktets andel 

                         af foderet 

                         - indhold af ikke- 

                         proteinbundet kvæl- 

                         stof udtrykt i rå- 

                         protein (% af den 

                         samlede mængde råpro- 

                         tein) 

                         - angivelse i brugs- 

                         anvisningen af det 

                         samlede indhold af 

                         ikke-proteinbundet 

                         kvælstof, der ikke 

                         må overskrides i 

                         dagsrationen efter 

                         dyreart eller dyre- 

                         kategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

         Ammoniumsulfat: Drøvtyggere  Følgende oplyses på 

         min. 35 %    fra drøvtyg-  produktets etiket 

                 ningens be-  eller emballage: 

                 gyndelse    - angivelsen: 

                         »Ammoniumsulfat« 

                         - indhold af kvæl- 

                         stof og vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori 

                         - for unge drøvtygge- 

                         re må andelen af 

                         dagsrationen ikke 

                         overstige 0,5 %. 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens eti- 

                         ket eller emballage: 

                         - angivelsen: 

                         - »Ammoniumsulfat« 

                         - produktets andel af 

                         foderet 

                         - indhold af ikke- 

                         proteinbundet kvæl- 

                         stof udtrykt i rå- 

                         protein (% af den 

                         samlede mængde råpro- 

                         tein) 

                         - angivelse i brugs- 

                         anvisningen af det 

                         samlede indhold af 

                         ikke-proteinbundet 

                         kvælstof, der ikke 

                         må overskrides i 

                         dagsrationen efter 

                         dyreart eller dyreka- 

                         tegori 

                         - for unge drøvtygge- 

                         re må andelen af 

                         dagsrationen ikke 

                         overstige 0,5 %. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.3. Bipro-   Kvælstof, ud-  Drøvtyggere  Følgende oplyses på 

 dukter fra   trykt i rå-   fra drøvtyg  produktets etiket 

 fremstil-    protein:     ningens be-  eller emballage: 

 lingen af    min. 48 %    gyndelse    - indhold af kvælstof 

 , 

 aminosyrer                   udtrykt i råprotein 

 ved fermen-                   - producentens god- 

 tering     Kvælstof, ud-  Drøvtyggere  kendelsesnummer til- 

         trykt i rå-   fra drøvtyg  delt efter bekendt- 

         protein:     ningens be-  gørelse om registre- 

         min. 45 %    gyndelse    ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af råaske 

                         - indhold af vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens eti- 

                         ket eller emballage: 

                         - indhold af ikke- 

                         proteinbundet kvæl- 

                         stof udtrykt i råpro- 

                         tein (% af den samle- 

                         de mængde råprotein 

                         - angivelse i brugs- 

                         anvisningen af det 

                         samlede indhold af 

                         ikke-proteinbundet 

                         kvælstof, der ikke 

                         må overskrides i 

                         dagsrationen efter 

                         dyreart eller dyreka- 

                         tegori. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Aminosyrer  DL-methionin:  Alle dyrearter Følgende oplyses på 

 og salte her-  min. 98 %            produktets etiket 

 af       DL-methionin:          eller emballage: 

 3.1. Methionin min. 67 %            - angivelsen: »DL- 

         Formaldehyd:          methionin« for pro- 

         max. 14 %            dukt 3.1.1., »Calci- 

         Calcium:     Drøvtyggere  umsalt af N-hydroxy- 

         min. 9 %     fra drøvtyg-  methyl-DL-methionin, 

         DL-methionin:  ningens be-  dihydrat« for produkt 

         min. 80 %    gyndelse    3.1.2., og »Zinkmet- 

         Zink:              hionin« for produkt 

         max. 18,5 %           3.1.3. 

         DL-methionin:  Alle dyrearter - producentens god- 

         min. 40 %            kendelsesnummer til- 

         Natrium:            delt efter bekendt- 

         min. 6,2 %           gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af DL- 

                         methionin og vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori for produkt 

                         3.1.2. og 3.1.3. 

                         Følgende oplyses på 

                         produk-tets etiket 

                         eller emballage: 

                         - angivelsen: 

                         »Flydende koncentrat 

                         af DL-methionin-na- 

                         trium« 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af DL-met- 

                         hionin og vand 

 --------------------------------------------------------------------- 

      DL-methionin:     Malkekøer   Følgende oplyses på 

      min. 65 %              produktets etiket el- 

      copolymer              ler emballage: 

      vinylpyridin/            - »Methionin beskyt- 

      styren: max. 3 %           tet med copolymer 

                         vindylpyridin/sty- 

                         ren« 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af DL-met- 

                         hionin og vand 

                         - dyreart 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.2. Ly-  L-lysin: 

 sin    min. 98 % 

      L-lysin: 

      min. 50 %              Følgende oplyses på 

      L-lysin:               produktets etiket 

      min. 78 %              eller emballage: 

      L-lysin:               - angivelsen: »L-ly- 

      min. 22,4 %      Alle dyrearter sin'for produkt 

      L-lysin:               3.2.1., »Flydende 

      min 40 %               koncentrat af 

                         L-lysin« for pro- 

                         dukt 3.2.2., »L-ly- 

                         sinhy-drochlorid« 

                         for produkt 3.2.3., 

                         »Flydende koncentrat 

                         af L-lysinhydro- 

                         chlorid« for produkt 

                         3.2.4. og »L-lysin- 

                         sulfat og biproduk- 

                         ter heraf« for pro- 

                         dukt 3.2.5. 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af L-lysin 

                         og vand. 

 --------------------------------------------------------------------- 

         L-lysin:     Fjerkræ    Følgende oplyses på 

         min 35 %     Svin      produktets etiket 

         Fosfor:             eller emballage: 

         min 4,3 %            - angivelsen: »L-ly- 

         L-lysin + DL-  Malkekøer   sinfosfat og dets 

         methionin:           biprodukter fra fer- 

         min. 50%            mentering« 

         (heraf DL-           - producentens god- 

         methionin            kendelsesnummer til- 

         min. 15%)            delt efter bekendt- 

         copolymer            gørelse om registre- 

         vinylpyri-           ring m.m. af foder- 

         din/styren:           stofvirksomheder 

         max. 3%             - indhold af L-lysin 

 3.3. Thre-            Alle dyrearter og vand 

 onin                      Følgende oplyses på 

         L-threonin:           produktets etiket 

         min. 98%            eller emballage: 

                         - angivelsen »Blan- 

                         ding af L-lysin og 

                         DL-methionin beskyt- 

                         tet med copolymer 

                         vinylpyridin/sty- 

                         ren«; 

                         - producentens 

                         godkendelsesnummer 

                         tildelt efter be- 

                         kendtgørelse om regi- 

                         strering m.m. af 

                         foderstofvirksom- 

                         heder 

                         - indhold af L-ly- 

                         sin, DL-methionin og 

                         vand; 

                         - dyreart 

                         Følgende oplyses på 

                         produktets etiket 

                         eller emballage: 

                         - angivelsen »L-thre- 

                         onin« 

                         - indhold af L-thre- 

                         onin og vand 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.4. Tryptop-  L-tryptophan:  Alle dyrearter Følgende oplyses på 

 han       min. 98 %            produktets etiket 

         DL-tryptophan:  Alle dyrearter eller emballage: 

         min. 98 %            - angivelsen: 

                         »L-tryptophan«; 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af L-tryp- 

                         thophan og vand 

                         Følgende oplyses på 

                         produktets etiket 

                         eller emballage: 

                         - angivelsen »DL- 

                         tryptophan«; 

                         - producentens god- 

                         kendelsesnummer til- 

                         delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - indhold af DL-tryp- 

                         tophan og vand 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Analoger Totalsyre:     Alle dyrearter Følgende oplyses på 

 af amino-  min. 85 %             produktets etiket 

 syrer    Monomersyre:            eller emballage: 

 4.1. Ana-  min. 65 %             - produktets benævn- 

 loger af   Monomersyre:    Alle dyrearter else ifølge kolonne 2 

 methionin  min. 83 %             - producentens god- 

       Calcium:              kendelsesnummer til- 

       min. 12 %             delt efter bekendt- 

                         gørelse om registre- 

                         ring m.m. af foder- 

                         stofvirksomheder 

                         - angivelse af total- 

                         syreindholdet og mo- 

                         nomersyreindholdet 

                         for 4.1.1. og for 

                         monomersyreindholdet 

                         for 4.1.2. 

                         - indhold af vand 

                         - dyreart eller dyre- 

                         kategori. 

                         Følgende oplyses på 

                         foderblandingens 

                         etiket eller embal- 

                         lage: 

                         - produktets benævn- 

                         else ifølge kolonne 2 

                         - angivelse af total- 

                         syreindholdet og mo- 

                         nomersyreindholdet 

                         for 4.1.1. og mono- 

                         mersyreindholdet for 

                         4.1.2. 

                         - produktets andel af 

                         foderet. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 4 

 Tilladte størsteindhold af uønskede stoffer og produkter 

 (Til § 8) 

 Med mindre andet er fastsat i tabel 1, kolonne 2, må 

  tilskudsfoderblandinger i den fortynding, der er fastsat for 

  deres anvendelse, ikke have et støre indhold af uønskede stoffer 

  og produkter end fastsat for fuldfoderblandinger. Er der ikke 

  fastsat fortyndingsforskrift, gælder de størsteindhold, der er 

  fastsat for fuldfoderblandinger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stoffer,   Foderstoffer           Størsteindhold i mg/ 

 produkter                    kg (ppm) af foder- 

                         stoffet beregnet på 

                         basis at et vandind- 

                         hold på 12 pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

   1       2                   3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 A. Stoffer 

 (ioner eller 

 elementer) 

 1. Arsen   Fodermidler med undtagelse af:   2 

        - mel af tørret græs, lucerne 

        og kløver, samt tørrede sukker 

        roesnitter og tørrede, melasse- 

        rede sukkerroesnitter       4 

        - fosfater og foderstoffer 

        forarbejdet af fisk eller andre 

        havdyr              10 

        Fuldfoderblandinger med undtag 

        else af:              2 

        - fuldfoderblandinger til fisk   4 

        Tilskudsfoderblandinger med 

        undtagelse af:           4 

        - mineralblandinger        12 

 2. Bly    Fodermidler med undtagelse af:  10 

        - grøntfoder           40 

        - fosfater            30 

        - tørgær              5 

        Fuldfoderblandinger        5 

        Tilskudsfoderblandinger 

        med undtagelse af:        10 

        - mineralblandinger        30 

 3. Fluor   Fodermidler med undtagelse af:  150 

        - foderstoffer af animalsk 

        oprindelse            500 

        - fosfater            2000 

        Fuldfoderblandinger med und- 

        tagelse af:            150 

        - fuldfoderblandinger til 

        malkekvæg, -får og -geder     30 

        - fuldfoderblandinger til 

        andet kvæg, andre får og geder  50 

        - fuldfoderblandinger til svin  100 

        - fuldfoderblandinger til fjerkræ 350 

        - fuldfoderblandinger til kyl- 

        linger       2       250 

 3. Fluor   Mineralsk foder til kvæg, får og 2000 

 (fortsat)   geder 

        Andre tilskudsfoderblandinger   125 (Beregnet på 

                           grundlag af et 

                           fosfatindhold i 

                           foderblandingen 

                           på 1 %) 

 4. Kviksølv  Fodermidler med undtagelse af:  0,1 

        - foderstoffer sorarbejdet af 

        fisk eller andre havdyr      0,5 

        Fuldfoderblandinger med und- 

        tagelse af:            0,1 

        - fuldfoderblandinger til hunde 

        og katte             0,4 

        Tilskudsfoderblandinger (med 

        undtagelse af tilskudsfoder- 

        blandinger til hunde og katte)  0,2 

 5. Nitrit   Fiskemel             60 (udtrykt som 

                          natriumnitrit) 

        Fuldfoderblandinger (med und-   15 (udtrykt som 

        tagelse af fuldfoderblandinger    natriumnitrit 

        til andre selskabsdyr end fugle 

        og akvariefisk1) 

 6. Cadmium  Vegetabilske fodermidler      1 

        Animalske fodermidler (med und-  2 

        tagelse af foder til selskabsdyr) 

        Fosfater             10 

 1) Natriumnitrit er godkendt som konserveringsmiddel med 

 størsteindhold 100 mg/kg til hunde-og kattefoder i konservesdåser. 

 6. Cadmium  Fuldfoderblandinger til kvæg,   1 

 (fortsat)   får og geder bortset fra fuld- 

        foderblandinger til kalve og lam 

        Andre fuldfoderblandinger (med   0,5 

        undtagelse af foder til selskabs- 

        dyr) 

        Mineralske foderblandinger     5 

        Andre tilskudsfoderblandinger til 0,5 

        kvæg, får og geder 

 B. Produkter Fodermidler med undtagelse af:   0,05 

 1. Aflatoxin - jordnød, kopra, palme, bomulds- 0,02 

 B1      frø, babassu, majs og bipro- 

        dukter fra fremstillingen heraf 

        Fuldfoder til kvæg, får og geder  0,05 

        med undtagelse af: 

        - malkekvæg            0,005 

        - kalve og lam           0,01 

        Fuldfoderblandinger til svin    0,02 

        og fjerkræ (med undtagelse af 

        unge dyr) 

        Andre fuldfoderblandinger     0,01 

        Tilskudsfoderblandinger til kvæg, 0,05 

        får og geder (med undtagelse af 

        tilskudsfoderblandinger til 

        mælkeproducerende dyr, kalve 

        og lam) 

        Tilskudsfoderblandinger til    0,03 

        svin og fjerkræ (med undta- 

        gelse af unge dyr) 

        Andre tilskudsfoderblandinger   0,005 

 2. Blåsyre  Fodermidler med undtagelse af:   50 

        - hørfrø              250 

        - hørfrøkager           350 

        - maniokprodukter2 og mandelkager 100 

        Fuldfoderblandinger med und-    50 

        tagelse af: 

        - fuldfoderblandinger til 

        daggamle kyllinger         10 

 3. Fri gos-  Fodermidler med undtagelse af:   20 

 sypol     - bomuldsfrøkager         1200 

        Fuldfoderblandinger med undta-   20 

        gelse af: 

        - fuldfoderblandinger til kvæg,  500 

        får og geder 

        - fuldfoderblandinger til fjerkræ 100 

        (med undtagelse af æglæggende 

        høner) og til kalve 

        - fuldfoderblandinger til kaniner 60 

        og svin (undtagen pattegrise) 

 4. Theobro-  Fuldfoderblandinger med undta-   300 

 min      gelse af: 

        - fuldfoderblandinger til fuld-  700 

        voksent kvæg 

 5. Flygtig  Ublandede foderstoffer med undta- 100 

 sennepsolie  gelse af: 

        - rapskager            4000 (udtrykt som 

                            allylisothio- 

                            cyanat) 

        Fuldfoderblandinger med undta-   150 (udtrykt som 

        gelse af:                allylisothio- 

                            cyanat) 

        - fuldfoderblandinger til kvæg,  1000 (udtrykt som 

        får og geder (med undtagelse      allylisothio- 

        af unge dyr)              cyanat) 

        - fuldfoderblandinger til     500 (udtrykt som 

        fjerkræ og svin (undtagen pat-     allylisothio- 

        tegrise)                cyanat) 

 2) Maniokmel kan også være betegnet tapiokastivelse. 

 6. Vinyl-   Fuldfoderblandinger til fjerkræ  1000 

 thioox-    med undtagelse af: 

 azolidon   - fuldfoderblandinger til æglæg-  500 

 (Vinyl-    gende høner 

 oxazolid- 

 inthion) 

 7. Meldrøje  Alle foderstoffer, som indeholder 1000 

 ( Clavi-   uformalede kornarter 

 ceps pur- 

 purea ) 

 8. Ukrudts-  Alle foderstoffer         3000 

 frø og ikke 

 formalede 

 eller knuste 

 frugter, der 

 indeholder 

 alkaloider, 

 glykosider 

 eller andre 

 toksiske 

 stoffer, 

 enkeltvis 

 eller sam- 

 men, deri- 

 blandt: 

 a) Lolium                    1000 

 temulen- 

 tum L., 

 b) Lolium                    1000 

 remotum 

 Schrank, 

 c) Datura                    1000 

 stramoni- 

 um L. 

 9. Ricinus-  Alle foderstoffer         10 (udtrykt i 

 olie - Rici-                    skaller af 

 nus com-                      ricinus) 

 munis L. 

 10. Crotala- Alle foderstoffer         100 

 ria spp. 

 11. enkelt- 

 Al- vis el-  Alle foderstoffer, undtagen:    0,01 

 din ler    - fedtstoffer           0,2 

   sam- 

 12. men, 

 Di- udtrykt 

 el- som 

 din dieldrin 

 13. Chlor-  Alle foderstoffer         0,1 

 campher (To- 

 xaphen) 

 14. Chlordan Alle foderstoffer, undtagen:    0,02 

 (summen af  - fedtstoffer 

 cis- og 

 transiso- 

 mererne og 

 af oxichlor- 

 dan, udtrykt 

 som chlordan) 

 15. DDT (sum- 

 men af iso-  Alle foderstoffer, undtagen:    0,05 

 mererne DDT, - fedtstoffer           0,5 

 TDE og DDE, 

 udtrykt som 

 DDT) 

 16. Endosul- Alle foderstoffer, undtagen:    0,1 

 fan (summen  - majs               0,2 

 af a- og b-  - olieholdige frø         0,5 

 isomererne  - fuldfoderblandinger til fisk   0,005 

 og af endo- 

 sulfansul- 

 fat, ud- 

 trykt som 

 endosulfan) 

 17. Endrin  Alle foderstoffer, undtagen:    0,1 

 (summen af  - fedtstoffer           0,05 

 endrin og 

 af delta- 

 cetoend- 

 rin, ud- 

 trykt som 

 endrin) 

 18. Hep-   Alle foderstoffer, undtagen:    0,01 

 tachlor    - fedtstoffer           0,2 

 (summen 

 af hepta- 

 chlor og 

 hepta- 

 chlore- 

 poxid, 

 udtrykt 

 som hepta- 

 chlor) 

 19. Hexa-   Alle foderstoffer, undtagen:    0,01 

 chlorben-   - fedtstoffer           0,2 

 zen (HCB) 

 20. Hexa- 

 chlor- 

 ocyclohe- 

 xan (HCH) 

 20.1 a-iso-  Alle foderstoffer, undtagen    0,02 

 mer      - fedtstoffer           0,2 

 20.2 b-iso-  Foderblandinger, undtagen:     0,01 

 mer      - foder til malkekvæg       0,005 

        Fodermidler, med undtagelse af:  0,01 

        - fedtstoffer           0,1 

 20.3 g-iso-  Alle foderstoffer, undtagen:    0,2 

 mer      - fedtstoffer           2,0 

 C. Botaniske 

 urenheder 1. 

 Abrikos - 

 Prunus arme- 

 niaca L. 

 2. Bitter 

 mandel - Pru- 

 nus dulcis 

 (Mill.) D. A. 

 Webb var. ama- 

 ra (DC.) Focke 

 (= Prunus 

 amyg-dalus 

 Batsch var. 

 amara (DC.) 

 Focke) 

 3. Bog, uaf- 

 skallet - Fa- 

 gus silvati- 

 ca (L.) 

 4. Hørdodder 

 - Camelina 

 sativa (L.) 

 Crantz 

 5. Mowrah 

 bassia, 

 Madhuca - 

 Madhuca lon- 

 gifolia (L.) 

 Macbr. (= 

 Bassia lon- 

 gifolia L.                    Frø af disse plan- 

 = Illipe ma-                   tearter såvel som 

 labrorum                     følgeprodukter fra 

 Engl.) Mad-                   deres omdannelse 

 huca indica                   må kun forekomme 

 Gmelin (=                    i foderstoffer i 

 Bassia lati-                   form af sporstof- 

 folia (Roxb.)                  fer, som ikke lader 

 = Illipe la-                   sig bestemme kvan- 

 tifolia                     titativt 

 (Roscb.) F. 

 Mueller)   Alle foderstoffer 

 6. Purger- 

 busk - Ja- 

 tropha cur- 

 cas L. 

 7. Purger- 

 croton - Cro- 

 ton tiglium 

 L. 

 8. Indisk 

 sennep - 

 Brassica 

 juncea (L.) 

 Czern. et 

 Coss. ssp. 

 intergrifolia 

 (West.) 

 Thell. 

 9. Sarepta- 

 sennep - 

 Brassica jun- 

 cea (L.) 

 Czern. et 

 Coss. ssp. 

 juncea 10. 

 Kinesisk sen- 

 nep - Bras- 

 sica juncea 

 (L.) Czern. 

 et Coss. ssp. 

 juncea var. 

 lutea Bata- 

 lin 

 11. Sort 

 sennep - 

 Brassica ni- 

 gra (L.) 

 Koch 

 12. Etiopisk 

 sennep - 

 Brassica ca- 

 rinata A. 

 Braun 

 produkter i visse fodermidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stoffer,   Fodermidler            Størsteindhold 

 produkter                    i mg/kg (ppm) af 

                         foderstoffet bereg- 

                         net på basis af et 

                         vandindhold på 

                         12 pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

   1       2                   3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Del I. 

 1. Aflatoxin Jordnød, kopra, palmekerne,    0,2 

 B1      bomuldsfrø, babassu og majs 

        samt biprodukter heraf 

 2. Cadmium  Fosfater              10 

 3. Arsen   Fosfater              20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 fodermidler forbeholdt godkendte virksomheder 

  -----------------------------------------------------------------~ 

 Stoffer, produkter        Fodermidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

     1               2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Del II. A. Stoffer (ioner 

 eller elementer) 

 1. Arsen             Alle fodermidler undtagen: 

                 - fosfater 

 2. Bly              Alle fodermidler 

 3. Fluor             Alle fodermidler 

 4. Kviksølv           Alle fodermidler 

 5. Nitrit            Fiskemel 

 6. Cadmium B. Produkter     Alle vegetabilske fodermidler 

                 Alle animalske fodermidler undtagen: 

                 -fodermidler til selskabsdyr 

 1. Aflatoxin B          Alle fodermidler undtagen: 

                 - jordnød, kopra, palmekerne, 

                 bomuldsfrø,babassu, majs samt 

                 biprodukter heraf 

 2. Blåsyre            Alle fodermidler 

 3. Fri gossypol         Alle fodermidler 

 4. Flygtig sennepsolie      Alle fodermidler 

 5. Meldrøje (Claviceps purpu-  Umalet hvede 

 rea) 

 6. Ukrudtsfrø og ikke formalede Alle fodermidler 

 eller knuste frugter, som inde- 

 holder alkaloider, glykosider 

 eller andre toksiske stoffer, 

 enkeltvis eller sammen, der- 

 iblandt: 

 a) Lolium temulentum L. 

 b) Lolium remotum Schrank 

 c) Datura stramonium L. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Ricinusolie - Ricinius commu- Alle fodermidler 

 nis L. 

 8. Crotalaria spp..       Alle fodermidler. 

 11. Chlorcampher (Toxaphen)   Alle fodermidler 

 12. Chlordan (summen af cis- og Alle foderrmidler 

 transisomererne og af oxichlor- 

 dan, udtrykt som chlordan) 

 13. DDT (summen af isomererne af Alle fodermidler 

 DDT, TDE og DDE, udtrykt som DDT) 

 14. Endosulfan (summen af a- og Alle fodermidler 

 b-isomererne og af endosulfan- 

 sulfat, udtrykt som endosulfan) 

 15. Endrin (summen af endrin og Alle fodrmidler 

 deltacetoendrin, udtrykt som 

 endrin) 

 16. Heptachlor (summen af hep-  Alle fodermidler 

 tachlor og heptachlorepoxid, 

 udtrykt som heptachlor) 

 17. Hexachlorbenzen (HCB)    Alle fodermidler 

 18. Hexachlorcyclohexan (HCH)  Alle fodermidler 

 18.1 a-isomer          Alle fodermidler 

 18.2 b-isomer          Alle fodermidler 

 18.3 g-isomer          Alle fodermidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C. Botaniske urenheder 

 1. Abrikos - Prunus armenica L. Alle fodermidler 

 2. Bitter mandel - Prunus    Alle fodermidler 

 dulcis (Mill.) D.A. Webb var. 

 amara (DC.) Focke (= Prunus 

 amygdalus Batsch var. amara 

 (DC.) Focke) 

 3. Bog, uafskallet - Fagus    Alle fodermidler 

 silvatica (L.) 

 4. Hørdodder - Camelina     Alle fodermidler 

 sativa (L.) Crantz 5. Mowrah, 

 Bassia, Madhuca - Madhuca 

 longifolia (L.) Macbr. (= Bassia 

 longifolia L. = Illipe mala- 

 brorum Engl.) Madhuca indica 

 Gmelin (= Bassia latifolia 

 (Roscb.) = Illipe latifolia 

 (Roxb.) F. Mueller) 

 6. Purgerbusk - Jatropha cur-  Alle fodermidler 

 cas L. 

 7. Purgercroton - Croton tig-  Alle fodermidler 

 lium L. 

 8. Indisk sennep - Brassica   Alle fodermidler 

 juncea (L.) Czern. og Coss. 

 ssp. integrifolia (West.) Thell. 

 9. Sareptasennep - Brassica   Alle fodermidler 

 juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. 

 juncea 

 10. Kinesisk sennep - Brassica  Alle fodermidler 

 juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. 

 juncea var. lutea Batalin 

 11. Sort sennep - Brassica-   Alle fodermidler 

 nigra (L.) Koch 

 12. Etiopisk sennep - Brassica  Alle fodermidler 

 carinata A. Braun 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 5

Pakning

(Til § 10)

 • 1) Alle foderblandinger skal være pakket i pakninger eller beholdere, der er lukket således, at lukkeanordningen ødelægges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Ved pakning forstås en emballeret mængde på 50 kg/50 l eller derunder.

 • 2) Uanset bestemmelsen i nr. 1 kan foderblandinger sælges i løs vægt eller i ikke lukkede beholdere, men aldrig i ikke lukkede pakninger , når der er tale om:
 • a) leverancer direkte fra producenten til den endelige forbruger,
 • b) foderblandinger bestående af højst 3 foderstoffer eller
 • c) pelleterede foderblandinger.
 • 3) Uanset bestemmelserne i nr. 1 må foderblandinger sælges i løs vægt eller i ikke lukkede pakninger eller beholdere , når der er tale om:
 • a) leverancer mellem producenter indbyrdes,
 • b) leverancer fra producenter til pakningsvirksomheder,
 • c) blandinger af korn, hele frø eller af hele frugter,
 • d) sliksten og
 • e) foderblandinger i små mængder på højst 50 kg, der er bestemt til den endelige forbruger, og som udtages direkte af en lukket pakning eller lukket beholder, jf. nr. 1.

Bilag 6

Mærkning

(Til § 11)

Generelle bestemmelser

I. I afsnit A, afsnit B, del I og del II, A, samt i afsnit C, del I og del II, A, er anført en række oplysninger, der skal eller kan angives, og som, hvis de anføres, skal angives i et indrammet felt på emballagen, beholderen, mærkningssedlen eller den etiket, der er fastgjort til emballagen eller beholderen.

II. Uanset bestemmelserne i nr. I kan oplysningerne anføres i et indrammet felt i et følgedokument, hvis der er tale om:

 • 1) foderstoffer, der sælges i tankvogn eller lignende køretøj, eller
 • 2) foderstoffer, der i henhold til bilag 5, nr. 2 og 3, sælges i løs vægt eller i ikke lukkede pakninger eller beholdere eller
 • 3) foderblandinger, der er fremstillet og sælges her i landet, dog ikke for så vidt angår oplysningerne i afsnit B, nr. 1, nr. 10, nr. 11 (kun referencenummeret) og nr. 12.

Særlige bestemmelser

I afsnit A angives særlige mærkningsbestemmelser for fodermidler.

I afsnit B angives særlige mærkningsbestemmelser for foderblandinger.

I afsnit C angives særlige mærkningsbestemmelser for diætetisk foder.

Afsnit A

A. Mærkning af fodermidler

I. Generelle bestemmelser:

1. I tabellen er anført en række oplysninger, der skal eller kan angives om fodermidler, enten i et ledsagedokument eller evt. på emballagen, beholderen eller en derpå fastgjort etiket.

2. For fodermiddelmængder på op til 10 kg, som er beregnet til den endelige bruger, kan de krævede og de tilladte mærkningsoplysninger bringes til køberens kendskab ved relevante opslag på salgsstedet.

3. Hvis et parti fodermidler opdeles ved salg, skal mærkningsoplysningerne angives på emballagen, beholderen eller ledsagedokumentet for hver del af partiet sammen med en henvisning til det oprindelige parti.

4. Ændres sammensætningen af et fodermiddel ved salg, har den, der giver de nye oplysninger, ansvaret for, at oplysningerne efter tabellen ændres.

II. Undtagelser:

1. Mærkning med påbudte og tilladte oplysninger kræves ikke, når en landbruger/producent afsætter følgende produkter til en opdrætter/bruger, og begge er etableret her i landet:

Vegetabilske eller animalske produkter i naturlig tilstand, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, og som ikke indeholder tilsætningsstoffer, bortset fra konserveringsmidler.

2. Mærkning med påbudte eller tilladte oplysninger kræves ikke for så vidt angår krav om nettovægt og analytiske bestanddele, herunder indhold af vand og aske uopløselig i saltsyre, samt botanisk renhed, når der er tale om omsætning af vegetabilske eller animalske biprodukter, der anvendes som fodermidler, og som har et vandindhold på over 50%.

3. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele, inkl. angivelse af vandindhold og indhold af aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke når køberen inden hver handel skriftligt har givet afkald på disse oplysninger.

4. Angivelse af indhold af analytiske bestanddele, inkl. angivelse af vandindhold og indhold af aske uopløselig i saltsyre, kræves ikke, når animalske eller vegetabilske fodermidler, friske eller konserverede, som kan have været underkastet en simpel fysisk behandling, i mængder på op til 10 kg beregnet til selskabsdyr, og som leveres direkte til den endelige bruger, bringes i omsætning af en sælger, der er etableret her i landet.

I det indrammede felt skal anføres følgende oplysninger:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Mærkning 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I et indrammet felt anføres: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.   Betegnelsen »Fodermiddel« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.   Fodermidlets navn, inkl. eventuelle tillægsbetegnelser, jf. 

     bilag 2, del I, nr. 1 og 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.   For fodermidler optaget i bilag 2, tabel 1: De analytiske 

     bestanddele, der er anført i kolonne 4. 

     For fodermidler, der ikke er optaget i bilag 2, tabel 1, og 

     som derfor er omfattet af bilag 2, tabel 2: De analytiske 

     bestanddele, der er anført i bilag 2, tabel 2, kolonne 2. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.   Mærkning, som kræves ifølge: 

     - bilag 2, del I, nr. 6, og 

     - bilag 2, del II. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.   Nettovægt. For flydende produkter nettovægt eller 

     nettovolumen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.   »Fodermiddel til godkendte foderblandingsvirksomheder«, 

 hvis 

     fodermidlets indhold af uønskede stoffer og produkter over- 

     stiger det indhold, der er angivet i bilag 4, tabel 1, men 

     ikke overstiger det indhold, der er angivet i bilag 4, ta- 

     bel 2, del I. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.   »Det er forbudt at anvende dette fodermiddel, der består af 

     proteinholdige produkter af pattedyrvæv, som foder til drøv- 

     tyggere«, hvis fodermidlet består af proteinholdige produkter 

     af pattedyrvæv, undtagen 

     - mælk og mejeriprodukter, 

     - gelatine, 

     - aminosyrer fremstillet af huder og skind ved en proces, 

     der indebærer, at materialet udsættes for en pH-værdi på 

     1-2 efterfulgt af en pH-værdi på ! 11 efterfulgt af en var- 

     mebehandling ved 140 grader C i 30 minutter ved 3 bar, 

     - dicalciumphosphat udvundet af affedtede knogler, og 

     - tørret plasma og andre blodprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.   Navn eller firmanavn og adresse eller hjemsted for den, der 

     er ansvarlig for oplysningerne i nr. 1-7. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Uden for det indrammede felt må anføres:

Andre oplysninger på emballager, beholdere, etiketter og ledsagedokumenter, hvis de vedrører objektive eller målelige størrelser, som kan dokumenteres, og som ikke kan vildlede køberne.

Afsnit B

B. Mærkning af foderblandinger

(Til § 11)

I. Generelle bestemmelser

 • a) I det indrammede felt skal anføres de oplysninger, der er angivet med fed skrift eller med »+».
 • b) I det indrammede felt kan angives de oplysninger, der er angivet med almindelig skrift eller med »o«.
 • c) De indhold, som skal eller kan angives, skal referere til vægten af foderblandingen som sådan, med mindre andet er anført i foderstoflovgivningen, bl.a. vedrørende indhold af tilsætningsstoffer og af uønskede stoffer og produkter.
 • d) De oplysninger, der er anført i nr. 2 og 3, er ikke påbudt, hvis foderblandingen højst består af 3 fodermidler, og hvis de anvendte fodermidler klart fremgår af foderblandingens betegnelse.
 • e) Mærkning efter nr. 7 og 8 samt den påbudte mærkning efter nr. 9 er ikke påbudt for blandinger af helt korn, men kan angives.
 • f) Uanset bestemmelserne i nr. 1 kan fuldfoder eller tilskudsfoder til andre selskabsdyr end hunde og katte betegnes »Foderblanding«. Hvis denne betegnelse anvendes, skal mærkningen efter nr. 9, Analytiske bestanddele, angives som for fuldfoder i tabel 1.
 • g) Uanset bestemmelserne i a) og b) kan oplysningerne i nr. 4, nr. 10 og nr. 11 om nettomængden, dato for mindste holdbarhed og referencenummer anføres uden for det indrammede felt, hvis der i det indrammede felt henvises til, hvor oplysningerne er anført.
 • h) Andre oplysninger end nævnt i nr. I, herunder henvisning til Plantedirektoratets kontrol, jf. § 13, stk. 4, skal anføres uden for det indrammede felt, og
 • 1) må ikke tilsigte at angive tilstedeværelsen eller indholdet af andre analytiske bestanddele

- i foderblandinger end nævnt i tabel 1, og

- i diætetisk foder nævnt i tabel 1 og i tabel 3, kolonne 4,

 • 2) må ikke vildlede brugeren ved f.eks. at tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har eller ved at antyde, at foderet har særlige egenskaber, når alt andet foder har samme egenskaber,
 • 3) må ikke henvise til egenskaber med hensyn til forebyggelse, behandling eller helbredelse af sygdom og
 • 4) må kun vedrøre objektive eller målelige størrelser, der kan påvises.
 • i) Ved salg af foderblandinger i små partier til den endelige forbruger kan de oplysninger, der er nævnt del I og II, dog ikke oplysningerne i del II, afsnit B og C, meddeles ved passende skiltning på salgsstedet.

II. A. Tilsætningsstoffer:

Indhold af tilsætningsstoffer skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter del I. Generelle bestemmelser.

I mærkningen anføres »Tilsætningsstoffer« og den mærkning, der kræves i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer.

B. Produkter, der tilfører protein eller kvælstof:

Indhold af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter del I. Generelle bestemmelser.

I mærkningen skal produktet benævnes som angivet i bilag 3, kolonne 2, med mindre andet er anført i kolonne 7.

C. Foderlægemidler

Indhold af foderlægemidler skal deklareres efter bestemmelserne i bekendtgørelse om foderlægemidler.

Mærkning af foderblandinger

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller »+»

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr. Mærkning             Dyr til konsum og pelsdyr 

   I et indrammet felt anføres: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.  Foderstoffets betegnelse: »    + 

   Fuldfoder«, »Tilskudsfoder«, 

   »Mineralsk foder«, »Melassefo- 

   der«, »Mælkeerstatning som 

   fuldfoder« eller »Mælkeerstat- 

   ning som tilskudsfoder« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.  Dyreart eller dyrekategori    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.  Brugsanvisning med nøjagtig op-  + 

   lysning om hvortil foderblan- 

   dingen er bestemt, så den kan 

   anvendes på hensigtsmæssig måde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.  Nettomængden udtrykt i vægtenhe-  + 

   der for faste produkter og i volu- 

   men- eller vægtenheder af flydende 

   produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (fortsættes) 

 5.  Fodermiddelindhold. 

   Der kan vælges mellem følgende 

   muligheder for at angive foder- 

   middelindholdet: 

                    1. Angivelse af artsbetegnel- 

                    se1 for fodermidlerne efter 

   NB! Det er frivilligt at angive  faldende vægt 

   fodermiddelindholdet for andre  2. 

   selskabsdyr end hunde og katte;  3. Angivelse af kategorier2, 

   men angives det, skal samtlige  som fodermidlerne tilhører, 

   fodermidler nævnes        efter faldende vægt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.  Tilstedeværelsen af visse foder- 

   midler eller et ringe indhold 

   af et eller flere fodermidler, 

   som er af væsentlig betydning 

   for foderets egenskaber, kan 

   fremhæves 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Artsbetegnelserne i bilag 2, tabel 1, må kun anvendes for 

  fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til 

  sammensætning. Andre fodermidler skal angives under 

  artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne. 

 2) Andre kategoribetegnelser end anført i tabel 2, afsnit A og B, må 

  ikke benyttes. 

 3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af 

  kategorier af fodermidler, må der kun angives fodermidler med 

  artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af kategorierne i 

  tabel 2, afsnit A og B. Disse fodermidler skal anføres i 

  rækkefølge efter faldende vægt i forhold til kategorierne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.  Vandindhold i 

   - mælkeerstatningsfoder og andre Over 7% + 

   foderblandinger med et mælkeind- Højst 7% o 

   hold på over 40 % 

   - mineralfoder uden organiske be- Over 5% + 

   standdele             Højst 5% o 

   - mineralfoder med organiske be- Over 10% + 

   standdele             Højst 10% o 

   - andre foderblandinger      Over 14% + 

                    Højst 14% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.  Indhold af aske, uopløselig i   Indholdet angives som procent 

   saltsyre (i procent af tørstof-  af foderet som sådant: 

   fet) i 

   - foderblandinger, der indehol- 

   der tilladte mineralske bindemid- 

   ler 

   - mineralsk foder 

   - foderblandinger med et indhold Over 2,0% + 

   på over 50 % spåner eller pulp  Højest 2,2% o 

   af sukkerroer 

   - foderblandingerer til fisk med 

   et indhold af fiskemel på over 

   15% 

   - foderblandinger, der hovedsage- Højst 3,3% o 

   lig består af biprodukter af ris 

   - øvrige foderblandinger     Højst 2,2% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.  Analytiske bestanddele      Analytiske bestanddele, der 

   Hvis de anførte oplysninger    skal anføres , er angivet med 

   ikke refererer til vægten af   fed skrift i tabel 1 

   foderblandingen som sådan, skal  Analytiske bestanddele,der 

   dette være angivet tydeligt    kan anføres , er angivet med 

   Angivelsen af analytiske be-   almindelig skrift i tabel 1 

   standdele skal være kvantitativ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Dato for mindste holdbarhed4 for + 

   - mikrobiologisk meget letfor- 

   dærveligt foder: »Skal anven- 

   des inden« efterfulgt af da- 

   toen (dag, måned, år) 

   - andet foder: »Skal helst an- 

   vendes inden« efterfulgt af da- 

   toen (måned, år) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Fremstillingsdato, hhv. varepar- 

   tiets referencenr. 

   Fremstillingsdato angives såle- 

   des: »Fremstillet (dage, måneder, 

   år) inden den anførte dato for 

   mindste holdbarhed« 

   Der kan vælges mellem følgende  1. Referencenummer 

   muligheder for angivelse:     Fremstillingsdato 

                    2. Fremstillingsdato 

                    Referencenummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed 

  skal angives, må kun anføres een dato, nemlig udløbsdatoen for 

  den korteste frist. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Navn eller firmanavn og adresse  + 

   eller hjemsted for den ansvar- 

   lige for de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Identifikationsmærke eller vare- o 

   mærke for den, der er ansvarlig 

   for de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Producentens navn eller firma-  o 

   navn og adresse eller hjemsted, 

   hvis producenten ikke er an- 

   svarlig for de anførte oplys- 

   ninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Produktions- eller fremstil-   o 

   lingsland 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Produktets pris          o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Produktets betegnelse eller va-  o 

   remærke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Foderets fysiske tilstand el-   o 

   ler den særlige behandling, det 

   har undergået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19. Anbefaling af foderblandingen 

   med henvisning til, at den op- 

   fylder visse analytiske krav 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Indhold af fodermidler, der    Foderblandingen skal mærkes 

   består af proteinholdige     med følgende oplysning: »Det 

   produkter af pattedyrvæv     er forbudt at anvende denne 

                    foderblanding, der indeholder 

                    fodermidler, som består af 

                    proteinholdige produkter af 

                    pattedyrvæv, som foder til 

                    drøvtyggere5« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Godkendelsesnummer for den virk- + 

   somhed, der er ansvarlig for 

   mærkningen, tildelt efter be- 

   kendtgørelse om registrering m.m. 

   af foderstofvirksomheder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr. I et indrammet felt  Hund og katte    Andre selskabsdyr 

   anføres:                  end hunde og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.  Foderstoffets betegn- +          + 

   else: »Fuldfoder«, 

   »Tilskudsfoder«, 

   »Mineralsk foder«, 

   »Melassefoder«, 

   »Mælkeerstatning som 

   fuldfoder« eller 

   »Mælkeerstatning som 

   tilskudsfoder« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.  Dyreart eller dyreka- +          + 

   tegori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.  Brugsanvisning med   +          + 

   nøjagtig oplysning 

   om hvortil foder- 

   blandingen er be- 

   stemt, så den kan 

   anvendes på hen- 

   sigtsmæssig måde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.  Nettomængden ud-    +          + 

   trykt i vægten- 

   heder for faste pro- 

   dukter og i volumen- 

   eller vægtenheder af 

   flydende produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.  Fodermiddelindhold. 

   Der kan vælges mellem 

   følgende muligheder 

   for at angive foder- 

   middelindholdet:    1. Angivelse af 

   NB! Det er frivilligt artsbetegnelse1 for 

   at angive fodermid-  fodermidlerne efter 

   delindholdet for andre faldende vægt 

   selskabsdyr end hunde 2. Angivelse af 

   og katte; men angives indeholdt mængde 

   det, skal samtlige   af fodermidlernes; 

   fodermidler nævnes   artsbetegnelse1 

               3. Angivelse af ka- 

               tegorier2, som 

               fodermidlerne til- 

               hører, efter fald- 

               ende vægt3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Tilstedeværelsen af   Minimum- eller mak- Minimum- eller maksi- 

   visse fodermidler    simumindhold af   mumindhold af disse 

   eller et ringe ind-   disse fodermidler  fodermidler (udtrykt 

 i 

   hold af et eller    (udtrykt i vægtpro- vægtprocent) anføres 

   flere fodermidler,   cent) anføres sam- sammen med angivelsen 

   som er af væsentlig   men med angivelsen af disse fodermidler 

   betydning for fode-   af disse fodermid- i listen over anvend- 

   rets egenskaber, kan  ler i listen over  te fodermidler eller 

   fremhæves        anvendte foder-   ved anførelsen af 

               midler eller ved  fodermidlet og vægt- 

               anførelsen af    procenten heraf under 

               fodermidlet og   den tilsvarende 

               vægtprocenten heraf fodermiddelkategori 

               under den tilsvar- 

               ende fodermiddelka- 

               tegori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Artsbetegnelserne i bilag 2, tabel 1, må kun anvendes for 

  fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til 

  sammensætning. Andre fodermidler skal angives under 

  artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne. 

 2) Andre kategoribetegnelser end anført i tabel 2, afsnit A og B, må 

  ikke benyttes. 

 3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af 

  kategorier af fodermidler, må der kun angives fodermidler med 

  artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af kategorierne i 

  tabel 2, afsnit A og B. Disse fodermidler skal anføres i 

  rækkefølge efter faldende vægt i forhold til kategorierne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Vandindhold 

   i 

   - mælkeerstatningsfoder Over 7% +     Over 7% + 

   og andre foderblan-   Højst 7% o     Højest 7% o 

   dinger 

   med et mælkeindhold på 

   over 40 % 

   - mineralfoder uden   Over 5% +     Over 5% + 

   organiske bestanddele  Højst 5% o     Højst 5% o 

   - mineralfoder med or- Over 10% +     Over 10% + 

   ganiske bestanddele   Højst 10% o     Højst 10% o 

   - andre foderblandinger Over 14% +     Over 14% + 

               Højst 14% o     Højst 14% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Indhold af aske, uop-  Indholdet angives  Indholdet angives som 

   løselig i saltsyre (i  som procent af   procent af foderet 

   procent af tørstoffet) foderet som sådant: som sådant: 

   i 

   - foderblandinger, der 

   indeholder tilladte 

   mineralske bindemidler 

   - mineralsk foder 

   - foderblandinger med  Over 2,2% +    Over 2,2% + 

   et indhold på over 50 % Højst 2,2% o    Højst 2,2% o 

   spåner eller pulp af 

   sukkerroer 

   - foderblandingerer til 

   fisk med et indhold af 

   fiskemel på over 15% 

   - foderblandinger, der Højst 3,3% o    Højst 3,3% o 

   hovedsagelig består af 

   biprodukter af ris 

   - øvrige foderblan-   Højst 2,2% o    Højst 2,2% 

   dinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Analytiske bestanddele Analytiske be-   Analytiske bestand- 

   Hvis de anførte oplys- standdele der skal dele, der skal an- 

   ninger ikke refererer  anføres , er an-  føres , er angivet 

   til vægten af foder-  givet med fed    med fed skrift i 

   blandingen som sådan,  skrift i tabel 1  tabel 1 

   skal dette være an- 

   givet tydeligt 

   Angivelsen af analyti- Analytiske be-   Analytiske bestand- 

   ske bestanddele skal  standdele, der kan dele, der kan anfø- 

   være kvantitativ    anføres , er an-  res , er angivet med 

               givet med alminde- almindelig skrift i 

               lig skrift i ta-  tabel 1 

               bel 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Dato for mindste hold- +          + 

   barhed4 for 

   - mikrobiologisk meget 

   letfordærveligt foder: 

   »Skal anvendes inden« 

   efterfulgt af datoen 

   (dag, måned, år) 

   - andet foder: »Skal 

   helst anvendes inden« 

   efterfulgt af datoen 

   (måned, år) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Fremstillingsdato, 

   hhv. varepartiets re- 

   ferencenr. 

   Fremstillingsdato an- 

   gives således: »Frem- 

   stillet (dage, måneder, 

   år) inden den anførte 

   dato for mindste hold- 

   barhed« 

   Der kan vælges mellem 

   følgende muligheder 

   for angivelse:     1. Referencenummer Referencenummer 

               Fremstillingsdato  Fremstillingsdato 

               2. Fremstillings-  Fremstillingsdato 

               dato 

               Referencenummer   Referencenummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed 

  skal angives, må kun anføres een dato, nemlig udløbsdatoen for 

  den korteste frist. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Navn eller firma-   +          + 

   navn og adresse eller 

   hjemsted for den an- 

   svarlige for de an- 

   førte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Identifikationsmærke  o          o 

   eller varemærke for 

   den, der er ansvarlig 

   for de anførte oplys- 

   ninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Producentens navn    o          o 

   eller firmanavn og 

   adresse eller hjem- 

   sted, hvis producenten 

   ikke er ansvarlig for 

   de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Produktions- eller   o          o 

   fremstillingsland 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Produktets pris     o          o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Produktets betegnelse  o          o 

   eller varemærke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Foderets fysiske til-  o          o 

   stand eller den sær- 

   lige behandling, det 

   har undergået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19. Anbefaling af foder- 

   blandingen med henvis- 

   ning til, at den op- 

   fylder visse analy- 

   tiske krav 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Indhold af fodermidler, 

   der består af protein- 

   holdige produkter af 

   pattedyrvæv 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21. Godkendelsesnummer   +          + 

   for den virksomhed, 

   der er ansvarlig for 

   mærkningen, tildelt 

   efter bekendtgørelse 

   om registrering m.m. 

   af foderstofvirk- 

   somheder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 5) Forbuddet gælder ikke for foderblandinger, der udelukkende indeholder følgende proteinholdige produkter af pattedyrvæv:

- mælk og mejeriprodukter,

- gelatine,

- aminosyrer fremstillet af huder og skind ved en proces, der indebærer, at materialet udsættes for en pH-værdi på 1-2 efterfulgt af en pH-værdi på > 11 efterfulgt af en varmebehandling ved 140 grader C i 30 minutter ved 3 bar,

- dicalciumphosphat udvundet af affedtede knogler, og

- tørret plasma og andre blodprodukter.

Afsnit C

C. Mærkning af diætetisk foder

(Til §§ 6 og 10)

I. Generelle bestemmelser

 • a) I det indrammede felt skal anføres de oplysninger, der er angivet med fed skrift eller med »+».
 • b) I det indrammede felt kan angives de oplysninger, der er angivet med almindelig skrift eller med »o«.
 • c) De indhold, som skal eller kan angives, skal referere til vægten af foderblandingen som sådan, med mindre andet er anført i foderstoflovgivningen, bl.a. vedrørende indhold af tilsætningsstoffer og af uønskede stoffer og produkter.
 • d) De oplysninger om særlige ernæringsformål, der skal anføres efter nr. 3, litra a, kan erstattes af en henvisning til en patologisk tilstand, hvis denne tilstand svarer til det anførte særlige ernæringsformål.

Det påhviler producenten at dokumentere dette.

 • e) Uanset bestemmelserne i nr. 1 kan fuldfoder eller tilskudsfoder til andre selskabsdyr end hunde og katte betegnes »Diætetisk foderblanding«. Hvis denne betegnelse anvendes, skal mærkningen efter nr. 9, Analytiske bestanddele, angives som for fuldfoder i tabel 1 og tabel 3, kolonne 4.
 • f) Uanset bestemmelserne i a og b kan oplysningerne i nr. 4, nr. 10 og nr. 11 om nettomængden, dato for mindste holdbarhed og referencenummer anføres uden for det indrammede felt, hvis der i det indrammede felt henvises til, hvor oplysningerne er anført.
 • g) Skal oprindelsen (oprindelserne) af fodermidlerne eller de analytiske bestanddele efter tabel 3, kolonne 4, angives, skal fabrikanten give præcise oplysninger (f.eks. fodermidlets (fodermidlernes) specifikke navn (navne), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om foderstoffet har de tilsigtede væsentlige ernæringsegenskaber.
 • h) For tilskudsfoder skal der i brugsanvisningen på etiketten gives vejledning om sammensætningen af den daglige ration.
 • i) Ved salg af diætetisk foder i små partier til den endelige forbruger kan de oplysninger, der er nævnt i del I og II, dog ikke oplysningerne i del II, afsnit B, meddeles ved passende skiltning på salgsstedet.

II. A) Tilsætningsstoffer

 • a) Er en gruppe tilsætningsstoffer angivet i tabel 3, kolonne 2 eller 4, skal de anvendte tilsætningsstoffer være optaget i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer og have de angivne væsentlige ernæringsegenskaber.
 • b) Indhold af tilsætningsstoffer skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter del I. Generelle bestemmelser.

I mærkningen anføres »Tilsætningsstoffer« og den mærkning, der kræves i bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer.

 • c) Kræves der efter tabel 3, kolonne 4, og efterfulgt af ordene »i alt«, angivelse af et stof, der også er godkendt som tilsætningsstof, skal indholdet angives med henvisning til den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller, uanset bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer, den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som tilsætningsstof.
 • d) Angivelser anført i tabel 3, kolonne 4, med tilføjelsen »hvis tilsat« er obligatoriske, hvis tilsætningsstoffet er tilsat, eller indholdet deraf er forøget, for at opfylde det særlige ernæringsformål.
 • B) Produkter, der tilfører protein eller kvælstof:

Indhold af produkter, der tilfører protein eller kvælstof, skal anføres i det indrammede felt, men klart adskilt fra mærkningen efter del I. Generelle bestemmelser.

I mærkningen skal produktet benævnes som angivet i bilag 3, kolonne 2, med mindre andet er anført i bilag 3, kolonne 7.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr. Mærkning             Dyr til konsum og pelsdyr 

   I et indrammet felt anføres: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.  Foderstoffets betegnelse: »    + 

   »Fuldfoder«, »Tilskudsfoder«, 

   »Mineralsk foder«, »Melasse- 

   foder«. »Mælkeerstatning som 

   fuldfoder« eller »Mælkeerstat- 

   ning som tilskudsfoder« samt 

   betegnelsen »Diætetisk foder« 

   Andre betegnelser må ikke tilfø- 

   jes, og betegnelsen må kun an- 

   vendes om foderblandinger til 

   særlige ernæringsformål nævnt 

   i tabel 3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.  Dyreart eller dyrekategori    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.  Brugsanvisning med nøjagtig    Følgende oplysninger skal an- 

   oplysning om hvortil blandingen 

   er bestemt, så den kan anvendes 

   på hensigtsmæssig måde: 

   Bemærkninger vedr. a):      a) Det særlige ernæringsformål 

   Hvis der er anført mere end    anført i tabel 3, kolonne 1 

   een gruppe ernæringsegenskaber 

   i tabel 3, kolonne 2, angivet 

   ved »og/ eller«, for samme 

   ernæringsformål, kan fabrikanten 

   vælge at anvende den ene eller 

   den anden gruppe væsentlige 

   ernæringsegenskaber eller begge 

   grupper for at opfylde det sær- 

   lige ernæringsformål, der er 

   angivet i tabel 3, kolonne 1. 

   For hver valgmulighed er de 

   dertil svarende mærknings- 

   oplysninger fastsat i tabel 3, 

   kolonne 4. 

   Hvis det er hensigten, at et 

   foderstof skal opfylde mere 

   end eet særligt ernæringsformål, 

   skal de overholde de tilsvarende 

   angivelser i tabel 3. gives: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.                   b) De væsentlige ernærings- 

 fo-                  egenskaber anført i tabel 3, 

 rt-                  kolonne 2 

 sat) 

   Bemærkninger vedr. c): Den an-  c) Anbefalet brugsperiode 

   befalede brugsperiode i tabel   anført i tabel 3, kolonne 5 

   3, kolonne 5, er det interval, 

   inden for hvilket ernærings-   d) Mærkningskrav anført i 

   formålet normalt skulle være   tabel 3, kolonne 6 

   opfyldt. Fabrikanterne kan an- 

   føre mere præcise brugsperioder 

   inden for de fastsatte grænser. 

                    Er det ikke angivet i tabel 3, 

                    kolonne 6, at der skal ind- 

                    hentes en udtalelse fra en 

                    dyrlæge, før det diætetiske 

                    foder anvendes, skal angives: 

                    »Det anbefales at indhente en 

                    sagkyndig udtalelse inden an- 

                    vendelsen«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.  Nettomængden udtrykt i vægten-  + 

   heder for faste produkter og i 

   volumen- eller vægtenheder af 

   flydende produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.  Fodermiddelindhold. 

   Der kan vælges mellem følgende 

   muligheder for at angive foder- 

   middelindholdet: 

   NB! Det er frivilligt at angive  1. Angivelse af artsberegnelse 

 1 

   fodermiddelindholdet for andre  for fodermidlerne efter fald- 

   selskabsdyr end hunde og katte;  ende vægt 

   men angives det, skal samtlige 

   fodermidler nævnes 

   Angivelser i tabel 3, kolonne 4, 

   med tilføjelsen »hvis tilsat« er 

   obligatoriske, hvis fodermidler 

   er tilsat, eller indholdet deraf 

   er forøget, for at foderet speci- 2. 

   fikt kan opfylde det særlige er- 

   næringsformål. 

                    3. Angivelse af kategorier2, 

                    som fodermidlerne tilhører, 

                    efter faldende vægt3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.  Tilstedeværelsen af visse foder- Minimum- eller maksimumind- 

   midler eller et ringe indhold   hold af disse fodermidler 

   af et eller flere fodermidler,  (udtrykt i vægtprocent) an- 

   som er af væsentlig betydning   føres sammen med angivelsen af 

   for foderets egenskaber, kan   disse fodermidler i listen 

   fremhæves             over anvendte fodermidler 

                    eller ved anførelse af foder- 

                    midlet og vægtprocenten heraf 

                    under den tilsvarende foder- 

                    middelkategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Artsbetegnelserne i bilag 2, tabel 1, må kun anvendes for 

  fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til 

  sammensætning. Andre fodermidler skal angives under 

  artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne. 

 2) Andre kategoribetegnelser end anført i tabel 2, afsnit A og B, må 

  ikke benyttes. 

 3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres med angivelse af 

  kategorier af fodermidler, må der kun angives fodermidler med 

  artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af kategorierne i 

  tabel 2, afsnit A og B. Disse fodermidler skal anføres i 

  rækkefølge efter faldende vægt i forhold til kategorierne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.  Vandindhold i 

   - mælkeerstatningsfoder og andre Over  7% + 

   foderblandinger med et mælkeind- Højst 7% o 

   hold på over 40 % 

   - mineralfoder uden organiske   Over 5% + 

   bestanddele 

   - mineralfoder med organiske be- Højst 5% o 

   standdele 

   - andre foderblandinger      Over 10% + 

                    Højst 10% o 

                    Over 14% + 

                    Højst 14% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.  Indhold af aske, uopløselig i   Indholdet angives som procent 

   saltsyre (i procent af tørstof-  af foderet som sådant: 

   fet) i 

   - fodedrblandinger, der inde- 

   holder tilladte mineralske binde- 

   midler 

   - mineralsk foder 

   - foderblandinger med et indhold Over  2,2% + 

   på over 50 % spåner eller pulp af Højst 2,2% o 

   sukkerroer 

   - foderblandinger til fisk med et 

   indhold af fiskemel på over 15% 

   - foderblanding, der hovedsagelig Højst 3,3% o 

   består af biprodukter af ris 

   - øvrige foderblandinger     Højst 2,2% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.  Analytiske bestanddele      Analytiske bestanddele, der 

   Hvis de anførte oplysninger ikke skal anføres, er angivet med 

   refererer til vægten af foder-  fed skrift i tabel 1 

   blandingen som sådan, skal dette Analytiske bestanddele, der 

   være angivet tydeligt       kan anføres, er angivet med 

   Angivelsen af analytiske     almindelig skrift i tabel 1 

   bestanddele skal være kvanti-   Endvidere skal anføres de 

   tativ               analytiske bestanddele, der 

                    er angivet i tabel 3, kolon- 

                    ne 4 

                    Tilstedeværelsen hhv. det 

                    ringe indhold af en eller 

                    flere af disse analytiske be- 

                    standdele kan fremhæves. I så 

                    fald skal minimum- hhv. mak- 

                    simumindholdet af den eller 

                    de analytiske bestanddele ud- 

                    trykt i vægtprocent være an- 

                    ført i listen over de analy- 

                    tiske bestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Dato for mindste holdbarhed4   + 

   for 

   - mikrobiologisk, meget let- 

   fordærveligt foder: »Skal an- 

   vendes inden« efterfulgt af 

   datoen (dag, måned, år) 

   - andet foder: »Skal helst an- 

   vendes inden« efterfulgt af da- 

   toen (måned, år) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed 

  skal angives, må kun anføres een dato, nemlig udløbsdatoen for 

  den korteste frist. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Fremstillingsdato, hhv. vare- 

   partiets referencenummer. 

   Fremstillingsdato angives så- 

   ledes: »Fremstillet (dage, 

   måneder, år) inden den anførte 

   dato for mindste holdbarhed« 

   Der kan vælges mellem følgende  1. Referencenummer 

   muligheder for angivelse:     Fremstillingsdato 

                    2. Fremstillingsdato 

                    Referencenummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Navn eller firmanavn og adresse  + 

   eller hjemsted for den ansvar- 

   lige for de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Identifikationsmærke eller vare- o 

   mærke for den, der er ansvarlig 

   for de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Producentens navn eller firma-  o 

   navn og adresse eller hjemsted, 

   hvis producenten ikke er ansvar- 

   lig for de anførte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Produktions- eller fremstil-   o 

   lingsland 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Produktets pris          o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Produktets betegnelse eller    o 

   varemærke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Foderets fysiske tilstand el-   o 

   ler den særlige behandling, det 

   har undergået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19. Indhold af fodermidler, der    Foderblandinger skal mær- 

   består af proteinholdige pro-   kes med følgende oplysning: 

   dukter af pattedyrvæv       »Det er forbudt at anvende 

                    denne foderblanding, der 

                    indeholder fodermidler, som 

                    består af proteinholdige pro- 

                    dukter af pattedyrvæv, som 

                    foder til drøvtyggere5« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Godkendelsesnummer for den    + 

   virksomhed, der er ansvarlig 

   for mærkningen, tildelt efter 

   bekendtgørelse om registrering 

   m.m. af foderstofvirksomheder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr. I et indrammet felt   Hund og katte    Andre selskabsdyr end 

   anføres:                  hunde og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Foderstoffets betegn-  +          + 

   else: »Fuldfoder«, 

   »Tilskudsfoder«, 

   »Mineralsk foder«, 

   »Melassefoder«, »Mæl- 

   keerstatning som 

   fuldfoder« eller »Mæl- 

   keerstatning som til- 

   skudsfoder« samt be- 

   tegnelsen »Diætetisk 

   foder« 

   Andre betegnelser må 

   ikke tilføjes, og be- 

   tegnelsen må kun anven- 

   des om foderblandinger 

   til særlige ernærings- 

   formål nævnt i tabel 3. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. Dyreart eller dyreka-  +          + 

   tegori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. Brugsanvisning med nøj- Følgende oplys-   Følgende oplysninger 

   agtig oplysning om   ninger skal an-   skal angives: 

   hvortil blandingen er  gives: 

   bestemt, så den kan 

   anvendes på hensigts- 

   mæssig måde: 

   Bemærkninger vedr. a): a) Det særlige er- a) Det særlige ernæ- 

   Hvis der er anført me- næringsformål    ringsformål anført i 

   re end een gruppe er-  anført i tabel 3,  tabel 3, kolonne 1 

   næringsegenskaber i   kolonne 1 

   tabel 3, kolonne 2, 

   angivet ved »og/ el- 

   ler«, for samme er- 

   næringsformål, kan fa- 

   brikanten vælge at an- 

   vende den ene eller den 

   anden gruppe væsentlige 

   ernæringsegenskaber el- 

   ler begge grupper for 

   at opfylde det særlige 

   ernæringsformål, der er 

   angivet i tabel 3, ko- 

   lonne 1. For hver valg- 

   mulighed er de dertil 

   svarende mærkningsop- 

   lysninger fastsat i 

   tabel 3, kolonne 4. 

   Hvis det er hensigten, 

   at et foderstof skal 

   opfylde mere end eet 

   særligt ernæringsfor- 

   mål, skal de overholde 

   de tilsvarende angiv- 

   elser i tabel 3. 

   Bemærkninger vedr. c): b) De væsentlige  b) De væsentlige er- 

   Den anbefalede brugs-  ernæringsegen-   næringsegenskaber 

   periode i tabel 3,   skaber anført    anført i tabel 3, 

   kolonne 5, er det in-  i tabel 3, kolon-  kolonne 2 

   terval, inden for    ne 2 

   hvilket ernærings-   c) Anbefalet    c) Anbefalet brugs- 

   formålet normalt    brugsperiode an-  periode anført i 

   skulle være opfyldt.  ført i tabel 3,   tabel 3, kolonne 5 

   Fabrikanterne kan    kolonne 5 

   anføre mere præcise   d) Mærkningskrav  d) Mærkningskrav an- 

   brugsperioder inden   anført i tabel 3,  ført i tabel 3, ko- 

   for de fastsatte græn- kolonne 6      lonne 6 

   ser.          Er det ikke an-   Er det ikke angivet i 

               givet i tabel 3,  tabel 3, kolonne 6, 

               kolonne 6, at der  at der skal indhentes 

               skal indhentes en  en udtalelse fra en 

               udtalelse fra en  dyrlæge, før det 

               dyrlæge, før det  diætetiske foder an- 

               diætetiske foder  vendes, skal angives: 

               anvendes, skal an- »Det anbefales at 

               gives:       indhente en sag- 

               »Det anbefales at  kyndig udtalelse 

               indhente en sagkyn- inden anvendelsen«. 

               dig udtalelse inden 

               anvendelsen'. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Nettomængden udtrykt   +          + 

  i vægtenheder for 

  faste produkter og i 

  volumen- eller vægt- 

  enheder af flydende 

  produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Fodermiddelindhold. 

  Der kan vælges mellem 

  følgende muligheder for 

  at angive fodermiddel- 

  indholdet: 

  NB! Det er frivilligt  1. Angivelse af   Angivelse af artsbe- 

  at angive fodermiddel-  artsberegnelse1 for tegnelse1 for foder- 

  indholdet for andre   fodermidlerne efter midlerne efter fald 

  selskabsdyr end hunde  faldende vægt    ende vægt 

  og katte; men angives  2. Angivelse af   Angivelse af inde- 

  det, skal samtlige    indeholdt mængde  holdt mængde af 

  fodermidler nævnes    af fodermidlerne;  fodermidlerne; 

  Angivelser i tabel 3,  fodermidlernes   fodermiidlernes arts- 

  kolonne 4, med til-   artsbetegnelse1   betegnelse1 anføres 

  føjelsen »hvis tilsat«  anføres 

  er obligatoriske, hvis  3. Angivelse af ka- Angivelse af katego- 

  fodermidler er tilsat,  tegorier2, som   rier2, som fodermid- 

  eller indholdet deraf  fodermidlerne til  lerne tilhører, ef- 

  er forøget, for at    hører, efter fald- ter faldende vægt3 

  foderet specifikt kan  ende vægt3 

  opfylde det særlige 

  ernæringsformål. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Tilstedeværelsen af   Minimum- eller mak- Minimum- eller maksi- 

  visse fodermidler    simumindhold af   mumindhold af disse 

  eller et ringe ind-   disse fodermidler  fodermidler (udtrykt 

  hold af et eller flere  (udtrykt i vægtpro- i vægtprocent) an- 

  fodermidler, som er af  cent) anføres sam- føres sammen med an- 

  væsentlig betydning for men med angivelsen givelsen af disse 

  foderets egenskaber,   af disse fodermid- fodermidler i listen 

  kan fremhæves      ler i listen over  over anvendte foder- 

               anvendte fodermid- midler eller ved an- 

               ler eller ved an-  førelse af fodermid- 

               førelse af foder-  let og vægtpprocenten 

               midlet og vægt-   heraf under den til- 

               procenten heraf   svarende fodermiddel- 

               under den til-   kategori 

               svarende fodermid- 

               delkategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Artsbetegnelserne i bilag 2, tabel 1, må kun anvendes for 

  fodermidler, der svarer til beskrivelsen og kravene til 

  sammensætning. Andre fodermidler skal angives under 

  artsbetegnelser, der ikke kan vildlede køberne.   2) Andre 

  kategoribetegnelser end anført i tabel 2, afsnit A og B, må ikke 

  benyttes.   3) Hvis sammensætningen af en foderblanding anføres 

  med angivelse af kategorier af fodermidler, må der kun angives 

  fodermidler med artsbetegnelse, hvis disse ikke er omfattet af 

  kategorierne i tabel 2, afsnit A og B. Disse fodermidler skal 

  anføres i rækkefølge efter faldende vægt i forhold til 

  kategorierne. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Vandindhold i 

  - mælkeerstatningsfoder Over  7% +     Over  7% + 

  og andre foderblandinger Højst 7% o     Højst 7% o 

  med et mælkeindhold på 

  over 40 % 

  - mineralfoder uden or- Over 5% +     Over 5% + 

  ganiske bestanddele   Højst 5% o     Højst 5% o 

  - mineralfoder med or-  Over 10% +     Over 10% + 

  ganiske bestanddele   Højst 10% o     Højst 10% o 

  - andre foderblandinger Over 14% +     Over 14% + 

               Højst 14% +     Højst 14% o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Indhold af aske, uop-  Indholdet angives  Indholdet angives som 

  løselig i saltsyre (i  som procent af   procent af foderet 

  procent af tørstoffet) i foderet som sådant: som sådant: 

  - foderblandinger, der 

  indeholder tilladte 

  mineralske bindemidler 

  - mineralsk foder 

  - foderblandinger med  Over 2,2% +    Over 2,2% + 

  et indhold på over    Højst 2,2% o    Højst 2,2% o 

  50 % spåner eller pulp 

  af sukkerroer 

  - foderblandinger til 

  fisk med et indhold af 

  fiskemel på over 15% 

  - foderblanding, der   Højst 3,3% o    Højst 3,3% o 

  hovedsagelig består af 

  biprodukter af ris 

  - øvrige foderblan-   Højst 2,2% o    Højst 2,2% o 

  dinger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Analytiske bestanddele  Analytiske be-   Analytiske bestand- 

  Hvis de anførte oplys-  standdele, der skal dele, der skal an- 

  ninger ikke refererer  anføres, er angivet føres, er angivet 

  til vægten af foder-   med fed skrift i  med fed skrift i ta- 

  blandingen som sådan,  tabel 1       bel 1 

  skal dette være angivet Analytiske be-   Analytiske bestandde- 

  tydeligt         standdele, der kan le, der kan anføres, 

  Angivelsen af analytiske anføres, er angivet er angivet med almin- 

  bestanddele skal være  med almindelig   delig skrift i 

  kvantitativ       skrift i tabel 1  tabel 1 

               Endvidere skal   Endvidere skal an- 

               anføres de ana-   føres de analytiske 

               lytiske bestand-  bestanddele, der er 

               dele, der er an-  angivet i tabel 3, 

               givet i tabel 3,  kolonne 4 

               kolonne 4      Tilstedeværelsen hhv. 

               Tilstedeværelsen  det ringe indhold af 

               hhv. det ringe ind- en eller flere af 

               hold af en eller  disse analytiske be- 

               flere af disse   standdele kan frem- 

               analytiske bestand- hæves. I så fald skal 

               dele kan fremhæves. minimum- hhv. maksi- 

               I så fald skal mi- mumindholdet af den 

               nimum- hhv. mak-  eller de analytiske 

               simumindholdet   bestanddele udtrykt 

               af den eller de   i vægtprocent være 

               analytiske be-   anført i listen over 

               standdele udtrykt  de analytiske be- 

               i vægtprocent være standdele 

               anført i listen 

               over de analytiske 

               bestanddele 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Dato for mindste hold- +          + 

   barhed4 for 

   - mikrobiologisk, meget 

   letfordærveligt foder: 

   »Skal anvendes inden« 

   efterfulgt af datoen 

   (dag, måned, år) 

   - andet foder: »Skal 

   helst anvendes inden« 

   efterfulgt af datoen 

   (måned, år) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Hvis flere bestemmelser angiver, at dato for mindste holdbarhed 

  skal angives, må kun anføres een dato, nemlig udløbsdatoen for 

  den korteste frist. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Fremstillingsdato, 

   hhv. varepartiets 

   referencenummer. 

   Fremstillingsdato an- 

   gives således: »Frem- 

   stillet (dage, måneder, 

   år) inden den anførte 

   dato for mindste hold- 

   barhed«         1. Referencenummer Referencenummer 

   Der kan vælges mellem  Fremstillingsdato  Fremstillingsdato 

   følgende muligheder for 2. Fremstillings-  Fremstillingsdato 

   angivelse:       dato        Referencenummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Navn eller firmanavn  +          + 

   og adresse eller hjem- 

   sted for den ansvar- 

   lige for de anførte 

   oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Identifikationsmærke  o          o 

   eller varemærke for 

   den, der er ansvarlig 

   for de anførte oplys- 

   ninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Producentens navn el-  o          o 

   ler firmanavn og adres- 

   se eller hjemsted, hvis 

   producenten ikke er 

   ansvarlig for de an- 

   førte oplysninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. Produktions- eller   o          o 

   fremstillingsland 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. Produktets pris     o          o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. Produktets betegnelse  o          o 

   eller varemærke 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. Foderets fysiske til-  o          o 

   stand eller den sær- 

   lige behandling, det 

   har undergået 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19. Indhold af fodermid- 

   ler, der består af 

   proteinholdige pro- 

   dukter af patte- 

   dyrvæv 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20. Godkendelsesnummer   +          + 

   for den virksomhed, 

   der er ansvarlig for 

   mærkningen, tildelt 

   efter bekendtgørelse 

   om registrering m.m. 

   af foderstofvirk- 

   somheder. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5) Forbuddet gælder ikke for foderblandinger, der udelukkende 

  indeholder følgende proteinholdige produkter af pattedyrvæv: 

 - mælk og mejeriprodukter, 

 - gelatine, 

 - aminosyrer fremstillet af huder og skind ved en proces, der 

  indebærer, at materialet udsættes for en pH-værdi på 1-2 

  efterfulgt af en pH-værdi på > 11 efterfulgt af en 

  varmebehandling ved 140 grader C i 30 minutter ved 3 bar, 

 - dicalciumphosphat udvundet af affedtede knogler, og 

 - tørret plasma og andre blodprodukter. 

 Bilag 6, tabel 1 

 Analytiske bestanddele i foderblandinger 

 Påbudte oplysninger er anført med fed skrift. Når mærkningen gælder 

  alle dyrearter, er anført: + 

 Frivillige oplysninger er anført med almindelig skrift. Når 

  mærkningen gælder alle dyrearter, er anført: o 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Foderstoffets betegnelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Analytiske    Fuldfoder        Tilskudsfoder - 

 bestanddele                Mineralsk foder 

 og indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Råprotein     Dyr bortset fra andre  o 

          selskabsdyr end hunde 

 Træstof      og katte 

 Råaske      Andre selskabsdyr end 

          hunde og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Råfedt      Dyr bortset fra andre  o 

          selskabsdyr end hunde 

          og katte 

          Andre selskabsdyr end 

          hunde og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lysin       Svin           o 

          Andre dyr end svin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Methionin     Fjerkræ         o 

          Andre dyr end fjerkræ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cystin      o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Threonin     o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tryptophan    o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Energiværdi    Fjerkræ1 

          Svin, drøvtyggere2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Angivelse i henhold til EU-metode   2) Angivelse i henhold til 

  dansk metode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stivelse     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet sukker-  o 

 indhold (sac- 

 charose) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet sukker-  o 

 indhold + 

 stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Calcium      o            + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Natrium      o            + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fosfor      o            + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Magnesium     o            Drøvtyggere 

                      Andre dyr end drøvtyggere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalium      o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Analytiske    Tilskudsfoder      Andet tilskudsfoder 

 bestanddele    Melassefoder 

 og indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Råprotein     + 

 Træstof                  Dyr bortset fra andre 

 Råaske                   selskabsdyr end hunde og 

                      katte 

                      Andre selskabsdyr end hun- 

                      de og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Råfedt      o            Dyr bortset fra andre 

                      selskabsdyr end hunde og 

                      katte 

                      Andre selskabsdyr end hun- 

                      de og katte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lysin       Svin          Svin 

          Andre dyr end svin    Andre dyr end svin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Methionin     Fjerkræ         Fjerkræ 

          Andre dyr end fjerkræ  Andre dyr end fjerkræ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Cystin                   o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Threonin                  o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tryptophan                 o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Energiværdi                Fjerkræ1 

                      Svin, drøvtyggere2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Angivelse i henhold til EU-metode   2) Angivelse i henhold til 

  dansk metode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stivelse                  o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet sukker-  +            o 

 indhold (saccha- 

 rose) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Samlet sukker-               o 

 indhold + 

 stivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Calcium     o             )5% Dyr bortset fra sel- 

                      skabsdyr 

                      Selskabsdyr 

                      ?5%     o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Natrium      o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fosfor      o            )2 % Dyr bortset fra sel- 

                      skabsdyr 

                      Selskabsdyr 

                      ?2 %   o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Magnesium     )0,5 % Drøvtyggere    )0,5 % Drøvtyggere 

          Andre dyr end drøvtyg-  Andre dyr end drøvtyggere 

          gere           ?0,5 %    o 

          ?0,5 %    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kalium      o            o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 6, tabel 2 

 Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger 

 A. Kategoriebetegnelser for fodermidler til foderblandinger til 

  andre dyr end selskabsdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betegnelse       Beskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Korn        Hele kerner fra alle slags korn (herunder 

            boghvede), uanset præsentationsform, ingen 

            andre fraktioner end skaller må være fjernet 

 2. Produkter og bipro- Fraktionerede produkter og biprodukter af 

  dukter af korn   korn bortset fra olie, som er omfattet af ka- 

            tegori 14 

            Disse produkter og biprodukter må højst 

            indeholde 25 % træstof i tørstoffet 

 3. Olieholdige frø   Hele frø eller frugter af olieholdige 

            frø og olieholdige frugter af alle 

            typer, uanset præsentationsform, men hvorfra 

            ingen andre fraktioner end skaller eller bælge 

            er fjernet 

 4. Produkter og bi-  Fraktionerede produkter og biprodukter af 

 produkter af olie-   olieholdige frø og olieholdige frugter, bort- 

 holdige frø      set fra olier og fedtstoffer, som er omfattet 

            af kategori 14 

            Disse produkter og biprodukter må højst inde- 

            holder 25 % træstof i tørstoffet, med mindre 

            de indeholder over 5 % råfedt i tørstoffet 

            eller over 15 % råprotein i tørstoffet 

 5. Produkter og bi-  Produkter og fraktionerede produkter og bi- 

 produkter af bælg-   produkter af bælg-plantefrø, bortset fra olie- 

 plantefrø       holdige frø af bælgplanter, som er omfattet af 

            kategori 3 og 4 

            Disse produkter og biprodukter må højst inde- 

            holde 25 % træstof i tørstoffet 

 6. Produkter og bi-  Produkter og biprodukter af knolde og rodfrug- 

 produkter af rodfrug- ter, bortset fra sukkerroer, som er omfattet 

 ter          af kategori 7 

            Disse produkter og biprodukter må højst inde- 

            holde 25 % træstof i tørstoffet 

 7. Produkter og bi-  Produkter og biprodukter af sukkerroer og 

 produkter fra sukker- sukkerrør 

 produktion       Disse produkter og biprodukter må højst inde- 

            holde 25 % træstof i tørstoffet 

 8. Produkter og bi-  Produkter og biprodukter fra forarbejdning 

 produkter fra for-   af frugt 

 arbejdning af frugt  Disse produkter og biprodukter må højst inde- 

            holde 25 % træstof i tørstoffet, med mindre 

            de indeholder over 5 % råfedt i tørstoffet 

            eller over 15 % råprotein i tørstoffet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Tørrede plante-   Kunstigt eller naturligt tørrede overjordiske 

 produkter       dele af foderplanter, der er høstet grønne 

            Disse produkter må højst indeholde 25 % træ- 

            stof i tørstoffet, med mindre de indeholder 

            over 15 % råprotein i tørstoffet 

 10. Fiberrige pro-   Råvarer med over 25 % træstof i tørstoffet, 

 dukter         f.eks. halm, skaller og avner, bortset fra 

            produkter som er omfattet af kategorierne 4, 8 

 og 9 

 11. Mælkeprodukter   Produkter hidrørende fra forarbejdning af 

            mælk, bortset fra separeret mælkefedt, som 

            er omfattet af kategori 14 

 12. Produkter af fisk Hele eller dele af fisk og andre koldblodede 

            havdyr samt produkter fra forarbejdede fisk, 

            bortset fra separeret fiskeolie og derivater 

            heraf, som er omfattet af kategori 14. Undtage 

 t 

            er endvidere produkter med over 50 % aske i 

            tørstoffet. Disse er omfattet af kategori 13 

 13. Mineralstoffer   Uorganiske eller organiske produkter med over 

            50 % aske i tør-stoffet, bortset fra produkter 

            med 5 % aske, uopløselig i saltsyre i tørstof- 

            fet 

 14. Olie og fedtstof- Olie og fedtstoffer af animalsk og vegetabilsk 

 fer          oprindelse samt derivater heraf 

 15. Produkter fra   Affalds- og restprodukter fra bagerier og fra 

 bageri- og pastavirk- viirksomheder, der fremstiller pasta 

 somheder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 6, tabel 2 

 B. Kategoribetegnelser for fodermidler til foderblandinger til 

  selskabsdyr 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betegnelse       Beskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Kød og animalske  Alle køddele af slagtede, varmblodede landdyr, 

 friske 

 biprodukter      eller konserverede ved passende behandling 

            samt alle produkter og biprodukter fra be- 

            arbejd ning af dyrekroppe eller dele af dyre- 

            kroppe af varmblodede landdyr 

 2. Mælk og mejeri-   Alle mejeriprodukter, friske eller konserve- 

 produkter       rede ved en passende behandling,samt bi- 

            produkter fra deres forarbejdning 

 3. Æg og ægprodukter  Alle ægprodukter, friske eller konserverede 

            ved en passende behandling, samt biprodukter 

            fra deres forarbejdning 

 4. Olie og fedtstof-  Alle animalske og vegetabilske olier og 

 fer          fedtstoffer 

 5. Gær         Al gær, hvor gærcellerne er dræbt og tørret 

 6. Fisk og fiske-   Fisk og dele af fisk, friske eller konserve- 

 produkter       rede ved en passende behandling, samt bipro- 

            dukter fra deres forarbejdning 

 7. Korn        Alle kornarter og kornprodukter uanset deres 

            præsentationsform samt produkter fremkommet 

            ved forarbejdning af kornarternes stivelses- 

            holdige kerner 

 8. Grønsager      Alle grønsager og bælgfrugter, friske eller 

            konserverede ved en passende behandling 

 9. Vegetabilske bi-  Biprodukter fremkommet ved behandling af 

 produkter       vegetabilske pro-dukter, navnlig korn, grøn- 

            sager, bælgfrugter og olieholdige frø 

 10. Vegetabilsk pro-  Alle vegetabilske produkter, hvori proteinet 

 teinekstrakt      er blevet koncentreret ved en passende 

            behandling og eventuelt er blevet struk- 

            tureret, således at råproteinindholdet udgør 

            mindst 50 % i tørstoffet 

 11. Mineralstoffer   Alle uorganiske stoffer, der kan indgå i 

            foderstoffer 

 12. Sukker       Alle former for sukker 

 13. Frugt       Al slags frugt, frisk eller konserveret ved 

            en passende behandling 

 14. Nødder       Alle kerner af stenfrugter og nødder 

 15. Frø        Alle slags frø, hele eller groft formalede 

 16. Alger       Alle alger, friske eller konserverede ved en 

            passende behandling 

 17. Bløddyr og skaldyr Alle bløddyr, muslinger, skaldyr og krebs, 

            friske eller konserverede ved en passende 

            behandling, samt biprodukter fra deres for- 

            arbejdning 

 18. Insekter      Alle slags insekter på alle udviklingstrin 

 19. Bagværk      Alle former for bagværk, brød og kager samt 

            dejvarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 6, tabel 3 

 Foder til særlige ernæringsformål. Liste over anvendelsesområder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Særligt   Væsentlige     Dyreart     Mærknings- 

 ernærings-  ernærings-     eller      oplysninger 

 formål    egenskaber     -kategori 

 --------------------------------------------------------------------- 

  1       2          3        4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Lavt fosforindhold Hunde og katte - Proteinkilde(r) 

 nyrefunk-  og begrænset ind-          - Calcium 

 tionen ved  hold af protein,          - Fosfor 

 kronisk ny- der skal være af          - Kalium 

 reinsuffi-  høj kvalitet            - Natrium 

 ciens1                      - Indhold af essen- 

                         tielle fedtsyrer 

                         (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Opløsning  Urinforsurende   Hunde      - Proteinkilde(r) 

 af struvit- egenskaber, lavt          - Calcium 

 sten     magnesiumindhold          - Fosfor 

       og begrænset ind-          - Natrium 

       hold af protein,          - Magnesium 

       der skal være af          - Kalium 

       høj kvalitet            - Klorider 

                         - Svovl 

                         - Urinforsurende 

                         stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Fabrikanten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i 

  tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens.   2) Hvis foderet 

  anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede 

  brugsperiode 2 til 4 uger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Opløsning  Urinforsurende   Katte      - Calcium 

 af struvit- egenskaber og lavt         - Fosfor 

 sten3    magnesiumindhold          - Natrium 

                         - Magnesium 

                         - Kalium 

                         - Klorider 

                         - Svovl 

                         - Taurin i alt 

                         - Urinforsurende 

                         stoffer 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Urinforsurende   Hunde og katte - Calcium 

 af risikoen egenskaber og            - Fosfor 

 for ny stru- moderat magne-           - Natrium 

 vitstendan- siumindhold             - Magnesium 

 nelse3                      - Kalium 

                         - Klorider 

                         - Svovl 

                         - Urinforsurende 

                         stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt purinindhold, Hunde og katte Proteinkilde(r) 

 af urinsten- lavt indhold af 

 dannelse   protein, der skal 

 (ureater)  være af høj kva- 

       litet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3) Når det gælder foder til katte, kan »Feline lower urinary tract 

  disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome - F.U.S.« 

 føjes 

  til under særligt ernæringsformål. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt calciumind-  Hunde og katte - Fosfor 

 af oxalat-  hold, lavt indhold         - Calcium 

 stendannelse af vitamin D og           - Natrium 

       stoffer, der gør          - Magnesium 

       urinen alkalisk           - Kalium 

                         - Klorid 

                         - Svovl 

                         - Vitamin D i alt 

                         - Hydroxyprolin 

                         - Stoffer, der gør 

                         urinen alkalisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt proteinind-  Hunde og katte - Svovlholdige ami- 

 af cystin-  hold, moderat ind-         nosyrer i alt 

 stendannelse hold af svovl-           - Natrium 

       holdige aminosyrer         - Kalium 

       og stoffer, der           - Klorider 

       gør urinen alkalisk         - Svovl 

                         - Stoffer, der gør 

                         urinen alkalisk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  - Udvalgte prote-  Hunde og katte - Proteinkilde(r) 

 af intole-  inkilde(r)             - Indhold af essen- 

                         tielle fedtsyrer 

                         (hvis tilsat) 

 rancer over og/eller 

 for ingredi- - Udvalgte kulhy-  Hunde og katte - Kulhydratkilde(r) 

 enser og næ- dratkilde(r)            - Indhold af essen- 

 ringsstof-                    tielle fedtsyrer 

 fer4                       (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Højt indhold af   Hunde og katte - Letfordøjelige 

 af akutte  elektrolytter og          ingredienser, her- 

 absorptions- letfordøjelige           under deres even- 

 forstyrrel- ingredienser            tuelle behandling 

 ser i tarm-                   - Natrium 

 systemet                     - Kalium 

                         - Kilder til slim- 

                         stof (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afhjælpning Letfordøjelige   Hunde og katte Letfordøjelige 

 af dårlig  ingredienser og           ingredienser, her- 

 fordøjelse5 lavt fedtindhold          under deres eventu- 

                         elle behandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, 

  kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte 

  »Ingredienser og næringsstoffer«.   5) Fabrikanten kan 

 tilføje 

  under særligt ernæringsformål: »Exokrin pankreatisk 

 insufficiens«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Lavt natriumind-  Hunde og katte - Natrium 

 hjertefunk- hold og forhøjet          - Kalium 

 tionen ved  K/Na-forhold            - Magnesium 

 kronisk 

 hjertein- 

 sufficiens 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regulering  Lavt indhold af   Hunde og katte - Kulhydratkilde(r) 

 af glucose- kulhydrater, der          - Eventuel behandlin 

 g 

 tildelingen hurtigt omdannes          af kulhydrat(er) 

 (Diabetes  til glucose             - Stivelse 

 mellitus)                    - Sukker i alt 

                         - Fructose (hvis 

                         tilsat) 

                         - Indhold af essen- 

                         tielle fedtsyrer 

                         (hvis tilsat) 

                         - Kilde(r) til fedt- 

                         syrer med kort og 

                         middellang kulstof- 

                         kæde (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Protein af høj   Hunde      - Proteinkilde(r) 

 leverfunk-  kvalitet, moderat          - Indhold af essen- 

 tionen ved  proteinindhold,           tielle fedtsyrer 

 kronisk le- lavt fedtindhold,          - Letfordøjelige 

 verinsuffi- højt indhold af           kulhydrater, her- 

 ciens    essentielle fedt-          under deres eventu- 

       syrer og højt ind-         elle behandling 

       hold af letfor-           - Natrium 

       døjelige kulhydrater        - Kobber i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Protein af høj   Katte      - Proteinkilde(r) 

 leverfunk-  kvalitet, moderat          - Indhold af essen- 

 tionen ved  fedtindhold og højt         tielle fedtsyrer 

 kronisk le- indhold af essen-          - Natrium 

 verinsuffi- tielle fedtsyrer          - Kobber i alt 

 ciens 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regulering  Lavt fedtindhold  Hunde og katte - Indhold af essen- 

 af lipidme- og højt indhold af         tielle fedtsyrer 

 tabolismen  essentielle fedt-          - Indhold af n-3- 

 i tilfælde  syrer                fedtsyrer (hvis til- 

 af hyperli-                   sat) 

 pidæmi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt kobberindhold Hunde      - Kobber i alt 

 af kobber- 

 ophobning i 

 leveren 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt energiindhold Hunde og katte Energiindhold (op- 

 af overvægt                   lyst efter EU-meto- 

                         den) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rekonvales- Højt energiindhold, Hunde og katte - Letfordøjelige 

 cens6    høj koncentration          ingredienser 

       af væsentlige næ-          - Energiindhold 

       ringsmidler og           (oplyst efter EU-me- 

       letfordøjelige           toden) 

       ingredienser            - Indhold af n-3- 

                         og n-6-fedtsyrer 

                         (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Højt indhold af   Hunde og katte - Indhold af essen- 

 hudfunk-   essentielle fedt-          tielle fedtsyrer 

 tionen ved  syrer 

 dermatosis 

 og hårtab 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  - Lavt calciumind- Malkekøer    - Calcium 

 af risikoen hold                - Fosfor 

 for mælkefe-                   - Magnesium 

 ber     og/eller 

       - Lavt kation/ 

       anionforhold    Malkekeør    - Calcium 

                         - Fosfor 

                         - Natrium 

                         - Kalium 

                         - Klorider 

                         - Svovl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6) For kattefoder kan fabrikanten under mærkningsoplysningerne 

  supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen 

  »Leverlipidose hos kat«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Ingredienser, der  Malkekøer    - Ingredienser, der 

 af risikoen tilfører energi i  og moderfår   tilfører energi i 

 for keto-  form af glycogen          form af glycogen 

 sis7,8                      - Propan-1,2-diol 

                         (hvis tilsat som 

                         glucoseforstadie) 

                         - Glycerol (hvis 

                         tilsat som glucose- 

                         forstadie) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Højt magnesium-   Drøvtyggere   - Stivelse 

 af risikoen indhold, let til-          - Sukker i alt 

 for tetani  gængelige kulhy-          - Magnesium 

 (hypomagne- drater, moderat           - Natrium 

 sæmi)    proteinindhold           - Kalium 

       og lavt kalium- 

       indhold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7) I stedet for »ketosis« kan anføres »acetonæmi«. 

 8) 

  Fabrikanterne kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens 

  efter ketosis.   9) Når det gælder foder til malkekøer. 

  10) Når det gælder foder til moderfår. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt indhold af let Drøvtyggere   - Stivelse 

 af risikoen (fordøjelige)            - Sukker i alt 

 for acidose forgærbare kul- 

       hydrater og høj 

       bufferkapacitet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilise-  Overvejende elek-  Kalve      - Kulhydratkilde(r) 

 ring af væ- trolytter og let  Smågrise    - Natrium 

 ske- og   optagelige kulhy-  Lam       - Kalium 

 elektrolyt- drater       Kid       - Klorider 

 balancen             Føl 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11) Når det gælder foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra 

  begyndelsen af laktationen«.   12) Anfør kategorien af 

  drøvtyggere. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt indhold af   Drøvtyggere   - Calcium 

 af risikoen fosfor, magnesium          - Fosfor 

 for urin-  og urinforsurende          - Natrium 

 vejssten   stoffer               - Magnesium 

                         - Kalium 

                         - Klorider 

                         - Svovl 

                         - Urinforsurende 

                          stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  - Højt magnesium-  Svin      Magnesium 

 af stress-  indhold 

 reaktioner  og/eller 

       - Letfordøjeligt  Svin      - Letfordøjelige 

        ingredienser            ingredienser, her- 

                         under deres eventu- 

                         elle behandling 

                         - Indhold af n-3- 

                         fedtsyrer (hvis til- 

                         sat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilise-  Let bufferkapacitet Smågrise    - Letfordøjelige 

 ring af den og letfordøjelige          ingredienser, her- 

 fysiologi-  ingredienser            under deres eventu- 

 ske fordøj-                   elle behandling 

 else                       - Bufferkapacitet 

                         - Kilde(r) til ad- 

                         stringerende stof- 

                         fer (hvis tilsat) 

                         - Kilde(r) til slim- 

                         stof (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilise-  Letfordøjelige   Svin      - Letfordøjelige 

 ring af den ingredienser            ingredienser, her- 

 fysiologi-                    under deres eventu- 

 ske fordøj-                   elle behandling 

 else                       - Kilde(r) til ad- 

                         stringerende stof- 

                         fer (hvis tilsat) 

                         - Kilde(r) til slim- 

                         stof (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Ingredienser, der  Søer      Ingredienser, der 

 af risikoen stimulerer passagen         stimulerer passagen 

 for forstop- gennem tarmene           gennem tarmene 

 pelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Lavt energiindhold Læggehøner   - Energiværdi (be- 

 af risikoen og høj procentdel          regnet efter EU-me- 

 for fedtle- af omsættelig            toden) 

 versyndrom  energi fra lipider         - Procentdel 

       med stort indhold          omsættelig energi 

       af flerumættede           fra lipider 

       fedtsyrer              - Indhold af fler- 

                         mættede fedtsyrer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensa-  Lavt indhold af   Fjerkræ, bort- - Procentdel mæt- 

 tion for   mættede fedtsyrer  set fra gæs og tede fedtsyrer i 

 malabsorp-  og stort indhold  duer      forhold til ind- 

 tion     af fedtopløselige          holdet af fedtssyrer 

       vitaminer              i alt 

                         - Vitamin A i alt 

                         - Vitamin D i alt 

                         - Vitamin E i alt 

                         - Vitamin K i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation Kulhydrater, pro-  Hovdyr (Equi-  Letfordøjelige 

 for kronisk teiner og fedt-   nes)13,14    kulhydrat-, pro- 

 insufficiens stoffer, der stort         tein- og fedtstof- 

 i tyndtarms- set fordøjes,            kilder, herunder de- 

 funktionen  før de når tynd-          res eventuelle 

       tarmen               behandling 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation Letfordøjelige   Hovdyr     - Fiberkilde(r) 

 for kroniske fibre (træstof)   (Equines)    (træstof) 

 fordøjelses-                   - Indhold af n-3- 

 forstyrrel-                   fedtsyrer (hvis til- 

 ser i tyktar-                  sat) 

 men 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13) Hovdyr (Equines): Heste, æsler, muldyr og mulæsler. 

 14) Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget 

  gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes 

  der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse  Letfordøjelige   Hovdyr (Equi-  - Magnesium 

 af stress-  ingredienser    nes)      - Letfordøjelige 

 reaktioner                    ingredienser, her- 

                         under deres eventu- 

                         elle behandling 

                         - Indhold af n-3- 

                         fedtsyrer (hvis 

                         tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensa-  Overvejende elek- Hovdyr      - Calcium 

 tion for   trolytter og let- (Equines)    - Natrium 

 elektrolyt- op tagelige kulhy-         - Magnesium 

 tab ved   drater               - Kalium 

 kraftig                     - Klorider 

 svedafsond-                   - Glucose 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rekonva-   Høj koncentration  Hovdyr     - Letfordøjelige 

 lescens   af væsentlige næ-  (Equines)    ingredienser, her- 

       ringsstoffer og           under deres eventu- 

       letfordøjelige           elle behandling 

       ingredienser            - Indhold af n-3- 

                         og n-6-fedtsyrer 

                         (hvis tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Lavt indhold af   Hovdyr     - Protein- og fiber- 

 leverfunk-  protein, som er af (Equines)    kilder (træstof) 

 tionen ved  høj kvalitet, og          - Letfordøjelige 

 kronisk le- letfordøjelige           kulhydrater, her- 

 verinsuf-  kulhydrater             under deres eventu- 

 ficiens                     elle behandling 

                         - Methionin 

                         - Cholin 

                         - Indhold af n-3- 

                         fedtsyrer (hvis 

                         tilsat) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af  Lavt indhold af   Hovdyr     - Proteinkilder 

 nyrefunk-  protein, som er af (Equines)    - Calcium 

 tionen ved  høj kvalitet og           - Fosfor 

 kronisk ny- lavt fosforind-           - Kalium 

 reinsuffi-  hold                - Magnesium 

 ciens                      - Natrium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Særligt ernæ-   Anbefalet      Andre bestemmelser 

 ringsformål    brugsperiode 

 --------------------------------------------------------------------- 

   1         5             6 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af ny-   Indledningsvis   På emballagen, beholderen eller 

 refunktionen ved indtil 6 måneder2  etiketten anføres: »Det anbe- 

 kronisk nyrein-            fales at indhente en udtalelse 

 sufficiens1              fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

                    I brugsanvisningen anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Opløsning af   5 til 12 uger    På emballagen, beholderen eller 

 struvitsten              etiketten anføres: »Det anbe- 

                    fales at indhente en udtalelse 

                    fra en dyrlæge inden brug« 

                    I brugsanvisningen anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Fabrikanten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i 

  tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens. 

 2) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den 

  anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Opløsning af   5 til 12 uger    På emballagen, beholderen eller 

 struvitsten3             etiketten anføres: »Det anbe- 

                    fales at indhente en udtalelse 

                    fra en dyrlæge inden brug« 

                    I brugsanvisningen anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 6 måneder På emballagen, beholderen eller 

 risikoen for ny            etiketten anføres: »Det anbe- 

 struvitsten-             fales at indhente en udtalelse 

 dannelse3               fra en dyrlæge inden brug« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 6 måneder, På emballagen, beholderen eller 

 urinstendannelse men livslang brug  etiketten anføres: »Det anbe- 

 (ureater)     ved irreversibel  fales at indhente en udtalelse 

          forstyrrelse af   fra en dyrlæge inden brug« 

          urinsyrestofskiftet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3) Når det gælder foder til katte, kan »Feline lower urinary tract 

  disease« eller »Acute Feline Urological Syndrome - F.U.S.« 

 føjes 

  til under særligt ernæringsformål. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 6 måneder På emballagen, beholderen eller 

 oxalatsten-              etiketten anføres: »Det anbe- 

 dannelse               fales at indhente en udtalelse 

 inden brug«              fra en dyrlæge 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 cystinsten-    indtil 1 år     etiketten anføres: »Det anbe- 

 dannelse               fales at indhente en udtalelse 

                    fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   3-8 uger. Hvis tegn - 

 intolerancer   på intolerance for- 

 over for     svinder, kan dette 

 ingredienser og  foder anvendes uden 

 næringsstoffer4  tidsbegrænsning 

          3-8 uger. Hvis tegn - 

          på intolerance for- 

          svinder, kan dette 

          foder anvendes uden 

          tidsbegrænsning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   1-2 uger      På emballagen, beholderen eller 

 akutte absorp-            etiketten anføres: 

 tionsforstyr-             - »I perioder med akut diarre 

 relser i tarm-            og under efterfølgende rekon- 

 systemet               valescens« 

                    - »Det anbefales at indhente 

                    en udtalelse fra en dyrlæge 

                    inden brug« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afhjælpning af  3-12 uger, men   På emballagen, beholderen eller 

 dårlig for-    livslang brug ved  etiketten anføres: »Det anbe- 

 døjelse5     kronisk pankreatisk fales at indhente en udtalelse 

          insufficiens    fra en dyrlæge inden brug » 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4) Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, 

  kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte 

  »Ingredienser og næringsstoffer«.   5) Fabrikanten kan 

 tilføje 

  under særligt ernæringsformål: »Exokrin pankreatisk 

 insufficiens«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af hjer-  Indledningsvis ind- På emballagen, beholderen eller 

 tefunktionen ved til 6 måneder    etiketten anføres: »Det anbe- 

 kronisk hjerte-            fales at indhente en udtalelse 

 insufficiens             fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regulering af   Indledningsvis ind- På emballagen, beholderen eller 

 glucosetil-    til 6 måneder    etiketten anføres: »Det anbe- 

 delingen (Dia-            fales at indhente en udtalelse 

 betes mellitus)            fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af lever- Indledningsvis ind- På emballagen, beholderen eller 

 funktionen ved  til 6 måneder    etiketten anføres: »Det anbe- 

 kronisk lever-            fales at indhente en udtalelse 

 insufficiens             fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af lever- Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 funktionen ved  indttil 6 måneder  etiketten anføres: »Det anbe- 

 kronisk lever-            fales at indhente en udtalelse 

 insufficiens             fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Regulering af   Indledningsvis ind- På emballagen, beholderen eller 

 lipidmetabo-   til 2 måneder    etiketten anføres: »Det anbe- 

 lismen i til-             fales at indhente en udtalelse 

 fælde af hyper-            fra en dyrlæge inden brug el- 

 lipidæmi               ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 kobberophobning  indtil 6 måneder  etiketten anføres: »Det anbe- 

 i leveren               fales at indhente en udtalelse 

                    fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   Indtil den ønskede I brugsanvisningen anføres an- 

 overvægt     kropsvægt er nået  befalet daglig mængde 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rekonvalescens6  Indtil dyret er   Når foderet er specielt bereg- 

          kommet sig helt   net til at blive givet via son- 

                    de eller slange, anføres føl- 

                    gende på emballagen, beholder- 

                    en eller etiketten: 

                    »Indgives under 

 dyrlægetilsyn« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af hud-  I indtil 2 måneder På emballagen, beholderen eller 

 funktionen ved            etiketten anføres: »Det anbe- 

 dermatosis og             fales at indhente en udtalelse 

 hårtab                fra en dyrlæge inden brug« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 4 uger   I brugsanvisningen anføres: 

 risikoen for   inden kælvningen  »Ophør med fodringen ved kælv- 

 mælkefeber              ningen« 

          I indtil 4 uger   I brugsanvisningen anføres: 

          inden kælvningen  »Ophør med fodringen ved kælv- 

                    ningen« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6) For kattefoder kan fabrikanten under mærkningsoplysningerne 

  supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen 

  »Leverlipidose hos kat«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   3 til 6 uger efter - 

 risikoen for   kælvning9 samt de 

 ketosis7,8    sidste 6 uger før 

          og de første 3 uger 

          efter læmning10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   3 til 10 uger i   For foder til får anføres på 

 risikoen for te- perioden, hvor   emballagen, beholderen eller 

 tani (hypomagne- græset vokser    etiketten: »Anvendes navnlig 

 sæmi)       hurtigt       til lakterende dyr« 

                    Brugsanvisningen skal inde- 

                    holde oplysninger om sammen- 

                    sætningen af den daglige ra- 

                    tion, hvad angår tilførsel af 

                    fibre og let tilgængelige 

                    energikilder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7) I stedet for »ketosis« kan anføres »acetonæmi«. 

 8) Fabrikanterne kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens 

  efter ketosis. 

 9) Når det gælder foder til malkekøer. 

 10) Når det gælder foder til moderfår. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 2 måne-  For foder til malkekøer anføres 

 risikoen for   der11        på emballagen, beholderen eller 

 acidose                etiketten: Især til højtydende 

                    køer' 

                    For foder til fedekvæg anføres 

                    på emballagen, beholderen el- 

                    ler etiketten: »Især til 

                    intensivt fodret kvæg12« 

                    Brugsanvisningen skal inde- 

                    holde oplysninger om sammen- 

                    sætningen af den daglige ra- 

                    tion, hvad angår tilførsel af 

                    fibre og meget let forgærbare 

                    kulhydratkilder 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilisering af 1 til 7 dage    På emballagen, beholderen eller 

 væske- og elek-  1 til 3 dage,    etiketten anføres: »Hvis der 

 trolytbalancen  hvis der ikke    foreligger risiko for for- 

          gives andet foder  døjelsesforstyrrelser og i 

                    perioder hermed (diarre) 

                    Det anbefales at indhente en 

                    udtalelse fra en dyrlæge inden 

                    brug« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11) Når det gælder foder til malkekøer: »Højst 2 måneder fra 

  begyndelsen af laktationen«.   12) Anfør kategorien af 

  drøvtyggere. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 6 uger   På emballagen, beholderen eller 

 risikoen for             etiketten anføres: »Især til 

 urinvejssten             intensivt fodrede ungdyr« 

                    I brugsanvisningen anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   1 til 7 dage    Det bør oplyses, hvilke situa- 

 stressreaktioner           tioner brugen af dette foder er 

                    beregnet på 

          1 til 7 dage    Det bør oplyses, hvilke situa- 

                    tioner brugen af dette foder er 

                    beregnet på 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilisering af 2 til 4 uger    På emballagen, beholderen eller 

 den fysiologiske           etiketten anføres: »Hvis der i 

 fordøjelse              perioder foreligger risiko for 

                    fordøjelighedsforstyrrelser el- 

                    ler rekonvalescens herfra« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Stabilisering af 2 til 4 uger    På emballagen, beholderen eller 

 den fysiologiske           etiketten anføres: »Hvis der i 

 fordøjelse              perioder foreligger risiko for 

                    fordøjelighedsforstyrrelser el- 

                    ler rekonvalescens herfra« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   10 til 14 dage før - 

 risikoen for   og 10 til 14 dage 

 forstoppelse   efter faring 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   I indtil 12 uger  - 

 risikoen for 

 fedtleversyndrom 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation for I de første 2 uger - 

 malabsorption   efter udklækning 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation for Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 kronisk insuffi- indtil 6 måneder  etiketten anføres: »Det anbe- 

 ciens i tynd-             fales at indhente en udtalelse 

 tarmsfunktionen            fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

                    Det bør oplyses, hvilke situa- 

                    tioner brugen af foderet er 

                    beregnet på, og hvordan det 

                    bør indgives, herunder mange 

                    små rationer pr. dag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation for Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 kroniske for-   indtil 6 måneder  etiketten anføres: »Det anbe- 

 døjelsesfor-             fales at indhente en udtalelse 

 styrrelser i             fra en dyrlæge inden brug el- 

 tyktarmen               ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

                    Det bør oplyses, hvilke situa- 

                    tioner brugen af foderet er 

                    beregnet på, og hvordan det 

                    bør indgives. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13) Hovdyr (Equines): Heste, æsler, muldyr og mulæsler. 

 14) Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget 

  gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes 

  der »gamle dyr« i forbindelse med dyrearten eller -kategorien. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mindskelse af   2 til 4 uger    Det bør oplyses, præcist 

 stressreaktioner           hvilke situationer brugen af 

                    foderet er beregnet på 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kompensation for 1 til 3 dage    Det bør oplyses, hvilke 

 elektrolyttab ved           situationer brugen af foderet 

 kraftig svedaf-            er beregnet på 

 sondring               Hvis foderet svarer til en 

                    stor del af dagsrationen, bør 

                    det oplyses, at det er risi- 

                    kabelt at foretage bratte 

                    ændringer i fodersammensæt- 

                    ningen 

                    I brugsanvisning anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rekonvalescens  Indtil dyret er   Når foderet er specielt bereg- 

          kommet sig helt   net til at blive givet via son- 

                    de eller slange, anføres 

                    følgende på emballagen, be- 

                    holderen eller etiketten: 

                    »Indgives under dyrlæge- 

                    tilsyn« 

                    Det bør oplyses, hvilke situa- 

                    tioner brugen af foderet er 

                    beregnet på 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af lever- Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 funktionen ved  indtil 6 måneder  etiketten anføres:» Det anbe- 

 kronisk leverin-           fales at indhente en udtalelse 

 sufficiens              fra en dyrlæge inden brug el- 

                    ler inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

                    Det bør oplyses, hvordan 

                    foderet bør indgives, herunder 

                    hvor mange små portioner pr. 

                    dag 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte af nyre-  Indledningsvis i  På emballagen, beholderen eller 

 funktionen ved  indtil 6 måneder  etiketten anføres: »Det anbe- 

 kronisk nyrein-            fales at indhente en udtalelse 

 sufficiens              fra en dyrlæge inden brug eller 

                    inden forlængelse af brugs- 

                    perioden« 

                    I brugsanvisningen anføres: 

                    »Der skal til enhver tid være 

                    adgang til drikkevand« 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs:

- rådsdirektiv 74/63/EØF (EFT 1974, L 38, s. 31), senest ændret ved kommissionsdirektiv 97/8/EF (EFT 1997, L 48, s. 22),

- rådsdirektiv 79/373/EØF (EFT 1979, L 86, s. 30), senest ændret ved kommissionsdirektiv 97/47/EF (EFT 1997, L 211. s. 45),

- kommissionsdirektiv 80/511/EØF (EFT 1980, nr. L 126, s. 14),

- rådsdirektiv 82/471/EØF (EFT 1982, nr. L 213, s. 8), senest ændret ved rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35),

- kommissionsdirektiv 82/475/EØF (EFT 1982, nr. L 213, s. 27), senest ændret ved kommissionsdirektiv 91/334/EØF (EFT 1991, nr. L 184, s. 27),

- kommissionsdirektiv 91/357/EØF (EFT 1991, nr. L 193, s. 34), ændret ved kommissionsdirektiv 97/47/EF (EFT 1997, L 211. s. 45),

- kommissionsbeslutning 91/516/EØF (EFT 1991, nr. L 281, s. 23), senest ændret ved kommissionsbeslutning 97/582/EF (EFT 1997, L 237, s. 39),

- rådsdirektiv 93/74/EØF (EFT 1993, nr. L 237, s. 23), senest ændret ved rådsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35), og

- kommissionsdirektiv 96/25/EF (EFT 1996, L 125, s. 35),

(* 2) Foderstoffer omfatter alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, incl. produkter defineret i nr. 5-14.