Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering pr. 1. juli 1998 af satser på det sociale område


§ 1. I bilaget til dette cirkulære oplyses størrelsen pr. 1. juli 1998 af satserne efter følgende love:

 • 1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, som senest ændret ved lov nr. 1109 af 29. december 1997.
 • 2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som senest ændret ved § 11 i lov nr. 264 af 7. maj 1998.
 • 3) Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved § 31 i lov nr. 980 af 17. december 1997.
 • 4) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998.
 • 5) Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. august 1996, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 278 af 13. maj 1998.
 • 6) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.
 • 7) Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.
 • 8) Lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 262 af 6. maj 1998.
 • 9) Lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 279 af 13. maj 1998.

Stk. 2. Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ni love nævnt i stk. 1, som pågældende tabel angår.

§ 2. Ved beregningen af satserne i bilaget er der anvendt følgende former for regulering:

 • 1) Satsreguleringsprocenten for finansåret 1998 (2,4), jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 671 af 20. august 1997 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 1998.
 • 2) 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 1998 (0,7), jf. bekendtgørelsen nævnt i nr. 1.
 • 3) Finanslovens reguleringsprocenter for finansåret 1998.
 • 4) Den procentvise stigning i det kommunale løn- og prisskøn for 1998 (3,1).
 • 5) Udviklingen i lønnen for en tjenestemand på 1. løntrin i lønramme 7.
 • 6) Den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.
 • 7) Udviklingen i den gennemsnitlige timeløn for respektive kvindelige og mandlige ikke-faglærte arbejdere i hele landet.
 • 8) Fastsat ved overenskomst.
 • 9) Udviklingen i priser og omkostninger.
 • 10) Konkret vurdering.
 • 11) Ingen regulering.

Stk. 2. Nedenfor er bilagets satser opført ud for nummeret på den anvendte reguleringsform, jf. stk. 1.

 • 1) Tabel 1-2, tabel 3, punkt 1 og 4-6, tabel 4, punkt 1-6, tabel 5, punkt 1-11 og 14-16, tabel 6-9 og 11, tabel 13, punkt 9, tabel 14, tabel 15, punkt 1-10, 13-22 og 24-25, tabel 16, tabel 17, punkt 1-2, tabel 18-19, tabel 21, punkt 5-8, tabel 22, punkt 4-6, tabel 23, punkt 1-4 og 8-9, tabel 25, punkt 1-2 og 6, tabel 26, punkt 1-6 og 21-23.
 • 2) Tabel 12, punkt 2-15 og 22, tabel 20, punkt 1-4 (forspaltens beløb).
 • 3) Tabel 12, punkt 23-26.
 • 4) Tabel 22, punkt 1-3.
 • 5) Tabel 13, punkt 1-8.
 • 6) Tabel 15, punkt 23.
 • 7) Tabel 3, punkt 2-3, tabel 4, punkt 7-8.
 • 8) Tabel 12, punkt 16-21.
 • 9) Tabel 3, punkt 7-12, tabel 12, punkt 1, tabel 26, punkt 7-21.
 • 10) Tabel 4, punkt 9-10, tabel 5, punkt 17-18, tabel 17, punkt 3-4.
 • 11) Tabel 5, punkt 12-13, tabel 13, punkt 10-11, tabel 15, punkt 11-12 og 26-28, tabel 20, punkt 5-9, tabel 21, punkt 1-4 og 9-10, tabel 23, punkt 5-7, tabel 25, punkt 3-5.

Socialministeriet, den 22. juni 1998

p.m.v.

Finn Mortensen

/ Steffen Juul

Bilag

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL 1: Børnetilskud

TABEL 2: Børnebidrag

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om delpension

TABEL 4: Delpension

Lov om social pension

TABEL 5: Social pension, folke- og førtidspension

TABEL 6: Social pension, tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL 7: Social pension, varmetillæg

TABEL 8: Social pension, invaliditetsydelse

TABEL 9: Social pension, fradrag i den opgjorte indtægt

TABEL 10: Social pension, indtægtsregulering

TABEL 11: Social pension, indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg

Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade

TABEL 12: Arbejdsskadesikring

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL 13: Erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

TABEL 14: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL 15: Aktiv socialpolitik, kontanthjælp og aktivering

TABEL 16: Aktiv socialpolitik, revalidering, fleksjob

TABEL 17: Aktiv socialpolitik, bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

TABEL 18: Aktiv socialpolitik, hjælp i særlige tilfælde

TABEL 19: Aktiv socialpolitik, finansiering

Lov om social service

TABEL 20: Social service, dagtilbud, børn og unge

TABEL 21: Social service, tilskud til forældre

TABEL 22: Social service, døgnophold, børn og unge

TABEL 23: Social service, personlig og praktisk hjælp

TABEL 24: Social service, midlertidig personlig og praktisk hjælp, betalingsskala

TABEL 25: Social service, botilbud, voksne

TABEL 26: Social service, hjælpemidler og biler

TABEL 1: Børnetilskud

 

 --------------------------------------------------------------------- 

              kr. årlig   kr. kvartal   kr. een gang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Ordinært børnetilskud 

  (lov § 2)        4.644     1.161        - 

 2. Ekstra børnetilskud 

  (lov § 3)        3.548      887        - 

 3. Særligt børnetilskud 

  (lov § 4, stk. 2)    17.820     4.455        - 

 4. Særligt børnetilskud 

  (lov § 4, stk. 3)    8.904     2.226        - 

 5. Flerbørnstilskud 

  (lov § 10a)       5.740     1.435        - 

 6. Adoptionstilskud 

  (lov § 10b)        -       -       33.087 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 2: Børnebidrag 

          kr. årlig kr. halvårlig kr. mdl. kr. een gang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Normalbidrag 

  til børn 

  (lov § 14)    8.904     4.452    -       - 

 2. Normalbidrag ved 

  fødsel (lov § 15) -       -     -       510 

 3. Normalbidrag omkr. 

  fødsel (lov § 15) -       -     888       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel 

               kr. årlig   kr. uge   kr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Højeste dagpengebeløb 

   (lov § 9, stk. 2)1)     -      2.688    72,65 

 2. Ukendt arb.tid, mand 

   (lov § 9, stk. 6)2)     -       -    109,25 

 3. Ukendt arb.tid, kvinde 

   (lov § 9, stk. 6)2)     -       -     98,65 

 4. Friv.sikr., minimums- 

   ydelse (lov § 20, stk. 2)  -      1.792     - 

 5. Lønsum, forsikr. optag. 

   (lov § 27)3)      4.704.000     -      - 

 6. Lønsum, forsikr. udeluk. 

   (lov § 27)3)      5.806.080     -      - 

 7. Præmiesats (lov § 27)   (0,6%)     -      - 

 8. Friv. sikr., bidrag 2/3, 

   3. dag (lov § 29)4)      660     -      - 

 9. Friv. sikr., bidrag 2/3, 

   1. dag (lov § 29)4)     1.362     -      - 

 10. Friv. sikr., bidrag 1/1, 

   3. dag (lov § 29)4)      990     -      - 

 11. Friv. sikr., bidrag 1/1, 

   1. dag (lov § 29)4)     2.043     -      - 

 12. Arb.giv.bidr. dagpenge-ATP 

   (lov § 30b)5)         141     -      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Satsen anvendes til og med den 3. januar 1999. Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.
 • 2) Jf. § 32 i bkg. nr. 701 af 22. juli 1994, som ændret ved bkg. nr. 249 af 1. april 1997.
 • 3) Jf. §§ 1 og 9 i bkg. nr. 677 af 9. august 1995.
 • 4) Satsen anvendes for perioden fra den 1. april 1998 til udgangen af marts 1999.
 • 5) Satsen anvendes sidste gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag i ATP-kompensationen på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. november 1998 - 22. februar 1999.

TABEL 4: Delpension

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Basisbeløb (lov § 4, stk. 1)        114.616,00      - 

 2. Lønmodt., delpension pr. times 

   nedsættelse (lov § 4, stk. 2)        3.097,74      - 

 3. Lønmodt., delpension, minimum 4/37 

   (lov § 3, stk. 1)              12.396,00      - 

 4. Lønmodt., delpension, maksimum 

   25/37 (lov § 3, stk. 1)           77.448,00      - 

 5. Selvstæn., mindste indtægt 

   (lov § 1, stk. 4)1)             38.205,00      - 

 6. Selvstæn., delpension 

   (lov § 1, stk. 4)2)             57.312,00      - 

 7. Timesats ved ukendt arbejdstid, 

   mand (lov § 3, stk. 2)3)              -   109,25 

 8. Timesats ved ukendt arbejdstid, 

   kvinde (lov § 3, stk. 2)3)             -    98,65 

 9. Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten 

   (lov § 16a)4)                    -    0,71 

 10. Frivilligt ATP-bidrag, kommunen 

   (lov § 16a)4)                    -    0,71 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 886 af 24. oktober 1994. 

 2) Jf. § 5 i bkg. nr. 886 af 24. oktober 1994. 

 3) Jf. § 2 i bkg. nr. 885 af 24. oktober 1994. 

 4) Jf. kap. 2 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997 

 TABEL 5: Social pension, folke- og førtidspension 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)    46.812     3.901 

 2. Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, 

   stk. 1, nr. 3)1)              39.576     3.298 

 3. Supplerende, særligt pensionstillæg, 

   reelt enlige2)                6.828      569 

 4. Pensionstillæg, andre (lov § 49, 

   stk. 1, nr. 3)               20.568     1.714 

 5. Invaliditetsbeløb, gifte, ægtefælle får 

   invaliditetsbeløb eller 

   invaliditetsydelse - for hver ægtefælle 

   (lov § 49, stk. 1, nr. 6)          19.392     1.616 

 6. Invaliditetsbeløb, andre (lov § 49, 

   stk. 1, nr. 6)               22.776     1.898 

 7. Erhvervsudygtighedsbeløb, gifte, 

   ægtefælle får højeste førtidspenion 

   - for hver ægtefælle (lov § 49, stk. 

   1, nr. 8)                  22.740     1.895 

 8. Erhvervsudygtighedsbeløb, andre 

   (lov § 49, stk. 1, nr. 8)          31.428     2.619 

 9. Førtidsbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 9)   11.892      991 

 10. Bistandstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 10  23.784     1.982 

 11. Plejetillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 11)   47.460     3.955 

 12. Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. 

   kommuneskat, enlige (lov § 72c)         59       - 

 13. Tillæg pr. 0,1 over 31,8 pct. kommuneskat, 

   andre (lov § 72c)                34       - 

 14. Forsørgelsesgrundlag, ca.-indtægtsgrænse, 

   gifte (lov § 14, stk. 5)3)         139.776       - 

 15. Forsørgelsesgrundlag, ca.-indtægtsgrænse, 

   enlige (lov § 14, stk. 5)3)         93.184       - 

 16. Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. 

   pr. barn (lov § 14, stk. 5)4)        8.904       - 

 17. Frivilligt ATP-bidrag ved førtidspension, 

   pensionisten (lov § 33a)5)            -      111 

 18. Frivilligt ATP-bidrag ved førtidspension, 

   kommunen (lov § 33a)5)              -      111 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. § 4, stk. 3, i lov nr. 497 af 30. juni 1993. 

 2) Jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 497 af 30. juni 1993. 

 3) Jf. § 15 i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997. 

 4) Jf. § 16, stk. 3, i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997. 

 5) Jf. kap. 2 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997. 

 TABEL 6: Social pension, tillæg efter overgangsbestemmelser 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige 

  kvinder (lov § 69, stk. 1) 

  Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring 

  tidligst ved 67 år              840        70 

  Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring 

  tidligst ved 70 år             1.812       151 

  Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring 

  tidligst ved 65 år              840        70 

  Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring 

  tidligst ved 67 år             1.812       151 

 2. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige 

  kvinder (lov § 69, stk. 2) 

  Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring 

  tidligst ved 67 år             2.544       212 

  Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring 

  tidligst ved 70 år             3.684       307 

 3. Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle 

  (lov § 69, stk. 2) 

  Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring 

  tidligst ved 70 år             2.544       212 

  Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring 

  tidligst ved 72 år             3.684       307 

 4. Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 

  1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1) 

  Opsættelse 1/2 år              2.340       195 

  Opsættelse 1 år               4.680       390 

  Opsættelse 1 1/2 år             7.020       585 

  Opsættelse 2 år               9.360       780 

  Opsættelse 2 1/2 år            11.700       975 

  Opsættelse 3 år              14.040      1.170 

 5. Alderstillæg (lov § 70)           3.552       296 

 6. Invaliditetstillæg (lov § 71)        5.052       421 

 7. Husligt bistandstillæg (lov § 72)      8.400       700 

 8. Ægteskabstillæg2)              6.204       517 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Beregnet efter grundbeløbet for pensionist, for hver berettiget. 

 2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i 

  lov nr. 249 af 8. juni 1983. 

 TABEL 7: Social pension, varmetillæg (lov § 17, stk. 2)1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        Gifte kr.  Enlige kr. 

                        årlig    årlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Egenbetaling                4.500      3.000 

 2. Maksimalt varmetillæg            4.272      5.400 

 3. Grænser for varmetillæg 

  3/4 af udgifterne 

  (beregningsgrundlag)         4.501-7.700   3.001-7.700 

  1/2 af udgifterne 

  (beregningsgrundlag)         7.701-10.200  7.701-10.200 

  1/4 af udgifterne 

  (beregningsgrundlag)         10.201-12.700  10.201-12.700 

 4. Forhøjelse af den maksimale udgift 

  (beregningsgrundlag) pr. voksen 

  udover to i husstanden           4.200      4.200 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997. 

 TABEL 8: Social pension, invaliditetsydelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Enlige samt gifte, hvis ægtefælle ikke 

  får invaliditetsbeløb eller 

  invaliditetsydelse (lov § 49, stk. 1, 

  nr. 7)                   22.896      1.908 

 2. Gifte, hvis ægtefælle modtager 

  invaliditetsbeløb eller invaliditets- 

  ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7)      18.600      1.550 

 3. Reelt enlige, der i december 1993 modtog 

  invaliditetsydelse samt bistands- eller 

  plejetillæg (lov § 72b)          25.836      2.153 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 9: Social pension, fradrag i den opgjorte indtægt 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        Gifte kr.  Enlige kr. 

                        årlig    årlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Beregning af grundbeløb (lov § 49, 

  stk. 1, nr. 2)1)              134.900     176.100 

 2. Beregning af pensionstillæg (lov § 49, 

  stk. 1, nr. 4)               88.000     43.900 

 3. Beregning af personligt tillæg 

  (lov § 49, stk. 1, nr. 5)          23.100     11.500 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. § 4, stk. 5, i lov nr. 497 af 30. juni 1993. 

 TABEL 10: Social pension, indtægtsregulering (lov § 31, stk. 1-2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

     Indtægt kr. årlig1) Grundbeløb Pensions- og ægteskabstillæg 

               Fradrag   ---------------------------- 

               kr. mdl.  Fradrag   Fradrag 

                     samgifte   andre 

                     kr. mdl.   kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

   100               5     1,25        2,50 

   200              10     2,50        5,00 

   300              15     3,75        7,50 

   400              200     5,00       10,00 

   500              25     6,25       12,50 

   600              30     7,50       15,00 

   700              35     8,75       17,50 

   800              40    10,00       20,00 

   900              45    11,25       22,50 

  1.000              50    12,50       25,00 

  2.000              100    25,00       50,00 

  3.000              150    37,50       75,00 

  4.000              200    50,00       100,00 

  5.000              250    62,50       125,00 

  6.000              300    75,00       150,00 

  7.000              350    87,50       175,00 

  8.000              400    100,00       200,00 

  9.000              450    112,50       225,00 

 10.000              500    125,00       250,00 

 20.000             1.000    250,00       500,00 

 30.000             1.500    375,00       750,00 

 40.000             2.000    500,00      1000,00 

 50.000             2.500    625,00      1250,00 

 60.000             3.000    750,00      1500,00 

 70.000             3.500    875,00      1750,00 

 80.000               -   1000,00      2000,00 

 90.000               -   1125,00      2250,00 

 100.000               -   1250,00      2500,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Inden tabellen anvendes, skal fradragsbeløbene efter tabel 10 

  fradrages i indtægtsgrundlaget. 

 TABEL 11: Social pension, indtægtsgrænser for bortfald af 

  grundbeløb og tillæg 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             kr. årlig 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Grundbeløb, enlige                    254.100 

 2. Grundbeløb, gifte                     212.900 

 3. Pensionstillæg, enlige                  112.400 

 4. Pensionstillæg, reelt enlige               175.800 

 5. Pensionstillæg, samgifte pensionister           225.100 

 6. Pensionstillæg, andre gifte                156.500 

 7. Pensions- og ægteskabstillæg               177.200 

 8. Personligt tillæg, enlige                 41.500 

 9. Personligt tillæg, gifte                  83.100 

 10. Minimumsbeløb for udbetalt pension 

   (1/40 af grundbeløbet)                   1.176 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag 

  større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke 

  fratrukket. 

 TABEL 12: Arbejdsskadeforsikring 

 --------------------------------------------------------------------- 

                kr. årlig   kr. dag   kr. een gang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ydelser 

 1. Briller, maksimum 

   (lov § 30, stk. 5)        -       -       765 

 2. Erhvervsevnetab, 100 pct., 

   maksimum (lov § 32, stk. 5) 250.400       -        - 

 3. Men, 100 pct. (lov § 33, 

   stk. 3)              -       -     379.000 

 4. Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) -       -     454.800 

 5. Men, tidligere lov (lov § 71, 

   stk. 4)           38.000       -        - 

 6. Overgangsbeløb ved dødsfald 

   (lov § 35, stk. 1)        -       -     98.000 

 7. Forsørgertab, ægtefælle, 

   maksimum (lov § 36, stk. 2) 93.900       -        - 

 8. Forsørgertab, barn, maksimum 

   (lov § 37, stk. 1)1)     31.300       -        - 

 9. Forsørgertab, dobbelt, 

   barn, maks. (lov § 37, 

   stk. 2)1)          62.600       -        - 

 Beregningsgrundlag 

 10. Kost og logi (lov § 41, 

   stk. 2)           24.000       -        - 

 11. Kost (lov § 41, stk. 2)      -      53        - 

 12. Årsløn, maksimum 

   (lov § 41, stk. 3)     313.000       -        - 

 13. Årsløn, minimum 

   (lov § 41, stk. 4)     116.000       -        - 

 14. Årsløn, selvstændig 

   fisker (lov § 41, stk. 5)  116.000       -        - 

 15. Tillæg til løbende 

   ydelses grundniveau 

   (lov § 42)          (6,8%)       -        - 

 Takster for læge- og 

 tandlægeerklæringer 

 (lov § 19, stk. 3)2) 

 16. Lægeerklæring I (første)     -       -       132 

 17. Lægeerklæring II (afsluttende)  -       -       218 

 18. Supplerende erklæring til 

   I eller II (enkelt organ)     -       -       135 

 19. Supplerende erklæring til II   -       -       88 

 20. Anmeldelse, erhv.sygd./ 

   arb.bet. skader          -       -       145 

 21. Erklæring fra tandlæge      -       -       252 

 Sagspriser 

 22. Sagspris, udtalelser uden 

   for lov (lov § 66, stk. 2)    -       -      4.200 

 23. Sagspris, tingsskade, 

   Arbejdsskadestyr. (lov § 53)   -       -      1.355 

 24. Sagspris, ulykkestilfælde, 

   Arbejdsskadestyr. (lov § 53)   -       -      1.943 

 25. Sagspris, erhvervssygdom, 

   Arbejdsskadestyr. (lov § 53)   -       -      2.728 

 26. Sagspris, Den Sociale 

   Ankestyrelse (lov § 53)      -       -      4.938 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).
 • 2) Taksterne gælder for perioden 1. april - 30. september 1998. Taksterne for perioden 1. oktober 1998 - 31. marts 1999 meddeles af Arbejdsskadestyrelsen i efteråret 1998.

TABEL 13: Erstatning til besættelsestidens ofre

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      kr. årlig   kr. een gang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ydelser1) 

 1. Invaliditetserstatning, maksimum 

   (lov § 20, stk. 2)            193.968        - 

 2. Forsørgertab, ægtefælle, maksimum 

   (lov § 22, stk. 1)2)           121.236        - 

 3. Forsørgertab, barn, 10 pct., 

   maksimum (lov § 22, stk. 1)2)       24.252        - 

 4. Forsørgertab, barn, 15 pct., 

   maksimum (lov § 22, stk. 1)2)       36.372        - 

 5. Forsørgertab, barn, 20 pct., 

   maksimum (lov § 22, stk. 1)2)       48.492        - 

 Beregningsgrundlag 

 6. Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2)   242.454        - 

 7. Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2)    166.686        - 

 8. Forhøjelse af oprindelige beløb for 

   løbende renter            (2.930,66%)        - 

 Særlige ydelser 

 9. Begravelseshjælp (lov § 23)          -      8.110 

 10. Hædersgave (lov § 37, stk. 3)3)      6.800        - 

 11. Hædersgave, visse førtidspensionister 

   (lov § 37, stk. 3)3)            8.600        - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Satserne gælder for perioden 1. april 1998 - 31. marts 1999. 

 2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil 

  overstige 75 pct. af afdødes årsløn. 

 3) Jf. lov nr. 223 af 25. marts 1997. 

 TABEL 14: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse 

  fiskere 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Krigs-ulykkesforsikringsrente (lov § 3)     46.812     3.901 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 15: Aktiv socialpolitik, kontanthjælp og aktivering 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         kr. mdl.   kr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Hjælp til forsørgelse 

 1. Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, 

   stk. 1, nr. 1)                9.317       - 

 2. Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2) 6.998       - 

 3. Under 25 år, udeboende (lov § 25, 

   stk. 1, nr. 3)                4.489       - 

 4. Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, 

   stk. 1, nr. 4)                2.195       - 

 5. Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2)     9.317       - 

 6. Under 25 år, gravid (lov § 25, 

   stk. 3, 1. pkt.)               6.998       - 

 7. Under 25 år, 18 md. 6.998 kr. 

   (lov § 25, stk. 3, 2. pkt.)          6.998       - 

 8. Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle 

   (lov § 26, stk. 3)              2.195       - 

 9. Børnestøttebeløb, ikke optjent 

   pensionsret (lov § 27, stk. 2)        1.897       - 

 10. Orlovsydelse, højest1)            6.998       - 

 Fradrag ved formue og indtægt, beløb der 

 bortses fra 

 11. Formue, enlige (lov § 14, stk. 1)      (10.000)      - 

 12. Formue, ægefæller (lov § 14, stk. 1)    (20.000)      - 

 13. Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. 

   børn (lov § 30, stk. 2)            9.317       - 

 14. Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre 

   (lov § 30, stk. 2)              6.998       - 

 15. Arbejdsindtægt, aktivering, pr. 

   arbejdstime (lov § 31, stk. 1)          -     10,24 

 16. Arbejdsindtægt, ukendt timetal, 

   omregningssats (lov § 31, stk. 2)2)        -    128,07 

 Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4)3) 

 17. Ikke-forsørgere                1.900       - 

 18. Forsørgere med et hjemmeboende barn      2.650       - 

 19. Forsørgere med et udeboende barn       2.750       - 

 20. Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme 

   udover eet                   500       - 

 21. Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 

   eet                       400       - 

 22. Samlet indtægtsgrænse efter 6 måneder4)   11.657       - 

 Aktivering 

 23. Løn, jobtræning, off. arb.giver, 

   maksimum (lov § 35)5)               -     88,00 

 24. Minimumsydelse, indiv. jobtr. 

   (lov § 36, stk. 1)                -     30,72 

 25. Beskæft.tillæg, indiv. jobtr. 

   (lov § 36, stk. 2)                -     10,24 

 26. Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1 

   (lov § 38, stk. 1)              1.000       - 

 27. Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2 

   (lov § 38, stk. 2)              1.500       - 

 28. Nedsættelse, udeblivelse, maksimum 

   (lov § 39, stk. 2)              (20%)       - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. § 2 i bkg. nr. 126 af 24. februar 1998, jf. § 15, stk. 11, i 

  lov om orlov, jf. lbk nr. 5 af 8. januar 1996, som senest ændret 

  ved § 4 i lov nr. 127 af 25. februar 1998. 

 2) Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997. 

 3) Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998. 

 4) Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998. 

 5) Satsen gælder i perioden 1. april - 30. september 1998. 

 TABEL 16: Aktiv socialpolitik, revalidering, fleksjob 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Revalideringsydelse 

 1. Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1)             11.657 

 2. Under 25 år, andre (lov § 52, stk. 2)          5.829 

 3. Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet 

  (lov § 52, stk. 3, nr. 1)               11.657 

 4. Under 25 år, arb.indt. ret til højeste sygedagp. 

  (lov § 52, stk. 3, nr. 2)               11.657 

 5. Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt-tillæg 

  (lov § 52, stk. 4)                   9.317 

 6. Fradrag , anden arb.indtægt, bortses fra 

  (lov § 58, stk. 1, nr. 2)               12.000 

 Fleksjob 

 7. Ledighedsydelse (lov § 74, stk. 2)           9.555 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 17: Aktiv socialpolitik, bidrag til Arbejdsmarkedets 

  Tillægspension 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ATP-bidrag ved kontanthjælp, indiv. jobtr. og 

 revalideringsydelse 

 1. Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn 

  (lov § 79, stk. 3)                   9.317 

 2. Ydelsens mindstestørrelse, andre (lov § 79, stk. 3)   6.998 

 3. Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag (lov § 80)1)         75 

 4. Kommunens 2/3 bidrag (lov § 80)1)             149 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. kap. 1 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997. 

 TABEL 18: Aktiv socialpolitik, hjælp i særlige tilfælde 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             kr. mdl. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Repatrieringshjælp 

 1. Maksimal hjælp til transport af erhvervsudstyr 

  (lov § 86, stk. 2, nr. 2)                5.336 

 2. Maksimal hjælp til etablering, over 18 år 

  (lov § 86, stk. 2, nr. 3)               15.840 

 3. Maksimal hjælp til etablering, under 18 år 

  (lov § 86, stk. 2, nr. 3)                5.280 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 19: Aktiv socialpolitik, finansiering 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Rådighedsbeløb, driftsrefusion 

  (lov § 100, stk. 2)              9.618       - 

 2. Statstilskud, aktivering af flygtninge 

  (lov § 107, stk. 5)                -     1.125 

 3. Statstilskud, tidlig overtagelse af 

  integrationsbistand (lov § 107, stk. 6)      -     2.250 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 20: Social service, dagtilbud, børn og unge 

 --------------------------------------------------------------------- 

                          kr. årlig   pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dagtilbud, klubtilbud mv., betaling (lov § 15, 

 stk. 1 og 4, § 18, § 22, § 25)1) 

 1. Indtægt under 103.001 kr., betaling 

  i pct. af fuld takst                  -    0 

 2. Indtægt 103.001-104.139 kr., betaling i 

  pct. af fuld takst                   -    5 

 3. Indtægt 104.140-211.200 kr., for hver 1.139 kr. 

  stigning, pct-tillæg                  -    1 

 4. Indtægt 211.201 kr. og over, betaling i pct. 

  af fuld takst                      -   100 

 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende 

  barn ud over eet                  7.000    - 

 6. Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af 

  normal betaling                     -   100 

 7. Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. 

  af normal betaling                   -   50 

 8. Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter   -   30 

 9. Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel 

  af udgifter                       -   20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. bkg. nr. 5 af 7. januar 1998 og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998. 

 TABEL 21: Social service, tilskud til forældre 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    kr. årlig   kr. mdl.   pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Privat pasning (lov § 26, stk. 4) 

 1. Tilskudsmaksimum i forhold til 

   pasningsudgiften             -      -    70 

 2. Tilskudsmaksimum i forhold til 

   billigste plads              -      -    85 

 Børnepasningsorlov (lov § 27, stk. 2-4) 

 3. Supplerende tilskud, maksimalt    35.000      -    - 

 4. Beskæftigede orlovshavere, 

   tilskud + orlovsydelse i pct. af 

   indtægt, maksimum             -      -    80 

 5. Ledige orlovshavere, tilskud + 

   orlovsydelse, maksimum          -    11.657    - 

 Merudgiftsydelse (lov § 28, stk. 2-3) 

 6. Standardbeløb, beregningsgrundlag     -    2.000    - 

 7. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8      -     250    - 

 Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2)1) 

 8. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, 

   regulering                -      -   2,4% 

 9. Ferietillæg, pct. af sidste års 

   bruttoydelse               -      -   1,0% 

 10. Ophørstillæg, pct. af sidste 12 md. 

   bruttoydelse               -      -  12,5% 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998. 

 TABEL 22: Social service, døgnophold, børn og unge 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. døgn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Formidlet døgnophold, kost-logi (lov § 50)1) 

 1. Under 10 år, pr. barn                -     111 

 2. Over 10 år, pr. barn/ung              -     118 

 3. For 3. og 4. barn/ung uanset alder         -     104 

 Formidlet døgnophold, døgninstitution, 

 betaling (lov § 52)2) 

 4. Indtægtsgrænse                 84.500      - 

 5. Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af 

  normalbørnebidrag)               14.840      - 

 6. Maksimum for betaling i alt (10/3 af 

  normalbørnebidrag)               29.680      - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. bkg. nr. 57 af 28. januar 1998. 

 2) Jf. bkg. nr. 959 af 12. december 1997. 

 TABEL 23: Social service, personlig og praktisk hjælp 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        kr. årlig   kr. time 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Midlertidig personlig og praktisk hjælp 

 (lov § 65, stk. 3, § 82)1) 

 1. Fradragsbeløb, enlige             94.600      - 

 2. Fradragsbeløb, ægtepar            142.000      - 

 3. Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige   26.712      - 

 4. Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar   8.904      - 

 5. Betaling ved indtægt under 2.701 kr. 

  efter fradrag                    -     0,00 

 6. Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. 

  efter fradrag                    -     3,00 

 7. Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. 

  indkomst over 2.701                 -     1,00 

 8. Maksimal betaling                  -    84,00 

 Pasning af døende (lov § 105) 

 9. Plejevederlag, maksimum               -    108,98 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998. 

 TABEL 24: Social service, midlertidig personlig og praktisk hjælp, 

  betalingsskala 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indtægt efter  Beta-   Indtægt efter Beta- Indtægt efter Beta- 

 fradrag kr.   ling   fradrag kr.  ling  fradrag kr.  ling 

         kr.           kr.          kr. 

         time           time         time 

 --------------------------------------------------------------------- 

   0- 2.700:   0    75.601- 78.300: 30 151.201-153.900:  58 

 2.701- 5.400:   3    78.301- 81.000: 31 153.901-156.600:  59 

 5.401- 8.100:   4    81.001- 83.700: 32 156.601-159.300:  60 

 8.101-10.800:   5    83.701- 86.400: 33 159.301-162.000:  61 

 10.801-13.500:   6    86.401- 89.100: 34 162.001-164.700:  62 

 13.501-16.200:   7    89.101- 91.800: 35 164.701-167.400:  63 

 16.201-18.900:   8    91.801- 94.500: 36 167.401-170.100:  64 

 18.901-21.600:   9    94.501- 97.200: 37 170.101-172.800:  65 

 21.600-24.300:  10    97.201- 99.900: 38 172.801-175.500:  66 

 24.301-27.000:  11    99.901-102.600: 39 175.501-178.200:  67 

 27.001-29.700:  12   102.601-105.300: 40 178.201-180.900:  68 

 29.701-32.400:  13   105.301-108.000: 41 180.901-183.600:  69 

 32.401-35.100:  14   108.001-110.700: 42 183.601-186.300:  70 

 35.101-37.800:  15   110.701-113.400: 43 186.301-189.000:  71 

 37.801-40.500:  16   113.401-116.100: 44 189.001-191.700:  72 

 40.501-43.200:  17   116.101-118.800: 45 191.701-194.400:  73 

 43.201-45.900:  18   118.801-121.500: 46 194.401-197.100:  74 

 45.901-48.600:  19   121.501-124.200: 47 197.101-199.800:  75 

 48.601-51.300:  20   124.201-126.900: 48 199.801-202.500:  76 

 51.301-54.000:  21   126.901-129.600: 49 202.501-205.200:  77 

 54.001-56.700:  22   129.601-132.300: 50 205.201-207.900:  78 

 56.701-59.400:  23   132.301-135.000: 51 207.901-210.600:  79 

 59.401-62.100:  24   135.001-137.700: 52 210.601-213.300:  80 

 62.101-64.800:  25   137.701-140.400: 53 213.301-216.000:  81 

 64.801-67.500:  26   140.401-143.100: 54 216.101-218.700:  82 

 67.501-70.200:  27   143.101-145-800: 55 218.701-221.400:  83 

 70.201-72.900:  28   145.801-148.500: 56 221.401-224.100:  84 

 72.901-75.600:  29   148.501-151.200: 57 

 --------------------------------------------------------------------- 

 TABEL 25: Social service, botilbud, voksne 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    kr. årlig   kr. mdl.   pct. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Betaling ved botilbud1) 

 1. Servicebetaling, mel. 

  førtidspension (lov § 83)       7.596     633    - 

 2. Servicebetaling, høj. førtidspension 

  (lov § 83)              15.204    1.267    - 

 3. Betaling af boligomkostninger 

  (lov § 95)2)                -      -    10 

 4. Betaling af indtægt op til 

  144.600 kr. (lov § 95)2)          -      -    10 

 5. Betaling af indtægt over 144.600 kr. 

  (lov § 95)2)                -      -    20 

 6. 1 pct. nedsæt. af 25 pct-rabatten 

  (lov § 95)3)              3.156      -    - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de 

  hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1. 

 2) Jf. §§ 8-9 i bkg. nr. 82 af 5. februar 1998. 

 3) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 91 af 6. februar 1998. 

 TABEL 26: Social service, hjælpemidler og biler 

 --------------------------------------------------------------------- 

              kr. årlig   kr. kvartal   kr. een gang 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Støtte til diverse 

 hjælpemidler (lov § 97, 

 stk. 5)1) 

 1. Ortop. fodtøj, voksne, 

   egenbetaling          -        -       530 

 2. Ortop. fodtøj, børn, 

   egenbetaling          -        -       290 

 3. Alm. fodtøj, tilskud      -        -       810 

 4. Colostomi, tilskud       -      1.170        - 

 5. Ileostomi, tilskud       -      1.320        - 

 6. Urostomi, tilskud       -      1.510        - 

 Støtte til svagsynsoptik m.v. 

 (lov § 97, stk. 5)1) 

 7. Svagsynskikkerter og 

   kikkertbriller, 

   fabriksfærdige         -        -       540 

 8. Specialteleskoper og 

   kikkertbriller, individuelle  -        -      1.810 

 9. Lupbriller           -        -      2.200 

 10. Prismelupbriller        -        -      5.200 

 11. Teleskopisk prismesystem    -        -      5.400 

 12. Kombinerede teleskoper og 

   lupsystemer          -        -      2.620 

 13. Briller (stel og glas)     -        -      1.480 

 14. Briller med specialstyrkeglas -        -      2.950 

 15. Med. filterglasbriller 

   (Corning) uden styrke     -        -      1.780 

 16. Med. filterglasbriller 

   (Corning) med styrke      -        -      4.510 

 17. Briller, særlige spektrale 

   egenskaber uden styrke     -        -       950 

 18. Briller, særlige spektrale 

   egenskaber med styrke     -        -      2.500 

 19. Kontaktlinser, iris- og 

   okklusionslinser, 

   spec.farv.2)          -        -      3.050 

 20. Kontaktlinser, optiske og 

   protektive speciallinser2)   -        -      2.570 

 21. Sklerallinser og 

   akryløjenproteser       -        -      4.200 

 Støtte til køb af bil (lov § 99, 

 stk. 1 og 3)3) 

 22. Bilstøtte, lån, max      -        -     114.000 

 23. Bilstøtte, indkomst- 

   grundlag         136.000        -        - 

 24. Bilstøtte, automatgear     -        -      16.000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998.
 • 2) Der opkræves samme beløb, uanset om der leveres kontaktlinser til eet eller begge øjne.
 • 3) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998.