Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker(* 1)


I medfør af §§ 17, 48 og 60 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 21. februar 1997 og § 4, stk. 3, i fællesmærkelov nr. 342 af 6. juni 1991, samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 426 af 27. maj 1992 fastsættes hermed følgende:

Afsnit I

Nationale varemærkeansøgninger og -registreringer

Kapitel 1

Varemærker

§ 1. Ansøgning om registrering af varemærker indgives til Patentdirektoratet.

Stk. 2. Har ansøgeren ikke bopæl her i landet, skal denne have en herboende fuldmægtig, som kan repræsentere vedkommende i alt vedrørende ansøgningen og den deraf følgende registrering.

§ 2. Ansøgningen skal angive:

 • 1) ansøgerens navn eller firma og postadresse, samt, såfremt ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn og adresse,
 • 2) den eller de varer og/eller den eller de tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med klassifikationen i Nice-Arrangementet af 1957 med senere ændringer vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker og være i overensstemmelse med den klassefortegnelse, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen, og
 • 3) nummeret på den registrering i hjemlandet, som skal danne grundlag for registreringen her i landet, hvis registreringen i henhold til varemærkelovens § 35 kun kan ske på grundlag af en registrering i ansøgerens hjemland.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket.

Stk. 3. Som bilag skal medfølge:

 • 1) fuldmagt for en eventuel fuldmægtig, og
 • 2) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge de foreskrevne gebyrer.

§ 3. Begæring om prioritet for ansøgningen i henhold til bestemmelserne i varemærkelovens § 18 eller § 19 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og på hvilket grundlag prioriteten påberåbes, eller indsendes med de nævnte oplysninger senest 1 måned efter ansøgningsdatoen.

Stk. 2. Patentdirektoratet kan forlange, at ansøgeren inden for en nærmere fastlagt frist indleverer prioritetsbevis.

§ 4. En ansøgning tildeles en ansøgningsdato, når den indeholder en gengivelse af varemærket og oplysning om ansøgerens navn eller firma samt en angivelse af de klasser og varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for.

§ 5. Patentdirektoratet påser, at betingelserne i varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3, er opfyldt.

Stk. 2. Patentdirektoratet undersøger desuden de øvrige betingelser for registrering i varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15, stk. 1 og 2. Resultatet af denne undersøgelse meddeles ansøger i en søgningsrapport.

§ 6. Hvis en registreringshindring i henhold til § 5, stk. 1, kun vedrører visse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, kan Patentdirektoratet beslutte kun at afslå ansøgningen, for så vidt angår disse varer eller tjenesteydelser.

Stk. 2. En ansøgning kan ikke afslås med henvisning til de i varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15 nævnte registreringshindringer.

§ 7. Omfatter en ansøgning flere varer eller tjenesteydelser, kan ansøgningen efter anmodning fra mærkeindehaveren deles i flere ansøgninger.

Stk. 2. En anmodning om deling af en ansøgning skal angive:

 • 1) de varer eller tjenesteydelser, som den oprindelige ansøgning skal omfatte efter deling, og
 • 2) de varer eller tjenesteydelser, som den udskilte ansøgning eller hver af de udskilte ansøgninger skal omfatte.

Stk. 3. En udskilt ansøgning kan ikke omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er omfattet af den oprindelige ansøgning på tidspunktet for anmodningen om deling af denne. Den oprindelige ansøgning og den udskilte ansøgning kan ikke vedrøre de samme varer eller tjenesteydelser.

Stk. 4. Med anmodningen om deling skal følge de foreskrevne gebyrer.

Stk. 5. En ansøgning kan ikke deles, hvis en deling vil medføre tvivl med hensyn til omfanget af den oprindelige ansøgning og af den udskilte ansøgning.

Stk. 6. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte ansøgning et selvstændigt ansøgningsnummer. Den udskilte ansøgning tildeles samme ansøgningsdato og prioritetsdato som den oprindelige ansøgning.

Stk. 7. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre dokumenter vedrørende den oprindelige ansøgning anses tillige som dokumenter i hver udskilt ansøgning.

§ 8. Når ansøgningen er behandlet og godkendt, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres. Ansøgeren underrettes om registreringen ved fremsendelse af en udskrift af registret.

§ 9. Omfatter en registrering flere varer eller tjenesteydelser, kan den efter anmodning fra indehaveren deles i flere registreringer.

Stk. 2. For deling af registreringer finder bestemmelserne i § 7, stk. 2-5, og stk. 7, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Når anmodningen om deling er behandlet og godkendt, tildeles den udskilte registrering et selvstændigt registreringsnummer. Den udskilte registrering tildeles samme ansøgningsdato, prioritetsdato, registreringsdato og dato for registreringsprocedurens afslutning som den oprindelige registrering.

§ 10. I varemærkeregistret indføres:

 • 1) ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer, samt dato for registreringsprocedurens afslutning,
 • 2) indehaverens navn og postadresse,
 • 3) fuldmægtigens navn og postadresse,
 • 4) en gengivelse af varemærket,
 • 5) de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte klasser, varer og tjenesteydelser,
 • 6) disclaimere, bemærkninger om at mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse eller andre bemærkninger vedrørende mærket eller registreringens omfang, herunder bemærkninger om at det på mærkeindehavers begæring er noteret, at mærket er tredimensionelt, at mærket er et hologram eller et lydmærke, eller lignende beskrivelser af mærket,
 • 7) påberåbt prioritet for ansøgningen,
 • 8) oplysninger om, at ansøgningen er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 53, stk. 2, eller overgået fra en EF-varemærkeansøgning eller EF-varemærkeregistrering, jf § 20,
 • 9) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 54, stk. 2,
 • 10) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,
 • 11) oplysning om deling og
 • 12) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke.

§ 11. Efter offentliggørelse af registreringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed, jf. varemærkelovens § 23. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Patentdirektoratet kan behandle flere indsigelser mod samme varemærkeregistrering under eet. Direktoratet kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Direktoratet kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser.

Stk. 3. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om indsigelsen og have adgang til at udtale sig. Hvor der er flere indsigelser mod gyldigheden af registreringen af et varemærke, underretter direktoratet tillige de øvrige indsigere. Hvis indsigelsesgrunden er et ældre registreret varemærke, kan indehaveren af det angrebne mærke begære, at indsigeren skal godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens § 25.

Stk. 4. Patentdirektoratets afgørelse skal meddeles indsiger og indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 5. Bliver en registrering erklæret ugyldig og registreringen ophævet i sin helhed, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet.

Stk. 6. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 7. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

§ 12. Efter registreringsprocedurens afslutning kan enhver begære en varemærkeregistrering ophævet, jf. varemærkelovens § 30. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Er der blevet indgivet flere begæringer om ophævelse, kan Patentdirektoratet vælge at behandle dem sammen. § 11, stk. 2 og stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Indehaveren af den registrerede ret skal underrettes om begæringen og have adgang til at udtale sig. § 11, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Patentdirektoratets afgørelse skal meddeles den, der har begæret varemærkeregistreringen udslettet, samt indehaveren af den registrerede ret.

Stk. 5. Ophæves registreringen helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 6. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46. Enhver af parterne kan dog til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6, finder anvendelse over for registreringer, der er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke, selv efter at disse er udslettet af det danske varemærkeregister.

§ 13. Såfremt en anmodning om mærkeændring i henhold til varemærkelovens § 24 angår et mærke, der ikke udelukkende består af almindelige bogstaver, skal der medfølge en nøjagtig gengivelse af det ændrede mærke.

§ 14. Ved en fornyelsesansøgning i henhold til varemærkelovens § 27 kan der gives meddelelse om stedfundne ændringer i ejer- eller fuldmagtsforhold. Meddelelse herom skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen. Ændringerne i registret behandles uafhængigt af fornyelsesansøgningen.

§ 15. En anmodning om notering i varemærkeregistret af overdragelsen af retten til et registreret mærke, om notering af licens til, pantsætning af eller udlæg eller arrest i et sådant mærke skal ledsages af behørig dokumentation for den stiftede rettighed.

Stk. 2. En anmodning om notering af en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig, eller om notering af andre ændringer i tidligere registrerede forhold skal ledsages af behørig dokumentation for ændringen.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 1, skal være ledsaget af fuldmagt for anmoderen, såfremt denne ikke fremstår som berettiget til at indgive en sådan anmodning.

§ 16. Fuldmagter, overdragelsesdokumenter og andre i denne bekendtgørelse omhandlede dokumenter skal, hvis de er affattet på et fremmed sprog, på forlangende forsynes med en oversættelse, der er bekræftet af en translatør.

§ 17. Registreringer, deling af registreringer og ændringer til registret samt udslettelser af registrerede mærker offentliggøres i Dansk Varemærketidende.

Kapitel 2

Fællesmærker

§ 18. Reglerne i §§ 1-17 finder også anvendelse for fællesmærker.

Stk. 2. En ansøgning om registrering af et fællesmærke, skal ud over de i § 2 nævnte angivelser, indeholde de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. I fællesmærkeregistret indføres, ud over de oplysninger som er nævnt i § 10, de for fællesmærkets benyttelse fastsatte bestemmelser.

Afsnit II

EF-varemærker

Kapitel 3

§ 19. For en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, der indgives til Patentdirektoratet, betales et gebyr for direktoratets modtagelse og videresendelse af ansøgningen til Harmoniseringskontoret.

§ 20. Modtager Patentdirektoratet fra Harmoniseringskontoret en ansøgers eller indehavers begæring om en EF-varemærkeansøgnings eller EF-varemærkeregistrerings overgang til ansøgning om national registrering, jf. artikel 108-110 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, og regel 44-47 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, og imødekommes begæringen, behandles den som en national varemærkeansøgning, forudsat at ansøgeren inden to måneder fra Patentdirektoratets modtagelse af begæringen:

 • 1) betaler det for danske ansøgninger fastsatte gebyr,
 • 2) indleverer en oversættelse til dansk af begæringen samt dennes bilag,
 • 3) angiver en valgt adresse i Danmark, og
 • 4) vedlægger en gengivelse af varemærket.

Stk. 2. Imødekommes begæringen tildeles ansøgningen den samme ansøgningsdato, prioritetsdato eller anciennitetsdato som EF-varemærkeansøgningen, eller -registreringen.

Stk. 3. Opfyldes kravene i stk. 1, ikke, afslås begæringen.

Afsnit III

International varemærkeregistrering

Kapitel 4

International ansøgning

§ 21. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madrid-Protokollen, indleveres til Patentdirektoratet på en dertil udformet blanket eller en blanket med samme format og indhold.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk. Blanketten skal være udfyldt med maskinskrift.

Stk. 3. Samtidig med ansøgningen skal det fastsatte gebyr for Patentdirektoratets ekspedition af ansøgningen indbetales.

Stk. 4. Ansøger kan udpege en fuldmægtig til at repræsentere sig i forbindelse med Patentdirektoratets ekspedition af ansøgningen. Fuldmægtigen skal have bopæl her i landet.

§ 22. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patentdirektoratet samt direktoratets journalnummer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • 1) ansøgers navn og adresse,
 • 2) en gengivelse af mærket,
 • 3) en angivelse af de stater eller organisationer som designeres,
 • 4) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Nice-Arrangementet), og
 • 5) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering.

Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig overfor Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madrid-Protokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Protokollen.

Kapitel 5

Behandling af ansøgninger

§ 23. Er ansøgningen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 21 og 22, samt bestemmelserne i varemærkelovens §§ 55, 56 og 57, og er der overensstemmelse mellem oplysningerne i den internationale ansøgning og oplysningerne i basisansøgningen eller basisregistreringen, videresender Patentdirektoratet den internationale ansøgning til Det Internationale Bureau.

Stk. 2. Er der noget til hinder for at videresende ansøgningen, tager Patentdirektoratet stilling til, om ansøgningen henlægges eller sendes til Det Internationale Bureau, som den foreligger. Ansøger underrettes om direktoratets beslutning.

Kapitel 6

Efterfølgende designering

§ 24. Anmodning om efterfølgende designering i henhold til Madrid-Protokollen kan, såfremt indehaver har bopæl i Danmark, indleveres til Patentdirektoratet eller til Det Internationale Bureau. Anmodningen skal indleveres på en dertil udformet blanket eller en blanket med samme format og indhold.

Stk. 2. Indleveres anmodningen til Patentdirektoratet skal det fastsatte gebyr for direktoratets ekspedition samtidigt indbetales.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 22, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anmodningen skal endvidere udfærdiges i overensstemmelse med de relevante bestemmelserne i gennemførelsesforskrifterne til Madrid-Protokollen.

Stk. 5. Er anmodningen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3, videresender direktoratet anmodningen til Det Internationale Bureau.

Stk. 6. Ansøger kan udpege en fuldmægtig til at repræsentere sig i forbindelse med Patentdirektoratets ekspedition af anmodningen. Fuldmægtigen skal have bopæl her i landet.

Kapitel 7

Behandling af designering af Danmark

§ 25. Modtager Patentdirektoratet fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international varemærkeregistrering, undersøger direktoratet, om der er noget til hinder for registreringens gyldighed i Danmark. § 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Finder Patentdirektoratet, at den internationale registrering, som den foreligger, ikke kan få gyldighed i Danmark, gives der meddelelse om helt eller delvis afslag til Det Internationale Bureau med en frist for indehaveren til at udtale sig overfor Patentdirektoratet. Patentdirektoratet sender samtidig den udarbejdede søgningsrapport samt den eventuelle meddelelse om afslag til ansøgeren.

Stk. 3. Ønsker indehaveren af den internationale varemærkeregistrering at udtale sig om Patentdirektoratets foreløbige afslag, skal indehaveren udpege en fuldmægtig, der er bosat her i landet, og som kan repræsentere indehaveren i alt vedrørende behandlingen af den internationale registrerings gyldighed i Danmark.

Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 2, nævnte frist træffer Patentdirektoratet afgørelse om, hvorvidt det meddelte afslag skal fastholdes.

Stk. 5. Når afgørelsen om registreringens gyldighed i Danmark er blevet endelig, gives der meddelelse herom til Det Internationale Bureau.

Stk. 6. Opretholdes registreringen helt eller delvist, offentliggøres designeringen i Dansk Varemærketidende. Offentliggørelsen skal indeholde en angivelse af mærket, indehavers navn og hjemsted, den eller de klasser registreringen omfatter, datoen for den internationale registrering, samt det nummer af Den Internationale Gazette hvori registreringen er bekendtgjort.

§ 26. Efter offentliggørelsen af designeringen i Dansk Varemærketidende er der adgang til at fremsætte indsigelse mod registreringens gyldighed i Danmark. Indsigelsen, der skal være begrundet, skal indgives til Patentdirektoratet inden 2 måneder fra offentliggørelsesdatoen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Efter modtagelsen af en indsigelse sender Patentdirektoratet meddelelse til Det Internationale Bureau om, at registreringen foreløbigt ikke har gyldighed i Danmark. I meddelelsen anføres begrundelsen for indsigelsen.

Stk. 3. Ønsker indehaveren af den internationale registrering at udtale sig om indsigelsen, finder § 25, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Patentdirektoratet kan behandle flere indsigelser mod samme internationale varemærkeregistrering under eet. Direktoratet kan senere beslutte at behandle en eller flere indsigelser hver for sig. Direktoratet kan suspendere behandlingen af en eller flere af de øvrige indsigelser.

Stk. 5. Patentdirektoratets afgørelse af indsigelsen skal meddeles indsiger og indehaveren af den internationale registrering.

Stk. 6. Hvis indsigelsen tages til følge, afslås registreringens gyldighed i Danmark helt eller delvis.

Stk. 7. Når afgørelsen om, at en registrerings gyldighed i Danmark afslås helt, er blevet endelig, anses eventuelt suspenderede indsigelser for bortfaldet, og de berørte parter underrettes herom.

Stk. 8. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46.

Stk. 9. Når afgørelsen er blevet endelig, giver Patentdirektoratet meddelelse herom til Det Internationale Bureau. Eventuelle ændringer i registreringens omfang offentliggøres i Dansk Varemærketidende.

§ 27. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark, kan enhver over for Patentdirektoratet begære registreringen ophævet. Begæringen skal være ledsaget af en begrundelse. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Er der blevet indgivet flere begæringer om ophævelse, kan Patentdirektoratet vælge at behandle dem sammen. § 26, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ønsker indehaveren af den internationale registrering at udtale sig om begæringen finder § 25, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Patentdirektoratets afgørelse skal meddeles den, der har begæret registreringen ophævet, samt indehaveren af den internationale registrering.

Stk. 5. Ophæves registreringens gyldighed helt eller delvist, offentliggøres afgørelsen herom, når den er blevet endelig.

Stk. 6. Patentdirektoratets afgørelse kan indbringes for Patentankenævnet og domstolene i overensstemmelse med varemærkelovens § 46. Enhver af parterne kan dog til enhver tid anlægge sag mod den anden part om spørgsmål, der er rejst i sagen, hvad enten Patentdirektoratet har truffet afgørelse i sagen eller ej.

Kapitel 8

Videreførelse af en international registrering

§ 28. En ansøgning om videreførsel i Danmark i henhold til varemærkelovens § 53, stk. 2, og artikel 9 e, i Madrid-Protokollen skal indeholde en henvisning til nummeret på den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering.

Stk. 2. Med ansøgningen skal følge det for sådanne ansøgninger fastsatte gebyr.

Stk. 3. Den indleverede ansøgning behandles i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for nationale ansøgninger.

Kapitel 9

Noteringer i registret over internationale registreringer

§ 29. Patentdirektoratet fører et register over internationale registreringer med gyldighed for Danmark.

Stk. 2. I dette register indføres de oplysninger om registreringerne, som modtages fra Det Internationale Bureau. Endvidere kan der efter begæring foretages andre noteringer vedrørende en international registrering, herunder om national fuldmægtig, pant, udlæg, licens og arrest.

Kapitel 10

Fællesmærker

§ 30. §§ 21-29 finder også anvendelse for internationale registreringer af kollektivmærker eller garantimærker.

Stk. 2. Indgives der en ansøgning om international registrering af et kollektivmærke eller garantimærke, skal dette udtrykkeligt fremgå af ansøgningen.

Afsnit IV

Kapitel 11

Underretning til indehavere af nationale eller internationale

varemærker med gyldighed i Danmark

§ 31. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed for Danmark, kan anmode Patentdirektoratet om løbende at blive underrettet, når en varemærkeregistrering eller fællesmærkeregistrering med gyldighed i Danmark offentliggøres, og vedkommendes varemærke har været nævnt i søgerapporten vedrørende den offentliggjorte registrering. Indehaveren kan anmode om kun at blive underrettet, såfremt der fortsat er risiko for forveksling mellem mærkerne.

Stk. 2. Med anmodningen om underretning skal følge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år.

§ 32. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed i Danmark, kan anmode Patentdirektoratet om løbende at blive underrettet, når en ansøgning om registrering af EF-varemærke eller EF-fællesmærke offentliggøres, og vedkommendes ansøgning eller registrering har været nævnt i den danske søgerapport for den offentliggjorte ansøgning.

Stk. 2. Med anmodningen om underretning skal følge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år.

Afsnit V

Kapitel 12

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Bekendtgørelsens afsnit I og III finder anvendelse for varemærkeansøgninger indgivet efter 1. januar 1999, samt over for internationale registreringer, der designerer Danmark efter 1. januar 1999.

Stk. 3. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1264 af 23. december 1996 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker nationalt og internationalt, bekendtgørelse nr. 977 af 14. december 1995 om ansøgning af varemærker og fællesmærker for ansøgere hjemmehørende i visse fremmede stater, samt bekendtgørelse nr. 848 af 13. december 1991 om prioritet for ansøgninger om registrering af varemærker for ansøgere hjemmehørende i Indien.

§ 34. Afsnit II og III gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Patentdirektoratet, den 19. juni 1998

Mogens Kring

/Knud Wallberg

Bilag 1

Klassefortegnelse

Varer og tjenesteydelser

Varer:

Klasse 1: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål.

Klasse 2: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere.

Klasse 3: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler.

Klasse 4: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger.

Klasse 5: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler.

Klasse 6 : Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm.

Klasse 7: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner.

Klasse 8: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner.

Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater.

Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale.

Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer.

Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet.

Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande.

Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter.

Klasse 15: Musikinstrumenter.

Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klicheer.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal.

Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer.

Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal).

Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic.

Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klaser).

Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation.

Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation.

Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper.

Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning.

Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster.

Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer.

Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt.

Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geleer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt.

Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis.

Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.

Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.

Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl).

Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker.

Tjenesteydelser:

Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.

Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed.

Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed.

Klasse 39: Transportvirkomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser.

Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande.

Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer.

Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/104 EØF, EF-tidende 1989, L. 40, s. 1 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.